0111-KDIB3-1.4012.40.2017.2.AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie że zabudowana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części i planowana transakcja zbycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 14 marca 2017 r. (data wpływu 21 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że zabudowana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części i planowana transakcja zbycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2017 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że zabudowana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części i planowana transakcja zbycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 maja 2017 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.40.2017.1.AB, 0111-KDIB4.4014.39.2017.2.BB.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

B Sp. z o.o. w likwidacji (dalej: „Sprzedający”) jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości znajdującej się w L, składającej się z działki gruntu nr 39/8 (poprzednio działka nr 39/4 i 39/2), obręb ewidencyjny 0025, R, dla której Sąd Rejonowy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr L (dalej: „Nieruchomość”).

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się w następujących obszarach: tereny aktywności gospodarczej (AG), tereny tras komunikacyjnych (KD), tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (1T5). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie terenów aktywności gospodarczej pod zabudowę.

Nieruchomość w 2007 r. była składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z póżn. zm., dalej: „KC”), które zostało wniesione aportem do Sprzedającego (na dzień wniesienia aportu Sprzedający funkcjonował pod nazwą P Sp. z o.o. z siedzibą w L).

Aport został wniesiony na mocy aktu notarialnego z dnia 30 września 2007 r., rep. A nr 7053/2007, sporządzonego przez notariusza R w L. Zgodnie z postanowieniami ww. aktu notarialnego L z siedzibą w L objęły udziały w kapitale zakładowym Sprzedającego w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci oddziału stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC (w skład którego wchodziła Nieruchomość).

Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, które było przedmiotem aportu obejmowało, oprócz Nieruchomości, również składniki majątkowe takie jak:

 • urządzenia techniczne, maszyny,
 • środki transportu przeznaczone do prowadzenia produkcji,
 • środki pieniężne, należności pieniężne,
 • dokumenty związane z prowadzoną działalnością,
 • zobowiązania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • należności i rezerwy,
 • dokumentację techniczną,
 • prawa własności intelektualnej, takie jak w szczególności prawa do wszystkich produktów, tajemnica handlowa, informacje poufne, know-how, informacje techniczne i handlowe, wynalazki, metody i procedury, specyfikacje dotyczące surowców, rysunki, modele komputerowe, programy kalkulacyjne, normy standardy, prezentacje, kalkulacje kosztów, parametry przetwarzania, przewodniki produkcyjne, instrukcje obsługi, listy klientów czy bazy danych.

Obecnie na Nieruchomości znajduje się pięć budynków:

 • Budynek produkcyjny (wytwórni płynów infuzyjnych) - zwany dalej: „Budynek 1

Budynek 1 został wybudowany w 1997 r. i był kilkukrotnie rozbudowywany. W Budynku 1 Sprzedający prowadził działalność produkcyjną. Budynek 1 obecnie składa się z pomieszczeń technologicznych, pomieszczenia pompowni, mieszalni, pomieszczeń laboratoryjnych i kontroli jakości. W Budynku 1 znajduje się również część biurowa. Część produkcyjna Budynku 1 jest parterowa, w części socjalnej i technicznej Budynek 1 posiada trzy kondygnacje z częściowym podpiwniczeniem.

 • Budynek biurowo-magazynowy - zwany dalej „Budynek 2

Budynek 2 został wybudowany w 1978 r. i przebudowany w 2009 r. W Budynku 2 znajdują się pomieszczenia biurowe, powierzchnia magazynowa oraz archiwum. W części magazynowej Budynek 2 jest jednokondygnacyjny. W pozostałej części Budynek 2 składa się z dwóch kondygnacji.

 • Portiernia przy ul. W - zwany dalej: „Budynek 3

Budynek 3 wybudowany w 2008 r.. przeznaczony do prowadzenia stałej kontroli ruchu pieszego i kołowego na terenie Nieruchomości.

 • Portiernia przy budynku biurowo-magazynowym - zwany dalej: „Budynek 4

Budynek 4 wybudowany w 1978 r., przeznaczony do prowadzenia stałej kontroli ruchu pieszego i kołowego na terenie Nieruchomości.

 • Hydrofornia - zwany dalej: „Budynek 5

Budynek 5 jest budynkiem murowanym, wybudowanym w 1988 r„ w którym znajdują się hydrofory.

Budynek 1, Budynek 2, Budynek 3, Budynek 4 i Budynek 5 będą dalej zwane „Budynkami”.

