IPPB5/423-878/14-6/IŚ | Interpretacja indywidualna

Możliwość kontynuacji wyceny środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa
IPPB5/423-878/14-6/IŚinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. przedsiębiorstwa
 4. wartości niematerialne i prawne
 5. wkłady niepieniężne
 6. wycena
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 25 listopada 2014 r.(data wpływu: faxem 25 listopada 2014 r., pocztą 28 listopada 2014 r.) oraz z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu faxem 2 grudnia 2014 r., pocztą 5 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości kontynuacji wyceny środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprecyzowania, czy istnieje możliwość kontynuacji wyceny środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarcza prowadzona przez J.N. pod firmą H. mgr inż. J. N. (dalej „działalność gospodarcza” lub „wnoszący aport”) działa na rynku w zakresie produkcji i dystrybucji narzędzi i sprzętu przeznaczonych do prac pod napięciem i urządzeniach elektroenergetycznych.

Na rynku polskim jest jedyną firmą produkującą w tak szerokim asortymencie ww. sprzęt.

Ze względu na wiek wnoszący aport zamierza zakończyć lub znacznie ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym planowane są działania restrukturyzacyjne, polegające na przekazaniu przedsiębiorstwa prowadzonej działalności gospodarczej do specjalnie w tym celu powołanej spółki z o.o.

Składniki materialne i niematerialne, w tym nazwa przedsiębiorstwa, jedna nieruchomość konieczna do prowadzenia produkcji, ruchomości, prawa niematerialne, wierzytelności, patenty, wierzytelności i zobowiązania (jeżeli wystąpią na moment aportu); prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami; dokumentacja związana z prowadzeniem działalności. itp., będą określone rodzajowo w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Do spółki z o.o. zostaną również przeniesieni pracownicy wnoszącego aport, którzy pracują w przedsiębiorstwie działającym pod firmą H. J. N., w formie przejęcia zakładu pracy, w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy.

Po dokonaniu aportu w działalności gospodarczej pozostaną m.in.:

 • udziały objęte w zamian za wniesione przedsiębiorstwo sp. z o.o.;
 • umowa rachunku bankowego oraz środki pieniężne (całość lub część) należące do działalności gospodarczej;
 • księgi rachunkowe;
 • umowy niezbędne do dalszego funkcjonowania działalności gospodarczej do momentu jej likwidacji i zamknięcia.

Wnioskodawca będzie także prowadzić działalność na rynku w zakresie produkcji i dystrybucji narzędzi i sprzętu przeznaczonych do prac pod napięciem i urządzeniach elektroenergetycznych.

Ponadto w piśmie z dnia 25 listopada 2014 r. uzupełniającym wniosek doprecyzowano, że spółką, która otrzymała aport jest Wnioskodawca, czyli H. Sp. z o.o. Przedstawiono również, że ze względu na wiek J. N., wnoszący aportem przedsiębiorstwo do Wnioskodawcy, zamierza zakończyć lub znacznie ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym planowane jest wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do H. Sp. z o.o. W ramach aportu zostaną wniesione wierzytelności i zobowiązania związane z prowadzoną przez J. N. działalnością gospodarczą (o ile wystąpią na moment aportu), składniki materialne i niematerialne, w tym nazwa przedsiębiorstwa, jedna nieruchomość konieczna do prowadzenia produkcji, ruchomości, prawa niematerialne, patenty, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami, dokumentacja związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższe składniki zostaną rodzajowo określone w uchwale zgromadzenia wspólników H. Sp. z o.o. Ponownie wyjaśniono, że po dokonaniu aportu przedsiębiorstwa do spółki z o.o. w działalności gospodarczej pozostaną m.in.:

 • udziały w H. Sp. z o.o., objęte w zamian za wniesione przedsiębiorstwo;
 • umowa rachunku bankowego oraz środki pieniężne (całość lub część) należące do działalności gospodarczej;
 • Księgi rachunkowe;
 • Umowy niezbędne do dalszego funkcjonowania działalności gospodarczej do momentu jej likwidacji i zamknięcia (m.in. umowa z biurem rachunkowym).

Do spółki z o.o. zostaną również przeniesieni, w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni w działalności gospodarczej prowadzonej przez J. N..

Z kolei w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. uzupełniającym stan faktyczny potwierdzono, że przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo prowadzone przez wnoszącego aport J. N., a składniki materialne i niematerialne stanowiące aport wypełniają łącznie definicję legalną przedsiębiorstwa zawartą w art. 551 k.c., art. 5a pkt 3 ustawy PIT i art. 4a pkt 3 ustawy CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po dokonaniu przez J. N., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą H. J. N. aportu przedsiębiorstwa do sp. z. o.o., Wnioskodawca będzie kontynuował dla celów podatkowych wycenę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątkowych tego przedsiębiorstwa...

