ILPP2/443-1249/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie aportu przedsiębiorstwa.
ILPP2/443-1249/14-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. działalność gospodarcza
 3. jednoosobowa działalność gospodarcza
 4. przedsiębiorstwa
 5. spółka jawna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej. Wniosek uzupełniono 16 stycznia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest handel. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje towary zarówno osobom fizycznym jak i innym przedsiębiorstwom. Przedsiębiorstwo prowadzi rachunkowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uwagi na brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości. Prowadzona ewidencja umożliwia wyodrębnienie posiadanych przez przedsiębiorstwo składników materialnych i niematerialnych, tj. środków trwałych, elementów wyposażenia, przypadających na dany okres sprawozdawczy przychodów i dotyczących ich kosztów, posiadanych na dany dzień roku należności przedsiębiorstwa oraz nieuregulowanych zobowiązań. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT.

W roku 2015 przedsiębiorca planuje wnieść aportem do istniejącej spółki jawnej całą swoją dotychczasową działalność gospodarczą w zamian za udziały w spółce. W skład aportu wejdą w szczególności:

 • prawo własności nieruchomości w której wykonywana jest działalność gospodarcza,
 • prawo własności ruchomych rzeczowych składników majątku,
 • aktywa obrotowe przedsiębiorcy, tj. zapasy, zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie środki pieniężne, wierzytelności,
 • zobowiązania Przedsiębiorstwa, w tym kredyty oraz zobowiązania leasingowe,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez przedsiębiorcę w celu zapewnienia funkcjonowania i działalności przedsiębiorstwa.

Przy czym wszelkie zobowiązania zostaną wniesione po uzyskaniu pisemnej zgody od wierzyciela.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca w odpowiedzi na pytanie: „Czy przedmiotem aportu będzie zorganizowany zespół składników niematerialny i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący – w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – przedsiębiorstwo (...)” – wskazał, że jego zdaniem przedstawiony przez niego zespół składników niematerialnych i materialnych, który będzie stanowić przedmiot aportu stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej określony w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisany powyżej zespół składników majątkowych i niemajątkowych wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej należy uznać za Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), a w konsekwencji czy opisana powyżej transakcja będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej zespół składników majątkowych i niemajątkowych należy uznać za Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, a w konsekwencji jego wniesienie aportem do spółki jawnej nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zm.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wobec tego w niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Przepisy ustawy nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Definicję taką zawiera ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm).

Na mocy art. 551 Kodeksu cywilnego – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego – czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Aby zatem, w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników mógł zostać zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej – musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Transakcja mająca za przedmiot zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. Podkreślić należy, że na gruncie przytaczanego przepisu istnieje możliwość umownego wyłączenia pewnych elementów z transakcji zbycia przedsiębiorstwa, ale tylko wówczas, gdy elementy te nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku, danej transakcji nie można uznać za zbycie przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest handel. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje towary zarówno osobom fizycznym jak i innym przedsiębiorstwom. Przedsiębiorstwo prowadzi rachunkowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uwagi na brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości. Prowadzona ewidencja umożliwia wyodrębnienie posiadanych przez przedsiębiorstwo składników materialnych i niematerialnych, tj. środków trwałych, elementów wyposażenia, przypadających na dany okres sprawozdawczy przychodów i dotyczących ich kosztów, posiadanych na dany dzień roku należności przedsiębiorstwa oraz nieuregulowanych zobowiązań. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. W roku 2015 przedsiębiorca planuje wnieść aportem do istniejącej spółki jawnej całą swoją dotychczasową działalność gospodarczą w zamian za udziały w spółce. W skład aportu wejdą w szczególności:

 • prawo własności nieruchomości w której wykonywana jest działalność gospodarcza,
 • prawo własności ruchomych rzeczowych składników majątku,
 • aktywa obrotowe przedsiębiorcy, tj. zapasy, zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie środki pieniężne, wierzytelności,
 • zobowiązania Przedsiębiorstwa, w tym kredyty oraz zobowiązania leasingowe,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez przedsiębiorcę w celu zapewnienia funkcjonowania i działalności przedsiębiorstwa.

Przy czym wszelkie zobowiązania zostaną wniesione po uzyskaniu pisemnej zgody od wierzyciela. Przedstawiony zespół składników niematerialnych i materialnych, który będzie stanowić przedmiot aportu – stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej określony w art. 551 Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższego, wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki jawnej aportem zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, stanowiących jak wskazał Wnioskodawca przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – pozostanie poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. nie będzie podlegać opodatkowaniu, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.