IBPP3/443-1381/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania wyodrębnionej ze Spółki Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, aportu Jednostki za czynność niepodlegającą VAT oraz braku obowiązku korekty podatku naliczonego
IBPP3/443-1381/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. korekta
 3. przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), uzupełnionymi pismem z 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionej ze Spółki Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, aportu Jednostki za czynność niepodlegającą VAT oraz braku obowiązku korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionej ze Spółki Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, aportu Jednostki za czynność niepodlegającą VAT oraz braku obowiązku korekty podatku naliczonego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 6 lutego 2015 r. znak: IBPP3/443-1381/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem działającym w branży technicznej. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja przenośników oraz łańcuchów zgrzebłowych (redler). rolkowych, sworzniowych, płytkowych, a także kół łańcuchowych. Spółka oferuje kontrahentom również osprzęt technologiczny, części zamienne oraz usługi obróbki metali.

Połączenie nowoczesnych rozwiązań oraz zaawansowanej technologii pozwala Spółce na realizację produkcji i świadczenie usług na wysokim poziomic.

W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności gospodarczej, w celu poprawienia efektywności Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu reorganizacji działalności. Reorganizacja polegać będzie na wyodrębnieniu organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, w ramach Spółki Działu Zarządzania i Marketingu. Możliwe jest także, iż w późniejszym terminie podjęte zostaną działania polegające na wniesieniu wyodrębnionej jednostki do innego podmiotu.

Reorganizacja zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

W pierwszym etapie reorganizacji, funkcjonujący obecnie w Spółce Dział Zarządzania i Marketingu zostanie wyposażony w dodatkowe środki umożliwiające wykonywanie wyznaczonych zadań. Przypisani zostaną mu także na stałe określeni pracownicy.

W konsekwencji, utworzony zostanie Dział Zarządzania i Marketingu, który będzie odpowiedzialny za podejmowanie i koordynowanie na rzecz Spółki wszystkich działań związanych z promocją oraz marketingiem. Wskazany dział będzie również odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie nieruchomościami Spółki oraz znakami towarowymi, w szczególności budowanie wartości i rozwoju znaków towarowych, prowadzenie działań o charakterze promocyjno - reklamowym oraz kreowanie określonego wizerunku znaków towarowych.

Następnie, z określonym dniem, Spółka utworzy w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa jednostkę organizacyjną (dalej: „Jednostka”), obejmującą wydzielony Dział Zarządzania i Marketingu.

Powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie uwzględniała następujące aspekty wyodrębnienia Jednostki tj.:

1.wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu Jednostki oraz wskazanie osoby kierującej Jednostką (kierownika Jednostki). Do uchwały zostaną załączone ponadto:

 • lista pracowników przypisanych do Jednostki, w tym wskazany zostanie kierownik Jednostki odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką,
 • struktura organizacyjna Jednostki,
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników Jednostki (w tym zobowiązań). Do Jednostki alokowane zostaną składniki majątkowe związane z Jednostką, niezbędne do prowadzenia działalności m.in. środki trwałe (nieruchomości, komputery, oprogramowanie, wyposażenie biura, etc.), wartości niematerialne i prawne, w tym prawa ochronne na znaki towarowe, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki, zapasy produktów Spółki do wykorzystania na cele marketingowe, część środków znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania.

Wnioskodawca jest właścicielem budynku, w którym mieści się siedziba Spółki. Wnioskodawca zamierza wydzielić na rzecz Jednostki odpowiednią część powierzchni biurowej, która umożliwi Jednostce realizację zadań własnych.

Jednostka posiadać będzie także własną nazwę tj. „...”. W konsekwencji Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

2.wyodrębnienie finansowe

Jednostka będzie posiadać własny budżet w zakresie działań marketingowych, mających na celu pozyskiwanie na rzecz Wnioskodawcy nowych partnerów handlowych, a także działań zarządczych.

Ponadto, ewidencja księgowa Spółki zostanie zmieniona w sposób umożliwiający ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Jednostki, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie.

Obecnie Spółka rozważa dwa scenariusze w zakresie zmiany swojej ewidencji księgowej, aby umożliwić wyodrębnienie Jednostki pod względem finansowym.

Scenariusz I

Scenariusz I zakłada utworzenie w ewidencji księgowej Spółki dodatkowej jednostki ewidencyjnej, tzw. „zakładu”, w której księgowane będą przychody i koszty oraz aktywa i zobowiązania Jednostki.

Scenariusz II

W sytuacji, gdy jednak okaże się, iż utworzenie „zakładu” w ewidencji księgowej Spółki nie będzie możliwe (np. ze względu na ograniczenia systemu księgowego), Scenariusz II przewiduje, że w planie kont Spółki zostanie oznaczone, które konta są bezpośrednio przypisane do Jednostki.

