IBPP3/4512-541/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego z wyłączeniem nieruchomości będzie stanowiło czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem
IBPP3/4512-541/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku (data wpływu 16 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego z wyłączeniem nieruchomości będzie stanowiło czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 10 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego z wyłączeniem nieruchomości będzie stanowiło czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 lipca 2015 r. znak: IBPP3/4512-541/15/BJ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik zwracający się o interpretację jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „P. P.–H.–U. S. W. P.”, której głównym przedmiotem działalności są roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Działalność rozpoczęta została w roku 1966 i jest prowadzona blisko 50 lat. Wnioskodawca po dokonaniu planowanej, opisanej poniżej transakcji zamierza ją ograniczyć i kontynuować działalność gospodarczą jedynie w zakresie najmu nieruchomości. Podatnik prowadzi pełną księgowość, jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług. Wniosek o interpretacje podatkową związany jest z planowanym wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatnika do spółki prawa handlowego oraz ustalenia konsekwencji takiej czynności w świetle przepisów ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004.54.535 z późn. zm. zwana dalej również „ustawą”)

Podatnik zawarł umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowanym wkładem podatnika do zawiązanej spółki ma być zorganizowana część jego przedsiębiorstwa, w którego skład wejdzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą przede wszystkim towary, środki trwałe, ruchomości, prawa wynikające z umów najmu, wierzytelności, środki pieniężne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, istniejące w dniu transakcji zezwolenia, koncesje, licencje, know – how, referencje. Przedmiotem wkładu nie będzie natomiast prawo własności nieruchomości położonej w C. przy ul. I. W efekcie aportu zamiast własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatnik powiększy swoje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po wniesieniu aportu w majątku Wnioskodawcy jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostanie nieruchomość, która nie będzie objęta umową wniesienia do nowo powstałej spółki. Nieruchomość ta lub jej część począwszy od daty wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem zostanie oddana spółce do korzystania na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej. Po dokonaniu transakcji W. P. będzie kontynuował działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie wynajmu nieruchomości, które zostaną w jego, odrębnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nieruchomość będzie wynajmowana na rzecz Spółki ale jej część może być także wynajmowana na rzecz innych podmiotów.

W piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnia, że prowadzi działalność gospodarczą za pomocą zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych tj. za pomocą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego – P. P.–H.–U. S. W. P. Najważniejszym składnikiem aportowanego przedsiębiorstwa są składniki majątku służące prowadzeniu działalności gospodarczej – środki trwałe w postaci ruchomości, w tym pojazdy mechaniczne, urządzenia, maszyny, pojazdy, narzędzia, materiały itp. Przy pomocy ww. nabytych składników majątku spółka będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w takim samym zakresie i charakterze co P. P.–H.–U. S. Należy wskazać, że zgodnie z art. 552 kc czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Z przepisu tego wynika, że istnieje prawna możliwość wyłączenia w ramach konkretnej czynności prawnej określonych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa, bez naruszania statusu przedsiębiorstwa. W komentarzu do przepisu wskazano, że powyższy przepis ma charakter dyspozytywny, stwarzając stronom możliwość wyłączenia niektórych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Aby można było mówić o czynności, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, przedmiotem czynności muszą być objęte bezwzględnie te elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej. Nie można jednak w tym zakresie formułować jakichś jednoznacznych, uniwersalnych wzorów czy kryteriów. Będą się one zmieniały przy każdej dokonywanej czynności, a okoliczności konkretnego przypadku będą podstawą oceny, czy przedmiotem czynności prawnej jest przedsiębiorstwo czy też przedmiotowa substancja nie nosi takich znamion. Granicą swobody w omawianym zakresie będzie możliwość uczestnictwa substancji w działalności gospodarczej (A. Kidyba, K. Kopaczyńska–Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część Ogólna (...), 2009). Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca wyjaśnia, że ze względu na okoliczność, iż przedmiotem aportu mają być wszystkie składniki jego dotychczasowej działalności, które samodzielnie pozwalają na dalsze kontynuowanie działalności w dotychczasowym zakresie, a z umowy przeniesienia przedsiębiorstwa na mocy art. 552 wyłączona zostanie jedynie nieruchomość, to w ocenie Wnioskodawcy przedmiotem umowy aportu będzie przedsiębiorstwo – P. P.–H.–U. S. Przedsiębiorstwo to jest natomiast wyodrębnione zarówno księgowo (aport obejmie również księgi podatkowe) jak i faktycznie (całość składników majątkowych, środki materialne i prawne). Tym samym zmienia się zakres przytoczonych okoliczności faktycznych, zamiarem Wnioskodawcy jest aport całości przedsiębiorstwa bez nieruchomości, a nie zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Zespół składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań związanych z prowadzoną działalnością i nie wymaga udziału pozostałych struktur działalności Wnioskodawcy, gdyż stanowi przedsiębiorstwo. W szczególności środki trwałe w postaci ruchomości, w tym pojazdy mechaniczne, urządzenia, maszyny, pojazdy, narzędzia, materiały objęte umową pozwalają na kontynuowanie działalności w dotychczasowym zakresie. Jednocześnie Wnioskodawca podjął działania organizacyjne w celu prowadzenia dalszej działalności gospodarczej w ramach najmu nieruchomości. Nawiązał kontakt z potencjalnymi najemcami, zawarł umowę najmu części nieruchomości. Kontrakt ten będzie realizowany po przeniesieniu aportem przedsiębiorstwa. Przedmiotem aportu będą więc wszystkie niezrealizowane kontrakty, z wyjątkiem kontraktu na najem części nieruchomości, który nie dotyczy podstawowych działalności operacyjnych przedsiębiorstwa.

