IPPB1/4511-1362/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, przejście na wspólników Spółki Cywilnej ciężaru spłaty zobowiązań cywilnoprawnych funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem w związku z darowizną Przedsiębiorstwa nie będzie stanowiło czynności powodującej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Jeżeli stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest nieprawidłowe i dokonanie planowanej czynności spowoduje powstanie skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, to czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB1/4511-1362/15-2/KS1interpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. przedsiębiorstwa
 3. spółka cywilna
 4. wspólnik
 5. zobowiązanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniami związanymi z tym przedsiębiorstwem przez Wnioskodawcę na rzecz synów jako wspólników spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniami związanymi z tym przedsiębiorstwem przez Wnioskodawcę na rzecz synów jako wspólników spółki cywilnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca od 1990 roku prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest obecnie przede wszystkim sprzedaż sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć proces sukcesji prowadzonego biznesu poprzez przekazanie własności, jak również zarządzania, prowadzonym dotychczas samodzielnie przedsiębiorstwem na rzecz swoich trzech synów. Synowie Wnioskodawcy zamierzają założyć spółkę cywilną z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka Cywilna). Wnioskodawca zamierza darować na rzecz wspólników Spółki Cywilnej własność przedsiębiorstwa wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, tzn. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (dalej: Przedsiębiorstwo).

Możliwa jest sytuacja, w której to w związku z darowizną Przedsiębiorstwa, na wspólników Spółki Cywilnej przejdzie ciężar spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem. Zgodnie z zamierzeniami Wnioskodawcy, w takiej sytuacji, zobowiązania cywilnoprawne funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem przejdą na wspólników Spółki Cywilnej na podstawie odrębnej od samej darowizny czynności prawnej (odrębnych czynności prawnych).

Przeniesienie ciężaru spłaty wskazanych zobowiązań na wspólników Spółki Cywilnej może odbyć się na podstawie m.in. umowy przejęcia długu (art. 519 Kodeksu cywilnego) lub na podstawie umowy zwolnienia dłużnika z obowiązku świadczenia (art. 392 Kodeksu cywilnego). Każdy z tych tytułów doprowadzi do przejęcia przez wspólników Spółki Cywilnej ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem. Wartość przejętych przez wspólników Spółki Cywilnej zobowiązań będzie znacząco niższa niż wartość darowanego Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Własność Przedsiębiorstwa zostanie przekazana wspólnikom Spółki Cywilnej na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Obdarowanymi będą wspólnicy Spółki Cywilnej - trzej synowie Wnioskodawcy. W wyniku darowizny, własność Przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom Spółki Cywilnej w ramach współwłasności łącznej (Przedsiębiorstwo wejdzie w skład majątku Spółki Cywilnej).

Zgodnie z umową darowizny, w skład Przedsiębiorstwa będą wchodziły między innymi:

 1. własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości,
 2. własność ruchomości, w tym środków trwałych,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. prawa wynikające z zawartych umów handlowych,
 5. wierzytelności i środki pieniężne,
 6. prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Przedmiotem darowizny będzie zatem Przedsiębiorstwo przekazane obdarowanym z założeniem kontynuowania działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, przejście na wspólników Spółki Cywilnej ciężaru spłaty zobowiązań cywilnoprawnych funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem w związku z darowizną Przedsiębiorstwa nie będzie stanowiło czynności powodującej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Jeżeli stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest nieprawidłowe i dokonanie planowanej czynności spowoduje powstanie skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, to czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, przejście na wspólników Spółki Cywilnej ciężaru spłaty zobowiązań cywilnoprawnych funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem w związku z darowizną Przedsiębiorstwa nie będzie stanowiło czynności powodującej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów. Może więc nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny.

Jak wskazane zostało w opisie zdarzenia przyszłego, własność Przedsiębiorstwa zostanie przekazana wspólnikom Spółki Cywilnej na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu Cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Umowa darowizny ma charakter umowy jednostronnie zobowiązującej (konsensualnej), której treścią jest złożenie przez darczyńcę oświadczenia woli poprzez zobowiązanie się do świadczenia pod tytułem darmym.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony umowy. Umowa, darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu Cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron (art. 890 § 1 Kodeksu Cywilnego). Umowa darowizny Przedsiębiorstwa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, prawa i inne świadczenia, w tym przedsiębiorstwo. Stosownie do treści art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, zobowiązania nie są składnikiem Przedsiębiorstwa. Powołany przepis stanowi bowiem, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponieważ zobowiązania nie są elementem Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, dla skutecznego przejścia na nowych współwłaścicieli zobowiązań funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą konieczne jest dokonanie dodatkowych czynności prawnych, skutkujących przeniesieniem ciężaru spłaty zobowiązań na wspólników Spółki Cywilnej.