Budynki 1, 2 i 3 były przez Sprzedającego ulepszane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Spółka przedstawia poniżej wartość początkową Budynków 1, 2 i 3 wraz z wykazem wartości dokonywanych przez Sprzedającego ulepszeń:

Budynek 1 - wartość początkowa na dzień przyjęcia do ewidencji środków trwałych przez Sprzedającego: 13 797 721,29 zł,

 • wartość ulepszeń w 2007 r. - 0 zł.
 • wartość ulepszeń w 2008 r. - 583 203,00 zł
 • wartość ulepszeń w 2009 r. - 312 176,60 zł
 • wartość ulepszeń w 2010 r. - 5 456 854,50 zł
 • wartość ulepszeń w 2011 r. - 1 187 251,47 zł
 • wartość ulepszeń w 2012 r. - 1 992 825,53 zł
 • wartość ulepszeń w 2013 r. - 336 541,35 zł
 • wartość ulepszeń w 2014 r. - 586 911,17 zł
 • wartość ulepszeń w 2015 r. - 1 343 438,75 zł
 • ulepszenia w 2016 r. - 94 958,38 zł.

W kartotece budynków niektóre z ulepszeń Budynku 1 są uwidocznione jako odrębne budynki (np. wiata na odpady, pompownia). Dla celów podatkowych są one jednak traktowane jako ulepszenia Budynku 1 w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.

-Budynek 2 - wartość początkowa na dzień przyjęcia do ewidencji środków trwałych przez Sprzedającego: 1 942 269,03 zł,

 • wartość ulepszeń w 2007 r. - 0 zł
 • wartość ulepszeń w 2008 r. - 0 zł
 • wartość ulepszeń w 2009 r. - 47 934,18 zł
 • wartość ulepszeń w 2010 r. - 0 zł
 • wartość ulepszeń w 2011 r. - 0 zł
 • wartość ulepszeń w 2012 r. - 1 152 350,10 zł
 • wartość ulepszeń w 2013 r. - 0 zł
 • wartość ulepszeń w 2014 r. - 7 447,80 zł
 • wartość ulepszeń w 2015 r. - 144 452,80 zł
 • wartość ulepszeń w 2016 r. - 0 zł.

Wartość Budynku 2 została w 31 grudnia 2011 r. częściowo umorzona na kwotę 977 985,86 zł co zostało uwzględnione w kalkulacjach.

W poszczególnych miesiącach 2012 r. wartość ulepszeń wyniosła:

 • Lipiec 2012 r. - 1 077 317,5 zł
 • Sierpień 2012 r. - 28 924,74 zł
 • Wrzesień 2012 r. - 3 688.45 zł
 • Listopad 2012 r. - 42 419,41 zł.

Budynek 2 w lutym 2017 r. przestał być wykorzystywany w działalności Sprzedającego. W tym miesiącu Sprzedający dokonał ostatniej sprzedaży produkowanych przez siebie towarów oraz zapasów znajdujących się w Budynku 2.

 • Budynek 3 - wartość początkowa na dzień przyjęcia do ewidencji środków trwałych przez Sprzedającego: 202 252,60 zł, wartość ulepszeń w 2015 r. - 23 019,85.

Budynek 3 w pozostałych latach nie był przez Sprzedającego ulepszany.

Sprzedający odliczał VAT naliczony związany z dokonywanymi ulepszeniami Budynków 1, 2 i 3.

Budynki 4 i 5 nie były od 2007 r. ulepszane przez Sprzedającego.

Oprócz Budynków, na Nieruchomości znajdują się budowle takie jak w szczególności: drogi dojazdowe, ciągi komunikacyjne, chodniki, place, parking, ogrodzenie, palarnia, chłodnie wentylatorowe, stacja redukcyjna gazu, stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, znaki informacyjne, oświetlenie zewnętrzne, ujęcie wody.

Na Nieruchomości znajduje się również np. sieć wodociągowa z ujęciem wody, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, sieć telefoniczna, sieć klimatyzacji oraz linia kablowa.

1 października 2007 r. Sprzedający zawarł z L S.A. z siedzibą w L umowę najmu część Budynku 2. Przedmiotem umowy była możliwość korzystania z określonych powierzchni Budynku 2 przez L S.A. za wynagrodzeniem. Sprzedający rozliczał w związku z tą umową podatek VAT należny. Najem trwał do 2011 r.

