0113-KDIPT1-3.4012.105.2018.2.JSO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
 • Podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług składników majątku będących przedmiotem transakcji w związku z nieuznaniem ich za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 • Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od Zbywcy faktur dokumentujących Transakcję w zakresie, w jakim nabyte składniki majątku będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2018 r. (data wpływu 7 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług składników majątku będących przedmiotem transakcji w związku z nieuznaniem ich za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
  • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od Zbywcy faktur dokumentujących Transakcję w zakresie, w jakim nabyte składniki majątku będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług

  jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 7 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług składników majątku będących przedmiotem transakcji w związku z nieuznaniem ich za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
  • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od Zbywcy faktur dokumentujących Transakcję w zakresie, w jakim nabyte składniki majątku będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy i stanowiska.

  We wniosku złożonym przez:

  • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: ... spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: ...

  przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

  1. ... Sp. z o. o. (dalej: „Spółka”) prowadzi obecnie działalność w zakresie produkcji mrożonego drobiu oraz sprzedaży świeżych i mrożonych produktów drobiowych na potrzeby rynków europejskich.
  2. Spółka planuje rozpocząć działalność w zakresie uboju i rozbioru drobiu. W tym celu Spółka rozpoczęła budowę nowego zakładu produkcyjnego, który będzie wykorzystywany w tej działalności (dalej: „Nowa Ubojnia”). Otwarcie Nowej Ubojni planowane jest obecnie w drugim kwartale roku 2018.
  3. Spółka zamierza nabyć w 2018 roku od osoby fizycznej (dalej: „Zbywca”; dalej Spółka i Zbywca łącznie: „Zainteresowani”) wybrane składniki majątkowe opisane poniżej (dalej: „Transakcja”), które mogą być w zależności od uwarunkowań rynkowych wykorzystane przy ewentualnym rozwoju działalności Spółki związanej z ubojem i rozbiorem drobiu lub sprzedane innym podmiotom.
  4. Zbywca jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie uboju i rozbioru drobiu, a także w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej drobiu.
  5. Zbywca był jednym z udziałowców Spółki do początku 2017 roku (Zbywca nie posiada obecnie ani nie będzie posiadał na moment Transakcji udziałów Spółki), natomiast dwaj synowie Zbywcy są obecnie mniejszościowymi udziałowcami Spółki i jednocześnie jej członkami zarządu.
  6. W wyniku przeprowadzenia Transakcji i otwarcia Nowej Ubojni Spółka rozszerzy zakres prowadzonej działalności gospodarczej o ubój i rozbiór drobiu, podczas gdy Zbywca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie uboju i rozbioru drobiu we własnych zakładach.
  7. Powyższe rozszerzenie działalności związane jest z inwestycją w Spółkę przez podmiot z grupy ... (jednego z największych producentów mięsa drobiowego w Europie), który w 2017 roku nabył i objął większość udziałów w Spółce w ramach wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture) w ramach Spółki, a dwaj synowie Zbywcy są mniejszościowymi wspólnikami Spółki (łącznie Spółka posiada trzech udziałowców).
  8. Zasady realizacji powyższego wspólnego przedsięwzięcia w ramach Spółki - obejmujące m. in. nabycie od członków rodziny Zbywcy oraz objęcie w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki udziałów w Spółce przez podmiot z grupy ..., nabycie wybranych składników majątkowych przedsiębiorstwa Zbywcy przez Spółkę a także zobowiązanie się przez Zbywcę i członków jego rodziny do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki przez określony czas (w tym w zakresie uboju i rozbioru drobiu) - zostały uregulowane w umowie ramowej, której stroną jest Zbywca, członkowie jego rodziny (dwaj synowie będący obecnie mniejszościowymi wspólnikami Spółki oraz jego żona), obecny większościowy udziałowiec Spółki z grupy ... oraz Spółka. Negocjacje w tym zakresie toczyły się już w trakcie 2016 roku.
  9. Spółka pragnie ponadto wskazać, iż w grudniu 2016 roku Spółka nabyła od Zbywcy inne aktywa (środki trwałe - urządzenia technologiczne), które są obecnie przez nią wykorzystywane w istniejącym zakładzie mrożenia w zakresie produkcji mrożonego drobiu. Dodatkowo, niezależnie od istniejących relacji handlowych pomiędzy Spółką a Zbywcą w zakresie kupna sprzedaży drobiu i produktów drobiowych, miało również miejsce nabycie przez Spółkę od Zbywcy licencji na oprogramowanie.
  10. Przedmiot Transakcji planowanej na 2018 rok będzie obejmował środki trwałe, w szczególności:
   1. samochody ciężarowe;
   2. urządzenie technologiczne wykorzystywane w procesie rozbioru drobiu;
   3. meble (np. krzesła biurowe i biurka);
   4. sprzęt IT (np. komputery), w tym części zamienne, wraz z prawami do rękojmi i gwarancji oraz posiadaną dokumentacją związaną z nabywanymi aktywami.
  11. Jako że pojedyncze środki trwałe będące przedmiotem Transakcji są wykorzystywane przez Zbywcę na podstawie umów leasingu, prawa i obowiązki (zobowiązania) wynikające z tych umów leasingu również zostaną przeniesione na Spółkę w ramach Transakcji. Dodatkowo w ramach Transakcji planowane jest przeniesienie na Spółkę jednej umowy kredytu inwestycyjnego (z zastrzeżeniem uzyskania zgody banków finansujących), który został wykorzystany w celu sfinansowania i refinansowania nabycia środków trwałych związanych z przedmiotem Transakcji.
  12. Przedmiotem Transakcji nie będą wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Zbywcę, wykorzystywane w działalności gospodarczej w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu. W szczególności, nie będą objęte zakresem przedmiotowym Transakcji:
   1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
   2. prawa i obowiązki (w tym należności i zobowiązania) wynikające z umów – za wyjątkiem wybranych umów leasingowych oraz jednej umowy kredytowej – koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uboju i rozbioru drobiu (jednakże, w zależności od potrzeb biznesowych, niektóre umowy mogą zostać rozwiązane przez Zbywcę na moment Transakcji, podczas gdy nowa umowa z tym samym kontrahentem może zostać zawarta przez Spółkę lub spółkę od niej zależną);
   3. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z ubojem drobiu, w tym cały zakład uboju Zbywcy zlokalizowany na działce ..., a także ze sprzedażą hurtową i detaliczną prowadzoną przez Zbywcę;