W zależności od możliwości dokonania odpowiednich ustaleń z wierzycielami, przejęcie zobowiązań cywilnoprawnych funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem przez wspólników Spółki Cywilnej może odbyć się na podstawie różnych umów, ściśle związanych z samą darowizną:

 1. albo - przejęcia długu (umowa pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela, o której mowa w art. 519 KC) - przejście zobowiązania na wspólników Spółki Cywilnej nastąpi za zgodą wierzyciela, z jednoczesnym zwolnieniem z długu pierwotnego dłużnika (Wnioskodawcy),
 2. albo - zwolnienia dłużnika od obowiązku świadczenia (umowa między dłużnikiem a osobą trzecią, o której mowa w art. 392 KC) - wspólnicy Spółki Cywilnej którzy nie uczestniczą w stosunku prawnym łączącym Wnioskodawcę i wierzyciela, zobowiążą się zwolnić Wnioskodawcę z obowiązku wykonania świadczenia na rzecz wierzyciela; zobowiązanie w dalszym ciągu będzie ciążyło na Wnioskodawcy. W przypadku zawarcia takiej umowy, powstanie zobowiązanie wspólników Spółki Cywilnej do wykonania w miejsce dłużnika jego zobowiązania oraz zapewnienia, że wierzyciel nie będzie wymagał od dłużnika wykonania tego świadczenia. Nie oznacza to, że zobowiązanie przestaje ciążyć na dotychczasowym dłużniku, będzie on nadal formalnie zobowiązany wobec wierzyciela.

Podkreślić należy, że celem opisanych powyżej dodatkowych czynności prawnych będzie przeniesienie na obdarowanych całości spraw i obowiązków związanych z Przedsiębiorstwem, a nie uwolnienie Wnioskodawcy od zobowiązań.

W przypadku darowizny, która jest świadczeniem nieodpłatnym, po stronie Wnioskodawcy (darczyńcy), który w tzw. akcie szczodrobliwości dokonuje przysporzenia majątkowego na rzecz obdarowanych kosztem własnego majątku bez ekwiwalentu ze strony obdarowanych, nie powstaje przychód podatkowy z tego tytułu, a w konsekwencji także dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych. Darczyńca nie otrzymuje bowiem w zamian za darowane Przedsiębiorstwo żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 Ustawy PIT przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie sposób uznać, że po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 Ustawy PIT. Z całą pewnością na moment darowizny Przedsiębiorstwa nie nastąpi przedawnienie, o którym mowa w art. 117 § 1 Kodeksu Cywilnego, gdyż do momentu darowizny Przedsiębiorstwa i związanego z nią przejęcia przez wspólników Spółki Cywilnej ciężaru spłaty zobowiązań nie upłynie okres niezbędny do przedawnienia. W związku z darowizną Przedsiębiorstwa i przejściem ciężaru spłaty zobowiązań na wspólników Spółki Cywilnej, nie dojdzie również do umorzenia zobowiązania. Umorzenie zobowiązania zostało uregulowane w art. 508 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Skutkiem umorzenia jest wygaśnięcie zobowiązania. Jest to czynność prawna całkowicie odmienna od czynności, które będą miały miejsce w ramach opisanego zdarzenia przyszłego - przejęcia długu lub zwolnienia dłużnika od obowiązku świadczenia. Przede wszystkim odmienny jest skutek tych czynności prawnych: w przypadku umorzenia zobowiązanie wygasa, natomiast w przypadku czynności prawnych, które będą miały miejsce związku z darowizną Przedsiębiorstwa następuje jedynie przejście ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem na obdarowanych.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Brak jest legalnej definicji nieodpłatnych świadczeń na gruncie Ustawy PIT. Nieodpłatne świadczenia obejmują, zgodnie ze stanowiskiem judykatury: „świadczenia, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub też których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku tej osobie. Przysporzenie to ma przy tym konkretny wymiar majątkowy lub finansowy” (Wyrok NSA 16 czerwca 2011 r., sygn. II FSK 788/10). W ocenie Wnioskodawcy, planowana darowizna Przedsiębiorstwa (oraz ściśle z nią związane przejęcie przez obradowanych ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedmiotem darowizny) nie pozwala przypisać przychodu darczyńcy, gdyż w wyniku darowizny nie tylko nie dochodzi do przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy, ale do istotnego uszczuplenia jego majątku. Nie zmienia tego konieczność przeniesienia na obdarowanych zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem, których transfer jest naturalną konsekwencją kontynuowania dotychczasowej działalności gospodarczej przez wspólników Spółki Cywilnej.

