Przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku uznania przedmiotu transakcji za przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania transakcji jako odpłatne zbycie składników majątku
Fragment:
Z kolei, w myśl art. 55 2 KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, sprzedaż przedsiębiorstwa (wyłączona z zakresu ustawy o VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 55 1 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. W przeciwnym razie, jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną przeniesione na nabywcę, sprzedaży takiej nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawców nie można uznać, że planowana Transakcja powinna być klasyfikowana jako zbycie przedsiębiorstwa. W szczególności takie stanowisko wynika z faktu, iż przedmiot planowanej Transakcji nie wyczerpuje przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa. Transakcji nie będzie towarzyszyć transfer kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji i determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zbywcy. Przedmiotem Transakcji będą tylko niektóre składniki należące do majątku przedsiębiorstwa Zbywcy, tj. towary (surowce, półprodukty, wyroby gotowe) niezdolne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
2017
23
cze

Istota:
Czy w przypadku wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego przez Wnioskodawcę w sytuacji gdy aportu dokonają wspólnie Wnioskodawca i Jego żona, jako współwłaściciele tego przedsiębiorstwa w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, w zamian za co Wnioskodawca i Jego małżonka, obejmą udziały w spółce obejmującej aport w częściach równych, będą miały zastosowanie do niego przepisy art. 17 ust. 1 pkt 9 i art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniające od opodatkowania nominalną wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa?
Fragment:
Mając na uwadze przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenie przedsiębiorstwem jest rozporządzeniem mieniem, które należy do Wnioskodawcy w takim samym stopniu jak i do jego małżonki, a udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. podwyższonym w wyniku wniesienia przedsiębiorstwa tytułem aportu będą udziałami obejmowanymi przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa tak samo, jak udziały obejmowane przez jego małżonka. W momencie objęcia przez Wnioskodawcę 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. podwyższonym w wyniku wniesienia aportem prowadzonego przedsiębiorstwa, powstanie u Wnioskodawcy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów, jednakże przychód ten, z uwagi na objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, będzie wolny od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). W myśl przywołanego wyżej przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo zaś w rozumieniu art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
2017
20
cze

Istota:
Czy w przypadku wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w sytuacji gdy aportu dokonają wspólnie Wnioskodawczyni i Jej mąż, jako współwłaściciele tego przedsiębiorstwa w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, w zamian za co Wnioskodawczyni i Jej mąż, obejmą udziały w spółce obejmującej aport w częściach równych, będą miały zastosowanie do niej przepisy art. 17 ust. 1 pkt 9 i art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniające od opodatkowania nominalną wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa?
Fragment:
Wkładem niepieniężnym, o którym mowa w powołanym przepisie może być np. przedsiębiorstwo. Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport w formie przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania. Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 5a pkt 3 ww. ustawy). Zgodnie z art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub (...)
2017
20
cze

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci przedsiębiorstwa.
Fragment:
Natomiast w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie „ transakcji zbycia ” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „ dostawy towarów ” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „ zbycie ” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie aportu. Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportem będzie traktowane na równi ze zbyciem przedsiębiorstwa, a w konsekwencji ta czynność nie będzie podlegać opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2010 r. o sygn. ITPP1/443-56/10/AT , który stwierdził, że: „ ...czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa Spółdzielni, spełniającego wymogi ujęte w treści art. 6 pkt 1 ustawy, do spółki z o.o., nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług ”.
2017
15
cze