   4. nieruchomości wykorzystywane przez Zbywcę na potrzeby jego działalności gospodarczej (w ramach ewentualnego przyszłego rozwoju działalności Spółki – w szczególności rozpoczęcia działalności w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego - Spółka zawarła umowę przedwstępną ze Zbywcą dotyczącą zakupu nieruchomości ... na której zlokalizowany jest obecnie zakład rozbioru drobiu Zbywcy (przy czym planowane jest, że zakład ten zostanie zamknięty na moment Transakcji), jednakże zgodnie z ww. umową przedwstępną oraz wspomnianą wcześniej umową ramową, nabycie tej nieruchomości może nastąpić najwcześniej 12 miesięcy po Transakcji);
   5. urządzenia i maszyny wykorzystywane przez Zbywcę do działalności w zakresie uboju drobiu;
   6. księgi Zbywcy wraz z dodatkową dokumentacją biznesową;
   7. domena internetowa;
   8. konta bankowe i środki pieniężne.
  13. Intencją stron było przeprowadzenie Transakcji, co zostało potwierdzone w stosownych umowach, w formie sprzedaży składników majątkowych bez jakiegokolwiek zobowiązania Spółki do przejęcia pracowników Zbywcy, jednakże ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie można kategorycznie wykluczyć, że w wyniku Transakcji nastąpić może z mocy prawa przynajmniej w zakresie niektórych pracowników Zbywcy - przejęcie ich zatrudnienia w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. W przyszłości, w zależności od potrzeb biznesowych, jest prawdopodobne, że w ramach procesów rekrutacyjnych Spółka zawrze umowy o pracę z wybranymi byłymi lub obecnymi pracownikami Zbywcy (np. pracownikami zaangażowanymi w ubój i rozbiór drobiu oraz personelem administracyjnym i księgowym). Nie można wykluczyć, że w przypadku osób. które wykażą zainteresowanie zatrudnieniem w Spółce, część umów o pracę może zostać wypowiedziana lub rozwiązana za porozumieniem stron (przez poszczególnych pracowników i Zbywcę), a następnie zostaną te osoby zatrudnione przez Spółkę na bazie odrębnych umów.
  14. Nie można również wykluczyć, że Zbywca lub inny usługodawca może świadczyć na rzecz Spółki na podstawie odrębnej umowy, usługi związane z ubojem lub rozbiorem drobiu lub inne (np. usługi w zakresie produkcji oraz obsługi technicznej, usługi wsparcia administracyjnego, usługi księgowe) przy wykorzystaniu własnych zasobów pracowniczych usługodawcy, zgodnie z istniejącą praktyką rynkową. Te usługi byłyby świadczone pod nadzorem pracowników usługodawcy.
  15. Celem efektywnego wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozyskanych w wyniku Transakcji składników majątku, wymagane jest od Spółki podjęcie następujących działań:
   1. sfinalizowania budowy Nowej Ubojni, gdzie będą realizowane kluczowe procesy uboju i rozbioru drobiu;
   2. nabycia od podmiotów innych niż Zbywca zdecydowanej większości istotnych i kluczowych, nowych linii produkcyjnych i maszyn koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie uboju i rozbioru w Nowej Ubojni;
   3. zawarcia nowych umów z dostawcami i odbiorcami koniecznych do prowadzenia działalności z zakresu uboju i rozbioru drobiu, w tym m. in. pozyskiwania i dostarczania dla Spółki żywego drobiu (ptaków brojlerów) przez jej spółkę zależną - ... Sp. z o. o. (standardowy model biznesowy wykorzystywany przez ...) oraz zawarcia umów w zakresie transportu ptaków oraz produktów Spółki, przy czym te usługi transportowe będą świadczone przez podmioty trzecie nie wyłączając możliwości ich świadczenia przez spółkę zależną od członków rodziny Zbywcy;
   4. dążenia do zatrudnienia dodatkowych pracowników.
  16. Zbywca nie przygotowuje i nie będzie przygotowywał na moment Transakcji oddzielnych bilansów czy rachunków zysków i strat dla każdej z typów działalności operacyjnej (w szczególności, dla działalności związanej z przedmiotem Transakcji). Tym niemniej, system księgowy wykorzystywany przez Zbywcę pozwala i będzie pozwalał na moment Transakcji na przypisanie określonych zobowiązań i kosztów do działalności związanych z przedmiotem Transakcji (innych zobowiązań i kosztów niż związanych z umowami leasingowymi i jedną umową kredytową objętymi zakresem przedmiotowym Transakcji), jak również na zidentyfikowanie środków trwałych związanych z różnymi działalnościami operacyjnymi prowadzonymi przez Zbywcę. Jednakże, nie pozwala on ani nie będzie pozwał na moment Transakcji na przypisanie przychodów, należności czy kosztów ogólnego zarządu do poszczególnych typów działalności prowadzonych przez Zbywcę (w szczególności, działalności związanych ze składnikami majątku będącymi przedmiotem Transakcji).
  17. Przedmiot Transakcji nie jest i nie będzie na moment Transakcji formalnie wydzielony – w szczególności jako dział lub oddział - w strukturze organizacyjnej Zbywcy (tj. na przykład na podstawie statutu, regulaminu lub innego dokumentu o podobnym charakterze). Niemniej jednak, składniki majątku będące przedmiotem Transakcji są i będą do momentu Transakcji wykorzystywane w odrębnym zakładzie rozbioru drobiu Zbywcy (oddzielna lokalizacja).
  18. Przedmiot Transakcji nie jest i nie będzie przez Zbywcę używany wyłącznie do czynności podlegających zwolnieniu z VAT.
  19. Spółka zapłaci Zbywcy wynagrodzenie za nabywane składniki majątku będące przedmiotem Transakcji. Z kolei Zbywca - w przypadku uznania przez niego, że Transakcja podlega opodatkowaniu VAT - wystawi na rzecz Spółki fakturę lub faktury VAT dokumentujące przedmiotową Transakcję, uwzględniającą zasady opodatkowania VAT poszczególnych składników majątku wchodzących w zakres przedmiotu Transakcji.
  20. W zależności od uwarunkowań rynkowych przedmiot Transakcji będzie przez Spółkę wykorzystywany w celach związanych z działalnością podlegającą co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT polegającą na sprzedaży produktów drobiowych do klientów, a w pozostałym zakresie może zostać przeznaczony do dalszej sprzedaży w ramach transakcji podlegających co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT.
  21. Na moment Transakcji zarówno Zbywca jak i Spółka będą zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.
  22. Dodatkowo, należy wskazać, iż:
   1. Zbywca oraz członkowie jego rodziny (w tym dwaj mniejszościowi udziałowcy i jednocześnie członkowie zarządu Spółki będący synami Zbywcy) nie posiadają i nie będą posiadać na moment Transakcji żadnych praw głosu w podmiocie będącym obecnym większościowym udziałowcem Spółki ani w podmiotach dominujących względem tego udziałowcy, a także nie dysponują i nie będą dysponować na moment Transakcji bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.
   2. Zbywca oraz członkowie jego rodziny (w tym dwaj mniejszościowi udziałowcy i jednocześnie członkowie zarządu Spółki będący synami Zbywcy) nie pełnią i nie będą pełnić na moment Transakcji funkcji zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych w podmiocie będącym obecnym większościowym udziałowcem Spółki ani w podmiotach dominujących względem tego udziałowcy.
  23. Zainteresowani pragną potwierdzić, że niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie dotyczy skutków w zakresie podatku VAT przyszłej sprzedaży przez Zbywcę na rzecz Spółki jednej z nieruchomości położonych na działce ... .