Należy zwrócić uwagę, że sama darowizna jest z podatkowego punktu widzenia szczególnego rodzaju świadczeniem nieodpłatnym: darczyńca nie otrzymuje żadnej odpłatności za dokonane świadczenie, natomiast wzbogacenie występuje wyłącznie u osób obdarowanych. Nieodpłatność umowy darowizny polega na tym, że Wnioskodawca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny, ani w przyszłości. Przesłanka ta zostaje spełniona także w przypadku analizowanej sytuacji, gdy zawarciu umowy darowizny towarzyszy odrębne przeniesienie ciężaru spłaty zobowiązań związanych funkcjonalnie z przedsiębiorstwem (rozumianym zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego). Przeniesienie zobowiązań Przedsiębiorstwa nie stanowi w żadnej mierze ekwiwalentu dla Wnioskodawcy za dokonywaną darowiznę, lecz jest niezbędnym elementem operacji gospodarczej, który jest naturalną konsekwencją kontynuowania działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo.

Realizacja zamiaru Wnioskodawcy, a więc formalne przekazanie Przedsiębiorstwa na rzecz wspólników Spółki Cywilnej oraz czynności prawne przenoszące ciężar określonych zobowiązań, spełniają jako całość istotne warunki darowizny i stanowią samo w sobie „nieodpłatne świadczenie” dla obdarowanych, którego zasady opodatkowania określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

W tym kontekście przeniesienie ciężaru określonych zobowiązań nie może być uznane z punktu widzenia Wnioskodawcy za świadczenia, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. To Wnioskodawca dokonuje bowiem przysporzenia kosztem swojego majątku, natomiast majątek wspólników Spółki Cywilnej nie ulega uszczupleniu.

Podkreślić przy tym należy, że umowę darowizny Przedsiębiorstwa oraz związane z nią przejście na wspólników Spółki Cywilnej ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem należy rozpatrywać jako jedną transakcję, której ekonomicznym celem jest przekazanie własności, jak również zarządzania, prowadzonym dotychczas samodzielnie przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwem na rzecz jego trzech synów. Dokonanie darowizny Przedsiębiorstwa oraz przeniesienie ekonomicznego ciężaru spłaty zobowiązań na obdarowanych odrębnymi czynnościami wynika wyłącznie z faktu, iż obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego wyłączają zobowiązania z definicji przedsiębiorstwa, pomimo, że stanowią one immamentny element prowadzenia działalności gospodarczej. Pomimo więc, że formalnie odbędzie się to na podstawie odrębnych czynności prawnych, skutków podatkowych tych czynności nie można rozpatrywać w oderwaniu od celu gospodarczego całej transakcji, którym jest przekazanie Przedsiębiorstwa wspólnikom Spółki Cywilnej. Przysporzenie majątkowe powstanie więc wyłącznie po stronie wspólników Spółki Cywilnej. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przejście na wspólników Spółki Cywilnej ciężaru spłaty zobowiązań cywilnoprawnych funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem w związku z darowizną Przedsiębiorstwa nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy zarówno przychodu o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6 Ustawy PIT jak i przychodu o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT.

