ILPP2/443-1292/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży zespołu składników majątkowych i niemajątkowych.
ILPP2/443-1292/14-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. przedsiębiorstwa
 2. składniki majątkowe
 3. wyłączenie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 5 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży zespołu składników majątkowych i niemajątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży zespołu składników majątkowych i niemajątkowych. Wniosek uzupełniono 11 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej „Spółka”), prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, której przedmiotem jest m.in.:

 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 • sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
 • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 • transport drogowy towarów,
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • ruchome placówki gastronomiczne,
 • przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
 • wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W ramach wewnętrznej struktury prowadzonego przez Spółkę przedsiębiorstwa, prowadzony Dział Sprzedaży Detalicznej, wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego prowadzenia, stanowi odrębną zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa. Dział Sprzedaży Detalicznej posiada osobny rachunek bankowy oraz realizuje własne zadania, przy pomocy własnej załogi (osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne). Wszystkie składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane i rozliczane osobno w stosunku do reszty przedsiębiorstwa, także system kadrowo-płacowy rozlicza osobno wynagrodzenia i inne należności zatrudnionych w Dziale Sprzedaży Detalicznej. Ponadto, dział ten sam generuje swoje przychody i koszty, samodzielnie finansując swoją działalność. System finansowo -księgowy prowadzony u Wnioskodawcy pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej ulec wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca planuje sprzedać wyodrębnioną organizacyjnie część swojego przedsiębiorstwa w postaci Działu Sprzedaży Detalicznej na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca potwierdził, że przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych, tj. Dział Sprzedaży Detalicznej, który Wnioskodawca zamierza sprzedać, jest wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na płaszczyźnie:

 1. organizacyjnej, tj. stanowi on wyodrębnioną część stanowiącą zespół składników materialnych i niematerialnych. Wnioskodawca potwierdza, iż zespół składników jest wyodrębnioną w sposób faktyczny działalnością operacyjną, do której można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe. Składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” posiadają cechę zorganizowania, stanowiąc w istniejącym przedsiębiorstwie formę „działu”;
 2. finansowej, tj. posiada samodzielność finansową pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Na podstawie prowadzonej przez Zainteresowanego ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, dzięki czemu możliwe jest określenie wyniku finansowego;
 3. funkcjonalnej - stanowi on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze;
 4. Wnioskodawca wskazuje, iż przeznaczony do zbycia zespół składników majątkowych i niemajątkowych, stanowiący Dział Sprzedaży Detalicznej, jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, a prowadzenie działalności przez wydzieloną część przedsiębiorstwa nie wymaga udziału pozostałych struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wskazany we wniosku zespół składników majątkowych (podlegająca wydzieleniu część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Działu Sprzedaży Detalicznej) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy czynność polegająca na sprzedaży wskazanego we wniosku zespołu składników majątkowych i niemajątkowych na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wskazany we wniosku zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2

Czynność polegająca na sprzedaży, wskazanego we wniosku zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (Działu Sprzedaży Detalicznej) na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie będzie podlegała opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono czynności określone w art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie prawa własności w formie „wkładu niepieniężnego – aportu”. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”, należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z póżn. zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 55<2> Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi zatem charakteryzować niezależność finansowa i organizacyjna, a po wydzieleniu część przedsiębiorstwa musi stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Zgodnie z powyższym, muszą być spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie:

 1. zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie bilansu przez oddział, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia;
 2. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 3. po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy mająca ulec wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie może (ale nie musi) być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Dla ustalenia wyodrębnienia organizacyjnego rozstrzygające jest bowiem ustalenie istnienia faktycznego wyodrębnienia podlegającej wydzieleniu części przedsiębiorstwa, tj. ustalenie jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa i obowiązki odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z wyodrębnieniem finansowym mamy do czynienia, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej ulec wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez tę część przedsiębiorstwa zadań gospodarczych. Należy w tym miejscu jednak zauważyć, że wyodrębnienia finansowego nie można utożsamiać z pełną samodzielnością finansową mającej ulec wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa.

O wyodrębnieniu funkcjonalne można z kolei mówić, gdy mająca ulec wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa przeznaczona jest do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ujmując rzecz inaczej podlegająca wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym ta część przedsiębiorstwa służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby mające ulec wyodrębnieniu składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo w ramach nowozawiązanej spółki. Mające ulec przekazaniu nowozawiązanej spółce składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku VAT.