Od momentu nabycia Nieruchomości poprzez aport w 2007 r. Sprzedający nieprzerwanie wykorzystywał ją do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (działalność produkcyjna). Nieruchomość nie była w żadnej części wykorzystywana do prowadzenia działalności zwolnionej z VAT.

Sprzedający obecnie wygasza prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Urządzenia służące produkcji są usuwane z Nieruchomości i sprzedawane podmiotom trzecim, umowy o pracę z pracownikami są rozwiązywane a sam Sprzedający został postawiony w stan likwidacji. Sprzedający podjął też kroki zmierzające do wygaszenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zezwolenia na produkcje. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia na wytwarzanie została podjęta w dniu 1 marca 2017 roku. Po planowanej transakcji, Sprzedający nie będzie kontynuował swojej dotychczasowej działalności produkcyjnej.

Obecnie G Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Kupujący”) zamierza nabyć od Sprzedającego Nieruchomość. Spółka oraz Sprzedający będą łącznie zwani „Wnioskodawcami”.

Co do zasady planowana transakcja będzie obejmowała nabycie Nieruchomości i nie będzie dotyczyła umów, zobowiązań czy wierzytelności związanych z dotychczasową działalnością produkcyjną Sprzedającego. Umowa co do zasady, nie będzie przenosiła praw autorskich i innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej. W szczególności w ramach transakcji na Spółkę nie zostaną przeniesione żadne znaki towarowe, know-how, receptury, prawo do nazwy, informacje związane z produkcją prowadzoną przez Sprzedającego, tajemnica handlowa itp. W tym zakresie wyjątek stanowić mogą prawa autorskie do dokumentacji projektowej dotyczącej Budynków, które Spółka może nabyć w ramach transakcji.

W ramach negocjacji oraz procesu due dilligence Spółka może zapoznać się z pewnymi informacjami, które mogą potencjalnie mieć status tajemnicy przedsiębiorstwa. Będzie to miało jednak ograniczony zakres i będzie zmierzało wyłącznie do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości dla celów przeprowadzenia planowanej transakcji.

W ramach transakcji nie zostaną również przejęte przez Spółkę księgi rachunkowe prowadzone uprzednio przez Sprzedawcę. Sprzedający na dzień przeprowadzenia transakcji nie będzie zatrudniał żadnych pracowników. Wobec tego w ramach transakcji nie może dojść i nic dojdzie do przejęcia przez Spółkę pracowników Sprzedającego.

W ramach transakcji nic dojdzie do przejęcia prowadzonej przez Sprzedającego działalności produkcyjnej.

Nie dojdzie również do przejęcia wierzytelności i zobowiązań związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.

Po przeprowadzonej transakcji mogą być kontynuowane niektóre umowy dotyczące usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości (np. dostawy mediów). Nawet jednak w takich przypadkach, co do zasady będą rozwiązywane istniejące umowy i zawierane nowe, jeżeli Spółka będzie w stanie uzyskać lepsze warunki u innego dostawcy. Ewentualnie, istniejące umowy nie będą przez Spółkę przedłużane po ich wygaśnięciu.

W ramach transakcji dotyczącej Nieruchomości przejdzie na Spółkę część wyposażenia Budynków. Dotyczy to w szczególności znajdujących się w Budynkach: instalacji wodnych, instalacji dotyczących sprężonego powietrza, kompresorów, instalacji chłodzenia wodą, aparatów do destylacji, wózków widłowych, wózków paletowych, podnośników, części wyposażenia laboratoryjnego (np. mikroskopy, sterylizatory, autoklawy, inkubatory, wagi, spektrometry etc.).

Kluczowe elementy wyposażenia Budynków, które służyły Sprzedającemu do prowadzenia działalności produkcyjnej zostaną przed dniem transakcji usunięte z Nieruchomości. Dotyczy to przykładowo elementów takich jak maszyny nalewające, bez których dotychczasowa działalność produkcyjna nie byłaby możliwa. Generalnie poszczególne linie produkcyjne są przez Sprzedającego demontowane i sprzedawane podmiotom trzecim.

Ostatecznie w ramach transakcji zostaną przeniesione na Spółkę wyodrębnione składniki wyposażenia Budynków oraz instalacje stanowiące sprawny i działający system chłodzenia wodą oraz system dotyczący sprężonego powietrza.