Stanowisko Spółki:

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że przedmiotem wkładu do Wnioskodawcy jest przedsiębiorstwo to - stosownie do art. 15 ust. 1s oraz art. 16g ust. 10a ustawy o CIT, Wnioskodawca określi wartość początkową nabytych składników majątkowych w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport (przy założeniu, że w przedsiębiorstwie wnoszącego aport wspomniane składniki były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych). Podobna zasada znajdzie także zastosowanie w odniesieniu do wyceny podatkowej innych składników majątku.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot aportu będzie stanowił przedsiębiorstwo.

Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 551 ust. 1 Kodeksu cywilnego i do tej definicji odwołuje się przepis zawarty w art. 4a pkt 3 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 4a pkt 3 ustawy o CIT, w rozumieniu ustawy o CIT przedsiębiorstwo oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W orzeczeniach sądów administracyjnych wskazuje się, że do zbycia przedsiębiorstwa dochodzi w sytuacji, gdy na nabywcę przeszły składniki majątku konieczne do podjęcia przez niego takiej działalności gospodarczej, jaką prowadził zbywca. Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 688/07: „Skoro zatem nie zostały skutecznie podważone ustalenia faktyczne, że zespół składników majątkowych nabytych przez skarżącą Spółkę od M.K. stanowi organizacyjną i funkcjonalną całość przeznaczoną do prowadzenia określonej działalności gospodarczej (produkcji soków i napojów) przez tę Spółkę, to zasadne było uznanie nabytego zespołu składników majątkowych za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 - Kodeksu cywilnego”;
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia i 6 maja 2012 r., sygn. akt I FSK 1223/11: „przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT należy rozumieć w sposób funkcjonalny, a nie tylko werbalny, tzn, analizując, czy dany zespół aktywów (przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), który jest przedmiotom zbycia, pozwalał na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, której służy. Dlatego też za całkowicie prawidłowy uznać należy wniosek Sądu pierwszej instancji, że użyte w art. 6 ust 1 ustawy o VAT pojęcie przedsiębiorstwo obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu”.

Powyższe wnioski zostały także potwierdzone przez Ministra Finansów w wydanych dotychczas interpretacjach indywidualnych, np. :

 • wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. ITPP2/443-973/13/AP: „składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej”;
 • wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 października 2013 r., sygn. IPPP2/443-838/13-2/JW: „Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej”.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot aportu będzie stanowił na moment aportu przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT oraz art. 551 Kodeksu cywilnego. Świadczą o tym następujące cechy przedmiotu aportu:

 1. przedmiot aportu będzie obejmował wszystkie składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej wnoszącego aport;
 2. w działalności gospodarczej pozostaną składniki majątku, które nie mogą być przedmiotem aportu (udziały spółki z o.o.) oraz umowy niezbędne do dalszego funkcjonowania (np. umowa z biurem rachunkowym, umowa rachunku bankowego);
 3. w przypadku wystąpienia zobowiązań lub należności związanych z przedsiębiorstwem, wnoszący aport oraz Wnioskodawca dokonują ich przeniesienia w ramach aportu;
 4. w ramach aportu dojdzie do przeniesienia zakładu pracy wnoszącego aport, w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie przedsiębiorstwa na Wnioskodawcę, w ramach wkładu niepieniężnego (aportu) oznaczać będzie, że Wnioskodawca będzie kontynuował dla celów podatkowych wycenę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątkowych tego przedsiębiorstwa prowadzoną przez wnoszącego aport przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W rozpatrywanej sprawie Spółka oczekuje potwierdzenia, że na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ma możliwość kontynuacji wyceny (określenia wartości) poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa, nabytego w drodze aportu od udziałowca – Pana J. N.

Odnosząc się do tej kwestii wstępnie należy zauważyć, że podatkowe skutki transakcji mających za przedmiot określony zespół składników materialnych są w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: updop) uzależnione od stopnia powiązania tych składników (funkcjonalnego, organizacyjnego czy też finansowego). Ustawa o podatku dochodowym różnicuje bowiem skutki w zakresie opodatkowania od kwestii stopnia zorganizowania majątku, gdzie inne skutki wywołuje nabycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a inne nabycie składników majątku, które nie mają charakteru zorganizowanego. Istotne znaczenie kwestia powyższa odgrywa w sprawach opodatkowania aportów oraz określenia możliwości i zasad amortyzacji.

Jak z powyższego wynika, ustawa podatkowa posługuje się w odniesieniu do zorganizowanych zespołów składników majątkowych m.in. pojęciem przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy Spółka – Wnioskodawca otrzyma aport, którego przedmiotem – jak przedstawiono – będzie całe przedsiębiorstwo należące dotychczas dotychczas do wnoszącego ten aport udziałowca. W ramach aportu zostaną wniesione wierzytelności i zobowiązania związane z prowadzoną przez udziałowca działalnością gospodarczą (o ile wystąpią na moment aportu), składniki materialne i niematerialne, w tym nazwa przedsiębiorstwa, jedna nieruchomość konieczna do prowadzenia produkcji, ruchomości, prawa niematerialne, patenty, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami, dokumentacja związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do Spółki zostaną również przeniesieni, w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni w działalności gospodarczej prowadzonej przez udziałowca.

