ILPB4/423-4/12-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do Sp. z o.o. będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)?
ILPB4/423-4/12-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. opodatkowanie
 3. przedsiębiorstwa
 4. przychód
 5. wkłady niepieniężne
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 02.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych, takich jak szlaki i stacje kolejowe, torowiska tramwajowe, drogi i ciągi komunikacyjne oraz obiekty inżynieryjne.

W związku z prowadzoną działalnością, Spółka uzyskała prawa ochronne (o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: „Ustawa PWP”) do dwóch słowno - graficznych znaków towarowych: „A” i „B” (dalej: także Znaki Towarowe).

W celu przeprowadzenia reorganizacji struktury biznesowej polegającej na oddzieleniu Znaków Towarowych od działalności operacyjnej, pozwalającej na osiągnięcie lepszej ochrony prawnej Znaków Towarowych i efektywniejszego nimi zarządzania, Spółka dokonała aportu wyodrębnionego w ramach przedsiębiorstwa Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną (dalej także: Pion Sprzedaży) (wraz z jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym zobowiązaniami) do C Sp. z o.o. (dalej: C). Celem aportu było między innymi rozdzielenie własności intelektualnej (w szczególności praw ochronnych do Znaków Towarowych) od działalności operacyjnej Spółki, którą cechuje zasadniczo odmienna specyfika oraz szereg ryzyk gospodarczych. W zamian za aport Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną, C wydała Spółce swoje udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wniesionego wkładu niepieniężnego.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazał, iż Pion Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną został wyodrębniony z działalności operacyjnej Spółki w celu świadczenia, w szczególności usług reklamy, badań rynku i opinii publicznej, pozostałej działalności wydawniczej, dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, jak również działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów. Przedmiotem działalności Pionu Sprzedaży jest także identyfikacja oraz prowadzenie procesów przetargowych, aż do momentu złożenia oferty u zamawiającego. Należy podkreślić, iż ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonuje Spółka, istotnego znaczenia nabiera identyfikacja potencjalnych klientów na ograniczonym rynku oraz pełne dopasowanie oferty Spółki do indywidualnych oczekiwań i wymagań technicznych potencjalnego klienta.

Podstawowym celem wyodrębnienia Pionu Sprzedaży było zatem rozdzielenie działalności operacyjnej Spółki, polegającej w skrócie na świadczeniu kompleksowych usług budowy szlaków kolejowych, od działalności skupiającej się w szczególności na świadczeniu usług reklamowych, jak również monitorowania ewentualnych naruszeń praw Spółki do posiadanych Znaków Towarowych. Ponadto, wyodrębnienie Pionu Sprzedaży ma także za cel oddzielenie od działalności podstawowej działalności w zakresie ofertowania, tj. znajomości rynku, identyfikacji oraz przygotowania ofert do potencjalnych klientów.

Wyodrębnienie Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną nastąpiło na mocy uchwały Zarządu Spółki. W wyniku dokonanego wyodrębnienia, Pion Sprzedaży objął składniki majątkowe pozwalające na uznanie go za niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadanie gospodarcze, w szczególności:

 1. o charakterze materialnym:
  • wyposażenie biurowe (meble, biurka i urządzenia biurowe) oraz środki trwałe (m.in. komputery, telefony),
  • dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną, włącznie z obecną i planowaną strategią, planami biznesowymi, materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej przez Pion działalności,
  • konto bankowe przypisane do Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną wraz ze środkami finansowymi zgromadzonymi na tym koncie;
 2. o charakterze niematerialnym, w szczególności:
  • prawa ochronne do znaków towarowych „A” i „B”,
  • prawa i obowiązki z umów funkcjonalnie związanych z Pionem Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną, w szczególności dotyczące doradztwa marketingowego, promocyjnego,
  • oprogramowanie komputerowe,
  • bazy danych kontrahentów Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną,
  • należności kontrahentów Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną,
  • zobowiązania funkcjonalnie związane z Pionem Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną, w szczególności wynikające z zakupionych usług / towarów oraz wobec pracowników Pionu,
  • pracowników przypisanych do Pionu.