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania przeniesienia Biznesu, tj. przedsiębiorstwa na spółkę komandytową w drodze wkładu niepieniężnego.
Fragment:
Użyte w ww. przepisie określenie „ w szczególności ” wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej, brak któregoś z tych elementów nie pozbawia zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa. W myśl art. 55 2 Kodeksu cywilnego – czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Zaznaczyć należy jednak, że w przypadku osób fizycznych termin „ przedsiębiorstwo ” odnosi się do całego zakresu prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości i Ruchomości:
– w odniesieniu do dostawy 3 segmentowego budynku biurowego w części wykorzystywanej do działalności projektowej Spółki oraz parkingu;
– w odniesieniu do pozostałych składników majątku wskazanych we wniosku.
Fragment:
Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Przy czym, jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy – muszą one stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.
2017
30
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w wyniku połączenia ze Spółkami.
Fragment:
Do czynności wyłączonych z zakresu VAT należą więc m.in. transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. b) Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia przedsiębiorstwa wobec czego zdaniem Wnioskodawcy należy posłużyć się definicją, którą zawiera ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 (dalej KC)). Według tej definicji (art. 55 1 KC) przedsiębiorstwo to „zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei zgodnie z art. 55 2 KC czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Połączenie przez przejęcie spółki kapitałowej mieści się zatem - zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie hipotezy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, tj. stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa wskutek połączenia przez przejęcie, co wynika wprost z art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Następuje bowiem przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej (przedsiębiorstwa), w szczególności wszystkich aktywów, pasywów, jak również praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym z przepisów prawa podatkowego).
2017
27
maj

Istota:
Wnoszone przez Wnioskodawcę aportem składniki majątkowe stanowią zbycie przedsiębiorstwa. Tym samym czynność wniesienia aportu w postaci opisanej powyżej transakcji nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7updop.
Fragment:
(...) przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych (art. 55 2 Kodeksu cywilnego). Zapis ten dopuszcza umowne wyłączenie z transakcji zbycia przedsiębiorstwa pewnych jego elementów. Katalog składników niematerialnych i materialnych, tworzących przedsiębiorstwo, ma charakter otwarty (na co wskazuje użyty zwrot „ w szczególności ”). Jednakże, aby można było przypisać pewnym składnikom niematerialnym i materialnym cechy przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że nie można dokonać wyłączeń zbyt daleko idących. Przedmiotem czynności prawnej mającej za przedmiot przedsiębiorstwo będzie zatem przedsiębiorstwo, tylko gdy nabywca przejmie wszystkie składniki majątkowe, które będą umożliwiały prowadzenie działalności gospodarczej w takim samym charakterze oraz zakresie. Wobec powyższego, przedsiębiorstwem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym.
2017
26
maj

Istota:
Pełne odpisy amortyzacyjne przy aporcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Fragment:
(...) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytego w drodze aportu. Wnioskodawca będzie miał obowiązek kontynuować dotychczasowy sposób amortyzacji wnoszącego skład w zakresie ustalenia wartości początkowej, metody amortyzacji oraz uwzględnienia wysokości odpisów dokonanych przez podmiot wnoszący wkład. Nie ma przy tym znaczenia, czy wartość nabytego w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podwyższy w całości kapitał zakładowy Wnioskodawcy, czy też część przedmiotu wkładu zostanie wniesiona na kapitał zapasowy Spółki. Przepisy ustawy o CIT w sposób szczegółowy regulują zasady amortyzacji środków trwałych oraz WNiP w spółce, do której wnoszony jest wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy o CIT w związku z art. 16g ust. 9 w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego – wartość początkową środków trwałych oraz WNiP ustała się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz WNiP podmiotu wnoszącego wkład.
2017
23
maj

Istota:
Zbycie przedsiębiorstwa
Fragment:
Istnieje zatem możliwość wyłączenia w ramach konkretnej czynności prawnej określonych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa, bez naruszenia statusu tego przedsiębiorstwa (...)”. W wyroku z 27 kwietnia 2012 r., sygn. I FSK 1039/11 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że słusznie zatem Sąd pierwszej instancji odniósł się do definicji przedsiębiorstwa, zawartej w art. 55 1 k.c., zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. (...) Nie wszystkie elementy wskazane w przepisie muszą wystąpić łącznie, aby można było uznać je za przedsiębiorstwo. Musi być to jednak pewne minimum, bez którego przedsiębiorstwo w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych nie mogłoby realizować swoich działań gospodarczych. Również NSA w wyroku z 26 czerwca 2008 r. sygn.. akt I FSK 688/07 wskazał, że „ (...) dla zbycia przedsiębiorstwa konieczne jest przeniesienie na nabywcę minimum środków pozwalających na kontynuowanie realizowanej uprzednio w tym przedsiębiorstwie działalności gospodarczej ”. O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Wnioskodawca obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.
2017
20
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.