IPPB2/4514-30/16-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Transakcja II będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Grupy Aktywów II w ramach Transakcji II – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Grupy Aktywów II w ramach Transakcji II.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca planuje prowadzić działalność związana z dostawą dla przedsiębiorców i osób fizycznych (prywatnych) wody źródlanej, kawy, dystrybutorów filtrujących i ekspresów.

Wnioskodawca nabył od podmiotu niepowiązanego, tj. N. Spółka Akcyjna (dalej: „Sprzedawca”) część aktywów wchodzących w skład zorganizowanej cześć przedsiębiorstwa Sprzedawcy w postaci oddziału - N. Spółka Akcyjna Oddział D. (dalej: „Oddział”).

Oddział Sprzedawcy stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedawcy zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W skład Oddziału wchodzą m.in.

 • centrala Oddziału,
 • dwa zakłady produkcyjne,
 • sieć jednostek obsługi klienta, oraz
 • znak towarowy.

Dodatkowo, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Sprzedawcy, do centrali Oddziału, dwóch zakładów produkcyjnych oraz do poszczególnych jednostek obsługi klienta przyporządkowane /przyporządkowani są m.in:

 • składniki materialne (w tym: nieruchomości oraz inne niż własność prawa do nieruchomości, wyposażenie, sprzęt komputerowy, samochody i inne składniki materialne) oraz składniki niematerialne (np.: licencje do programów komputerowych), w tym w szczególności baza klientów,
 • Pracownicy,
 • kontrakty (tj. zobowiązania i wierzytelności wynikające z kontraktów), w tym m.in. kontrakty najmu lub leasingu nieruchomości i samochodów oraz kontrakty z dostawcami i odbiorcami Sprzedawcy.

Zgodnie z intencją Wnioskodawcy i Sprzedawcy, Wnioskodawca nabył jedynie część aktywów należących do Oddziału (dalej: „Grupa Aktywów II”) w ramach transakcji kupna-sprzedaży (dalej: „Transakcja II”). Pozostałą część Oddziału (dalej: „Grupa Aktywów I”) została nabyta (dalej: „Transakcja I”) od Sprzedawcy przez E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka I”) - polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która na moment opisanej Transakcji II jest udziałowcem Wnioskodawcy. Niezwłocznie po nabyciu Grupy Aktywów II przez Wnioskodawcę od Sprzedawcy, Spółka I dokona sprzedaży całości swoich udziałów we Wnioskodawcy do podmiotu niepowiązanego.

W ramach Transakcji II na Wnioskodawcę została przeniesiona Grupa Aktywów II, na którą składają się aktywa dotyczące centrali Oddziału i części jednostek obsługi klienta oraz znak towarowy oddziału - „D.”. Dodatkowo, w ramach Transakcji II na Wnioskodawcę przeszedł również jeden z zakładów produkcyjnych Oddziału.

W przypadku centrali Oddziału, Wnioskodawca nabył:

 • część pracowników centrali pracujących w poszczególnych departamentach centrali (np. część pracowników działu IT, czy część pracowników działu kadr), wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,
 • samochody oraz część wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego, które służy do wykonywania pracy tym pracownikom, którzy zostaną przeniesieni na Wnioskodawcę,
 • część licencji dotyczących oprogramowania komputerowego,
 • należności i zobowiązania dotyczące przenoszonej części centrali Oddziału (w tym dotyczące m.in. umów najmu, leasingu itp., dotyczące tych składników wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę).

W przypadku pozostałej części pracowników, wyposażenia, samochodów, sprzętu komputerowego i licencji czy należności i zobowiązań z tytułu umów najmu lub leasingu składników wyposażenia czy samochodów przypisanych do centrali Oddziału, które nie zostały przeniesione na Wnioskodawcę (w szczególności siedziba centrali (tj. prawa do nieruchomości, w której mieści się siedziba Centrali)) zostały one (jako część Grupy Aktywów I) zbyte Spółce I w ramach Transakcji I przez Sprzedawcę.