  W piśmie z dnia 10 kwietnia 2018 r., będącym uzupełnieniem wniosku, wskazano, że:

  1. Czy przedmiot planowanej transakcji na dzień nabycia będzie stanowił zespół składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej?
  1. Wyodrębnienie organizacyjne

  Spółka w imieniu Zainteresowanych wskazuje, uzupełniając tym samym informacje zawarte już uprzednio w opisie zdarzenia przyszłego we Wniosku (m. in. w pkt 17 opisu zdarzenia przyszłego), iż:

  1. przedmiot Transakcji nie jest i nie będzie na moment Transakcji (tj. na dzień nabycia składników majątku przez Spółkę) formalnie wydzielony w strukturze organizacyjnej Zbywcy, w szczególności jako dział, wydział, oddział itp.;
  2. u Zbywcy nie obowiązuje i nie będzie obowiązywał na moment Transakcji (tj. na dzień nabycia składników majątku przez Spółkę) statut, regulamin lub jakikolwiek inny akt o podobnym charakterze, który mógłby stanowić bazę do ww. organizacyjnego wyodrębnienia.

  W świetle powyższego, w ocenie Zainteresowanych, przedmiot planowanej Transakcji na dzień nabycia nie będzie wyodrębniony organizacyjnie w rozumieniu ustawy o VAT.

  1. Wyodrębnienie finansowe

  Spółka w imieniu Zainteresowanych wskazuje, uzupełniając tym samym informacje zawarte już uprzednio w opisie zdarzenia przyszłego we Wniosku (m.in. w pkt 16 opisu zdarzenia przyszłego), iż ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona przez Zbywcę:

  1. nie pozwala i nie będzie pozwalała na moment Transakcji (tj. na dzień nabycia składników majątku przez Spółkę) na przypisywanie do działalności związanej ze składnikami majątku będącymi przedmiotem Transakcji: (i) przychodów, (ii) należności, oraz (iii) kosztów ogólnego zarządu;
  2. pozwala i będzie pozwalała na moment Transakcji (tj. na dzień nabycia składników majątku przez Spółkę) na przypisanie zobowiązań i kosztów do działalności związanej z przedmiotem Transakcji, jak również na zidentyfikowanie środków trwałych związanych z tą działalnością.

  W świetle powyższego, w ocenie Zainteresowanych, przedmiot planowanej Transakcji na dzień nabycia nie będzie wyodrębniony finansowo w rozumieniu ustawy o VAT.

  1. Wyodrębnienie funkcjonalne

  Spółka w imieniu Zainteresowanych wskazuje, że w ocenie Zainteresowanych - z uwagi na pozostawienie poza zakresem Transakcji szeregu opisanych we Wniosku w pkt 12 opisu zdarzenia przyszłego elementów działalności gospodarczej Zbywcy - ogół składników majątku będący przedmiotem Transakcji:

  1. nie obejmuje wszystkich elementów niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu;
  2. nie posiada potencjalnej zdolności do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy;
  3. nie będzie wystarczający do umożliwienia Spółce podjęcia działalności w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu.

  W świetle powyższego, w ocenie Zainteresowanych przedmiot planowanej Transakcji na dzień nabycia nie będzie wyodrębniony funkcjonalnie w rozumieniu ustawy o VAT.

  W konsekwencji, w ocenie Zainteresowanych, przedmiot planowanej Transakcji na dzień nabycia nie będzie stanowił zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej.

  Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż intencją Zainteresowanych jest uzyskanie w interpretacji indywidualnej oceny stanowiska Zainteresowanych w zakresie tego zagadnienia dokonanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

  1. Czy przedmiot transakcji na dzień nabycia będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstw o samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze?

  Spółka w imieniu Zainteresowanych wskazuje, że w ocenie Zainteresowanych przedmiot Transakcji nie obejmuje wszystkich elementów niezbędnych do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu, i tym samym nie mógłby stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego ww. zadania gospodarcze.

  Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż intencją Zainteresowanych jest uzyskanie w interpretacji indywidualnej oceny stanowiska Zainteresowanych w zakresie tego zagadnienia dokonanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

  1. Czy nabywca w oparciu o nabyte składniki majątku zamierza kontynuować działalność w zakresie, w jakim prowadził ją zbywca?

