ILPB1/4511-1-1119/15-3/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpowiedniego źródła przychodów oraz dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach karty podatkowej.
ILPB1/4511-1-1119/15-3/APinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. karta podatkowa
 3. przedsiębiorstwa
 4. zbycie
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 4 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpowiedniego źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpowiedniego źródła przychodów oraz dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa protez kończyn górnych i dolnych. Wnioskodawca wybrał opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.; dalej: „ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym”) w związku z poz. 66 z załącznika nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.; dalej: „Kodeks cywilny”) lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie zawartej w przyszłości umowy sprzedaży (dalej: „Umowa”). Na podstawie zawartej Umowy, Wnioskodawca z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, otrzyma wynagrodzenie w ustalonej kwocie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa osiągnięty przez Wnioskodawcę w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego...
 2. Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego winien zostać opodatkowany w ramach karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie przewiduje klasyfikacji przychodów ze względu na źródła ich powstawania, niemniej uzyskany przez Wnioskodawcę przychód będzie przychodem osiągniętym w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego winien zostać opodatkowany w ramach karty podatkowej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: „updof”), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej - przyp. autora), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370, Nr 134, poz. 1509), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”.

W myśl art. 23 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność wymienioną w punktach 1-11 tego przepisu, jeżeli spełniają warunki wymienione w art. 25. Wnioskodawca ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wybrał opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, poprzez złożenie we właściwym terminie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego zgłoszenia.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie klasyfikuje przychodów według źródeł. Co do zasady więc, w odniesieniu do Wnioskodawcy nie mogą mieć zastosowania przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taki pogląd wyraził przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2008 r. (sygn. IPPB1/415-766/08-2/TS), który stwierdził, że „przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie przewidują, by określone rodzaje przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku podatnika, który wybrał tą formę opodatkowania, były opodatkowane według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Niemniej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym należy stwierdzić, iż opodatkowaniu według karty podatkowej mogą podlegać jedynie dochody (przychody) podatnika osiągnięte z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, tj. updof.

Wnioskodawca jest świadomy, iż w związku z dokonanym wyborem zryczałtowanej formy opodatkowania przepisy updof nie mają zastosowania do opodatkowania jego dochodów, niemniej użyte przez ustawodawcę w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym sformułowania, w szczególności odwołanie w zawartej w tej ustawie definicji pozarolniczej działalności gospodarczej do pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej funkcjonującego na gruncie updof, świadczą niewątpliwie o pewnym związku ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z regulacjami updof, w szczególności w zakresie zasad kwalifikacji określonych przychodów do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, oznacza to, że kartą podatkową mogą być opodatkowane wyłącznie przychody, które na gruncie przepisów updof zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zostały omówione w art. 14 updof. Zgodnie z ogólną regułą, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze updof). Powołany artykuł wskazuje także na moment powstania przychodu, wymienia dodatkowo, jakie dokładnie przychody należy uznawać za przychody z działalności gospodarczej oraz przychody, które nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W ramach przywołanych regulacji nie występują szczegółowe uregulowania w zakresie przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przyjmuje się w praktyce, iż sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych należy traktować jako przychód ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przykładowo w treści interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/415-963/14-2/WS wprost stwierdził, iż „Przychód ze zbycia przedsiębiorstwa stanowi bowiem przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Na tej podstawie należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w powyższym rozumieniu stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, także w sytuacji, gdy wybrał on opodatkowanie dochodów osiąganych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie zawiera definicji przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które mają stać się przedmiotem sprzedaży w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, definicji tych nie zawierają także przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1995 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”). W odniesieniu do określenia „przedsiębiorstwa”, zdaniem Wnioskodawcy, zasadnym wydaje się odniesienie do definicji przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej”. Wyżej wymieniony przepis enumeratywnie wymienia także składniki, które obejmuje przedsiębiorstwo:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej:
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższe wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy, gdyż stanowi katalog otwarty składników majątkowych tworzących przedsiębiorstwo.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa”. Pojęcie to zostało jednak zdefiniowane w art. 5a pkt 4 updof oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054. ze zm., dalej: „ustawa o VAT”), jako „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Powołane powyżej ustawy nie mają zastosowania w omawianym przypadku, niemniej ze względu na brak stosownych definicji w innych ustawach podatkowych, zdaniem Wnioskodawcy, zasadnym jest odniesienie się do definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa przedstawionej w updof oraz ustawie o VAT.