Pion Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną składający się z powyższego zespołu składników majątku został zatem wyodrębniony ze struktur Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym tak, by mógł on stanowić samodzielne przedsiębiorstwo. Znalazło to wyraz w przywołanej powyżej uchwale Zarządu Spółki o wyodrębnieniu Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną jako funkcjonującej w ramach Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie ww. uchwała Zarządu wskazywała w szczególności na poniższe wnioski:

 1. wyodrębnienie organizacyjne:
  Uchwała Zarządu Spółki zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną oraz wskazanie osoby kierującej tym Pionem. Do uchwały załączono:
  • struktura organizacyjna Pionu Sprzedaży;
  • wskazanie pracowników przypisanych do Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną - do Pionu przypisani zostali pracownicy Spółki - m.in. osobę kierującą pracami Pionu Sprzedaży;
  • zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa alokowanych do Pionu Sprzedaży (w tym zobowiązań).
  Wyodrębnienie Pionu Sprzedaży znalazło także wyraz w schemacie organizacyjnym Spółki.
 2. wyodrębnienie finansowe:
  W ewidencji księgowej Spółki wyodrębnione zostały pozycje ewidencyjne umożliwiające ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Pionu Sprzedaży (co wynika z polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie). Pion Sprzedaży wyposażony został we własny rachunek bankowy, na który alokowana została część środków pieniężnych znajdujących się w kasie Spółki umożliwiające działalność Pionu Sprzedaży.
 3. wyodrębnienie funkcjonalne:
  Pion Sprzedaży dysponował wszystkimi aktywami wykorzystywanymi przez Spółkę w działalności z zakresu reklamy oraz zarządzania własnością intelektualną, w szczególności prawa ochronne do dwóch Znaków Towarowych, prawa wynikające z umów z kontrahentami, w szczególności dotyczące doradztwa marketingowego, promocyjnego, wyposażenie pomieszczeń biurowych (meble, biurka i urządzenia biurowe) oraz środki trwałe (m.in. komputery, telefony). Ponadto, Pion Sprzedaży obejmował mienie niezbędne do prowadzenia prawidłowej działalności w zakresie ofertowania. Składniki materialne Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością intelektualną umożliwiały mu realizację wszystkich czynności z zakresu reklamy oraz nadzoru nad prawami ochronnymi do Znaków Towarowych. Do Pionu Sprzedaży przypisani zostali pracownicy merytoryczni odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności reklamowej. Do Pionu Sprzedaży przypisane zostały zawarte przez Spółkę umowy w szczególności dotyczące doradztwa marketingowego, promocyjnego.

Ponadto, do Pionu Sprzedaży przypisani zostali pracownicy merytoryczni w zakresie oferowania, którzy dysponują wiedzą w zakresie znajomości rynku, identyfikacji oraz przygotowania ofert do potencjalnych klientów. Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną stanowiły zespół składników zdolnych do realizacji wyznaczonych mu zadań.

Ponadto, w wyniku dokonanego aportu, na mocy odpowiednich przepisów Kodeksu Pracy, doszło do wstąpienia C, w obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Pionie Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną. Nastąpiło również przeniesienie praw i obowiązków Spółki wynikających z zawartych przez ten Pion umów z kontrahentami, w tym praw i obowiązków wynikających z zobowiązań i należności wobec kontrahentów, a także innych zobowiązań związanych z jego działalnością, np. zobowiązań wobec pracowników.

Podsumowując, w momencie wniesienia aportu Pion Sprzedaży i Zarządzania Własnością intelektualną należało uznać za wyodrębniony finansowo:

 • posiadał on bowiem własne zasoby pieniężne, które zdeponowane zostały na rachunku bankowym dedykowanym dla Pionu Sprzedaży, które stanowiły oddzielne rachunki od innych rachunków Spółki;
 • prowadził oddzielne raportowanie finansowe dla celów Spółki, które dodatkowo umożliwiało mu sporządzanie oddzielnego bilansu oraz rachunku zysków i strat, pozwalających w szczególności na wyodrębnienie majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań.

Podsumowując, wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną będą stanowiły zespół składników zdolnych do realizacji wyznaczonych mu zadań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do C Sp. z o.o. będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną do C Sp. z o.o. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy, gdyż Pion Sprzedaży stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.

A contrario, wkład niepieniężny do spółki kapitałowej, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, nie podlega na mocy powyższej regulacji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym, nie ma wątpliwości, iż wartość udziałów objętych w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy, wniesionych do spółki z o.o. nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu, jak również brak jest jakichkolwiek innych podstaw prawnych wynikających z treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które skutkowałyby uznaniem, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. w zamian za udziały spowodowałoby powstanie przychodu po stronie Spółki.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w szeregu interpretacji podatkowych wydanych przez różne organy podatkowe. Jako przykłady można wymienić interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-841/09/SD), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2009 r. (sygn. IPPB5/423-482/09-4/MB), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnie 19 października 2009 r. (sygn. IPPB5/423-483/09-4/MB), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 r. (sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 lipca 2009 r. (sygn. ILPB3/423-289/09-3/EK).