  Spółka w imieniu Zainteresowanych wskazuje, uzupełniając tym samym informacje zawarte już uprzednio we Wniosku (m. in. w pkt 6, 12, 15 i 20 opisu zdarzenia przyszłego), iż Spółka będzie wykorzystywała składniki majątku nabyte w ramach Transakcji:

  1. W celu rozpoczęcia działalności w zakresie uboju i rozbioru drobiu, wymagane jest od Spółki podjęcie następujących działań:
   1. sfinalizowania budowy Nowej Ubojni, gdzie będą realizowane kluczowe procesy uboju i rozbioru drobiu;
   2. nabycia od podmiotów innych niż Zbywca zdecydowanej większości istotnych i kluczowych, nowych linii produkcyjnych i maszyn koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie uboju i rozbioru w Nowej Ubojni;
   3. zawarcia nowych umów z dostawcami i odbiorcami koniecznych do prowadzenia działalności z zakresu uboju i rozbioru drobiu;
   4. dążenia do zatrudnienia dodatkowych pracowników.
  2. Pomimo rozpoczęcia działalności w zakresie uboju drobiu, Spółka nie nabędzie od Zbywcy w ramach Transakcji żadnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z ubojem drobiu, w tym zakładu uboju Zbywcy zlokalizowanego na działce ... .
  3. Przedmiotem Transakcji nie będą wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Zbywcę, wykorzystywane w działalności gospodarczej w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu.
  4. Dodatkowo, w zależności od uwarunkowań rynkowych Spółka może sprzedać innym podmiotom składniki majątku nabyte w ramach Transakcji.

  Mając na uwadze powyższe, w ocenie Zainteresowanych w przedmiotowej sytuacji nie można mówić o kontynuacji przez Spółkę działalności w zakresie, w jakim przed Transakcją będzie ją prowadził Zbywca - sam fakt, że Spółka będzie prowadziła po Transakcji działalność analogiczną jak Zbywca nie powinien oznaczać automatycznie, że będzie ona kontynuowała działalność Zbywcy.

  1. Do wykonywania jakich czynności będzie wykorzystywany przez nabywcę przedmiot transakcji, tj. czy do czynności:
   • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
   • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
   • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Spółka w imieniu Zainteresowanych wskazuje, uzupełniając tym samym informacje zawarte już uprzednio we Wniosku (m. in. w pkt 20 opisu zdarzenia przyszłego), iż:

  1. Spółka zamierza wykorzystywać składniki majątku stanowiące przedmiot Transakcji do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w zależności od uwarunkowań rynkowych - do działalności polegającej na sprzedaży produktów drobiowych do klientów lub do dalszej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT);
  2. nie można jednak wykluczyć możliwości wykorzystywania przez Spółkę w przyszłości tych składników majątku również do czynności zwolnionych z opodatkowania VAT;
  3. Spółka nie zamierza wykorzystywać składników majątku stanowiących przedmiot Transakcji do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania
  1. Czy składniki majątku będące przedmiotem Transakcji nie będą stanowiły przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
  2. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od Zbywcy faktur dokumentujących Transakcję w zakresie, w jakim nabyte składniki majątku będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT?

  Zdaniem Zainteresowanych, (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

  Ad 1.

  Zdaniem Zainteresowanych, przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

  1. Obowiązujące przepisy ustawy o VAT

  Zgodnie z ustawą o VAT:

  1. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1).
  2. Przepisów tej ustawy nie stosuje się m. in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1), przy czym zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 2 pkt 27e).
  1. Niemożność uznania przedmiotu Transakcji za przedsiębiorstwo dla celów podatku VAT

  Z literalnego brzmienia art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu VAT nie podlega transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Mimo iż ustawa o VAT nie zawiera definicji „przedsiębiorstwa”, zgodnie z praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych, dla celów opodatkowania VAT należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 ze zm.; dalej: „KC”), zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje, licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  8. tajemnice przedsiębiorstwa;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego:

  1. Intencją stron Transakcji jest zbycie przez Zbywcę na rzecz Spółki jedynie wybranych składników majątku, które w zależności od uwarunkowań rynkowych mogą zostać wykorzystane przy ewentualnym rozwoju działalności Spółki związanej z ubojem i rozbiorem drobiu lub sprzedane innym podmiotom, a także związanych z nimi umów leasingu i jednej umowy kredytu inwestycyjnego (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia ww. działalności).
  2. W szczególności, z zakresu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa Zbywcy:
   1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
   2. prawa i obowiązki (w tym należności i zobowiązania) wynikające z umów – za wyjątkiem wybranych umów leasingowych oraz jednej umowy kredytowej (z zastrzeżeniem zgody banków finansujących) - koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uboju i rozbioru drobiu (mimo tego, w zależności od potrzeb biznesowych, niektóre umowy z kontrahentami mogą zostać rozwiązane przez Zbywcę na moment Transakcji, podczas gdy nowa umowa z tym samym kontrahentem może zostać zawarta przez Spółkę lub spółkę od niej zależną);
   3. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z ubojem drobiu, (w tym cały zakład uboju Zbywcy zlokalizowany na działce ...), a także ze sprzedażą hurtową i detaliczną prowadzoną przez Zbywcę;
   4. nieruchomości wykorzystywane przez Zbywcę na potrzeby jego działalności gospodarczej (w ramach ewentualnego przyszłego rozwoju działalności Spółki – w szczególności rozpoczęcia działalności w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego - Spółka zawarła umowę przedwstępną ze Zbywcą dotyczącą zakupu nieruchomości ..., na której zlokalizowany jest obecnie zakład rozbioru drobiu Zbywcy (przy czym planowane jest, że zakład ten zostanie zamknięty na moment Transakcji), jednakże zgodnie z ww. umową przedwstępną oraz wspomnianą wcześniej umową ramową, nabycie tej nieruchomości może nastąpić najwcześniej 12 miesięcy po Transakcji);
   5. urządzenia i maszyny wykorzystywane przez Zbywcę do działalności w zakresie uboju drobiu;
   6. księgi Zbywcy wraz z dodatkową dokumentacją biznesową;
   7. domena internetowa;
   8. konta bankowe i środki pieniężne.
  3. Spółka będzie zmuszona wykonać szereg dodatkowych czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Spółka:
   1. sfinalizuje budowę Nowej Ubojni, gdzie będą realizowane kluczowe procesy uboju i rozbioru drobiu;
   2. nabędzie zdecydowaną większość istotnych i kluczowych linii produkcyjnych i maszyn koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie uboju i rozbioru drobiu w Nowej Ubojni;
   3. zawrze nowe umowy z dostawcami i odbiorcami koniecznymi do prowadzenia działalności z zakresu uboju i rozbioru drobiu;
   4. podejmie kroki celem zatrudnienia dodatkowych pracowników.