Przedmiotem sprzedaży na podstawie Umowy będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a pkt 4 updof oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie przewidują szczególnych regulacji w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy, zasadne jest stwierdzenie, iż opodatkowaniu według karty podatkowej podlegać będą wszystkie przychody, które można przypisać do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.

Zdaniem Wnioskodawcy, podejście, według którego przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) stanowi przychód z działalności gospodarczej, należy odnieść również do sytuacji podatników, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach karty podatkowej. Innymi słowy, podatnik, który dokonuje sprzedaży przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, który winien zostać opodatkowany według karty podatkowej. Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych - przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2014 r. (sygn. IPPB1/415-7/14-2/AM) stwierdził, że „skoro przychód z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w przypadku podatnika, który złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wszystkie przychody z tej działalności są opodatkowane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, której przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie przewidują odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, to przychody te są obojętne podatkowo”. Podobne stanowisko przedstawił także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2010 r. (sygn. ITPB1/415-395/10/TK).

Mając na uwadze powyższe, skoro przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, to w przypadku gdy Wnioskodawca skutecznie dokonał wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w postaci karty podatkowej (spełnił warunki do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według karty podatkowej), przychód uzyskany ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie opodatkowany kartą podatkową.

Oznacza to, iż po stronie Wnioskodawcy nie powstanie żaden inny przychód, do którego miałyby zastosowanie przepisy updof i które winny zostać opodatkowane na zasadach określonych w tejże ustawie.

Podsumowując, mając na względzie powyższe uzasadnienie, zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany przez niego z tytułu zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa winien zostać opodatkowany na zasadach karty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpowiedniego źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach karty podatkowej – jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w art. 10 w ust. 1 wyraźnie rozróżnia źródła przychodów.

Klasyfikacja przychodu do danego źródła przychodów powoduje określone konsekwencje podatkowe, w tym również w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania. Możliwość wyboru formy opodatkowania mają m.in. podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej – zamierza sprzedać przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z tym powstała wątpliwość dotycząca kwalifikacji przychodu z tego tytułu oraz zasad jego opodatkowania.

W myśl art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Stosownie do art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Tut. Organ zauważa, że z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstaje przychód kwalifikowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Opodatkowanie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest wyjątkiem od generalnej zasady opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność wymienioną w punktach 1-11 tego przepisu.

Analiza przepisów art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym prowadzi do wniosku, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (za wyjątkiem osiąganych z enumeratywnie wymienionych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym źródeł), w przypadku podatnika, który złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, są opodatkowane zgodnie z formami określonymi w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, tj. na zasadach opisanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność wymienioną w ust. 1 art. 23 cyt. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obliczanie podatku dochodowego jest w tym przypadku dokonywane w sposób uproszczony, bez ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z jej podstawową konstrukcją przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość świadczenia podatkowego przy opodatkowaniu w tej formie wynika z treści przepisów prawa podatkowego.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej ustalany jest odrębnie na każdy rok podatkowy w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

W konsekwencji, podatnicy ci nie muszą wykazywać również rzeczywistych przychodów z prowadzonej działalności. Stawki karty podatkowej zostały bowiem tak skalkulowane, że odpowiadają wysokości podatków przypadających od przeciętnych w skali kraju przychodów i dochodów osiąganych przy określonym stanie zatrudnienia w danym rodzaju i zakresie działalności oraz w danej grupie miejscowości.

W przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej wysokość podatku nie jest uzależniona od wielkości uzyskiwanych przychodów ani od ponoszonych kosztów. Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i jest wypadkową przede wszystkim dwóch wielkości: po pierwsze liczby zatrudnionych osób, (co mówi o wielkości przedsiębiorstwa) oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Tym samym stawki karty podatkowej uwzględniają również podatek należny od przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie, jeżeli źródłem tych przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Bez znaczenia dla uznania przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych składników za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pozostaje okoliczność, że podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie prowadzą ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia, skoro od obowiązku ich prowadzenia zwolnieni są na mocy ustawy. Jednocześnie nieprowadzenie tych ewidencji nie oznacza, że przychody uzyskane ze sprzedaży omawianych składników majątku nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy, bowiem zauważyć, że opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których zalicza się również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że skoro przychód z odpłatnego zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w przypadku podatnika, który złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wszystkie przychody z tej działalności są opodatkowane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, której przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie przewidują odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, to przychody te są obojętne podatkowo.

Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy kwalifikować jako przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto, przychód z ww. tytułu należy opodatkować w ramach karty podatkowej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpowiedniego źródła przychodów oraz w części dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach karty podatkowej - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.