W ramach transakcji może dojść również do przekazania dokumentacji dotyczącej Nieruchomości. W szczególności dokumentacja taka może obejmować przekazanie kopii lub oryginałów decyzji administracyjnych, pozwoleń czy projektów. W tym zakresie nie będzie miała jednak miejsca sukcesja prawna (Spółka będzie w posiadaniu fizycznych dokumentów związanych z nieruchomością ale pod względem prawnym nie wejdzie ona w prawa i obowiązki wynikające z tych aktów). W ramach transakcji zostaną również przeniesione na Spółkę niektóre decyzje środowiskowe i wodnoprawne (np. dotyczące odprowadzania wód opadowych do gruntu oraz na pobór wód podziemnych).

Spółka po nabyciu Nieruchomości zamierza wykorzystywać ją do prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność ta będzie polegała na wynajmowaniu Nieruchomości. Obecnie Spółka prowadzi już rozmowy handlowe z podmiotem, który potencjalnie jest zainteresowany najęciem Nieruchomości w celu prowadzenia tam własnej działalności gospodarczej (dalej: „Kontrahent”). W przypadku sfinalizowania tych rozmów jeszcze przed nabyciem Nieruchomości przez Spółkę, może dojść do sytuacji, w której pomiędzy Sprzedającym a Spółką zostanie zawarta umowa najmu Nieruchomości, na podstawie której Spółka byłaby uprawniona do podnajęcia Kontrahentowi Nieruchomości. Umowa podnajmu dotyczyłaby najprawdopodobniej Budynku 2.

Na dzień planowanej transakcji nabycia Nieruchomości umowa podnajmu zawarta pomiędzy Spółką a Kontrahentem, jak również umowa najmu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Spółką, zostałaby rozwiązane. Następnie, po nabyciu przez Spółkę Nieruchomości, zostałaby zawarta nowa umowa najmu pomiędzy Spółką a Kontrahentem.

Na dzień składania niniejszego wniosku nie jest jednak przesądzone, że rozmowy z Kontrahentem zostaną sfinalizowane i dojdzie do powstania opisanej powyżej relacji podnajmu Nieruchomości przed jej sprzedażą na rzecz Spółki.

Niezależnie jednak od tego, zamiarem Spółki jest i pozostaje prowadzenie działalności polegającej na wynajmowaniu Nieruchomości.

Zatem w razie niepowodzenia rozmów z Kontrahentem, Spółka będzie poszukiwała innych potencjalnych najemców Nieruchomości

Zarówno Spółka jak i Sprzedający są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1

Mając na uwadze przedstawiony we Wniosku opis stanu faktycznego, Spółka stoi na stanowisku, że przedmiotem transakcji nie będzie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm., dalej: KC) obejmujący elementy wymienione w tym przepisie.

Ad. 2

Mając na uwadze przedstawiony we Wniosku opis stanu faktycznego, Spółka stoi na stanowisku, że nie będzie mogła ona prowadzić samodzielnego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC bez uzupełnienia nabywanych aktywów o inne elementy konieczne do prowadzenia działalności planowanej przez Spółkę (działalność ta będzie różniła się od działalności prowadzonej uprzednio przez B Sp. z o.o. w likwidacji, dalej: Sprzedający).

Ad. 3

Zespół składników, które zamierza nabyć Spółka w ramach planowanej transakcji nie jest wyodrębniony finansowo. Dla nieruchomości mającej być przedmiotem transakcji nie są prowadzone odrębne księgi, nie jest sporządzanie odrębne sprawozdanie finansowe.

Ad. 4

Mając na uwadze przedstawiony we Wniosku opis stanu faktycznego, Spółka stoi na stanowisku, że zespół składników mający być przedmiotem transakcji nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku. Zdaniem Spółki nie posiada on potencjalnej zdolności do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego we wniosku, w ramach transakcji na Spółkę nie będą przechodziły elementy takie jak pracownicy, urządzenia produkcyjne, wierzytelności i zobowiązania, prawa własności przemysłowej, tajemnica handlowa itp. Zdaniem Spółki w takiej formie Nieruchomości nie mogą funkcjonować na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo.

Ad. 5

Obecnie, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie stanu faktycznego we Wniosku, zbywca wygasza (likwiduje) swoją działalność produkcyjną. Ewentualne czynności opodatkowane występujące u zbywcy mogą wiązać się z likwidowaniem działalności produkcyjnej (np. sprzedaż niektórych aktywów).

