Przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem w formie aportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (z wyłączeniem nieruchomości), do spółki komandytowej.
Fragment:
Pod względem funkcjonalnym - czynność prawna zbycia Przedsiębiorstwa winna się odnosić przynajmniej do tej jego części, która kształtuje jego określoną działalność, tj. powinna odnosić się do przeważającej działalności prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa. Zatem dla zbycia Przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowo-funkcjonalnym niezbędnym być powinno zbycie podstawowych składników tego Przedsiębiorstwa oraz stworzenie nabywcy Przedsiębiorstwa możliwości dalszego prowadzenia Przedsiębiorstwa w oparciu o jego składniki, ale jednocześnie z pozbawieniem zbywcy Przedsiębiorstwa możliwości jego dalszego prowadzenia. Decydująca jest tutaj zatem nie ilość i wartość objętych zbyciem składników, lecz ich znaczenie przedmiotowo-funkcjonalne dla zachowania tożsamości oraz zdolności do dalszego kontynuowania działalności Przedsiębiorstwa. Zbycie Przedsiębiorstwa z wyłączeniem Nieruchomości nie pozbawia tego Przedsiębiorstwa organizacyjnej możliwości kontynuowania działalności już w oparciu o spółkę komandytową. Identycznie nie można twierdzić, że zbycie Przedsiębiorstwa z wyłączeniem Nieruchomości nie stanowi zbycia Przedsiębiorstwa jako takiego. Wyłączenie z transakcji dotyczyć będzie wyłącznie tego składnika majątku, który nie jest istotny dla prowadzenia działalności i bez którego spółka komandytowa będzie mogła nadal prowadzić działalność w oparciu o pozostałe nabyte składniki majątku Przedsiębiorstwa.
2017
23
lut

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa
Fragment:
Zatem składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Jeżeli warunki, o których mowa w art. 55 ¹ Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to zbycie takiego przedsiębiorstwa do innego podmiotu, nie będzie podlegało przepisom ustawy. Należy tu wskazać również art. 55 ² Kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Wobec powyższego, przedsiębiorstwem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym. O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją.
2017
22
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w wyniku połączenia ze Spółkami.
Fragment:
(...) przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 55 2 Kodeksu cywilnego, czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tytko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej. W myśl ww. przepisów, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 55 1 ustawy Kodeks cywilny, dotyczące definicji przedsiębiorstwa, to zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, połączenie spółek będzie czynnością, która nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
22
lut

Istota:
Skoro Nabywca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana Transakcja sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości spełnia warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT niekorzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, Nabywcy po nabyciu Nieruchomości i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej faktyczne nabycie Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wnikającego z faktury z tytułu zakupu Nieruchomości w zakresie w jakim Nabywca będzie wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
Fragment:
Na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych. Przy czym, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.
2017
22
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania darowizny Majątku za zbycie przedsiębiorstwa, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
Z kolei art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przewiduje, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawa o VAT nie zawiera definicji przedsiębiorstwa. Jedynie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zawiera definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), zgodnie z którą przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W związku z tym, że ustawa o VAT nie zawiera definicji przedsiębiorstwa, w ocenie Wnioskodawcy w niniejszej sprawie zastosowanie powinna znaleźć definicja zawarta w art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.; dalej: „ KC ”). Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości (...)
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zbycia przez Spółkę składników majątkowych za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wskazania, czy czynność ta podlega opodatkowaniu oraz obowiązku dokonania przez Zbywcę korekty podatku odliczonego przy zakupie składników majątkowych wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Aby jednak przedmiot transakcji podlegał pod rygor art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, powinien stanowić „ przedsiębiorstwo ” lub „ zorganizowaną część przedsiębiorstwa ”. Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „ przedsiębiorstwa ”. Zgodnie jednak z wypracowaną doktryną i praktyką prawa podatkowego, dla celów ustawy o VAT – podobnie jak dla celów ustawy o CIT i PIT – dla wyznaczenia zakresu znaczeniowego pojęcia przedsiębiorstwa należy posłużyć się przepisami Kodeksu cywilnego. W konsekwencji, argumentacja Spółki przedstawiona poniżej w zakresie podatków dochodowych ma w pełni zastosowanie również na gruncie ustawy o VAT. Zgodnie z art. 4a pkt 3 ustawy o CIT oraz art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie, oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Pojęcie przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: „ Kodeks cywilny ”). Zgodnie z art. 55 1 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (...)
2017
18
lut