Zgodnie z art. 4a pkt 3 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: Kodeks cywilny) w art. 551 definiuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomość;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych (art. 552 Kodeksu cywilnego).

Katalog składników niematerialnych i materialnych, tworzących przedsiębiorstwo, ma charakter otwarty (na co wskazuje użyty zwrot „w szczególności”), jednakże, aby można było przypisać pewnym składnikom niematerialnym i materialnym cechy przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że nie można dokonać wyłączeń zbyt daleko idących. Przedmiotem transakcji będzie aport przedsiębiorstwa, jeżeli nabywca przejmie wszystkie składniki majątkowe, które będą umożliwiały prowadzenie działalności gospodarczej w takim samym charakterze oraz zakresie. Ponadto, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu warunkiem do uznania, że doszło do aportu przedsiębiorstwa, konieczna jest analiza, czy nastąpi przejęcie przez nabywcę (w oparciu o nabyte składniki) funkcji tego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo jest nie tylko sumą składników materialnych i niematerialnych, lecz ich zorganizowanym zespołem, tzn. składniki te powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie tylko o zbiorze pewnych elementów.

Należy wskazać, że nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest nabyciem ogółu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, czyli spółka do której wnoszony jest aport wstępuje w majątek swego poprzednika.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zawartym w wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r. (sygn. I SA/Kr 332/10), że „O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie. Ocena, czy doszło do nabycia przedsiębiorstwa jest więc możliwa in concreto, a miarodajne jest przy tym ustalenie, czy nabyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe”. Zatem dokonując oceny każdorazowo należy badać przedstawiony konkretny stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1s updop, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Jednocześnie, w myśl art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Warunki jakie muszą spełniać składniki majątku podatnika, aby uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz ich katalog zawierają przepisy art. 16a i 16b updop. Ponadto podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi ich wprowadzenie do stosownej ewidencji oraz określenie ich wartości początkowej.

Stosownie do art. 16g ust. 9 updop, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Natomiast w myśl art. 16g ust. 10a ww. ustawy, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Zatem, w sytuacji gdy przy aporcie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były ujęte w księgach rachunkowych podmiotu wnoszącego aport, wówczas wartość początkową tych składników majątku ustala się na podstawie art. 16g ust. 9 w związku z ust. 10a updop (uwzględniając tym samym treść art. 15 ust. 1s pkt 1 updop), tj. w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji.

Z kolei, wartość składników majątku niebędących dla podmiotu wnoszącego aport środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, a otrzymanych w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, ale spełniających warunki zaliczenia ich do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustala się stosownie do treści art. 15 ust. 1s pkt 2 updop, tj. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia.

Zgodnie z art. 16h ust. 3 updop, który na mocy art. 16h ust. 3a updop stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.

Treść powołanego przepisu statuuje zasadę kontynuacji amortyzacji, z której wynika obowiązek podmiotu nabywającego aport do:

 • uwzględnienia dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej składników majątkowych stanowiących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, dokonanych przez podmiot wnoszący aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • stosowania tej samej metody amortyzacji tych składników majątkowych jaką stosował podmiot wnoszący aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając zatem na uwadze przytoczone przepisy oraz fakt, że w analizowanym stanie faktycznym przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki będzie przedsiębiorstwo - należy w podsumowaniu zgodzić się ze Spółką, że „stosownie do art. 15 ust. 1s oraz art. 16g ust. 10a ustawy o CIT, Wnioskodawca określi wartość początkową nabytych składników majątkowych w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport (przy założeniu, że w przedsiębiorstwie wnoszącego aport wspomniane składniki były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych). Podobna zasada znajdzie także zastosowanie w odniesieniu do wyceny podatkowej innych składników majątku”.

W tym stanie rzeczy, konsekwentnie, stanowisko Spółki uznaje się za prawidłowe.

Niezależnie od powyższego wyjaśnienia wymaga, że postępowanie interpretacyjne w trybie art. 14b § 1 powołanej na wstępie ustawy Ordynacja podatkowa (O.p.) jest postępowaniem szczególnym, w którym organ dokonujący interpretacji nie ustala stanu faktycznego w sprawie (w odróżnieniu od zasad postępowania podatkowego wynikającymi z O.p. i postępowania kontrolnego), lecz odnosi przepisy prawa podatkowego do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego we wniosku przez osobę zainteresowaną. Treść interpretacji determinowany jest przez zakres wniosku, tj. przedstawiony w nim stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) i prawny. Jej przedmiot, co istotne, powinien bowiem ściśle odnosić się do zawartego we wniosku pytania lub pytań. Innymi słowy specyfika postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej polega między innymi na tym, że organ wydający interpretację nie interpretuje stanu faktycznego lecz „porusza się” niejako tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz wyrażonej przez niego oceny prawnej (stanowiska). Jednocześnie jednak zakres pytania – co do zasady – wyznacza zakres interpretacji.

Wobec powyższego w niniejszej sprawie organ podatkowy udzielił odpowiedzi na zadane pytanie przyjmując za Spółką, że przedmiot aport stanowiło przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. i art. 4a pkt 3 updop

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.