Wcześniej zbywca prowadził w oparciu o nieruchomość działalność gospodarczą w zakresie produkcji płynów infuzyjnych.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy planowana Transakcja nabycia nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 1.

Planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1

Przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT jest w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towary zostały dla celów VAT zdefiniowane w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Mając na uwadze powyższą definicję, Nieruchomości (rzeczy) powinny być na gruncie VAT traktowane jako towary.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT za dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W art. 6 Ustawy o VAT znajduje się natomiast zamknięty katalog czynności, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o VAT.

I tak, przepisów o VAT nie stosuje się w szczególności do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedsiębiorstwo, wobec braku definicji legalnej na gruncie Ustawy o VAT, należy definiować poprzez odwołanie do art. 55(1) ustawy - z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, dalej: „KC”). Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

KC zawiera przykładowe wyliczenie elementów jakie zawiera przedsiębiorstwo, w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spółka pragnie podkreślić, że w jej opinii Nieruchomość nie będzie stanowiła ani przedsiębiorstwa (w rozumieniu KC), ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu Ustawy o VAT). Planowana transakcja zasadniczo nie będzie obejmowała elementów takich jak umowy, zobowiązania i wierzytelności związane z dotychczasową działalnością produkcyjną Sprzedającego. Planowana transakcja nie będzie co do zasady przenosiła praw autorskich i innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej.

W szczególności w ramach transakcji na Spółkę nie zostaną przeniesione żadne znaki towarowe, know how, receptury, prawa do nazw, informacje związane z produkcją prowadzoną przez Sprzedającego, tajemnica handlowa itp.

W ramach wyjątku Spółka może przejąć prawa do dokumentacji projektowej dotyczącej Budynków.

W ramach negocjacji oraz procesu due dilligence Spółka może zapoznać się z pewnymi informacjami, które mogą potencjalnie mieć status tajemnicy przedsiębiorstwa. Będzie to miało jednak ograniczony zakres i będzie zmierzało wyłącznie do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości dla celów przeprowadzenia planowanej transakcji, a zatem nie będzie miało wpływu na określenie statusu Nieruchomości jako ZCP czy przedsiębiorstwa. Prowadzenie procesu due dilligence jest powszechną praktyką rynkową związaną z negocjacjami i podejmowaniem decyzji biznesowych. Fakt, że w trakcie takiego procesu Kupujący może zapoznać się z pewnymi informacjami dotyczącymi dotychczasowej działalności Sprzedającego nie ma z punktu widzenia istnienia przedsiębiorstwa czy ZCP znaczenia.

Sam fakt, że transakcja nie będzie obejmowała wymienionych wyżej elementów świadczy o tym, że Nieruchomość nie może być uznana za „zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych”. Nieruchomość nie będzie miała zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie cele gospodarcze, a zatem nie będzie mogła być uznana za przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowaną część. Podkreślić należy, że Kupujący nie będzie kontynuował działalności prowadzonej przez Sprzedającego. Spółka będzie wykorzystywała Nieruchomość do świadczenia usług najmu, tymczasem zasadniczym przedmiotem Sprzedającego była działalność produkcyjna. Nieruchomość, w stanie na dzień dokonania transakcji, nie będzie nadawała się do wykorzystywania jej do działalności produkcyjnej takiej jak działalność prowadzona dotychczas przez Sprzedającego.

Brak przejęcia maszyn wchodzących w skład linii produkcyjnych, receptur, know-how, list klientów, środków finansowych, wierzytelności i zobowiązań etc. wskazuje na to, że Nieruchomość nic może być traktowana jako przedsiębiorstwo czy ZCP.

Spółka nie przejmie również ksiąg rachunkowych prowadzonych uprzednio przez Sprzedawcę. W działalności produkcyjnej to właśnie te elementy (receptury, klienci) są najistotniejszymi elementami prowadzonej działalności. Potencjalnie produkcja może być prowadzona w różnych miejscach, jeżeli dany podmiot dysponuje maszynami służącymi do produkcji, recepturą i listą klientów, którzy dane produkty są chętni nabywać. Innymi słowy, z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedającego, Nieruchomość jest tylko jednym z wielu składników wchodzących w jego skład, i chociaż jest to składnik ważny (np. ze względu na znaczną wartość finansową), to jednak wcale nie najważniejszy dla działalności przedsiębiorstwa.

