IBPP3/4512-515/15/SR | Interpretacja indywidualna

Niepodleganie opodatkowaniu czynności wniesienia przez Spółkę aportu w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych w zamian za udziały
IBPP3/4512-515/15/SRinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nieruchomości
 3. przedsiębiorstwa
 4. sprzedaż
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności wniesienia przez Spółkę aportu w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych w zamian za udziały – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności wniesienia przez Spółkę aportu w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych w zamian za udziały.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca („Spółka”) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Spółka, jako agencja marketingowa, prowadzi następującą działalność: (i) działalność polegającą na wykonywaniu projektów graficznych opakowań, projektów materiałów reklamowych, logotypów produktów, zdjęć materiałów reklamowych, opracowywaniu graficznym stron www wraz z wdrożeniem technicznym, tekstów wykorzystywanych na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych, przygotowywaniu wizualizacji produktów, prezentacji dla klientów, (ii) działalność polegającą na opracowaniu optymalnej dla klienta strategii marketingowej związanej w wprowadzeniem przez klienta na rynek produktów, planów marketingowych, analiz rynkowych, billboardów reklamowych na stronach internetowych, haseł marketingowych, aplikacji na smartfony, organizowaniu i przygotowanie kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, w tym w sieci Internet, organizowaniu konkursów konsumenckich („Działalność 1”).

Spółka prowadzi również działalność uboczną polegająca na wynajmowaniu (podnajmowaniu) na rzecz osób trzecich części nieruchomości wynajmowanej przez Spółkę („Działalność 2”).

Spółka rozważa obecnie aport do spółki kapitałowej zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na przedsiębiorstwo Spółki. W zamian za otrzymany zespół składników materialnych i niematerialnych, spółka kapitałowa, do której wniesiony zostanie aport („Nabywca”), wyda Spółce udziały własne.

Przedmiotem aportu będą:

 1. nazwa przedsiębiorstwa;
 2. wartości niematerialne i prawne, w tym w szczególności prawa autorskie i licencje na oprogramowanie komputerowe;
 3. środki trwałe, w tym w szczególności inwestycje w obcym środku trwałym, komputery stacjonarne i przenośne, sieci WIFI, urządzenia biurowe, serwer, telewizor, meble;
 4. prawa przysługujące Spółce jako najemcy wynikające z umowy najmu nieruchomości, której przedmiotem jest oddanie do używania budynku położonego w X;
 5. wierzytelności pieniężne z tytułu dostaw towarów i świadczonych usług, dostarczonych lub wykonanych przez Spółkę do dnia poprzedzającego dzień dokonania aportu;
 6. środki pieniężne;
 7. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe;
 8. prawa i wierzytelności wynikające z umów związanych z działalnością Spółki jako agencji marketingowej (prawa wynikające z umów zawartych z nabywcami towarów i usług Spółki jako agencji marketingowej);
 9. prawa i wierzytelności wynikające z umów związanych z działalnością Spółki jako wynajmującego (podnajmującego);
 10. prawa i wierzytelności wynikające z umów związanych z działalnością Spółki (prawa wynikające z umów zawartych z dostawcami towarów na rzecz Spółki oraz usługodawcami Spółki), w tym prawa z tytułu umowy kredytu oraz z tytułu umów leasingu samochodów oraz sprzętu komputerowego;
 11. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w szczególności bazy danych, dokumentacje realizowanych projektów, dokumentacja pracownicza.

W związku z aportem, dojdzie do przejścia zakładu pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy.

W związku z aportem Nabywca przejmie z chwilą nabycia aportu:

 1. zobowiązania pieniężne z tytułu dostaw towarów i świadczonych usług, dostarczonych lub wykonanych na rzecz Spółki do dnia poprzedzającego dzień dokonania aportu;
 2. zobowiązanie pieniężne z tytułu kredytu i inne zobowiązania pieniężne, w tym wobec wspólników Spółki;
 3. obowiązki i zobowiązania wynikające z umów związanych z działalnością Spółki jako agencji marketingowej (obowiązki wynikające z umów zawartych z nabywcami towarów i usług Spółki jako agencji marketingowej);
 4. obowiązki i zobowiązania wynikające z umów związanych z działalnością Spółki jako wynajmującego (podnajmującego),
 5. obowiązki i zobowiązania wynikające z umów związanych z działalnością Spółki (obowiązki wynikające z umów zawartych z dostawcami towarów na rzecz Spółki oraz usługodawcami Spółki), w tym w szczególności obowiązki z tytułu umowy kredytu oraz z tytułu umów leasingu samochodów oraz sprzętu komputerowego.

