IBPBI/2/423-629/14/MS | Interpretacja indywidualna

- Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, z tytułu udziału w zyskach tej spółki w przypadku objęcia udziałów przez SKA w innej spółce kapitałowej w ramach aportu składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa bądź umorzenia udziałów bez wynagrodzenia bądź za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa umarzanych udziałów, w przypadku gdy te czynności będą dokonywane w okresie do 30 października 2015 r.? - Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym wnoszony do SKA znak towarowy będzie stanowił przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowaną część w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-629/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dywidendy
 3. opodatkowanie
 4. przedsiębiorstwa
 5. rok obrotowy
 6. spółka komandytowo-akcyjna
 7. umowa spółki
 8. znak towarowy
 9. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 28 lutego 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 marca 2014 r.), uzupełnionym 23 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie:

 • ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, z tytułu udziału w zyskach tej spółki w przypadku objęcia udziałów przez SKA w innej spółce kapitałowej w ramach aportu składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa, bądź umorzenia udziałów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 • ustalenia czy wnoszony aportem do SKA znak towarowy stanowić będzie przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie:

 • ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, z tytułu udziału w zyskach tej spółki w przypadku objęcia udziałów przez SKA w innej spółce kapitałowej w ramach aportu składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa, bądź umorzenia udziałów,
 • ustalenia czy wnoszony aportem do SKA znak towarowy stanowić będzie przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 czerwca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-331/14/MS wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 23 czerwca 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”, „Akcjonariusz”) jest spółką z o.o. prawa polskiego, z tego tytułu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; jest również czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nabył akcje w spółce komandytowo – akcyjnej (dalej: „SKA”) 14 lutego 2014 r. od innej spółki kapitałowej i w chwili obecnej jest akcjonariuszem spółki SKA. SKA została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego 22 listopada 2013 r. W momencie rejestracji SKA oraz na moment składnia niniejszego wniosku komplementariuszem oraz akcjonariuszem SKA są spółki kapitałowe prawa polskiego. W akcie notarialnym tworzącym SKA z 29 października 2013 r., wspólnicy tworzący SKA zadecydowali w § 12 ust. 1 statutu SKA, że rok obrotowy SKA trwa 12 kolejnych miesięcy i rozpoczyna się 1 grudnia każdego roku kalendarzowego i kończy się 30 listopada roku następnego. Przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się 30 listopada 2013 r. W aneksie do statutu SKA dokonanym 29 października 2013 r. (inny akt notarialny niż akt w którym założono SKA) dokonano zmiany uchwalonego statutu (poprzednie repertorium), w którym zmieniono treść § 12 statutu SKA, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie. Rok obrotowy SKA trwa 12 kolejnych miesięcy - rozpoczyna się 1 listopada każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 października w następnym roku kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 30 listopada 2013 r. Pierwszy po zmianie bieżącego roku obrotowego rok obrotowy SKA trwa 23 kolejne miesiące i rozpoczyna się 1 grudnia 2013 r. a kończy się 31 października 2015 r. W wyniku zmian dokonanych 29 października 2013 r. (inny akt notarialny niż akt w którym założono SKA), a zatwierdzony przez KRS 22 listopada 2013 r., w § 12 statutu SKA brzmi następująco § 12 ust. 1 Rok obrotowy SKA trwa 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy - rozpoczyna się 1 listopada każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 października w następnym roku kalendarzowym. § 12 ust. 2 Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzydziestego listopada dwa tysiące trzynastego (30.11.2013). § 12 ust. 3 Pierwszy po zmianie bieżącego roku obrotowego rok obrotowy SKA trwa 23 (dwadzieścia trzy) kolejne miesiące i rozpoczyna się dnia pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (01.12.2013) a kończy się dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku (31.10.2015). Powyższe akty notarialne składające się z umowy spółki SKA oraz aneksu zmian w statucie zostały jednocześnie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy 22 listopada 2013 r. Na chwilę rejestracji SKA w KRS komplementariuszem była inna spółka kapitałowa. Na dzień składnia niniejszego wniosku komplementariuszem SKA jest inna spółka kapitałowa niż Wnioskodawca ale powiązana z nim kapitałowo, która nabyła prawa i obowiązki komplementariusza w SKA 14 lutego 2014 r. W najbliższym czasie w ramach kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego, SKA otrzyma od Wnioskodawcy w drodze wkładu niepieniężnego znak towarowy (dalej: „znak towarowy”). Na moment wniesienia wkładu, znak towarowy został zgłoszony do ochrony patentowej i korzysta z tymczasowej ochrony patentowej. W rezultacie ochrona patentowa może się pojawić na etapie funkcjonowania SKA bądź w terminie późniejszym. W wyniku tej transakcji dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego SKA, a akcjonariusz wnoszący wkład niepieniężny (znak towarowy) obejmie nowe akcje w SKA. Niewykluczone że nowe akcje w SKA zostaną objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Nadwyżka wartości przedmiotu wkładu wniesionego do Spółki ponad łączną nominalną wartość nowowydanych udziałów (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy SKA. Oprócz znaku towarowego nie zostaną wniesione żadne zobowiązania i należności Wnioskodawcy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej SKA będzie realizowała transakcje polegające na sprzedaży towarów, usług, środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, bądź będzie uzyskiwała przychody z tytułu objęcia udziałów w zamian za otrzymany znak towarowy, udziały w innej spółce kapitałowej krajowej bądź zagranicznej. Nie wykluczone, że po uprzednim objęciu udziałów dojdzie do umorzenia udziałów bez wynagrodzenia bądź za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa umarzanych udziałów.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego), Wnioskodawca ma wątpliwość co do momentu opodatkowania oraz sposobu kwalifikacji przychodów z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem. Niewykluczone, że powyższe transakcje będą miały miejsce do końca przyjętego przez SKA roku obrachunkowego.