Do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące Działu Zarządzania i Marketingu, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie odpowiednie przypisanie wartościowe. Niemniej jednak, księgowania na koniach wspólnych będą dokonywane w taki sposób, aby możliwe było natychmiastowe zidentyfikowanie, które z nich dotyczą działalności Spółki, a które Jednostki.

W zależności od przyjętego scenariusza w zakresie wyodrębnienia finansowego Jednostki, zestawienie kont Spółki, które będą przypisane do „zakładu” lub zestawienie rachunków przypisanych do Działu Zarządzania i Marketingu oraz kont, dla których znajdzie zastosowanie odpowiednie przypisanie wartościowe, będzie stanowiło załącznik do uchwały o wyodrębnieniu Jednostki.

W obu przypadkach, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona przez Spółkę zostanie także odpowiednio dostosowana, tj. będzie zawierała oznaczenia pozwalające na identyfikację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną przypisane Jednostce.

Jednostka będzie miała własny rachunek bankowy. Ponadto do Jednostki alokowana zostanie część środków znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, celem umożliwienia jej finansowania prowadzonej przez siebie działalności.

3.wyodrębnienie funkcjonalne

Należy podkreślić, że po dokonaniu wyodrębnienia, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, umowami, prawami ochronnymi na znaki towarowe, nieruchomościami, odrębnym od Spółki zakresem działalności etc. Jednostka będzie mogła stanowić odrębne od Spółki przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swe zadania. Jednostka nie będzie bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność marketingowa i zarządcza, lecz zorganizowanym zespoleni tych składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań.

Jednostce przydzielone zostaną wszystkie aktywa niezbędne do świadczenia usług marketingowych oraz zarządzania. Będą to w szczególności prawa ochronne na znaki towarowe, nieruchomości oraz prawa wynikające z umów z kontrahentami. Ponadto w dyspozycji Jednostki będzie własna powierzchnia biurowa, jak i wyposażenie pomieszczeń biurowych (szafki, biurka), sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, bazy danych, telefony komórkowe.

Do Jednostki przypisani zostaną także pracownicy cechujący się niezbędną merytoryczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności marketingowej oraz zarządcze). Jednostka będzie też dysponowała własną kadrą zarządzającą. Kierownik Jednostki będzie podejmował strategiczne decyzje dotyczące działań i kierunków jej rozwoju, a także będzie organizował, nadzorował i koordynował prace zespołu merytorycznego.

W konsekwencji, aktywa Jednostki będą wzajemnie powiązane w sposób umożliwiający świadczenie usług marketingowych oraz kompleksowe zarządzanie znakami towarowymi, a także nieruchomościami. Wyodrębniony Dział Zarządzania i Marketingu będzie realizował w szczególności następujące funkcje:

 • strategiczne zarządzanie aktywami, w szczególności zaś działania mające na celu wzrost wartości i wzrost rozpoznawalności znaków towarowych oraz wzrost atrakcyjności nieruchomości;
 • zarządzanie wartością oraz ochrona znaków towarowych poprzez monitoring ich wizerunku, modyfikację znaków towarowych, decyzje strategiczne odnośnie korzystania ze znaków towarowych, działania mające na celu rejestrację nowych znaków towarowych lub rejestrację modyfikacji wersji istniejących znaków towarowych, monitorowanie rynku pod kątem ochrony znaków towarowych należących do Spółki przed nieuczciwymi działaniami konkurencji;
 • zarządzanie nieruchomościami, w szczególności zarządzanie operacyjne oraz strategiczne poprzez planowanie ekonomiczno - finansowe oraz techniczno - budowlane, a ponadto utrzymywanie
 • nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz uzasadnione okolicznościami inwestowanie w nieruchomości;
 • opracowywanie strategii reklamowych i marketingowych dla Wnioskodawcy;
 • organizowanie i zlecanie odpowiednich badań marketingowych.

Opisane wyżej funkcje Działu Zarządzania i Marketingu będą mogły same w sobie stanowić przedmiot efektywnej działalności gospodarczej, a wyodrębniony zespól składników majątku będzie wystarczający do realizacji tych funkcji.

W kolejnym etapie restrukturyzacji, wyodrębniona Jednostka zostanie wniesiona w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowych do innej spółki kapitałowej (dalej: „Nowa Spółka”). W konsekwencji. Nowa Spółka przejmie wszystkie zadania z zakresu marketingu oraz zarządzania. Spółka natomiast będzie mogła skupić swe działania wyłącznie na produkcji i sprzedaży oferowanych przez nią towarów oraz usług.