W odpowiedzi na pytanie czy podmioty (Wnioskodawca oraz spółka przyjmująca aport) po wniesieniu aportu do spółki z o.o. będą posiadały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty... Wnioskodawca wskazał, że obydwa podmioty będą miały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty.

Transakcją aportu objęci zostaną również wszyscy pracownicy dotychczas zatrudnieni w P. P.–H.–U. S. w związku z powyższym dojdzie do „przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę” w trybie art. 231 kodeksu pracy.

Wnioskodawca ze względu na okoliczność, iż prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1966 roku tj. przez blisko 50 lat zmuszony jest do podjęcia kroków w celu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności. Na bazie nabytego majątku spółka, do której aport zostanie wniesiony będzie kontynuować dotychczasową działalność jaką realizował Wnioskodawca z wykorzystaniem tego zespołu składników majątkowych. Ze względu na fakt, iż przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo z wyłączeniem na mocy art. 552 nieruchomości oraz ze względu na wiek Wnioskodawcy dalsza działalność jako osoby fizycznej będzie obejmowała głównie najem z ewentualną likwidacją działalności w dalszym okresie.

Na wskazanej nieruchomości znajduje się obecnie adres Wnioskodawcy jako osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą. Wyłączenie z zakresu aportu prawa własności nieruchomości nie będzie wpływało na prowadzenie przez zespół składników materialnych i niematerialnych działalności w dotychczasowym kształcie (na kontynuacje działalności w spółce). Nowo powstała spółka może prowadzić działalność w dotychczasowym kształcie zarówno przy użyciu ww. nieruchomości (po np. podpisaniu stosownej umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej) jak również może prowadzić działalność na innej nieruchomości lub pod innym adresem. Wyłączenie nieruchomości z aportowego przedsiębiorstwa nie stanowić będzie ograniczenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, tym bardziej, że jest ona prowadzona na miejscach wskazanych przez klienta. Prowadzone czynności handlowe mają charakter sporadyczny i nie polegają na prowadzeniu stałego lokalu handlowego, w którym dokonywana jest sprzedaż. Nieruchomość nie stanowi więc warunku koniecznego do prowadzenia także i tej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wniesienie aportu do spółki prawa handlowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym wniesienie aportu do spółki prawa handlowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przepisów wskazanej regulacji prawnej nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Analizując możliwość wyłączenia stosowania ustawy o podatku VAT powinno się zatem:

 1. określić czy przedmiot aportu odpowiada definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 2. określić czy aport mieści się w pojęciu transakcji zbycia.

Definicja przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 551 ustawy kodeks cywilny, który stanowi, że przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, na gruncie prawa podatkowego definiowana jest natomiast jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 2 punkt 27e ustawy).

Ze względu na okoliczność, iż przedmiotem wniesienia aportem do nowo powstałej spółki będą wszelkie składniki (z wyłączeniem nieruchomości), a które samodzielnie mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, w ocenie podatnika planowana czynność obejmować będzie swoim zakresem zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych nie jest uzależnione od dysponowania własnością nieruchomości. W szczególności spółka może funkcjonować mając zapewniony inny tytuł do nieruchomości taki jak prawo najmu, dzierżawy, użytkowania itp. W omawianym stanie faktycznym spółka ma zapewnioną możliwość korzystania z nieruchomości podatnika, gdyż z dniem wniesienia składników majątkowych i niemajątkowych w ramach aportu wejdzie w życie umowa najmu przedmiotowej nieruchomości.

Orzecznictwo sądów administracyjnych przesądza, że dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest konieczne przenoszenie własności nieruchomości. Co więcej wyrażono także stanowisko, że gdy przedmiotem sprzedaży nie będzie budynek (zasada superficies solo cedit), ani jego część, to również nie można przyjmować takiego założenia. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. III SA/Wa 1767/2010 przyjęto, iż użyte w art. 6 pkt 1 VATU pojęcie „przedsiębiorstwo” obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu. (...) „Transakcją zbycia”, o której mowa w art. 6 pkt 1 VATU, jest każda czynność w świetle obowiązujących przepisów skutkująca przeniesieniem własności przedsiębiorstwa” (co do powyższej kwestii zobacz także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 marca 2011 r. I SA/Po 840/2010, WSA w Poznaniu I SA/Po 132/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., wyroku WSA w Gdańsku I SA/Gd 494/2009 z dnia 24 listopada 2009 r., wyroku WSA w Gliwicach I SA/GI 112/2010 z dnia 6 lipca 2010 r., wyroku WSA w Gliwicach I SA/GI 113/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. W wyrokach tych Sądy uchylały interpretacje indywidualne, które przedstawiały stanowisko organu podatkowego, które odmiennie kwalifikowały podobne zdarzenia uznając przy tym, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie musi wchodzić nieruchomość).