Z zakresu wnoszonych składników materialnych i niematerialnych zostaną wyłączone tylko udziały w spółce kapitałowej, które przysługują Spółce. Spółka posiada udziały tylko w jednej spółce kapitałowej. Wyłączenie udziałów w spółce kapitałowej z zespołu składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu pozostanie bez wpływu na zdolność Nabywcy zespołu składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu, do prowadzenia (kontynuowania) Działalności 1 i Działalności 2, w oparciu o ten zespół, w takim samym zakresie, w jakim Działalność 1 i Działalność 2 prowadziła Spółka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Spółkę aportu w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanego w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w punkcie G wniosku, w zamian za udziały, które spółka kapitałowa, do której wniesiony zostanie aport, wyda Spółce, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia: patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 55 (2) kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo to zespół składników materialnych i niematerialnych, które pozostają ze sobą w związku organizacyjnym i funkcjonalnym. Ów zespół składników materialnych i niematerialnych powinien być zdolny do realizacji przypisanych mu zadań gospodarczych, co oznacza konieczność zachowania funkcjonalnych związków pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Przedmiotem aportu będą: nazwa przedsiębiorstwa; wartości niematerialne i prawne, w tym w szczególności prawa autorskie i licencje na oprogramowanie komputerowe; środki trwałe, w tym w szczególności inwestycje w obcym środku trwałym, komputery stacjonarne i przenośne, sieci WIFI, urządzenia biurowe, serwer, telewizor, meble; prawa przysługujące Spółce jako najemcy wynikające z umowy najmu nieruchomości, której przedmiotem jest oddanie do używania budynku położonego w X; wierzytelności pieniężne z tytułu dostaw towarów i świadczonych usług, dostarczonych lub wykonanych przez Spółkę do dnia poprzedzającego dzień dokonania aportu; środki pieniężne; krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, prawa wynikające z umów związanych z działalnością Spółki jako agencji marketingowej (prawa wynikające z umów zawartych z nabywcami towarów i usług Spółki jako agencji marketingowej); prawa wynikające z umów związanych z działalnością Spółki jako wynajmującego (podnajmującego); prawa wynikające z umów związanych z działalnością Spółki (prawa wynikające z umów zawartych z dostawcami towarów na rzecz Spółki oraz usługodawcami Spółki), w tym prawa z tytułu umowy kredytu oraz z tytułu umów leasingu samochodów oraz sprzętu komputerowego, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w szczególności bazy danych, dokumentacje realizowanych projektów, dokumentacja pracownicza. W związku z aportem, dojdzie do przejścia zakładu pracy w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy.

W związku z aportem Nabywca przejmie z chwilą nabycia aportu: zobowiązania pieniężne z tytułu dostaw towarów i świadczonych usług, dostarczonych lub wykonanych na rzecz Spółki do dnia poprzedzającego dzień dokonania aportu; zobowiązanie pieniężne z tytułu kredytu i inne zobowiązania pieniężne, w tym wobec wspólników Spółki; obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Spółki jako agencji marketingowej (obowiązki wynikające z umów zawartych z nabywcami towarów i usług Spółki jako agencji marketingowej); obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Spółki jako wynajmującego (podnajmującego); obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Spółki (obowiązki wynikające z umów zawartych z dostawcami towarów na rzecz Spółki oraz usługodawcami Spółki), w tym w szczególności obowiązki z tytułu umowy kredytu oraz z tytułu umów leasingu samochodów oraz sprzętu komputerowego.

Z zakresu wnoszonych składników materialnych i niematerialnych zostaną wyłączone udziały w spółce kapitałowej, które przysługują Spółce. Wyłączenie udziałów w tej spółce kapitałowej z zespołu składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu pozostanie bez wpływu na zdolność Nabywcy zespołu składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu, do prowadzenia (kontynuowania) Działalności 1 i Działalności 2, w oparciu o ten zespół, w takim samym zakresie, w jakim Działalność 1 i Działalność 2 prowadziła Spółka.

Mając na względzie powyższe wniesienie przez Spółkę aportu w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanego w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w punkcie G wniosku, w zamian za udziały, które spółka kapitałowa, do której wniesiony zostanie aport, wyda Spółce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport). Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb regulacji podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa p
 1. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 552 k.c. czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Wyłączenie więc ze zbycia istotnych elementów przedsiębiorstwa, powoduje, że mamy do czynienia ze sprzedażą sumy składników majątkowych, a nie ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Jeśli natomiast wyłączone ze zbycia składniki przedsiębiorstwa nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jako takiego, wówczas czynność taka na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznana będzie za zbycie przedsiębiorstwa, chociaż nie obejmuje ona wszystkich jego składników.

Zatem, jak wynika z powołanego art. 552 Kodeksu cywilnego, strony – poza wyłączeniami wynikającymi z przepisów szczególnych – mają pozostawioną swobodę co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, z tym że swoboda w wyłączeniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa określoną w art. 551 Kodeksu cywilnego. Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy i regulacje prawne w tym zakresie, należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa, gdyż przedmiot tej transakcji obejmował będzie całość składników materialnych i niematerialnych składających się na przedsiębiorstwo Spółki, z wyłączeniem pewnych składników (udziałów w spółce kapitałowej), co jednak pozostaje bez wpływu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o nabyte składniki przez ich nabywcę w takim zakresie jak Wnioskodawca.

Reasumując, w świetle przytoczonych przepisów prawa oraz opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wniesienie aportu w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy w zamian za udziały nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.