Ze względu na przypisane do Jednostki praw ochronnych na znaki towarowe i nieruchomości, po wyodrębnieniu Jednostki do Nowej Spółki, Nowa Spółka, na podstawie umowy licencyjnej z Wnioskodawcą dotyczącej praw do korzystania ze znaków towarowych, otrzymywać będzie należności licencyjne, natomiast na podstawie zawartej umowy o użytkowanie nieruchomości. Nowa Spółka uzyska stosowne opłaty za użytkowanie nieruchomości. Dodatkowo, zawarta zostanie umowa o świadczenie usług marketingowych przez Nową Spółkę na rzecz Wnioskodawcy.

W piśmie z 17 lutego 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił treść wniosku poprzez doprecyzowanie, iż wniosek dotyczy wydzielenia składników majątku zgodnie ze Scenariuszem II.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT w przypadku, gdy wyodrębnienie pod względem finansowym zostanie dokonane zgodnie ze Scenariuszem II. tj. do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące Działu Zarządzania i Marketingu, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie przypisanie wartościowe... – pytanie oznaczone nr 2 we wniosku ORD-IN
 2. Czy na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT opisany powyżej wkład niepieniężny w postaci Jednostki wniesiony do Nowej Spółki w zamian za udziały nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, ze względu na fakt, iż Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa... – pytanie oznaczone nr 3 we wniosku ORD-IN
 3. Czy w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek ewentualnej rocznej korekty podatku VAT w przypadku wykorzystywania przez Nową Spółkę składników majątku przejętych od Spółki do działalności zwolnionej z podatku VAT... – pytanie oznaczone nr 4 we wniosku ORD-IN

Stanowisko Wnioskodawcy:

W zakresie pytania nr 1 (we wniosku ORD-IN pytania nr 2):

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy zgodnie ze Scenariuszem II do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące Działu Zarządzania i Marketingu, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie przypisanie wartościowe, Jednostka stanowić będzie po wyodrębnieniu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W zakresie pytania nr 2 (we wniosku ORD-IN pytania nr 3):

W ocenie Wnioskodawcy, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT opisany powyżej wkład niepieniężny w postaci Jednostki, wniesiony do Nowej Spółki w zamian za udziały, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W zakresie pytania nr 3 (we wniosku ORD-IN pytania nr 4):

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, Spółka, w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej rocznej korekty podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu składników majątku wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa będących następnie przedmiotem aportu, w przypadku wykorzystywania tych składników majątku przez Nową Spółkę do działalności zwolnionej z podatku VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

W zakresie pytania nr 1 (we wniosku ORD-IN pytania nr 2)

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespól składników majątkowych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespól składników materialnych i niematerialnych:
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne.

Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 r., sygn. ILPP2/443-393/14-4/SJ).

Dodatkowo: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana cześć przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp.” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 r., sygn. IBPP4/443-266/14/EK).

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie Jednostki nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwala będzie zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do Jednostki. Jednostka będzie posiadać własną strukturę organizacyjną, na której czele będzie stał kierownik odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką.

Jednostka będzie posiadać własną nazwę tj. „....”. W konsekwencji, Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa mającej być przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki świadczy fakt, że Jednostka prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie będzie realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Jednostka przejmie bowiem wszystkie zadania z zakresu marketingu oraz zarządzania. Działalność ta będzie prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostka posiadać będzie majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do Jednostki tej przypisane zostaną umowy związane z zakresem jej działalności, a także wynikające z tych umów zobowiązania. W związku z tym, Jednostka będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka wskazuje, iż stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacje prawa podatkowego z dnia 28 października 2013 roku, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi: sygn. IPTPP2/443-682/13-2/JS).

Ze względu na fakt. iż Wnioskodawca jest właścicielem budynku, w którym mieści się siedziba Spółki, Wnioskodawca zamierza wydzielić na rzecz Jednostki odpowiednią część powierzchni biurowej, która umożliwi Jednostce realizację zadań własnych.

W konsekwencji już po wniesieniu aportu Spółka podpisze z Nową Spółką umowę najmu, dzięki której Jednostka będzie mogła w kontynuować prowadzoną działalność już w ramach Nowej Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż Jednostka będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, także w przypadku, gdy do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące Działu Zarządzania i Marketingu, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie przypisanie wartościowe. Jednostka będzie należycie wyodrębniona pod względem finansowym dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT. Taki sposób ewidencji zapewni bowiem możliwość identyfikacji i przypisania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do Jednostki. Możliwe będzie zatem, przyporządkowanie tych składników majątkowych pod względem zarówno organizacyjnym, jak i finansowym do wyodrębnionego majątku.