  W świetle powyższego należy zdaniem Zainteresowanych uznać, że z uwagi na liczne wyłączenia co do zakresu przedmiotu Transakcji, nie będzie on stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i tym samym nie będzie on również stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

  Jednocześnie, w ocenie Zainteresowanych, na powyższą kwalifikację przedmiotu Transakcji nie powinien mieć wpływu fakt, iż:

  1. Spółka dokonywała w przeszłości jak i może dokonywać w przyszłości (przed lub po Transakcji) różnego rodzaju transakcji ze Zbywcą, w szczególności:
   1. Zbywca lub inny usługodawca może także świadczyć na rzecz Spółki, na podstawie odrębnej umowy, usługi związane z ubojem lub rozbiorem drobiu lub inne (np. usługi w zakresie wykonywania produkcji oraz obsługi technicznej, usługi wsparcia administracyjnego, usługi księgowe), przy wykorzystaniu własnych zasobów pracowniczych usługodawcy zgodnie z istniejącą praktyką rynkową, przy czym te usługi byłyby świadczone pod nadzorem pracowników usługodawcy.
   2. W grudniu 2016 roku Spółka nabyła od Zbywcy inne aktywa (środki trwałe – urządzenia technologiczne), które są obecnie przez nią wykorzystywane w istniejącym zakładzie mrożenia w zakresie produkcji mrożonego drobiu.
   3. Niezależnie od istniejących relacji handlowych pomiędzy Spółką a Zbywcą w zakresie kupna sprzedaży drobiu i produktów drobiowych, miało również miejsce nabycie przez Spółkę od Zbywcy licencji na oprogramowanie.
   4. Spółka może w przyszłości nabyć od Zbywcy nieruchomość ... , aktualnie wykorzystywaną przez Zbywcę do działalności w zakresie rozbioru drobiu w ramach ewentualnego przyszłego rozwoju działalności Spółki, w szczególności rozpoczęcia działalności w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego (Spółka zawarła już umowę przedwstępną ze Zbywcą dotyczącą zakupu).
  2. W wyniku przeprowadzenia Transakcji Zbywca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie uboju i rozbioru drobiu we własnych zakładach (jednakże Zbywca w dalszym ciągu będzie prowadził działalność gospodarczą zajmującą się sprzedażą hurtową i detaliczną).
  3. W ramach Transakcji zostaną na Spółkę przeniesione prawa i obowiązki (w tym zobowiązania) wynikające z wybranych umów leasingowych oraz jednej umowy kredytowej (z zastrzeżeniem uzyskania zgody banków finansujących).
  4. Niektóre umowy konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uboju i rozbioru drobiu mogą zostać rozwiązane przez Zbywcę na moment Transakcji, podczas gdy nowa umowa z tym samym kontrahentem może zostać zawarta przez Spółkę lub spółkę od niej zależną (np. umowy dotyczące dostarczania drobiu - ptaków brojlerów).
  5. W ramach procesów rekrutacyjnych Spółka może w przyszłości zawrzeć umowy o pracę z wybranymi byłymi lub obecnymi pracownikami Zbywcy, w tym również w sytuacji w której część umów o pracę zostałaby wypowiedziana lub rozwiązana za porozumieniem stron przez poszczególnych pracowników i Zbywcę, a następnie zostałyby zawarte nowe umowy pomiędzy tymi osobami a Spółką.

  Zdaniem Zainteresowanych, powyższe okoliczności (m. in. fakt, iż Transakcja będzie obejmowała swoim zakresem nie tylko wybrane aktywa, ale również prawa i obowiązki z niektórych umów, których stroną jest Zbywca) nie oznaczają automatycznie, że w ramach Transakcji Zbywca zbędzie przedsiębiorstwo na rzecz Spółki, bowiem taka klasyfikacja przedmiotu Transakcji byłaby uzależniona od dodatkowych przesłanek przytoczonych powyżej, które jednak z uwagi na bardzo istotne ograniczenia zakresu przedmiotowego Transakcji nie zostaną w ocenie Zainteresowanych spełnione.

  Dodatkowo Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, że za brakiem możliwości uznania przedmiotu transakcji za przedsiębiorstwo przemawiają niektóre argumenty wskazane poniżej w odniesieniu do braku możliwości uznania przedmiotowej transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w szczególności brak wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego).

  W konsekwencji, zdaniem Zainteresowanych, w analizowanej sytuacji należy uznać, że przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

  1. Niemożność uznania przedmiotu Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku VAT

  Uwagi ogólne

  Z literalnego brzmienia art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu VAT nie podlega m.in. transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  W ocenie Zainteresowanych, z literalnego brzmienia przytoczonego powyżej art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż na gruncie ustawy o VAT status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
  2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
  3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
  4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
  5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

  Zdaniem Zainteresowanych, przedmiot Transakcji nie spełni wszystkich przesłanek koniecznych do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT, co wynika w szczególności z następujących okoliczności:

  Brak wyodrębnienia organizacyjnego

  Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej licznymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się jednak, że o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

  Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego:

  1. przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji (tj. na dzień nabycia składników majątku przez Spółkę) formalnie wydzielony w strukturze organizacyjnej Zbywcy, w szczególności jako dział, wydział, oddział itp.;
  2. u Zbywcy nie obowiązuje i nie będzie obowiązywał na moment Transakcji (tj. na dzień nabycia składników majątku przez Spółkę) statut, regulamin lub jakikolwiek inny akt o podobnym charakterze, który mógłby stanowić bazę do ww. organizacyjnego wyodrębnienia.