Jednocześnie, w ramach Transakcji II na Wnioskodawcę został przeniesiony tylko jeden zakład produkcyjny wchodzący w skład Oddziału (dalej: „Zakład”), w skład, którego wchodzą następujące składniki materialne i niematerialne:

 • pracownicy wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,
 • wszelkie prawa i zobowiązania dotyczące nieruchomości związanych z przenoszonym Zakładem (np. prawo własności nieruchomości czy użytkowania wieczystego gruntu, prawa i zobowiązania dotyczące ujęć wodnych, zobowiązania związane z ochroną nieruchomości lub wywozem odpadów czy też prawa i zobowiązania dotyczące ochrony środowiska),
 • wszelkie składniki majątkowe związane z Zakładem (np. wyposażenie, sprzęt produkcyjny i komputerowy),
 • należności i zobowiązania dotyczące przenoszonego Zakładu (w tym dotyczące m.in. umów najmu, leasingu itp., dotyczące składników wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę wraz z Zakładem).

Dodatkowo, w ramach planowanej Transakcji II, na Wnioskodawcę została przeniesiona część jednostek obsługi klienta wchodzących w skład Oddziału, obejmująca następujące składniki materialne i niematerialne:

 • pracowników pracujących w przenoszonych na Wnioskodawcę jednostkach obsługi klienta wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,
 • wszelkie prawa i zobowiązania dotyczące wynajmowanych lub leasingowanych nieruchomości związanych z przenoszonymi jednostkami obsługi klienta,
 • wszelkie składniki majątkowe związane z przenoszonymi jednostkami obsługi klienta (np. bazy klientów, wyposażenie, sprzęt komputerowy),
 • należności i zobowiązania z umów najmu czy leasingu itp., dotyczące wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę wraz z jednostkami obsługi klienta.

Pozostała część jednostek obsługi klienta wchodzących w skład Oddziału nie została przeniesiona przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę, ale na Spółkę I w ramach Transakcji I.

Jednocześnie, w ramach Transakcji II na Wnioskodawcę zostanie przeniesiony znak towarowy - D.

W związku z powyższym, przedmiotem Transakcji II będą wyłącznie te składniki materialne i niematerialne, które wchodzą w skład Grupy Aktywów II. Jednakże, w przypadku należności i zobowiązań handlowych Oddziału nastąpiła ich alokacja pomiędzy Wnioskodawcę i Spółkę I w ramach Transakcji I i Transakcji II w oparciu o kryteria biznesowe.

Jednocześnie, w przypadku tych należności i zobowiązań, których podział pomiędzy Wnioskodawcę a Spółkę I w ramach Transakcji I i Transakcji II nie był możliwy z przyczyn prawnych lub praktycznych (np. kontrakty usług telekomunikacyjnych) takie należności i zobowiązania zostały przeniesione w całości na Spółkę I.

W związku z powyższym, w ramach Transakcji II na rzecz Wnioskodawcy nie zostały przeniesione żadne inne rzeczowe składniki majątku, zobowiązania czy należności Sprzedawcy, a przede wszystkim te wchodzące w skład Grupy Aktywów I (z wyjątkiem powyżej wskazanych zastrzeżeń). W szczególności, przedmiotem planowanej Transakcji II nie są (z wyjątkiem powyżej wskazanych zastrzeżeń):

 • zadatki oraz przedpłaty klientów, itp., które wchodzą w skład Oddziału, nienależące do Grupy Aktywów II,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,
 • jeden z Zakładów wchodzących w skład Oddziału.

Dodatkowo, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, na moment zawarcia Transakcji II:

 • Grupa Aktywów II będąca przedmiotem Transakcji II (część Oddziału) nie stanowiła wyodrębnionego organizacyjnie w przedsiębiorstwie Sprzedawcy (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu o podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa, na którego czele stałby kierownik, czy dyrektor, bowiem taki zespół tworzy cały Oddział D. a nie Grupa Aktywów II,
 • nie ma odrębnego zakładowego planu kont przyporządkowanego do ww. Grupy Aktywów II,
 • zakładowy plan kont Sprzedawcy nie zawiera odrębnych kont ewidencyjnych dotyczących wyłącznie gospodarki finansowej ww. Grupy Aktywów II,
 • nie ma odrębnych planów finansowych, budżetów etc. dotyczących ww. Grupy Aktywów II,
 • nie ma odrębnego rachunku (subrachunku) bankowego, na który wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z wykorzystywaniem ww. Grupy Aktywów II w przedsiębiorstwie Sprzedawcy,
 • w ramach Transakcji II doszło do przeniesienia części zakładu pracy w trybie art. 23<1> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: „KP”).