Zdaniem Ministra, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Przyjmując takie kryterium należy wskazać, że Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, które realizowane są w terenie tj. poza zakładem. Natomiast ewentualne biuro z warsztatem czy też parkiem maszyn może znajdować się w miejscu objętym umową najmu. Na zorganizowanej części przedsiębiorstwa po zamianie jedynie tytułu prawnego do jednej nieruchomości z własności na najem, dalej z powodzeniem można prowadzić działalność; nie powstaje żadne ryzyko uniemożliwiające samodzielnie prowadzenie działalności w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w nowej formie prawnej. Wymienione składniki przedsiębiorstwa, w tym przenoszone w ramach tej wierzytelności, kontakty handlowe dają sposobność pełnego kontynuowaniu dotychczasowej działalności gospodarczej przez spółkę. Z tych względów gospodarczych przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie prowadzi do stanu, który wyklucza zwolnienia z podatku VAT, a takim jest przenoszenie zespołu składników, na których nie można realizować swoich zadań gospodarczych. Przedmiotem aportu są niemal wszystkie składniki niematerialne i materialne tyle, że bez prawa własności do nieruchomości, na której Podatnik prowadzi działalność, co zostało zakwalifikowane jako transakcja zorganizowanej części przedsiębiorstwa, taka sama w swoich skutkach jak aport przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako „aport” w celu zapewnienia pokrycia udziałów lub akcji w spółce jest rodzajem „zbycia” przedsiębiorstwa i z tego względu zawiera się w pojęciu stosowanym w art. 6 ustawy o VAT. Wniesienia takiego aportu polega bowiem na przeniesieniu przedsiębiorstwa oraz jego zbyciu w zamian za prawa udziałowe w spółce osobowej (akcje). Przedmiotem transakcji nie jest suma wielu różnych składników majątkowych i niemajątkowych, ale zorganizowana część przedsiębiorstwa, zawierająca wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, które nie zostały wyłączone z transakcji. Następstwem aportu jest zatem faktyczne przeniesienie majątku na inny podmiot.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedstawiona czynność wniesienia aportu nie podlegać będzie podatkowi VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że w piśmie z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) uzupełniającym wniosek, Wnioskodawca przeformułował opis stanu faktycznego. Tym samym przyjęto, że przedstawione w tym piśmie informacje są ostateczne i w tej wersji zostały one przywołane powyżej. Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do tej właśnie wersji stanu faktycznego, Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa” posłużyć się należy w tym zakresie definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Według art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W powyższym przepisie ustawodawca wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to dostawa realizowana do innego podmiotu (np. spółki prawa handlowego lub cywilnego), nie będzie podlegała przepisom ustawy.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Natomiast wyłączenie z aportu niektórych składników wchodzących w skład aportu nie wyklucza uznania, że mamy do czynienia z aportem przedsiębiorstwa, która to czynność pozostaje poza zakresem VAT. Istotne jest jednak, aby przedmiotem aportu były bezwzględnie te elementy, które umożliwiają kontynuowanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa. Przedmiot wkładu przedsiębiorstwa będą stanowić towary, środki trwałe, ruchomości, prawa wynikające z umów najmu, wierzytelności, środki pieniężne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, istniejące w dniu transakcji zezwolenia, koncesje, licencje, know – how, referencje. Wnioskodawca po dokonaniu transakcji będzie kontynuował działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie wynajmu nieruchomości.

Transakcją aportu objęci zostaną wszyscy pracownicy, którzy dotychczas byli zatrudnieni u Wnioskodawcy, a zatem dojdzie do „przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę” w trybie art. 231 kodeksu pracy, ponadto Spółka do której aport zostanie wniesiony będzie kontynuować dotychczasową działalność Wnioskodawcy.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro przedmiotem aportu do spółki jawnej będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a wyłączenie nieruchomości z aportu nie ma znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo będzie miało pełną możliwość samodzielnego działania i będzie kontynuowało dotychczasową działalność Wnioskodawcy), to w okolicznościach niniejszej sprawy, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „przedstawiona czynność wniesienia aportu nie podlegać będzie podatkowi VAT” jest prawidłowe.

Końcowo Organ pragnie jeszcze odnieść się do użytego przez Wnioskodawcę w treści uzasadnienia stanowiska własnego stwierdzenia, „...nie prowadzi do stanu, który wyklucza zwolnienia z podatku VAT...”. Wyjaśnić należy, że w kontekście regulacji prawnej art. 6 pkt 1 ustawy VAT, nie można mówić o zwolnieniu z podatku, bowiem przepis ten wyłącza spod ustawy zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższe jednak nie wpływa na ocenę prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy, bowiem w jego początkowej i końcowej części jednoznacznie wskazano, że czynność wniesienia aportu do spółki prawa handlowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
ITPP2/4512-813/15/PS | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
ITPB3/4510-3/15/PS | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-541/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.