  W świetle powyższego, zdaniem Zainteresowanych, przedmiot Transakcji nie będzie wyodrębniony organizacyjnie w rozumieniu ustawy o VAT w strukturze przedsiębiorstwa Zbywcy na moment jego nabycia przez Spółkę.

  Jednocześnie, sam fakt, że składniki majątku będące przedmiotem Transakcji są i będą na moment Transakcji wykorzystywane w odrębnym zakładzie rozbioru drobiu Zbywcy (oddzielna lokalizacja), w ocenie Zainteresowanych powinien pozostać bez wpływu na powyższą konkluzję, gdyż przedmiotem Transakcji nie będą wszystkie składniki majątku niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie rozbioru drobiu i wykorzystywane w tym zakresie w ww. zakładzie.

  Brak wyodrębnienia finansowego

  Ustawa o VAT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak w praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej licznymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, że przesłanki tej nie należy utożsamiać z pełną samodzielnością finansową, lecz oznacza ona sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych.

  W analizowanej sytuacji, Zbywca nie przygotowuje i nie będzie przygotowywał na moment Transakcji oddzielnych bilansów czy rachunków zysków i strat dla każdej z typów działalności operacyjnej (w szczególności, dla działalności związanej z przedmiotem Transakcji), co – zdaniem Zainteresowanych – w praktyce uniemożliwia przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zadań gospodarczych realizowanych przez Zbywcę przy wykorzystaniu składników majątku będących przedmiotem Transakcji.

  W świetle powyższego, zdaniem Zainteresowanych, przedmiot Transakcji nie spełnia warunku wyodrębnienia finansowego wskazanego w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w art. 2 pkt 27 ustawy o VAT.

  Jednocześnie, sam fakt istnienia pewnego stopnia wyodrębnienia finansowego wynikającego z tego, iż ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona przez Zbywcę pozwala i będzie pozwalała na moment Transakcji na przypisanie określonych zobowiązań i kosztów do działalności związanych z przedmiotem Transakcji, jak również na zidentyfikowanie środków trwałych związanych z tą działalnością, w ocenie Zainteresowanych powinien pozostać bez wpływu na powyższą konkluzję. Należy podkreślić, że poziom wyodrębnienia finansowego jest w znacznym stopniu ograniczony, bowiem ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona przez Zbywcę nie pozwala ani nie będzie pozwalała na moment Transakcji na przypisanie przychodów, należności czy kosztów ogólnego zarządu do działalności związanej z aktywami będącymi przedmiotem Transakcji.

  Brak wyodrębnienia funkcjonalnego oraz brak zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem

  Ustawa o VAT nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak, w praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej licznymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, że wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa ma bowiem stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. ma obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

  Ponadto, zdaniem Zainteresowanych, aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

  Zatem, aby w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

  Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach - takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

  Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, intencją stron Transakcji jest zbycie przez Zbywcę na rzecz Spółki jedynie wybranych składników majątku, a także związanych z nimi umów leasingu i jednej umowy kredytu inwestycyjnego (nie zbywając wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia ww. działalności). W konsekwencji, przedmiotem Transakcji nie będą wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Zbywcę, wykorzystywane w działalności gospodarczej w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu. W szczególności, z zakresu Transakcji zostanie wyłączony szereg składników przedsiębiorstwa Zbywcy koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu.

  W tym kontekście, zdaniem Zainteresowanych, pozostawienie poza zakresem Transakcji szeregu opisanych w zdarzeniu przyszłym elementów działalności gospodarczej Zbywcy pozbawia przedmiot Transakcji zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i powoduje, że w oparciu wyłącznie o składniki nabyte w ramach Transakcji Spółka nie będzie w stanie samodzielne prowadzić działalności w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż w celu efektywnego wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozyskanych w wyniku Transakcji składników majątku, wymagane jest od Spółki podjęcie dodatkowych działań, takich jak:

  1. sfinalizowanie budowy Nowej Ubojni, gdzie będą realizowane kluczowe procesy uboju i rozbioru drobiu;
  2. nabycie zdecydowanej większości istotnych i kluczowych linii produkcyjnych oraz maszyn koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie uboju i rozbioru drobiu w Nowej Ubojni;
  3. zawarcie nowych umów z dostawcami i odbiorcami koniecznych do prowadzenia działalności z zakresu uboju i rozbioru drobiu;
  4. dążenie do zatrudnienia dodatkowych pracowników.

  W konsekwencji, w ocenie Zainteresowanych, na moment Transakcji nie będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu wyłącznie w oparciu o składniki majątku stanowiące przedmiot Transakcji i tym samym przedmiot Transakcji nie będzie wyodrębniony funkcjonalnie w rozumieniu ustawy o VAT i nie będzie mógł stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego ww. zadania gospodarcze na moment nabycia tych składników przez Spółkę.

  Wyłączenie zobowiązań

  Zgodnie z analizowanym zdarzeniem przyszłym, z przedmiotu Transakcji co do zasady zostaną wyłączone zobowiązania wynikające z umów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uboju i rozbioru drobiu oraz innych umów, których stroną jest Zbywca (wyjątek w tym zakresie, dotyczy jedynie umów leasingowych oraz jednej umowy kredytowej związanych z Transakcją).

  W świetle powyższego, zdaniem Zainteresowanych, skoro w skład przedmiotu Transakcji nie będą wchodziły ww. zobowiązania, to należy uznać, że nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie przedmiotu Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

  Jednocześnie, sam fakt, że Spółka przejmie w ramach Transakcji wybrane zobowiązania Zbywcy (tj. zobowiązania wynikające z umów leasingowych oraz jednej umowy kredytowej) związane z aktywami będącymi przedmiotem Transakcji, w ocenie Zainteresowanych powinien pozostać bez wpływu na powyższą konkluzję.

