IBPP3/443-1053/11/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego przez zbywcę przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2011 r. (data wpływu 20 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego przez zbywcę przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2011 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego przez zbywcę przedsiebiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednym z dwóch udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: „G” Spółka z o.o. Wnioskodawca rozważa w przyszłości możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w tej Spółce, przy czym podwyższenie to zostanie pokryte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prowadzonego przez wnioskodawcę przedsiębiorstwa. Wnioskodawca planuje, iż wniesie aportem do Spółki przedsiębiorstwo, które prowadzi obecnie jako osoba fizyczna (czynny podatnik VAT), zajmujące się hurtowym obrotem materiałami budowlanymi. Przedsiębiorstwo to stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności, w skład wnoszonego przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie przenaszalne składniki majątkowe, takie jak:

 1. nieruchomości: hala magazynowa z budynkiem przeznaczonym do obsługi kupujących, parking,
 2. wyposażenie biurowe: zestawy komputerowe z drukarkami, meble biurowe,
 3. regały magazynowe, waga samochodową,
 4. samochody ciężarowe, ładowarka kołowa,
 5. pozostałe aktywa: należności od kontrahentów, środki pieniężne w kasie oraz na rachunku bankowym, towary na magazynie,
 6. zobowiązania wobec dostawców towarów,
 7. prawa oraz zobowiązania wynikające z umów (w tym umów handlowych),
 8. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 9. inne składniki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, należące do udziałowca wnoszącego aport oraz inne zobowiązania.

Nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę podatnikowi w zamian za otrzymane przedsiębiorstwo będzie równa wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zobowiązań wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa zostanie określona w oparciu o dokumentację księgową, z uwzględnieniem sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny składników rzeczowych przedsiębiorstwa.

Po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do Spółki, Spółka zamierza kontynuować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa - tj. działalność z zakresu hurtowego handlu materiałami budowlanymi (działalność opodatkowaną podatkiem VAT).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku VAT będą następstwem wniesienia przedsiębiorstwa przez podatnika (osobę fizyczną) do spółki kapitałowej w zamian za objęte udziały:

 1. czy podatnik będzie miał obowiązek dokonania korekt podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych i towarów handlowych, które są przedmiotem zbycia...
 2. czy podatnik będzie miał obowiązek naliczenia podatku należnego od wniesionego majątku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1)

Zbywca przedsiębiorstwa (wnioskodawca) nie ma obowiązku dokonywania żadnych korekt podatku naliczonego z uwagi na fakt, iż zbycie przedsiębiorstwa nie podlega przepisom o VAT,

Ad 2)

Zgodnie z art. 6 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa, zatem nie wystąpi podatek VAT należny od zbywanego majątku.

Stanowisko to uzasadnione następującymi okolicznościami:

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Termin "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, przeniesienie własności w formie aportu.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "przedsiębiorstwa", dlatego też dla celów VAT należy posiłkować się definicją zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • nazwę przedsiębiorstwa,
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające w umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Z powołanych powyżej przepisów prawa wynika, iż zbycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, pozostaje dla sprzedającego bez wpływu na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego dokonane na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w związku z zakupami, które służyły podatnikowi do wykonywania czynności opodatkowanych w zbywanym przedsiębiorstwie. Równocześnie przepis art. 91 ust. 9 ustawy o VAT nakłada na nabywcę (spółkę z o.o. w której będzie podwyższany kapitał zakładowy w zamian za aport stanowiący przedsiębiorstwo), jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy, obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1-8 ustawy, do których byłby zobligowany podmiot, który dokonał odliczenia, w przypadku gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak majątek (przedsiębiorstwo) będący przedmiotem aportu, był przez zbywającego wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz majątek ten będzie również u nabywcy wykorzystywany do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, wówczas obowiązek korekty w zakresie podatku naliczonego, stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy o VAT nie wystąpi. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 9 ustawy, obowiązek skorygowania podatku naliczonego od wcześniej nabytych towarów, środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych dokonuje nabywca przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że wykonuje czynności zwolnione, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Reasumując według Wnioskodawcy:

Zbywca przedsiębiorstwa (wnioskodawca) nie ma obowiązku dokonywania żadnych korekt podatku naliczonego z uwagi na fakt, iż zbycie przedsiębiorstwa nie podlega przepisom o VAT,

zgodnie z art. 6 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa, zatem nie wystąpi podatek VAT należny od zbywanego majątku.

Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki kapitałowej cały majątek firmy tytułem wkładu w zamian za udziały. Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, przedmiotem aportu będzie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, wyczerpujący definicję przedsiębiorstwa określoną w art. 551 Kodeksu cywilnego. Aportowany zespół majątku pozwoli nabywcy (spółce kapitałowej) na kontynuację działalności realizowanej obecnie przez Wnioskodawcę, prowadzona działalność jest w 100% opodatkowana podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko podatnika jest uzasadnione wcześniejszymi interpretacjami podatkowymi w podobnych sprawach (patrz przykładowo pismo z dnia 25 stycznia 2011 r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP2/443-1086/10/AW, pismo z dnia 22 grudnia 2010 r. Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1-443-1134/10-4/MP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których, następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”, należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jako osoba fizyczna przedsiębiorstwo, zajmujące się hurtowym obrotem materiałami budowlanymi. Wnioskodawca zamierza wnieść całe swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tak więc, mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, wniesienie całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie w związku z ww. czynnością Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku, bowiem zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT obowiązek dokonanie korekty podatku naliczonego ciąży na nabywcy przedsiębiorstwa.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości uznania przedmiotu aportu za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego. Powyższe zostało przyjęte tak jak wskazał Wnioskodawca, jako element przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.