W uzupełnieniu wniosku z 18 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2014 r.) Spółka wyjaśniła rozbieżności pomiędzy opisem zdarzenia przyszłego oraz własnym stanowiskiem, jednoznacznie wskazując, że rok obrachunkowy SKA kończy się 31 października 2015 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, z tytułu udziału w zyskach tej spółki w przypadku objęcia udziałów przez SKA w innej spółce kapitałowej w ramach aportu składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa bądź umorzenia udziałów bez wynagrodzenia bądź za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa umarzanych udziałów, w przypadku gdy te czynności będą dokonywane w okresie do 30 października 2015 r.... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 • Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) wnoszony do SKA znak towarowy będzie stanowił przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowaną część w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 18 czerwca 2014 r. – data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2014 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, powinna opodatkować przychód z tytułu udziału w tej spółce w momencie faktycznego uzyskania zysków wypłaconych przez tę spółkę na rzecz Wnioskodawcy - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, co bezpośrednio wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r., sygn. DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387, dalej: „ustawy zmieniającej PDOP”), w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie na mocy art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej PDOP, Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

-jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego.

Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego. Jednocześnie na mocy art. 11 ustawy zmieniającej PDOP, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ponieważ w analizowanej sytuacji nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 11 ustawy zmieniającej PDOP - SKA została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w dniu 22 listopada 2013 r., zaś jej pierwszy rok obrachunkowy trwał do 30 listopada 2013 r. tym samym rok obrachunkowy SKA nie skończył się 31 grudnia 2013 r. a skończy się 30 października 2015 r. Tym samym do końca przyjętego przez SKA roku obrachunkowego, tj. do końca 30 października 2015 r., w zakresie osiąganych przychodów będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74 poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”) w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. W związku z powyższym Wnioskodawca przedstawiając swoje stanowisko będzie się opierał na brzmieniu przepisów ustawy o PDOP do końca 2013 r.

Ad. pyt. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci aktywów przez SKA do spółki kapitałowej bądź umorzenie udziałów bez wynagrodzenia bądź za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa umarzanych udziałów nie wiąże się z powstaniem przychodu u Wnioskodawcy jako akcjonariusza SKA. Przychodem (dochodem) Wnioskodawcy, będącego akcjonariuszem SKA, może być wyłącznie dywidenda, którą Wnioskodawca uzyska na podstawie przysługującego mu prawa do udziału w zysku w SKA.

Spółka komandytowo - akcyjna jest spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej. Jest transparentna podatkowo, co oznacza, że z punktu widzenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym podatnikiem nie jest spółka komandytowo - akcyjna, lecz jej poszczególni wspólnicy. Tak wynika z art. 5 ust. 1 ustawy o PDOP, na podstawie którego przychody w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego ze wspólników proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, przychodem (...) jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W odniesieniu jednak do akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (czyli także do Wnioskodawcy) wskazana regulacja nie znajdzie zastosowania. Tak wynika zarówno z uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2012 r. (II FPS 1/11), jak również z interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów 11 maja 2012 r. (sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125).

