0115-KDIT1-2.4012.146.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wyłączenia z opodatkowania czynności przekazania w formie darowizny przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2018 r. (data wpływu 5 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przekazania w formie darowizny przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przekazania w formie darowizny przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa rozpoczął Pan 15 grudnia 2002 roku. W dniu 19 września 2016 roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia formalnie zlikwidował Pan działalność. Podatek VAT od remanentu likwidacyjnego nie wystąpił ponieważ towary handlowe zostały sprzedane. Pomimo formalnej likwidacji w CEIDG, działalność nie została jednak zaprzestana. Na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 31 sierpnia 2016 r. pomiędzy Panem jako użyczającym, a Pana synem jako biorącym w używanie, udostępnił Pan nieodpłatnie do celów działalności gospodarczej, prowadzone dotychczas przez Pana przedsiębiorstwo - piekarnię czyli budynek wraz wyposażeniem, rzeczy ruchome, środki trwałe itp. Syn przejął również wszystkich Pana kontrahentów, zawarte wcześniej umowy handlowe, materiały, wierzytelności, zobowiązania, pracowników, itp. W konsekwencji od dnia rozpoczęcia działalności tj. 15 grudnia 2002 r. do chwili obecnej piekarnia była bez przerwy prowadzona, przy czym w okresie 15 grudnia 2002 r. - 19 września 2016 r. bezpośrednio przez Pana, natomiast w okresie od 1 września 2016 r. nadal przez Pana syna na podstawie umowy użyczenia majątku firmowego. Dodać należy, że w celu kontynuacji działalności piekarni, syn w dniu 1 września 2016 r. dokonał rejestracji w CEIDG, jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Także Pan jako właściciel, w dalszym ciągu pozostaje czynnym podatnikiem VAT od nieodpłatnego użyczenia majątku firmy. Obecnie, w drodze umowy sporządzonej przed notariuszem zamierza dokonać Pan darowizny udostępnianego nieodpłatnie majątku przedsiębiorstwa na rzecz syna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy darowizna na rzecz syna dokonana w ww. okolicznościach będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 551 kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przekazanie przez podatnika składników przedsiębiorstwa w zintegrowanej formie, pozwalającej na kontynuowanie działalności gospodarczej, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zdaniem Pana kwalifikacji takiej nie zmienia formalna likwidacja Pana działalności w CEIDG z dniem 19 września 2016 r. Jeżeli rodzic prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i przekazuje przedsiębiorstwo w formie darowizny na rzecz dziecka, wówczas tak czy inaczej nie następuje pełna sukcesja praw i obowiązków na osobę obdarowaną (co dot. np. nazwy przedsiębiorstwa). Osoba obdarowana nie może bowiem skutecznie kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej z pominięciem odpowiednich formalności rejestracyjnych, czyli założenia własnej firmy. Przedsiębiorstwo piekarni jako zespół składników o charakterze materialnym i niematerialnym było i jest nieprzerwanie prowadzone, najpierw pod firmą Pana, a od dnia 1 września 2016 r. pod firmą Pana syna na podstawie zawartej umowy użyczenia. To przemawia za uznaniem, że darowizna tego przedsiębiorstwa będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny, dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 ustawy Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że skoro przekazuje Pan w ramach darowizny cały majątek składający się na piekarnię (tj. budynek wraz wyposażeniem, rzeczy ruchome, środki trwałe, umowy handlowe, materiały, wierzytelności, zobowiązania, umowy z pracownikami), dokonuje Pan darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Tym samym darowizna ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, z których wynika, że przedmiotem zbycia będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a Nabywca będzie kontynuował prowadzoną dotychczas działalność, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.