Istota:
Dotyczy uznania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 4 elektrowni wiatrowych do spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania tej czynności.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) Na potrzeby ustawy o VAT przedsiębiorstwo należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 55 1 ustawy Kodeks cywilny, jako zorganizowany zespól składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, (...)
2017
18
lut

Istota:
W zakresie braku opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa
Fragment:
Na podstawie sformułowanej w art. 55 1 Kodeksu cywilnego definicji „ przedsiębiorstwa ” można zatem wysnuć wniosek, że nie wszystkie elementy tworzące przedsiębiorstwo są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o „ zbyciu przedsiębiorstwa ”. Za taką wykładnią pojęcia „ przedsiębiorstwa ” przemawia też brzmienie kolejnych artykułów Kodeksu cywilnego. W tym miejscu należy w szczególności przywołać art. 55 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Z brzmienia art. 55 2 Kodeksu cywilnego, wynika zatem wprost, że chociaż zasadą jest mówienie o „ przedsiębiorstwie ” w kontekście całości (wszystkich) składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, to jednak ustawodawca dopuszcza możliwość uznawania za przedsiębiorstwo również „ wybranych ” składników majątkowych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorcy. Gdyby bowiem ustawodawca nie dopuszczał możliwości uznawania za przedsiębiorstwo „ wybranych ” składników majątku przedsiębiorcy, nie uznawałaby za „ czynność mającą za przedmiot przedsiębiorstwo ” czynności obejmującej tylko część majątku przedsiębiorcy (tj. czynność pomijającą niektóre składniki wykorzystywane w działalności przedsiębiorstwa).
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.
Fragment:
Opodatkowaniu nie będzie podlegać zarówno sprzedaż, aport, zamiana, jak i darowizna, jeśli mają za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r., sygn. akt I SA/Po 491/09). Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa znalazło swoje wyjaśnienie w słowniczku ustawowym ustawy o podatku o towarów i usług, zgodnie z którym za zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Natomiast w celu zdefiniowania pojęcia przedsiębiorstwa musimy odnieść się do art. 55 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności przedsiębiorstwo obejmuje: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz (...)
2017
14
lut

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (Biznesu).
Fragment:
Użyte w ww. przepisie określenie „ w szczególności ” wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej, brak któregoś z tych elementów nie pozbawia zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa. W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego – czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Zaznaczyć należy jednak, że w przypadku osób fizycznych termin „ przedsiębiorstwo ” odnosi się do całego zakresu prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
2017
14
lut

