IBPP3/4512-334/16-1/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (Biznesu)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) oraz pismem z 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 26 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (Biznesu) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (Biznesu).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 26 lipca 2016 r. znak: IBPP3/4512-334/16/BJ oraz pismem z 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 26 sierpnia 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 8 sierpnia 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zarejestrowaną w Polsce jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w kilku obszarach na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEiDG”).

W związku z rozwojem i znaczną skalą prowadzonej działalności Wnioskodawca planuje zreorganizować strukturę swoich przedsięwzięć w ten sposób, że dwa z nich będą prowadzone w formie dwóch spółek komandytowych a jeden zostanie darowany siostrze Wnioskodawcy. Przedmiotem niniejszego wniosku jest wniesienie do spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego działalności polegającej na hurtowej sprzedaży metali nieżelaznych/złomu stalowego („Biznes”)

Transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku będzie trzecia (ostatnia) w kolejności (wcześniej na inną spółkę komandytową zostanie przeniesiona działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami a na siostrę Wnioskodawcy – działalność związana ze świadczeniem usług marketingowych); w istocie będzie więc obejmować wszelkie składniki majątkowe związane z działalności gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę na moment transakcji.

Przedmiotem wkładu będą wszystkie elementy składające się na Biznes, w szczególności:

 • Wyposażenie biura, w którym mieści się siedziba Biznesu (meble, w tym biurka i szafy, laptopy, drukarki, telefony komórkowe etc.),
 • Środki pieniężne potrzebne do finansowania bieżącej działalności Biznesu,
 • Należności i zobowiązania związane z działalnością Biznesu,
 • Umowy najmu, na podstawie których Wnioskodawca korzysta z (1) nieruchomości, na których znajduje się siedziba Biznesu (biuro oraz plac i magazyny, gdzie prowadzona jest działalność operacyjna), jak również (2) innych środków trwałych i sprzętów związanych z nieruchomościami,
 • Pozostałe umowy związane z działalnością Biznesu, w tym umowy z dostawcami i kontrahentami, umowa rachunku bankowego a także umowa o korzystanie ze znaku towarowego,
 • Wszelkie dokumenty (w tym rachunkowe) związane z działalnością Biznesu.

Ponadto w związku z aportem na spółkę komandytową przejdzie zakład pracy Wnioskodawcy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Umowa o pracę pracownika (pracowników) związanych z Biznesem będzie uwzględniać fakt, że zajmuje się on hurtową sprzedażą metali nieżelaznych/złomu stalowego.

 1. Zgodnie z art. 551 kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest „zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej”. W opinii Wnioskodawcy Biznes, umożliwiający uzyskiwanie zysków z prowadzenia działalności gospodarczej, jak najbardziej spełnia powyższą definicję, tj. będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego.
 2. Transakcją zostaną objęte wszystkie składniki materialne i niematerialne wymienione w art. 551 kodeksu cywilnego, które będą się znajdować w majątku Wnioskodawcy na moment dokonania wkładu niepieniężnego. Z natury prowadzenia działalności gospodarczej wynika bowiem, że skład przedsiębiorstwa jest płynny i podlega zmianom wraz z kolejnymi przeprowadzanymi transakcjami. W każdym razie nie wystąpi sytuacja, że określony składnik (określone składniki) zostaną wyłączone z transakcji i zatrzymane przez Wnioskodawcę. Należy zaznaczyć, że w skład nie każdego przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie elementy wymienione w art. 551 KC. Przykładowo, w przypadku Wnioskodawcy nie wystąpią prawa z papierów wartościowych, a z biura i placu, na którym jest składowany złom, Wnioskodawca będzie korzystać na podstawie praw wynikających z umowy najmu/dzierżawy, a nie własności. Dodać należy również, iż wyliczenie z art. 551 KC ma charakter przykładowy, chociaż wyczerpuje najważniejsze dla funkcjonowania przedsiębiorstwa elementy składowe. Jak wskazano w komentarzu do kodeksu cywilnego „jest jasne, że wyliczenie to nie oznacza, że przedsiębiorstwo musi zawierać w sobie wszystkie te elementy. (...) O połączeniu w przedsiębiorstwo decyduje w każdym przypadku koncepcja organizacyjna jego elementów składowych w całość gospodarczą.” (red. Gutowski 2016, wyd. 1, Legalis).
 3. Po dokonaniu aportu spółka komandytowa będzie kontynuowała działalność Wnioskodawcy w tym samym zakresie. Forma prowadzenia tej działalności zmieni się natomiast o tyle, że po aporcie działalność będzie prowadzona w formie spółki komandytowej, podczas gdy Wnioskodawca prowadzi ją obecnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 4. Po dokonaniu aportu Wnioskodawca najpewniej zlikwiduje działalność i zostanie wykreślony z CEIDG. Niemniej jednak może się zdarzyć, że rozpocznie on prowadzenie „nowej” działalności gospodarczej, tj. działalności, której zakres będzie inny niż zakres działalności prowadzonej przed dokonaniem aportu do spółki komandytowej (inny niż hurtowa sprzedaż metali nieżelaznych/złomu stalowego). W takim przypadku nie dojdzie do likwidacji działalności i wykreślenia Wnioskodawcy z CEIDG; zmieni się natomiast oczywiście przedmiot tej działalności.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 8 sierpnia 2016 r.):