  Podsumowanie

  Konkludując, w świetle argumentacji przedstawionej powyżej, skoro na moment Transakcji jej przedmiot nie spełni wszystkich przesłanek warunkujących uznanie go za zorganizowana część przedsiębiorstwa, to zdaniem Zainteresowanych należy uznać, że nie będzie on stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

  1. Opodatkowanie VAT w przypadku niemożności uznania przedmiotu Transakcji za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część

  Z literalnego brzmienia art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu VAT nie podlega transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  W analizowanej sytuacji, w świetle argumentacji przedstawionej w punktach II oraz III powyżej, w ocenie Zainteresowanych, przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

  W konsekwencji, zdaniem Zainteresowanych, Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Przedstawiona powyżej przez Zainteresowanych wykładnia przesłanek przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

  1. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 października 2017 roku, znak 0111-KDIB3-2.4012.481.2017.2.ASZ, zgodnie z którą: „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa”;
  2. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2017 roku, znak 0114-KDIP1-2.4012.257.2017.1.PC, zgodnie z którą: „Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych. Przy czym, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że na gruncie ustawy o VAT okolicznością determinującą możliwość wyłączenia na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stosowania przepisów ustawy o VAT określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o VAT nie miały zastosowania do zbywanego mienia musi ono – obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa”;
  3. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2017 roku, znak 0111-KDIB3-2.4012.166.2017.2.AL, zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”;
  4. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 roku, znak 0111-KDIB3-2.4012.88.2017.2.EJ, zgodnie z którą: „Dla uznania zbywanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa podstawowym wymogiem jest to, aby majątek ten stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa”;
  5. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2017 roku, znak IPPP2/443-318/11-4/KG, zgodnie z którą: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa. Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy). Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa”.

  Ad 2.

  Zdaniem Zainteresowanych, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od Zbywcy faktur dokumentujących Transakcję w zakresie, w jakim nabyte składniki majątku będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

  Zgodnie z ustawą o VAT:

  1. Co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1).
  2. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a).
  3. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne m.in. w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu (art. 88 ust. 3a pkt 2).

  W analizowanej sytuacji, zdaniem Zainteresowanych, składniki majątku będące przedmiotem Transakcji będą - w zależności od uwarunkowań rynkowych - wykorzystane przy ewentualnym rozwoju działalności Spółki związanej z ubojem i rozbiorem drobiu lub sprzedane innym podmiotom. Podkreślenia wymaga fakt, iż Spółka będzie wykorzystywała te składniki majątku wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, tj. zarówno działalność Spółki związana z ubojem i rozbiorem drobiu jak i ewentualna sprzedaż ww. aktywów innym podmiotom będą co do zasady podlegały opodatkowaniu VAT.

  Jednocześnie, w świetle argumentacji przytoczonej powyżej we własnym stanowisku Zainteresowanych w kontekście pytania nr 1, należy w ocenie Zainteresowanych uznać, że w analizowanej sytuacji nie będzie zachodziła okoliczność wyłączająca prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (tj. Transakcja nie powinna podlegać wyłączeniu z opodatkowania VAT).

  W konsekwencji, zdaniem Zainteresowanych, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikających z otrzymanych od Zbywcy faktur dokumentujących Transakcję w zakresie, w jakim nabyte składniki majątku będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

  Powyższe stanowisko Zainteresowanych znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

  1. w interpretacji Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 listopada 2017 roku, znak 0114-KDIP1-1.4012.480.2017.1.RR, w której organ, odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny, za prawidłowe uznał stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „W ocenie Wnioskodawców, przy zachowaniu warunków formalnych, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez FIZ, dokumentującej sprzedaż na jej rzecz Nieruchomości, tj. Działek wraz z posadowionym na nich Budynkiem i Naniesieniami. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, bezpośrednio po nabyciu Działek przez Spółkę będzie ona nadal wynajmować znajdujące się na niej obiekty (Budynek oraz Naniesienia) na rzecz dotychczasowych najemców (ewentualnie nowych, pozyskanych na ich miejsce). Okoliczność ta, oceniana na moment zakupu Działek wraz z Budynkiem i Naniesieniami, a tym samym prawa do odliczenia w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stanowić będzie o ich wykorzystywaniu przez Spółkę do działalności opodatkowanej (wspomniany wynajem opodatkowany będzie podstawową stawką VAT), a co za tym idzie możliwości odliczenia w pełnej kwocie VAT naliczonego związanego z planowanym zakupem. Zgodnie z intencją Spółki, także późniejszy sposób wykorzystania zakupionych składników będzie generował sprzedaż opodatkowaną VAT”;
  2. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 września 2017 roku, znak IPPP2/443-318/11-4/KG, zgodnie z którą: „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy”;
  3. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2017 roku, znak IPPP2/443-318/11-4/KG, zgodnie z którą: „skoro Spółka będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości spełnia warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT niekorzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to Wnioskodawcy 1 po nabyciu ww. Nieruchomości i otrzymaniu wystawionej faktury przez Sprzedawcę będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury z tytułu zakupu Nieruchomości w zakresie w jakim Spółka będzie wykorzystywała ww. Nieruchomości do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT”;
  4. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2017 roku, znak IPPP2/443-318/11-4/KG, zgodnie z którą: „jeżeli zakupione składniki majątkowe i niemajątkowe będą służyły celom wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu ww. składników majątkowych”.
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy – przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

  Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

  Ww. regulacja stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą. W myśl tego przepisu, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

  Z powyższego przepisu wynika, że wprowadza on, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i usług, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

  W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

  Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

  Stosownie do ww. artykułu Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
  5. koncesje, licencje i zezwolenia,
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
  8. tajemnice przedsiębiorstwa,
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Należy zauważyć, że użyte w ww. artykule określenie „w szczególności” wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej brak któregoś z tych elementów nie musi pozbawiać zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa.

  Z kolei, o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik jest obowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

  Zatem składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

  Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to zbycie takiego przedsiębiorstwa do innego podmiotu, nie będzie podlegało przepisom ustawy.

  Należy tu wskazać również art. 552 Kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

  W związku z tym, przedsiębiorstwem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym.