Podkreślić również należy, że przeniesienie niektórych decyzji (np. wodnoprawnych, środowiskowych) oraz potencjalne przeniesienie praw autorskich do projektów budowlanych dotyczących Budynków nie może stanowić o tym, że przedmiotem transakcji będzie przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część. Są to bowiem elementy dalece niewystarczające aby można było z ich powodu uznać, że Nieruchomość stanowi funkcjonujące przedsiębiorstwo.

W tym miejscu istotne jest wskazanie, że w orzecznictwie podkreśla się, że aby można było mówić o zbyciu ZCP konieczne jest istnienie wyodrębnionego zespołu składników pozwalających na kontynuowanie działalności gospodarczej (por. wyrok NSA z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. I FSK 1316/15). W skład takiego ZCP wchodzić muszą: „składniki materialne i niematerialne tworzące zorganizowany kompleks przeznaczony dla realizacji zadań gospodarczych” (wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 225/09). W niniejszej sprawie Nieruchomość nie tworzy zbioru składników materialnych i niematerialnych pozwalającego na kontynuowanie działalności gospodarczej przez Spółkę. Wobec tego, nie można mówić o istnieniu ZCP w przypadku planowanej transakcji nabycia Nieruchomości.

Również fakt, że część sprzętu, który zostanie pozostawiona na Nieruchomości, nie może przesądzać o tym, że planowana transakcja powinna być uznana za transakcję dotyczącą przedsiębiorstwa czy ZCP. Elementy, które zostaną przeniesione na Spółkę w ramach transakcji stanowią standardowe wyposażenie, które może być wykorzystywane w wielu rodzajach działalności. Przykładowo kompresory czy wózki widłowe stanowią elementy, które wykorzystywane są w wielu rodzajach działalności produkcyjnej, handlowej, czy usługowej.

Linie produkcyjne, z których korzystał Sprzedający, zostaną zdemontowane i sprzedane podmiotom trzecim. Urządzenia, które dla Sprzedającego były niezbędne do prowadzenia działalności zostaną również przez przed dniem transakcji usunięte z Nieruchomości i sprzedane do podmiotów trzecich. Pozostawione na Nieruchomości wyposażenie w żaden sposób nie przesądza o istnieniu przedsiębiorstwa czy ZCP. Wyposażenie, które będzie w ramach transakcji przechodziło na Spółkę, nie jest tak istotne aby można było mówić o nabyciu przedsiębiorstwa lub ZCP.

W wyniku transakcji może dojść do kontynuacji współpracy w ramach niektórych umów dotyczących dostawy mediów. Umowy te nie mogą jednak wpływać na kwalifikację transakcji, gdyż ich wartość i znaczenie dla całości planowanej transakcji jest znikoma. Co więcej, intencją Spółki nie jest nabycie Nieruchomości razem z umowami. Co do zasady. Spółka zamierza takie umowy wypowiadać i zawierać nowe w ramach odrębnych negocjacji. Ewentualnie, po ich wygaśnięciu Spółka podejmie samodzielne niezależne działania mające na celu zawarcie nowych umów.

Reasumując, Nieruchomość stanowi składnik majątkowy, który nie może zostać uznany za przedsiębiorstwo czy ZCP.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w orzecznictwie wyrażono pogląd, że: „dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e u.p.t.u. konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania” (wyrok z dnia 27 września 2011 r., sygn. I FSK 1383/10).

Nieruchomość nie stanowi takiego zespołu składników - stanowi ona zbiór przedmiotów majątkowych, który nie wykazuje cechy zorganizowania typowej dla przedsiębiorstwa czy ZCP. W opinii NSA: „sprzedaż poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, choćby nawet przedstawiały one znaczną wartość w porównaniu z wartością całego przedsiębiorstwa, nic stanowi podstawy do uznania, iż faktycznie nastąpiła jego sprzedaż” (Wyrok NSA z dnia 6 października 1995 r. sygn. SA/Gd 1959/94).

Mając na uwadze to stanowisko, podstawowa przesłanka do stwierdzenia istnienia przedsiębiorstwa, bądź jego zorganizowanej części, nie zachodzi w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, gdyż przedmiotem planowanej transakcji będą wyodrębnione, samodzielne elementy, które mogłyby jedynie potencjalnie, po uzupełnieniu ich o szereg składników, stanowić przedsiębiorstwo (lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa). W danych okolicznościach Nieruchomość stanowi zatem jedynie pewien zbiór składników majątkowych, które nie są ani organizacyjnie, ani finansowo wyodrębnione.