Istota:
Wnioskodawca w deklaracji VAT-7 złożonej za październik 2012 r. nie powinien wykazywać wartości (kwoty obrotów, podatku należnego, kwoty nabycia oraz podatku naliczonego) wynikających z czynności dokonywanych w ramach Przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki. Dane te powinna ująć spółka L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w swojej deklaracji składanej za październik 2012 r. czyli za okres rozliczeniowy, w trakcie którego dochodzi do wstąpienia w prawa obowiązki związane z wniesionym Przedsiębiorstwem.
Fragment:
Dotyczy to również sytuacji, w których taki podatnik posiada np. kilka różnych oddziałów lub zakładów, jak też gdy prowadzi kilka niezależnych przedsiębiorstw w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu Cywilnego. Od tej zasady ustawa o VAT nie przewiduje żadnych wyjątków. Osoba wnosząca jako wkład do spółki osobowej swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu Cywilnego może też posiadać więcej przedsiębiorstw, przy czym wkład jednego z nich do spółki osobowej również będzie mieścił się w hipotezie art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Spółka otrzymująca wkład przejmie zatem tylko prawa i obowiązki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które nabędzie. Zatem prawa i obowiązki podatkowe związane z drugim z przedsiębiorstw nie zostaną przejęte przez spółkę. Również osoba fizyczna może wykonywać w danym okresie czynności opodatkowane VAT, które nie wiążą się z wnoszonym przedsiębiorstwem (np. najem prywatny, niebędący działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jednak opodatkowany VAT z uwagi na szerszą definicję pojęcia „ działalność gospodarcza ” znajdującą się w Ustawie o VAT). Ponadto osoba wnosząca wkład, po dokonaniu zbycia przedsiębiorstwa, może prowadzić lub rozpocząć prowadzenie innego przedsiębiorstwa i w jego ramach wykonywać czynności opodatkowane VAT, obligujące ją do składania deklaracji VAT.
2017
11
lut

Istota:
Czy darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Zgodnie z zaprezentowanym zdarzeniem przyszłym, planuje dokonać darowizny swojego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Na moment darowizny przedsiębiorstwa w jego skład będzie wchodził kompletny i zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony i służący Pani do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu ... . Sama umowa darowizny obejmie wszystkie elementy tego przedsiębiorstwa, tj. kompletny i zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie. Co istotne, w oparciu o nabyte przedsiębiorstwo nabywca będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą co najmniej w takim zakresie, w jakim prowadził ją Pani (a więc będzie mógł wykonywać zadanie gospodarcze tego przedsiębiorstwa). W ocenie Pani, nie może budzić wątpliwości, że wskazany wyżej zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony i służący do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu ..., stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Czynność prawna sprzedaży przedsiębiorstwa obejmie wszakże wszystkie aktywa i pasywa tego przedsiębiorstwa, służące prowadzeniu działalności we wskazanym wyżej zakresie, w tym w szczególności wszystkie elementy wyspecyfikowane przykładowo w art. 551 Kodeksu cywilnego.
2017
10
lut

Istota:
Określenie czy nabycie przedsiębiorstwa spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego
Fragment:
(...) przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zauważyć przy tym należy, że katalog składników (elementów) przedsiębiorstwa, o których mowa w ww. przepisie, nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użycie sformułowania „ w szczególności ”. W związku z powyższym w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego mogą wchodzić także inne składniki majątkowe, niewymienione w cyt. wyżej przepisie, np. zobowiązania wynikające z prowadzonej w ramach tego przedsiębiorstwa pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl natomiast art. 55 2 kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, może więc nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, czy darowizny. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ darowizna ”; należy zatem w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży „przedsiębiorstwa”.
Fragment:
W oparciu o otrzymany zespół składników stanowiących przedsiębiorstwo Nabywca (spółka z o.o.) będzie posiadał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka z o.o. zapłaci na rzecz Wnioskodawcy ustaloną przez biegłego rewidenta cenę (odpowiadającą wartości przedsiębiorstwa) za wniesiony majątek przedsiębiorstwa, po cenie nominalnej wolnej od odsetek i innych należności ubocznych. Zapłata ceny nastąpi w sposób ratalny (raty miesięczne) w terminie 4 lat od dnia nabycia przedsiębiorstwa przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę na rzecz spółki z o.o., będzie podlegać opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy dokona sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia Przedsiębiorstwa, co w konsekwencji spowoduje, że nie będzie zobowiązany do opodatkowania VAT poszczególnych składników przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą. Zbycie przedsiębiorstwa i to niezależnie od faktu „ czy mamy do czynienia ze zbyciem odpłatnym (np. sprzedaż) jak i nieodpłatnym (darowizna) ” nie podlega opodatkowaniu również w świetle aktualnego orzecznictwa.
2017
2
lut