Ponadto, wskazany powyżej sposób ewidencji zapewni wyodrębnienie podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej Jednostki. Ewidencja ta umożliwi bowiem wyodrębnienie w ramach istniejącego systemu rachunkowego Spółki tych zapisów księgowych, które dotyczą operacji gospodarczych dokonanych w związku z działalnością Jednostki.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, Jednostka będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, ze względu na wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednich oznaczeń możliwe będzie zidentyfikowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyporządkowanych do Jednostki.

Ponadto, Jednostka będzie miała odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone będą środki pieniężne niezbędne do jej funkcjonowania. Również przychody, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym alokowane będą jako przychody Jednostki.

Należy jednak podkreślić, iż Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się. iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2014” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2014).

Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 10 września 2013 roku, sygn. DPTPP4/443-419/13-2/OS: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki. Jednostka będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 23 maja 2014, sygn. IPPP3/443-365/14-2/MKw).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego. Jednostka zostanie przeznaczona do realizacji zadań z zakresu marketingu oraz zarządzania znakami towarowymi oraz nieruchomościami. W tym celu do Jednostki zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności marketingowej w zakresie prowadzonym wcześniej przez Spółkę, w szczególności wartości niematerialne i prawne, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów handlowych z kontrahentami, nieruchomości, zobowiązania oraz pracownicy dedykowani wcześniej w Spółce do realizacji tego typu zadań.

Jednostka po wniesieniu do Nowej Spółki będzie posiadać niezależne źródło przychodów z tytułu realizacji usług marketingowych oraz licencji do znaków towarowych oraz opłat za użytkowanie nieruchomości, a ponadto od momentu wydzielenia uzyskiwać będzie przychody z innych tytułów związanych z prowadzoną działalnością (m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Zdaniem Spółki, należy zatem uznać, że Jednostka zostanie wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia Jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności marketingowej oraz zarządczej przez Jednostkę nie będzie wymagało od niej przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników i ponoszenia żadnych dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, Jednostka mogłaby również funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Jednostki będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przychodu przez Jednostkę. Dodatkowo Jednostka, poprzez swoich pracowników wykorzystujących przyporządkowane składniki majątkowe, będzie w stanie sama organizować działalność marketingową, a także zarządzać znakami towarowymi oraz nieruchomościami.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Jednostki pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, należy uznać za prawidłowe.

W zakresie pytania nr 2: (we wniosku ORD-IN pytania nr 3)

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zdaniem Spółki, definicja „zbycie” użyta w ustawie o VAT jest pojęciem szerszym niż sprzedaż obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2013 roku, sygn. IPPP2/443-838/13-2/JW: „Zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).”

W szczególności pod pojęciem „zbycie” rozumie się więc zamianę, darowiznę czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, co prawda wniesienie aportem Jednostki do Nowej Spółki będzie stanowiło transakcję zbycia na gruncie ustawy o VAT, to ponieważ, przedmiotem aportu będzie Jednostka spełniająca definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT (zgodnie z argumentacją przedstawioną w punkcie pierwszym i drugim niniejszego wniosku o interpretację) przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały w Nowej Spółce nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W zakresie pytania nr 3: (we wniosku ORD-IN pytania nr 4)

Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta kwoty podatku naliczonego określona w ust. 1–8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego przepisu należy uznać, iż przyjmujący aport jest beneficjentem praw i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego, jeżeli w wyniku aportu uległo zmianie przeznaczenie otrzymanych przez nabywcę składników majątkowych stanowiących zapasy lub środki trwałe w szczególności w przypadku, gdy będą one użytkowane przez nabywcę do wykonywania czynności zwolnionych z podatku VAT.

W związku z powyższym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zdaniem Spółki, w sytuacji, gdyby zmieniło się przeznaczenie przekazanych w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa składników majątku np. na związane ze sprzedażą zwolnioną z VAT obowiązek korekty rocznej podatku naliczonego VAT będzie spoczywać na nabywcy danego składnika majątku tj. na Nowej Spółce będącej nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na zasadach określonych w art. 91 ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki zostało potwierdzone m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2014 roku r. (sygn. ILPP2/443-525/14-2/AK), organ podatkowy stwierdził bowiem, iż: „W przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ww. korekta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa tzn. nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1–8 ustawy o VAT. do których byłby zobligowany podmiot, który dokonał odliczenia (tzn. zbywca), w przypadku gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zdaniem Spółki, w przypadku wniesienia wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obowiązek ewentualnej korekty będzie ciążyć na Nowej Spółce. Stanowisko Spółki zostało także potwierdzone w innych interpretacjach organów podatkowych m.in. interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1025/13-2/DG) oraz z dnia 21 lipca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-529/14-2/MT/MM). jak również w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-329/13-3/MW).

W świetle powyższego, w ocenie Spółki, stanowisko przedstawione w niniejszym wniosku należy uznać za w pełni uzasadnione.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w opisanych powyżej zakresach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.