Z całą pewnością w oparciu o te składniki, nie jest możliwe kontynuowanie działalności Sprzedającego.

Mając na uwadze powyższe. Spółka stoi na stanowisku, że Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, a zatem planowana transakcja zbycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie objętym pytaniem nr 1 jest prawidłowe.

Na wstępie niniejszej interpretacji należy wyjaśnić, że Wnioskodawca został uznany za podmiot zainteresowany w sprawie będącej przedmiotem wniosku z uwagi na zawarte we wniosku żądanie wydania interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Jednocześnie art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie ww. art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zaznaczenia wymaga, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją przedsiębiorstwa zawartą w art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 27e) ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że B Sp. z o.o. w likwidacji („Sprzedający”) jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości, składającej się z działki gruntu nr 39/8.

Nieruchomość w 2007 r. była składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, które zostało wniesione aportem do Sprzedającego (na dzień wniesienia aportu Sprzedający funkcjonował pod nazwą P Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie).

Aport został wniesiony na mocy aktu notarialnego z dnia 30 września 2007 r. Zgodnie z postanowieniami ww. aktu notarialnego L S.A. z siedzibą w L objęły udziały w kapitale zakładowym Sprzedającego w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci oddziału stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC (w skład którego wchodziła Nieruchomość). Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, które było przedmiotem aportu obejmowało, oprócz Nieruchomości, również składniki majątkowe takie jak:

 • urządzenia techniczne, maszyny,
 • środki transportu przeznaczone do prowadzenia produkcji,
 • środki pieniężne, należności pieniężne,
 • dokumenty związane z prowadzoną działalnością,
 • zobowiązania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • należności i rezerwy,
 • dokumentacje techniczną,
 • prawa własności intelektualnej, takie jak w szczególności prawa do wszystkich produktów, tajemnica handlowa, informacje poufne, know-how, informacje techniczne i handlowe, wynalazki, metody i procedury, specyfikacje dotyczące surowców, rysunki, modele komputerowe, programy kalkulacyjne, normy standardy, prezentacje, kalkulacje kosztów, parametry przetwarzania, przewodniki produkcyjne, instrukcje obsługi, listy klientów czy bazy danych.

Obecnie na Nieruchomości znajduje się pięć budynków:

 • Budynek produkcyjny (wytwórni płynów infuzyjnych) - zwany dalej: „Budynek 1
 • Budynek biurowo-magazynowy - zwany dalej „Budynek 2
 • Portiernia przy ul. Wojciechowskiej - zwany dalej: „Budynek 3
 • Portiernia przy budynku biurowo-magazynowym - zwany dalej: „Budynek 4
 • Hydrofornia - zwany dalej: „Budynek 5

1 października 2007 r. Sprzedający zawarł z L S.A. z siedzibą w L umowę najmu część Budynku 2. Przedmiotem umowy była możliwość korzystania z określonych powierzchni Budynku 2 przez L S.A. za wynagrodzeniem. Sprzedający rozliczał w związku z tą umową podatek VAT należny. Najem trwał do 2011 r.

Od momentu nabycia Nieruchomości poprzez aport w 2007 r. Sprzedający nieprzerwanie wykorzystywał ją do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (działalność produkcyjna). Nieruchomość nie była w żadnej części wykorzystywana do prowadzenia działalności zwolnionej z VAT.

Sprzedający obecnie wygasza prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Urządzenia służące produkcji są usuwane z Nieruchomości i sprzedawane podmiotom trzecim, umowy o pracę z pracownikami są rozwiązywane a sam Sprzedający został postawiony w stan likwidacji. Sprzedający podjął też kroki zmierzające do wygaszenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zezwolenia na produkcje. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia na wytwarzanie została podjęta w dniu 1 marca 2017 roku. Po planowanej transakcji, Sprzedający nie będzie kontynuował swojej dotychczasowej działalności produkcyjnej.