  Z powyższych przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Istotne jest by w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy składnikami, tak aby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

  Z kolei w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

  Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

  Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział, itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

  Natomiast, wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

  Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

  Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

  Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

  1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
  2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
  3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

  Zaznaczenia wymaga, iż definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

  Wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku TSUE w sprawie C-497/01.

  W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de l’enregistrement et des domaines Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

  Mając na uwadze powyższe orzeczenie TSUE należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

  Podobnie Trybunał wypowiedział się w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christem Schriever, wskazując, ze regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. W wyroku tym Trybunał wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy.

  O tym, czy nastąpi zbycie zorganizowanej część przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

  Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania prowadzi obecnie działalność w zakresie produkcji mrożonego drobiu oraz sprzedaży świeżych i mrożonych produktów drobiowych na potrzeby rynków europejskich. Zamierza on nabyć w 2018 roku od Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania wybrane składniki majątkowe. Zbywca jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie uboju i rozbioru drobiu, a także w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej drobiu. Przedmiot Transakcji planowanej na 2018 rok będzie obejmował środki trwałe, w szczególności:

  1. samochody ciężarowe;
  2. urządzenie technologiczne wykorzystywane w procesie rozbioru drobiu;
  3. meble (np. krzesła biurowe i biurka);
  4. sprzęt IT (np. komputery), w tym części zamienne, wraz z prawami do rękojmi i gwarancji oraz posiadaną dokumentacją związaną z nabywanymi aktywami.

  W ramach transakcji planowane jest też przeniesienie na Zainteresowanego będącego stroną postępowania praw i obowiązków (zobowiązań) wynikających z umów leasingu związanych z pojedynczymi środkami trwałymi będącymi przedmiotem Transakcji oraz jednej umowy kredytu inwestycyjnego (z zastrzeżeniem uzyskania zgody banków finansujących), który został wykorzystany w celu sfinansowania i refinansowania nabycia środków trwałych związanych z przedmiotem Transakcji.

  Przedmiotem Transakcji nie będą wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Zbywcę, wykorzystywane w działalności gospodarczej w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu. Ponadto, intencją stron Transakcji jest sprzedaż składników majątkowych bez jakiegokolwiek zobowiązania do przejęcia pracowników Zbywcy. System księgowy wykorzystywany przez Zbywcę nie pozwala ani nie będzie pozwał na moment Transakcji na przypisanie przychodów, należności czy kosztów ogólnego zarządu do poszczególnych typów działalności prowadzonych przez Zbywcę (w szczególności, działalności związanych ze składnikami majątku będącymi przedmiotem Transakcji). Przedmiot Transakcji nie jest i nie będzie na moment Transakcji formalnie wydzielony - w szczególności jako dział lub oddział – w strukturze organizacyjnej Zbywcy. Celem efektywnego wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozyskanych w wyniku Transakcji składników majątku, wymagane jest od Zainteresowanego będącego stroną postępowania podjęcie szeregu działań, np. sfinalizowanie budowy Nowej Ubojni, gdzie będą realizowane kluczowe procesy uboju i rozbioru drobiu, czy nabycie od podmiotów innych niż Zbywca zdecydowanej większości istotnych i kluczowych, nowych linii produkcyjnych i maszyn koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie uboju i rozbioru w Nowej Ubojni. Przedmiot planowanej Transakcji nie będzie stanowił zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej. Przedmiot Transakcji nie obejmuje wszystkich elementów niezbędnych do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych w zakresie uboju i/lub rozbioru drobiu, i tym samym nie mógłby stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego ww. zadania gospodarcze

  Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż wskazanych we wniosku składników majątku nie będzie stanowiła sprzedaży przedsiębiorstwa, ponieważ ww. składniki majątku nie będą zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wynika z treści wniosku planowana transakcja sprzedaży nie obejmie istotnych składników majątkowych służących do prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, o których stanowi art. 551 Kodeksu cywilnego. W szczególności, transakcji tej nie będzie towarzyszył transfer oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), praw i obowiązków (w tym należności i zobowiązań) wynikających z umów (za wyjątkiem wybranych umów leasingowych oraz jednej umowy kredytowej), środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z ubojem drobiu, a także ze sprzedażą hurtową i detaliczną prowadzoną przez Zbywcę, nieruchomości wykorzystywanych przez Zbywcę na potrzeby jego działalności gospodarczej, urządzeń i maszyn wykorzystywanych przez Zbywcę do działalności w zakresie uboju drobiu, ksiąg Zbywcy wraz z dodatkową dokumentacją biznesową, domeny internetowej, kont bankowych i środków pieniężnych. Zatem, opisanego przedmiotu transakcji nie można uznać za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

  Ponadto, sprzedaż ww. składników majątku nie będzie stanowiła sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiot planowanej Transakcji nie będzie stanowił zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej.

  W konsekwencji, skoro przedmiot Transakcji nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego zbycie nie będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, transakcja ta będzie - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

  Odnosząc się do kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od Zbywcy faktur dokumentujących Transakcję w zakresie, w jakim nabyte składniki majątku będą przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

  Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

  Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

  W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Jak wykazano w niniejszej interpretacji, sprzedaż opisanych we wniosku składników majątkowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem Spółce, na podstawie art. 86 ust. 1, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od Zbywcy faktur dokumentujących Transakcję w zakresie, w jakim nabyte składniki majątku będą przez Spółkę wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, pod warunkiem, że dostawa nabytych składników majątkowych nie będzie korzystała ze zwolnienia.

  Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Niniejsza interpretacja dotyczy dwóch zdarzeń przyszłych i dwóch zainteresowanych. Natomiast, Zainteresowany będący stroną postępowania w dniu 5 lutego 2018 r. dokonał wpłaty 240 zł. W związku tym, kwota 80 zł jest wpłatą wyższą od należnej. Zatem, stanowi nadpłatę w rozumieniu art. 14f § 2b pkt 3 Ordynacji podatkowej i podlega zwrotowi według dyspozycji Zainteresowanego będącego stroną postępowania przekazem pocztowym na adres pełnomocnika szczególnego wskazany w załączonym do wniosku ORD-WS z dnia 5 lutego 2018 r. pełnomocnictwie.

  Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.