IPPB3/423-706/10-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy otrzymanie składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w związku z likwidacją Spółki stanowić będą dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, który na podstawie art. 22 updop może być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych <pdop>?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu 18 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką akcyjną <SA> jest jedynym udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce <Spółka>. SA posiada udziały Spółki nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 Iata.

W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą m.in. nieruchomości budynkowe nie kwalifikowane przez Spółkę jako środki trwałe, umowy dzierżawy, wierzytelności, zobowiązania oraz inne składniki. Ze względów gospodarczych, rozważana jest likwidacja Spółki. W toku postępowania likwidacyjnego, ewentualne zobowiązania Spółki zostaną spłacone ze środków pieniężnych Spółki. W ten sposób zostaną zaspokojone roszczenia wierzycieli Spółki (a tym samym zostanie zaspokojony cel postępowania likwidacyjnego).

W wyniku spłaty zobowiązań ze środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę, nie będzie konieczności zbywania majątku Spółki podmiotom trzecim. W konsekwencji, majątek Spółki pozostały po spłacie/zabezpieczeniu wierzycieli Spółki będzie mógł zostać przekazany SA w naturze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w związku z likwidacją Spółki stanowić będą dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, który na podstawie art. 22 updop może być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych <pdop>...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie przez SA składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w związku z likwidacją Spółki będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updop w zw. z art. 22 ust. 4 - 4b updop.

Likwidacja Spółki zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Spółki majątek likwidacyjny (w tym środki pieniężne) pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu ewentualnych wierzycieli Spółki zostanie przekazany SA (odpowiednio do postanowień kodeksu spółek handlowych i postanowień umowy Spółki). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 updop, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Zasady opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych wskazuje art. 22 updop, zgodnie z którym (ust. 1), co do zasady, dochody takie podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym w Polsce. Zgodnie jednak z art. 22 ust. 4 updop, dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych mogą być zwolnione z opodatkowania pdop w Polsce pod warunkiem, że: i) wypłacającym dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (w przypadku Spółki warunek ten jest spełniony — Spółka jest polskim rezydentem dla celów podatkowych, jej siedziba i zarząd znajdują się na terytorium Polski); ii) uzyskującym dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt i) jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (w przypadku SA warunek ten jest spełniony — SA podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów); 3) spółka, o której mowa w pkt ii), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt i) (w przypadku SA warunek ten jest spełniony - SA jest jedynym udziałowcem Spółki); 4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2) albo zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt ii) (warunek ten jest spełniony — SA otrzyma majątek wypłacany w ramach likwidacji Spółki).

Dodatkowo, zgodnie z art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie z pdop ma zastosowanie pod warunkiem, że udziały (akcje) posiadane są nieprzerwanie przez okres dwóch lat (w przypadku SA warunek ten jest spełniony). Możliwość zwolnienia z pdop przychodu uzyskanego z likwidacji spółki zależnej potwierdzona została również w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów, m.in. w:— interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2008 r (IP-PB3-423-1132/08-2/AG); — interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2008 r. (IP-PB3-423-951/08-2/AG); — interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 lutego 2008 r. (ITPB3/423-184/07/MK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.