Ponadto, w celu uzyskania zdolności operacyjnej przez Wnioskodawcę, w ramach odrębnej transakcji od Spółki I do Wnioskodawcy zostały sprzedane inne składniki majątkowe, które jednak nie wchodziły w skład Grupy Aktywów I w ramach Transakcji I. Dodatkowo, nie jest wykluczone, że przez pewien okres (przed lub po Transakcji II) Wnioskodawca będzie stroną umów wsparcia ze Sprzedawcą lub ze Spółką I. Umowy mogą dotyczyć wsparcia Wnioskodawcy m.in. w zakresie księgowości, zarządzania lub IT.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, Transakcja II została uznana przez Sprzedawcę za podlegającą VAT i udokumentowana fakturą / fakturami VAT, wystawioną / wystawionymi przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę, z wyjątkiem sprzedaży praw do nieruchomości, w stosunku, do których znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku VAT (albo obligatoryjne, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 9 Ustawy o VAT, albo, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, z którego to zwolnienia Sprzedawca i Wnioskodawca nie zrezygnują i nie wybiorą opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11).

Nabyta w drodze Transakcji II Grupa Aktywów II będzie służyła wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT według stawki 23%. Nie jest również wykluczona możliwość świadczenia usług czy dostawy towarów na rzecz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą, co będzie stanowiło czynność opodatkowaną według stawki 0%.

Zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedawca są na moment Transakcji II zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy, Grupy Aktywów II w ramach Transakcji II stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, która nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa...
 2. Czy jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie prawidłowa, to czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury / faktur dokumentującej Transakcję II oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 3. Czy Transakcja II będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 11 marca 2016 r. Nr IPPP3/4512-86/16-2/PC.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Transakcja II nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w zakresie, w jakim w stosunku do nabywanych w ramach Transakcji II praw do nieruchomości nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku VAT, w związku z faktem, że będzie ona podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. l pkt l lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub zwolniona z tego podatkiem (z wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie z podatku VAT dotyczy umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach albo umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych).

Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż Grupy Aktywów II przez Sprzedawcę, będzie opodatkowana VAT, a na moment Transakcji II zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedawca będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Natomiast, w zakresie, w jakim sprzedaż grupy Aktywów II przez Sprzedawcę będzie dotyczyć praw do nieruchomości, w stosunku do części z nich może znaleźć zastosowanie obligatoryjne zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 9 Ustawy o VAT albo może znaleźć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Konsekwentnie, Transakcja II nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC, w zakresie, w jakim w stosunku do nabywanych w ramach Transakcji II praw do nieruchomości nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku VAT (albo obligatoryjne, albo, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, z którego to zwolnienia Sprzedawca i Wnioskodawca nie zrezygnują i nie wybiorą opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11).

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że w stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji I w zakresie podatku VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wystąpiła także Spółka I, tj. E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka I uzyskała interpretacje podatkowe potwierdzające, że sprzedaż na jej rzecz Grupy Aktywów I w ramach Transakcji I nie stanowi nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i tym samym podlega opodatkowaniu VAT (interpretacja z dnia 22 grudnia 2015 roku, znak: IBPP3/4512-693/15/BJ) i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (interpretacja z dnia 10 grudnia 2015 roku, znak: IBPB-2-1/4514-298/15/DP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
 3. umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 4. umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Aktywów podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umowy sprzedaży Aktywów o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2016 r. Nr IPPP3/4512-86/16-2/PC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 wskazując, że sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy, Grupy Aktywów II w ramach Transakcji II stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, która nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że z uwagi na fakt, że sprzedaż Grupy Aktywów II w ramach Transakcji II będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność wyłączona będzie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.