W myśl art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Na podstawie ww. definicji, w doktrynie prawa podatkowego wskazuje się przesłanki, których łączne wystąpienie jest uznawane za konieczne i wystarczające do uznania danych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Są one następujące:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania;
 2. zespół składników jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym;
 3. zespół składników jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem finansowym;
 4. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogłyby one stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (tzw. wyodrębnienie funkcjonalne).

Zdaniem Spółki, Pion Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ad 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić pewien zespół składników majątkowych, obejmujący zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi się on składać z co najmniej jednego składnika materialnego i co najmniej jednego składnika niematerialnego (S. Krempa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe. Warszawa 2007, s. 53).

Podobne stanowisko prezentują również organy podatkowe, m.in. w piśmie z dnia 29 października 2009 r. znak IBPBI/2/423-875/09/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: „Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)”.

Ponadto, ponieważ zobowiązania są jedynym, bezpośrednio wymienionym w definicji legalnej składnikiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka jest zdania, iż stanowią one fundamentalny element tego pojęcia, gdyż ustawodawca celowo wyeksponował rolę zobowiązań w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w stanie faktycznym, przedmiot transakcji obejmuje składniki majątkowe mające zarówno charakter materialny (między innymi wyposażenie biurowe: meble, biurka i urządzenia biurowe oraz środki trwałe m.in.: komputery, telefony), jak i niematerialny (między innymi prawa z umów z kontrahentami), oraz zobowiązania, w związku z czym spełnione będą powyższe warunki.

Ad. 2. Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r. sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS).

Dodatkowo „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp.” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r. sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB).

Jak wskazano w przedstawionym opisie zdarzenia, wyodrębnienie Pionu Sprzedaży nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała zawierała w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wskazanie pracowników przyporządkowanych do Pionu. Pion Sprzedaży posiada własną strukturę organizacyjną. Wyodrębnienie Pionu znalazło także wyraz w schemacie organizacyjnym Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż Pion Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 3. Wyodrębnienie finansowe.

Zdaniem Spółki, Pion Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną stanowi także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczy m.in. wyodrębnienie do osobnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących Pionu. W rezultacie istniała możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań bezpośrednio do Pionu Sprzedaży.

Należy przy tym podkreślić, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych, czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; a także postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 20 marca 2007 r. sygn. 1471/DPR2/423-204/06/AB).

Dodatkowo Wnioskodawca podkreśla, iż Pion Sprzedaży wyposażony został we własne środki pieniężne na finansowanie bieżącej działalności oraz własny rachunek bankowy, na który trafiają należności m.in. z tytułu umów o świadczenie usług, w szczególności dotyczących doradztwa marketingowego, promocyjnego oraz działalności w zakresie znajomości rynku oraz przygotowywania ofert dla potencjalnych klientów.

Ad. 4. Wyodrębnienie funkcjonalne.

W świetle powołanej definicji, kompleks majątkowy stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa winien być ponadto wyodrębniony funkcjonalnie. Oznacza to, że musi tworzyć zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Według stanowisk prezentowanych w literaturze chodzi o rzeczywistą, a nie tylko potencjalną zdolność do wykonywania działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. zdolność zespołu wyodrębnionych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych, który to zespół zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, już od momentu jej wyodrębnienia.

Składniki majątkowe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić podjęcie określonej działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Należy podnieść, że takie rozumienie kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat, np. w wyrokach: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 355/08, Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. sygn. akt I SA/Gd 1097/96, w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 26 listopada 2008 r. znak IPPB5/423-6/08-3/MB oraz z dnia 12 maja 2008 r. znak IP-PB3-423-282/08-2/PS.

Spółka w opisie stanu faktycznego podkreśliła, iż Pion Sprzedaży wyodrębniony został również pod względem funkcjonalnym, gdyż wyposażony został również w składniki majątkowe, które umożliwiają mu realizację czynności z zakresu reklamy, doradztwa marketingowego, promocyjnego, ofertowania oraz zarządzania własnością intelektualną. Obok odrębnych składników majątkowych, Pion Sprzedaży wyposażony został również we własnych pracowników. Ponadto, w momencie dokonania aportu Pion Sprzedaży występował jako strona m.in. umów o świadczenie usług, w szczególności dotyczących doradztwa marketingowego, promocyjnego, stanowiąc źródło generowania przychodów.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną pozwala na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś jego wniesienie aportem do Spółki Celowej będzie neutralne podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać również należy, iż w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 74, poz. 394 został ogłoszony jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Ponadto należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenia sądów nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego, tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Natomiast co do poglądów wyrażonych w publikacjach, należy podkreślić, że odzwierciedlają one indywidualne stanowisko autora na dany temat.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.