0461-ITPP2.4512.838.2016.1.AGW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wyłączenie z opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2016 r. (data wpływu 10 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan wspólnikiem spółki jawnej. Wspólnicy spółki są braćmi a ich udziały w majątku, jak i w zyskach spółki wynoszą 90% dla Pana i 10% dla drugiego wspólnika. Natomiast udziały w stratach spółki, według jej umowy, są równe dla obu wspólników, tj. po 50%.

Z uwagi na planowany rozwój działalności, wspólnicy zamierzają dokonać likwidacji spółki jawnej oraz założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W nowo powstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowcami będą obecni wspólnicy, tj. Pan i brat.

W pierwszej kolejności wspólnicy dokonają rozwiązania spółki na mocy porozumienia stron w oparciu o art. 67 § 1 k.s.h. (tj. bez przeprowadzania procesu likwidacji). Majątek spółki jawnej wraz ze wszystkimi jej aktywami i pasywami zostanie podzielony pomiędzy dwoma jej wspólnikami zgodnie z przysługującymi im udziałami, jako dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Wskutek rozwiązania spółki oraz podziału jej majątku, dotychczasowi wspólnicy, tj. Pan i brat będą prowadzić jako przedsiębiorcy dwie niezależne od siebie działalności gospodarcze, częścią których będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa powstała z rozwiązanej spółki jawnej.

Dokona Pan wyewidencjonowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz przeniesienia jej w drodze darowizny na rzecz brata.

W okresie 6 miesięcy od dokonanej darowizny, czyniąc zadość przesłankom wskazanym w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 z późn. zm.), obdarowany, tj. brat zgłosi nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny.

Przedsiębiorstwo będące przedmiotem darowizny spełniać będzie warunki wymienione w art. „55” ustawy Kodeks cywilny, tj. stanowić będzie spójny element, wydzielony finansowo i organizacyjnie, aby mogło samodzielnie wykonywać zadania gospodarcze, jako niezależne przedsiębiorstwo.

W momencie darowizny przedsiębiorstwa przez Pana, w jego skład będzie wchodził zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Umowa darowizny przedsiębiorstwa obejmie wszystko, co będzie wchodzić w skład tego przedsiębiorstwa i będzie niezbędne do jego prowadzenia. W tym w szczególności:

  • prawa i obowiązki z umowy leasingu rzeczy ruchomych,
  • prawa i obowiązki z umów najmu innych nieruchomości (biurowych),
  • rzeczy ruchome (maszyny i urządzenia gastronomiczne, komputery, zapasy),
  • patenty, programy,
  • prawa i obowiązki z umowy licencji na znak towarowy,
  • środki pieniężne,
  • certyfikaty,
  • zezwolenia,
  • prawa i obowiązki (także należności i zobowiązania) wynikające z umów zawartych z kontrahentami, tajemnice, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będzie na dzień dokonywania jego darowizny zorganizowany i ściśle ze sobą związany pod względem funkcjonalnym, służąc prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie zarządzania restauracją oraz świadczeniu usług gastronomicznych.

Przy pomocy nabytego przedsiębiorstwa brat będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą co najmniej w takim samym zakresie i charakterze co Pan.

Co najistotniejsze, po dokonaniu darowizny przedsiębiorstwa nie będzie Pan już posiadał składników majątkowych i niemajątkowych wystarczających do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Innymi słowy, przedmiotem darowizny będą nie tylko wszelkie składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia przez „spółkę” działalności w powyższym zakresie, ale szerzej, wszystkie aktywa i pasywa jednoosobowej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy braćmi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy dokona darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa, co w konsekwencji spowoduje, że nie będzie zobowiązany do opodatkowania VAT poszczególnych składników przedsiębiorstwa w związku z jego zbyciem.

Zbycie przedsiębiorstwa i to niezależnie od faktu czy mamy do czynienia ze zbyciem odpłatnym (np. sprzedaż) jak i nieodpłatnym (darowizna), nie podlega opodatkowaniu również w świetle aktualnego orzecznictwa. W wyroku z dnia 7 października 2009 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Po 491/09 Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu stwierdził, iż „wyłączone spod opodatkowania jest zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne zbycie przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia także forma zbycia – podatkowi nie będą podlegać m.in. sprzedaż, aport, zamiana, darowizna, jeśli mają za przedmiot przedsiębiorstwo”.

Zgodnie z zaprezentowanym zdarzeniem przyszłym planuje Pan dokonać darowizny swojego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego. Na moment darowizny przedsiębiorstwa w jego skład będzie wchodził kompletny i zorganizowany zespół składników niematerialnych i prawnych przeznaczony i służący Panu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia restauracji i świadczenia usług gastronomicznych. Sama umowa darowizny obejmie wszystkie elementy tego przedsiębiorstwa, tj. kompletny i zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie. Co istotne, w oparciu o nabyte przedsiębiorstwo brat będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą co najmniej w takim zakresie, w jakim prowadził ją Pan (a więc będzie mógł wykonywać zadanie gospodarcze tego przedsiębiorstwa).

W Pana ocenie, nie może budzić wątpliwości, że wskazany wyżej zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony i służący Panu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia restauracji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego. Czynność prawna sprzedaży przedsiębiorstwa obejmie wszakże wszystkie aktywa i pasywa tego przedsiębiorstwa, służące prowadzeniu działalności we wskazanym wyżej zakresie, w tym w szczególności wszystkie elementy wyspecjalizowane przykładowo w art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem darowizny będzie prowadzone przez Pana przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, a obdarowany będzie kontynuował prowadzoną dotychczas przez Pana działalność gospodarczą, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii objętej pytaniem, tj. skutków w zakresie podatku od towarów i usług czynności darowizny przedsiębiorstwa dokonanej pomiędzy odrębnymi podatnikami. Nie odnosi się natomiast do pozostałych kwestii opisanych we wniosku.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.