Obecnie Wnioskodawca zamierza nabyć od Sprzedającego Nieruchomość. Co do zasady planowana transakcja będzie obejmowała nabycie Nieruchomości i nie będzie dotyczyła umów, zobowiązań czy wierzytelności związanych z dotychczasową działalnością produkcyjną Sprzedającego. Umowa co do zasady, nie będzie przenosiła praw autorskich i innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej. W szczególności w ramach transakcji na Spółkę nie zostaną przeniesione żadne znaki towarowe, know-how, receptury, prawo do nazwy, informacje związane z produkcją prowadzoną przez Sprzedającego, tajemnica handlowa itp. W tym zakresie wyjątek stanowić mogą prawa autorskie do dokumentacji projektowej dotyczącej Budynków, które Spółka może nabyć w ramach transakcji.

W ramach transakcji nie zostaną również przejęte przez Spółkę księgi rachunkowe prowadzone uprzednio przez Sprzedawcę. Sprzedający na dzień przeprowadzenia transakcji nie będzie zatrudniał żadnych pracowników. Wobec tego w ramach transakcji nie może dojść i nic dojdzie do przejęcia przez Spółkę pracowników Sprzedającego.

W ramach transakcji nic dojdzie do przejęcia prowadzonej przez Sprzedającego działalności produkcyjnej.

Nie dojdzie również do przejęcia wierzytelności i zobowiązań związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.

Ostatecznie w ramach transakcji zostaną przeniesione na Spółkę wyodrębnione składniki wyposażenia Budynków oraz instalacje stanowiące sprawny i działający system chłodzenia wodą oraz system dotyczący sprężonego powietrza.

W ramach transakcji może dojść również do przekazania dokumentacji dotyczącej Nieruchomości. W szczególności dokumentacja taka może obejmować przekazanie kopii lub oryginałów decyzji administracyjnych, pozwoleń czy projektów. W tym zakresie nie będzie miała jednak miejsca sukcesja prawna (Spółka będzie w posiadaniu fizycznych dokumentów związanych z nieruchomością ale pod względem prawnym nie wejdzie ona w prawa i obowiązki wynikające z tych aktów). W ramach transakcji zostaną również przeniesione na Spółkę niektóre decyzje środowiskowe i wodnoprawne (np. dotyczące odprowadzania wód opadowych do gruntu oraz na pobór wód podziemnych).

Spółka po nabyciu Nieruchomości zamierza wykorzystywać ją do prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność ta będzie polegała na wynajmowaniu Nieruchomości.

Przedmiotem transakcji nie będzie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks Cywilny, obejmujący elementy wymienione w tym przepisie. Nie będzie mogła ona prowadzić samodzielnego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC bez uzupełnienia nabywanych aktywów o inne elementy konieczne do prowadzenia działalności planowanej przez Spółkę (działalność ta będzie różniła się od działalności prowadzonej uprzednio przez B Sp. z o.o. w likwidacji). Zespół składników, które zamierza nabyć Spółka w ramach planowanej transakcji nie jest wyodrębniony finansowo. Dla nieruchomości mającej być przedmiotem transakcji nie są prowadzone odrębne księgi, nie jest sporządzanie odrębne sprawozdanie finansowe. zespół składników mający być przedmiotem transakcji nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku. Zdaniem Spółki nie posiada on potencjalnej zdolności do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. w ramach transakcji na Spółkę nie będą przechodziły elementy takie jak pracownicy, urządzenia produkcyjne, wierzytelności i zobowiązania, prawa własności przemysłowej, tajemnica handlowa itp. Zdaniem Spółki w takiej formie Nieruchomości nie mogą funkcjonować na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do wniosku, że do sprzedaży opisanej Nieruchomości nie będzie mieć zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ ustawy Kodeks cywilny. Przedmiotem zbycia będą tylko niektóre składniki przedsiębiorstwa niezdolne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiot planowanej transakcji nie będzie również stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy. Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło przeniesienie jakichkolwiek należności oraz zobowiązań Zbywcy. Ponadto przedmiotowa nieruchomość nie jest organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych.

Wobec powyższego, przedmiotem planowanej dostawy będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości stanowić będzie przeniesienie własności konkretnych składników majątkowych, a więc dostawę towarów opodatkowaną podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Kwestia dotycząca opodatkowania 23% stawką podatku VAT nabycia nieruchomości (pytanie nr 2), kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego zw. z nabyciem przedmiotowej nieruchomości (pytanie nr 3) oraz kwestia podstawy opodatkowania części opodatkowanej podatkiem VAT oraz części zwolnionej z VAT według wartości rynkowej (pytanie nr 5) zostały rozstrzygnięte w odrębnym piśmie.

Dodatkowo wskazać należy, że ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie nr 4) zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.