Czy do przeniesienia Biznesu na spółkę w drodze wkładu niepieniężnego znajdą zastosowanie przepisy ustawy o VAT z uwagi na brzmienie art. 6 pkt 1 tej ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w piśmie z 8 sierpnia 2016 r.) do przeniesienia Biznesu w drodze wkładu niepieniężnego przepisy ustawy o VAT nie znajdą zastosowania ze względu na brzmienie art. 6 pkt 1 tej ustawy oraz fakt, że Biznes będzie stanowił przedsiębiorstwo.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Termin ten nie jest jednak zdefiniowany w ustawie o VAT. Definicja przedsiębiorstwa znajduje się jednak w ustawie Kodeks cywilny. W myśl art. 551 tego kodeksu przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiot aport będzie należało zakwalifikować jako przedsiębiorstwo. Przedmiotem aportu będą bowiem składniki majątkowe (materialne i niematerialne), a także zobowiązania, powiązane ze sobą funkcjonalnie w ten sposób, że służą prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na hurtowej sprzedaży metali nieżelaznych/złomu stalowego. Na moment wkładu będą to wszelkie składniki majątkowe wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca nie zatrzyma żadnych składników majątkowych służących prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie hurtowej sprzedaży metali nieżelaznych/złomu stalowego.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa” posłużyć się należy w tym zakresie definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Według art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W powyższym przepisie ustawodawca wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to dostawa realizowana do innego podmiotu (np. spółki prawa handlowego lub cywilnego), nie będzie podlegała przepisom ustawy.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Natomiast wyłączenie z aportu niektórych składników wchodzących w skład aportu nie wyklucza uznania, że mamy do czynienia z aportem przedsiębiorstwa, która to czynność pozostaje poza zakresem VAT. Istotne jest jednak, aby przedmiotem aportu były bezwzględnie te elementy, które umożliwiają kontynuowanie działalności gospodarczej.

Jak wynika z okoliczności sprawy, Wnioskodawca planuje wnieść do spółki prawa handlowego przedsiębiorstwo, w którego skład wejdą: wyposażenie biura, w którym mieści się siedziba Biznesu (meble, w tym biurka i szafy, laptopy, drukarki, telefony komórkowe etc.), środki pieniężne potrzebne do finansowania bieżącej działalności Biznesu, należności i zobowiązania związane z działalnością Biznesu, umowy najmu, na podstawie których Wnioskodawca korzysta z (1) nieruchomości, na których znajduje się siedziba Biznesu (biuro oraz plac i magazyny, gdzie prowadzona jest działalność operacyjna), jak również (2) innych środków trwałych i sprzętów związanych z nieruchomościami, pozostałe umowy związane z działalnością Biznesu, w tym umowy z dostawcami i kontrahentami, umowa rachunku bankowego a także umowa o korzystanie ze znaku towarowego, wszelkie dokumenty (w tym rachunkowe) związane z działalnością Biznesu. Ponadto w związku z aportem na spółkę komandytową przejdzie zakład pracy Wnioskodawcy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Umowa o pracę pracownika (pracowników) związanych z Biznesem będzie uwzględniać fakt, że zajmuje się on hurtową sprzedażą metali nieżelaznych/złomu stalowego. Po dokonaniu aportu spółka komandytowa będzie kontynuowała działalność Wnioskodawcy w tym samym zakresie.

Wnioskodawca podał, że transakcją zostaną objęte wszystkie składniki materialne i niematerialne wymienione w art. 551 kodeksu cywilnego, które będą się znajdować w majątku Wnioskodawcy na moment dokonania wkładu niepieniężnego. Nie wystąpi sytuacja, że określony składnik (określone składniki) zostaną wyłączone z transakcji i zatrzymane przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro przedmiotem aportu do spółki komandytowej będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określone odmienne zdarzenie przyszłe, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.