W analizowanej sprawie, Wnioskodawca zamierza zbyć na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą część swojego przedsiębiorstwa na którą składają się (wskazane w opisie stanu faktycznego) środki trwałe, należności i zobowiązania związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a także osoby zatrudnione na umowy cywilno -prawne przyporządkowane funkcjonalnie w strukturze wewnętrznej Spółki do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem działalności w Dziale Sprzedaży Detalicznej.

Prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza w ramach Działu Sprzedaży Detalicznej jest wraz ze związanymi z nią zasobami ludzkimi, prawami i obowiązkami całkowicie niezależna organizacyjnie od pozostałej działalności Spółki.

Sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej Spółki pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającego ulec zbyciu Działu.

Ponadto przedmiotem sprzedaży na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będą wszystkie środki trwałe, należności i zobowiązania przypisane do Działu Sprzedaży Detalicznej, a także przypisane funkcjonalnie do prowadzonej przez tę część przedsiębiorstwa działalności gospodarczej osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Z tego też względu należy uznać, że przedmiot sprzedaży stanowić będzie funkcjonalnie odrębną całość.

Ww. elementy składające się na mającą ulec wydzieleniu część przedsiębiorstwa Spółki posiadają zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Tak więc, po przeniesieniu ich na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – osoba ta będzie w stanie podjąć działalność gospodarczą w ramach odrębnego przedsiębiorstwa w oparciu tylko o przeniesioną część przedsiębiorstwa Spółki bez konieczności zwiększania/zmniejszania personelu czy wyposażenia.

Chociaż ze statutu Spółki, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze nie wynika, że mająca ulec wydzieleniu część przedsiębiorstwa Spółki stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, taką jak wydział, dział czy oddział, jednak okoliczności faktyczne przedstawione w przedmiotowej sprawie wskazują, że mająca być przedmiotem sprzedaży część przedsiębiorstwa w postaci Działu Sprzedaży Detalicznej stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Działalność, której służy mająca ulec wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest bowiem, wraz ze związanymi z nią prawami i obowiązkami, całkowicie niezależna organizacyjnie od pozostałej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę. Sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej Wnioskodawcy pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej ulec wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Należy zatem uznać, że mająca ulec wydzieleniu część przedsiębiorstwa Spółki jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Ponadto należy zauważyć, że mająca ulec wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa Spółki jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych – prowadzenia sprzedaży detalicznej – a elementy wchodzące w skład mającej ulec wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa obejmują wszystkie środki i zasoby niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w strukturze przedsiębiorstwa zbywcy.

Zarówno wyodrębniona część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jak i część przedsiębiorstwa Spółki pozostała po wyodrębnieniu będą tworzyły niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące dotychczasowe zadania. Nabywca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – będzie zatem w stanie kontynuować dotychczasową działalność Wnioskodawcy w zakresie sprzedaży detalicznej, tylko w oparciu o nabyte w wyniku wyodrębnienia składniki majątku Wnioskodawcy. Wskazania wymaga, że art. 2 pkt 27e ustawy nie określa katalogu składników majątku przedsiębiorstwa, których wydzielenie bądź pozostawienie w przedsiębiorstwie pozwalałoby w każdym przypadku ustalić, iż doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednak należy wskazać, iż nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest nabyciem ogółu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem tej części przedsiębiorstwa, czyli nabywający wstępuje w prawnie wyodrębniony majątek swego poprzednika.

Należy zaznaczyć, iż nabywca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie wykonywała wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W rezultacie można powiedzieć, że w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do przeniesienia na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zespołu składników majątkowych wystarczających do samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych, mogącego potencjalnie stanowić niezależnie funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo.

Reasumując:

Zespół składników majątkowych wchodzących w skład Działu Sprzedaży Detalicznej, który w wyniku wyodrębnienia ma zostać przeniesiony na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jest wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawców na płaszczyźnie:

 • organizacyjnej (stanowi wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych – w tym zobowiązań – przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania);
 • finansowej (posiada samodzielność finansową pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym; na podstawie prowadzonej przez zainteresowanego ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, dzięki czemu możliwe jest określenie wyniku finansowego);
 • funkcjonalnej (stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze).

Zatem w ocenie Wnioskodawcy:

 1. Podlegająca wydzieleniu i następnie zbyciu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (Dział Sprzedaży Detalicznej) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.
 2. Czynność polegająca na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.