Wedle oceny Wnioskodawcy, przekazanie Przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz synów, którzy będą kontynuować działalność gospodarczą w ramach Spółki Cywilnej, nie powinna skutkować powstaniem dla darczyńcy przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji prowadziłoby do powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko takie prezentowane jest także przez organy podatkowe, w interpretacjach podatkowych wydawanych w analogicznych sytuacjach: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w odpowiedni na pytanie podatnika o opodatkowanie podatkiem PIT darowizny obejmującej „całość majątku rzeczowego (nieruchomości i rzeczy ruchome), Środki pieniężne, wierzytelności i zobowiązania, licencje i wszystkie za wyjątkiem ksiąg podatkowych elementy przedsiębiorstwa wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego” stwierdził wydanej interpretacji, iż (...) darowizna wskazanych we wniosku składników majątku, w tym środków trwałych, materiałów, towarów handlowych oraz wyposażenia, wchodzących w skład darowanego na rzecz synów przedsiębiorstwa, nastąpi nieodpłatnie, stwierdzić należy, iż w związku z dokonaniem tej czynności prawnej nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tak w interpretacji indywidualnej nr IPTPB1/415-192/13-3/AP z dnia 19 czerwca 2013 r.).

Uwzględniając powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prezentowanego stanowiska w zakresie pytania 1.

Ad. 2

Jeżeli jednak stanowisko Wnioskodawcy w zakresie odpowiedzi na pytanie 1 jest nieprawidłowe i w wyniku przejścia na wspólników Spółki Cywilnej ciężaru spłaty zobowiązań cywilnoprawnych funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem w związku z darowizną Przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawcy dochodzi do powstania przychodu, uznać należy, że przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawa PIT.

Jak wskazano powyższej, w ramach przedmiotowego zdarzenia przyszłego, przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, tzn. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego zobowiązania nie stanowią elementu przedsiębiorstwa, w związku z czym do przekazania wspólnikom Spółki Cywilnej wszystkich praw i obowiązków związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, konieczne będzie dokonanie dodatkowych (ściśle związanych z darowizną) czynności prawnych, na podstawie których zobowiązania cywilnoprawne funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem przejdą na wspólników Spółki Cywilnej, m.in. Przejęcie zobowiązań odbędzie się na podstawi np. umowy przejęcia długu (art. 519 Kodeksu cywilnego) lub umowy zwolnienia dłużnika z obowiązku świadczenia (art. 392 Kodeksu cywilnego). Każda z tych czynności prowadzi do przejęcia przez wspólników Spółki Cywilnej ekonomicznego ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana darowizna Przedsiębiorstwa nie kreuje przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, gdyż w wyniku darowizny nie tylko nie dochodzi do przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy kosztem innego podmiotu, lecz skutkiem darowizny oraz ściśle z nią związanych dodatkowych czynności prawnych jest uszczuplenie jego majątku Wnioskodawcy. Jeżeli jednak stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznane zostanie za nieprawidłowe, ewentualny przychód Wnioskodawcy z tytułu przejęcia przez obdarowanych ciężaru spłaty zobowiązań należy zakwalifikować jako nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT. W ustawie PIT brak jest bowiem innej kategorii przychodu, która pozwalałaby na zakwalifikowanie do niej ewentualnego przychodu Wnioskodawcy z tytułu przejęcia przez obdarowanych ciężaru spłaty zobowiązań.

Zgodnie z jasną dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1. pkt 125 Ustawy PIT, wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Synowie Wnioskodawcy zaliczani są do I grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT, nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, określanego jako „działalność wykonywana osobiście” (art. 10 ust. 1 pkt 2). W ramach opisanego zdarzenia przyszłego, ewentualny przychód Wnioskodawcy z tytułu przejęcia przez obdarowanych ciężaru spłaty zobowiązań związanych z Przedsiębiorstwem nie wynika ze wskazanych powyżej tytułów.

Przyjmując zatem nawet rozszerzającą wykładnię przepisów Ustawy PIT i przypisując Wnioskodawcy przychód o wartości i zobowiązań przenoszonych na rzecz wspólników Spółki Cywilnej razem z darowanym Przedsiębiorstwem, uznać należy, że Wnioskodawca skorzystać może ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prezentowanego stanowiska w zakresie pytania 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie z uwagi na okoliczności, że tut. Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania pierwszego za prawidłowe, a pytanie drugie w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostało sformułowane w sposób warunkowy to odpowiedź na pytanie drugie jest bezprzedmiotowa.

Z uwagi na fakt, iż odpowiedź na pytanie numer dwa jest bezprzedmiotową, opłata w wysokości 40 zł, zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa, na rachunek bankowy wskazany we wniosku ORD-IN.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.