0111-KDIB3-2.4012.58.2018.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika jako zbycie przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, braku obowiązku dokonania spisu z natury w związku z nieodpłatnym przekazaniem przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika, braku obowiązku zapłaty podatku VAT od towarów przekazanych wraz z nieodpłatnym przekazaniem przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2018 r. (data wpływu 25 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika jako zbycie przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT,
 • braku obowiązku dokonania spisu z natury w związku z nieodpłatnym przekazaniem przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika, a także braku obowiązku zapłaty podatku VAT od towarów wskazanych w art. 14 ust. 1 ustawy o VAT oraz towarów przekazanych wraz z całym przedsiębiorstwem spółki cywilnej na rzecz wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika jako zbycie przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, braku obowiązku dokonania spisu z natury w związku z nieodpłatnym przekazaniem przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika oraz braku obowiązku zapłaty podatku VAT od towarów przekazanych wraz z nieodpłatnym przekazaniem przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz wspólnika.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą w dwuosobowej spółce cywilnej. Udziały wspólników wynoszą 50%. Spółka (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT, przedmiotem działalności jest handel detaliczny artykułów dekoracyjnych i kosmetyków kod PKD 47.78.Z.

Majątek spółki tworzą ruchomości: towary handlowe, oraz samochód osobowy – służące prowadzeniu firmy.

Jeden ze wspólników ww. spółki zamierza zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki, w związku z tym spółka zostanie rozwiązana. Drugi ze wspólników zamierza rozpocząć prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej – kontynuując działalność spółki pod swoim imieniem i w ramach indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej. Przedmiot indywidualnej działalności będzie tożsamy z działalnością spółki.

Przed rozwiązaniem ww. spółki cywilnej, wspólnicy zamierzają dokonać nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa tej spółki na rzecz wspólnika, który zamierza kontynuować jej działalność w formie indywidualnej działalności gospodarczej.

Przekazanie nastąpi w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i obejmie wszystko, co wchodzi w skład tej spółki, w tym w szczególności: nazwę, własność rzeczy, zobowiązania i należności. Na dzień rozwiązania ww. spółki cywilnej, nie będzie ona miała żadnego majątku, albowiem przejdzie on razem z przedsiębiorstwem na wspólnika, w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników, który będzie kontynuował działalność prowadzoną dotąd przez spółkę, wystąpi obowiązek dokonania spisu, o którym mowa w artykule 14 ust. 5 ustawy o VAT i obowiązek zapłaty podatku VAT co do towarów wskazanych w artykule 14 ust. 1 ustawy o VAT?
 2. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników, który będzie kontynuował działalność prowadzoną dotąd przez spółkę, wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT co do towarów przekazanych wraz z przedsiębiorstwem?
 3. Czy nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa tej spółki wraz z towarami na rzecz jednego z jej wspólników będzie podlegało przepisom ustawy o VAT na mocy artykułu 6 pkt 1?

Uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z nieodpłatnym przekazaniem całości przedsiębiorstwa do działalności gospodarczej wspólnika na dzień rozwiązania spółki, spółka nie będzie posiadała żadnych towarów ani składników majątkowych, a zatem na dzień rozwiązania spółki nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu. Art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT odnosi się do towarów będących w posiadaniu podatnika w dniu rozwiązania spółki. W spółce na dzień rozwiązania spółki nie będzie towarów, a więc nie wystąpi obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT.

Nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT co do towarów przekazanych wraz z przedsiębiorstwem spółki.

Ad.3.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcję przekazania przedsiębiorstwa spółki można uznać za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie podlega opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. Nr 17, poz. 1221 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

–jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to zbycie takiego przedsiębiorstwa do innego podmiotu, nie będzie podlegało przepisom ustawy.

W myśl art. 552 ww. ustawy, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że zbywany majątek musi stanowić na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą w dwuosobowej spółce cywilnej. Spółka (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT, przedmiotem działalności jest handel detaliczny artykułów dekoracyjnych i kosmetyków. Majątek spółki tworzą ruchomości: towary handlowe, oraz samochód osobowy – służące prowadzeniu firmy. Jeden ze wspólników ww. spółki zamierza zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki, w związku z tym spółka zostanie rozwiązana. Drugi ze wspólników zamierza rozpocząć prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej – kontynuując działalność spółki pod swoim imieniem i w ramach indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej. Przedmiot indywidualnej działalności będzie tożsamy z działalnością spółki.

Przed rozwiązaniem ww. spółki cywilnej, wspólnicy zamierzają dokonać nieodpłatnego jej przekazania na rzecz wspólnika, który zamierza kontynuować jej działalność w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Przekazanie nastąpi w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i obejmie wszystko, co wchodzi w skład tej spółki, w tym w szczególności: nazwę, własność rzeczy, zobowiązania i należności. Na dzień rozwiązania ww. spółki cywilnej, nie będzie ona miała żadnego majątku, albowiem przejdzie on razem z przedsiębiorstwem na wspólnika, w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Wnioskodawca posiada przede wszystkim wątpliwość dotyczącą wyłączenia na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa (Spółki) na rzecz jednego z jej wspólników.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że przedmiotem nieopłatnego przekazania będzie całe przedsiębiorstwo. Wnioskodawca wskazuje to wprost w opisie sprawy podając, że przekazanie obejmie wszystko, co wchodzi w skład spółki, w tym w szczególności: nazwę, własność rzeczy, zobowiązania i należności, a na dzień rozwiązania, nie będzie ona miała żadnego majątku, albowiem przejdzie on na wspólnika, w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej. Ponadto we wniosku wskazano, że wspólnik na rzecz którego ma dojść do nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa zamierza kontynuować działalność prowadzoną przez spółkę w formie indywidualnej działalności gospodarczej.

Zatem czynność nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę wspólnikowi spółki całego przedsiębiorstwa spełniającego wymogi określone w art. 551 Kodeksu cywilnego, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – będzie wyłączona spod działania tej ustawy i w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca prawidłowo wywodzi, że transakcję przekazania spółki można uznać za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie podlega opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca posiada również wątpliwości dotyczące braku obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a także braku obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu towarów o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o VAT oraz towarów przekazanych wraz z całym przedsiębiorstwem spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Według art. 14 ust. 5, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Mając na względzie fakt wynikający z wniosku, że przedmiotem przekazania będzie całe przedsiębiorstwo, to oznacza, że na dzień zaprzestania działalności (rozwiązania spółki cywilnej) Wnioskodawca nie będzie posiadał towarów ani innych składników majątku. Nieodpłatne przekazanie całego przedsiębiorstwa (w tym towarów) na rzecz wspólnika Spółki, który będzie kontynuował działalność pod swoim imieniem i w ramach indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej, nastąpi więc przed zaprzestaniem (likwidacją) działalności tj. ustaniem bytu prawnego spółki. Zatem skoro na dzień likwidacji działalności spółki nie będzie ona w posiadaniu żadnych składników majątku, to Wnioskodawca nie będzie obowiązany do sporządzenia „spisu z natury” towarów o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

Reasumując, spółka nie będzie dysponowała towarami, które winny być objęte spisem z natury i które podlegałyby opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym obowiązek zapłaty podatku względem towarów wskazanych w ww. przepisie nie powstanie.

Towary przekazywane wraz z całym przedsiębiorstwem spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT również nie będą podlegały opodatkowaniu, gdyż stanowiły będą integralną część przekazywanego przedsiębiorstwa, a cała transakcja będzie wyłączona z zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług. Względem przekazywanych towarów obowiązek zapłaty podatku nie powstanie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.