W uchwale 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej może rozpoznać przychód dopiero w dacie wypłaty dywidendy. W uchwale wskazano: Treść wskazanych przepisów prawa handlowego prowadzi do wniosku, iż przyznanie akcjonariuszom prawa do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do wypłaty powstaje tylko wówczas, gdy odpowiednia jego część została przeznaczona do podziału przez walne zgromadzenie. Wcześniej akcjonariusz nie tylko nie może go otrzymać, lecz również nie ma roszczenia do spółki o jego wypłatę. Natomiast prawa udziałowe wynikające z przysługiwania akcji oraz związane z akcją obowiązki sytuują wyraźnie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej jako beneficjenta określonych praw majątkowych inkorporowanych w akcji. Jednocześnie wskazać należy, iż prawo do udziału w zysku jest podstawowym prawem majątkowym przysługującym akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej. Prawo do udziału w zysku należy odróżnić od wierzytelności i opartego na nim roszczenia akcjonariusza wobec spółki o wypłatę przypadającej mu części zysku przeznaczonego do podziału. Wierzytelność, której przedmiotem jest wypłata należnej części zysku akcjonariusz nabywa bowiem po zaistnieniu określonych wyżej przesłanek. Dopiero wówczas wierzytelność ta może być skonkretyzowana pod względem przedmiotowym i podmiotowym. Natomiast do czasu spełnienia w danym roku obrotowym przesłanek powstania roszczenia o wypłatę, akcjonariusz nie posiada uprawnienia do żądania od spółki świadczenia w postaci wypłaty z zysku. Nie otrzyma on w tym momencie wypłaty z zysku, a więc z tego tytułu nie będzie mógł osiągnąć przychodu do opodatkowania. Akcjonariusz będzie miał jedynie podstawy ku temu by oczekiwać wypłaty z zysku. (...) Ustalając moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z zysku do podziału należy uwzględnić treść przepisów art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazujących na kasową metodę ustalania przychodu podatkowego. Podkreślić raz jeszcze należy, iż posiadanie akcji oraz czerpanie przychodów z zysku nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Dla zastosowania powyższych przepisów istotne jest, że obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych powstaje wówczas, gdy u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstał przychód (dochód) z podziału zysku. Skoro u akcjonariusza w trakcie roku obrotowego przychód (dochód) nie powstał, nie powstał także obowiązek podatkowy obejmujący ten przychód (dochód). Za niedopuszczalne w świetle art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zatem uznać opodatkowanie przychodów nie pochodzących z działalności gospodarczej, które nie zostały faktycznie osiągnięte. Jeżeli nie powstał przychód (dochód) z tytułu udziału w zysku podatnik nie ma także obowiązku wpłacania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. W sytuacji zatem, gdy akcjonariusz nie otrzyma przychodu (dochodu) z zysku w ciągu danego roku podatkowego, obowiązek uiszczenia zaliczki w ogóle się nie zrealizuje. W tym stanie rzeczy odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego z tytułu udziału w zysku, który nie został osiągnięty przez akcjonariusza, nie znajduje usprawiedliwionych podstaw faktycznych i prawnych.

W interpretacji ogólnej Minister Finansów uwzględnił główną tezę wynikającą z cytowanej uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wskazał, że uzyskiwanie przez spółkę komandytowo-akcyjną przychodów oraz ponoszenie przez taką spółkę kosztów uzyskania przychodów nie rodzi - po stronie akcjonariusza takiej spółki - obowiązku wykazywania tych przychodów oraz kosztów, w proporcji do posiadanego w tej spółce prawa do udziału w jej zyskach. Zdaniem Ministra Finansów kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 ustawy o PDOP oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF za miesiąc, w którym go uzyskano. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej (albo w którym został określony „dzień dywidendy”).

Reasumując, ponieważ w SKA rok obrachunkowy kończy się 31 października 2015 r. należy uznać, że w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) wniesienie przez SKA aportu w postaci aktywów do Spółki kapitałowej bądź umorzenie udziałów bez wynagrodzenia bądź za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa umarzanych udziałów nie będzie się wiązać z powstaniem przychodu (dochodu) u Wnioskodawcy. Przychód po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej, z tytułu zysków wypłaconych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania zysku, co wynika z ogólnych zasad ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Potwierdzenie to wynika bezpośrednio również bez interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r., sygn. DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13.

Ad. pyt. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, wnoszony aportem znak towarowy do SKA nie będzie stanowił przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opinii Wnioskodawcy wynika to bezpośrednio z art. 4a pkt 3 oraz art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Zgodnie z treścią art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP, przedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedmiotową definicję pojęcia „przedsiębiorstwo” zawiera art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 1904, Nr 16, poz. 93 – winno być t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości i ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponieważ w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) dochodzi wyłącznie do aportu znaku towarowego i nie towarzyszy temu przeniesienie innych składników majątkowych oraz należności i zobowiązań, stąd też Wnioskodawca za zasadne uważa, że wnoszony znak towarowy nie będzie stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP.

Oczywiście pozostaje pytanie czy wnoszony znak towarowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W opinii Wnioskodawcy, wnoszony składnik majątkowy również nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wynika z przepisów ustawy o PDOP, a w szczególności art. 4a pkt 4 tej ustawy, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa uważa się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Aby zatem zespół składników majątku został uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą być spełnione następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Ponieważ wnoszony składnik majątkowy w postaci znaku towarowego nie został na poziomie podmiotu Wnioskodawcy wyodrębniony zarówno finansowo, organizacyjnie jak i funkcjonalnie, stąd też aport samego znaku towarowego do SKA nie powinien stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W rezultacie, ponieważ wnoszone aportem aktywo jest pojedynczym składnikiem majątkowym w żaden sposób niewyodrębnionym finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie i tym samym nie jest składnikiem majątkowym samodzielnie realizującym zadania gospodarcze, stąd też jego wniesienie aportem do SKA nie powinno być rozpatrywane w kontekście aportu przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

Na tej podstawie, zdaniem Wnioskodawcy, znak towarowy wnoszony aportem do SKA nie będzie mógł być uznany za przedsiębiorstwo ani za jego zorganizowaną część.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 1 i Nr 4 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.