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania aportu przedsiębiorstwa wnoszonego do spółki cywilnej stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy oraz możliwości wykazania w ostatniej deklaracji VAT-7 nadwyżki VAT naliczonego nad należnym jako kwotę do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
Fragment:
W wyroku z 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita-Modes (C-497/01) TSUE stwierdził, że „ (...) pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów ”. Z orzeczenia tego wynika ponadto, że – w świetle tej normy dyrektywy – nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo (Wnioskodawca wskazuje to wprost w opisie sprawy podając jednocześnie, że po przeniesieniu swojego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego aportem do spółki cywilnej, zamierza w jej ramach kontynuować działalność przedsiębiorstwa wniesionego aportem).
2017
31
sty

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania wymiany udziałów.
Fragment:
Należy zauważyć, że ustawa o VAT definiuje pojęcie „ zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”, nie zawiera natomiast definicji pojęć „ zbycie ” oraz „ przedsiębiorstwo ”. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Natomiast w celu zdefiniowania pojęcia „ przedsiębiorstwo ” na gruncie ustawy o VAT, należy odwołać się do definicji zawartej w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.) (dalej: „ KC ”), zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 55 1 KC). Bez wątpienia wskazane w ustawie o VAT cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. samodzielność organizacyjna i finansowa oraz przeznaczenie gospodarcze - można odnieść również do pojęcia przedsiębiorstwa. Należy również (...)
2017
31
sty

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny przedsiębiorstwa.
Fragment:
W związku z powyższym ojciec Wnioskodawcy zamierza darować na rzecz wspólników Spółki Cywilnej (każdemu po połowie) prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. Przedmiotem darowizny będą więc udziały wynoszące po l/2 części w prawie własności przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, tzn. udziały po l/2 części w zorganizowanym zespole składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia przez ojca Wnioskodawcy działalności gospodarczej (dalej: Przedsiębiorstwo). Własność Przedsiębiorstwa zostanie przekazana wspólnikom Spółki Cywilnej na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przy czym umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Obdarowanymi będą wspólnicy Spółki Cywilnej – Wnioskodawca oraz jego brat. W wyniku darowizny własność Przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom Spółki Cywilnej. Następnie po dokonaniu darowizny Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo wejdzie w skład majątku Spółki Cywilnej w drodze wniesienia przez Wnioskodawcę oraz przez jego brata wkładu do Spółki Cywilnej. W następstwie powyższego Przedsiębiorstwo stanie się składnikiem majątku Spółki Cywilnej (tj. majątku objętego wspólnością łączną wspólników Spółki Cywilnej). W skład darowanego Przedsiębiorstwa (...)
2017
28
sty

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny przedsiębiorstwa.
Fragment:
W związku z powyższym ojciec Wnioskodawcy zamierza darować na rzecz wspólników Spółki Cywilnej (każdemu po połowie) prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. Przedmiotem darowizny będą więc udziały wynoszące po l/2 części w prawie własności przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, tzn. udziały po l/2 części w zorganizowanym zespole składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia przez ojca Wnioskodawcy działalności gospodarczej (dalej: Przedsiębiorstwo). Własność Przedsiębiorstwa zostanie przekazana wspólnikom Spółki Cywilnej na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przy czym umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Obdarowanymi będą wspólnicy Spółki Cywilnej – Wnioskodawca oraz jego brat. W wyniku darowizny własność Przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom Spółki Cywilnej. Następnie po dokonaniu darowizny Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo wejdzie w skład majątku Spółki Cywilnej w drodze wniesienia przez Wnioskodawcę oraz przez jego brata wkładu do Spółki Cywilnej. W następstwie powyższego Przedsiębiorstwo stanie się składnikiem majątku Spółki Cywilnej (tj. majątku objętego wspólnością łączną wspólników Spółki Cywilnej). W skład darowanego Przedsiębiorstwa (...)
2017
28
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z wystawionej przez Sprzedającego faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości.
Fragment:
Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, (...)
2017
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.