Przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania VAT transakcji zbycia przedsiębiorstwa G Sp. z o. o. w całości na mocy art. 6 pkt 1,- wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia prawa własności nieruchomości oraz prawa własności ruchomości jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa na mocy art. 6 pkt 1 oraz wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia jako przedsiębiorstwa G Sp. z o. o. w przypadku wypowiedzenia umów najmu i dzierżawy obciążających nieruchomość
Fragment:
Jak wynika z powołanego wyżej art. 55 2 Kodeksu cywilnego, strony (poza wyłączeniami wynikającymi z przepisów szczególnych) mają pozostawioną swobodę co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, z tym że swoboda w wyłączeniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa (art. 55 1 Kodeksu cywilnego). Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwa. W rozpatrywanej sprawie Syndyk zakłada, że może nie sprzedać przedsiębiorstwa w całości i wtedy z czynności zbycia przedsiębiorstwa zostaną wyłączone: oznaczenie indywidualizującego przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnionych części (nazwa przedsiębiorstwa), wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środków pieniężnych, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa oraz umowy najmu i dzierżawy nieruchomości. Wyłączenie tych elementów spośród zespołu składników przedsiębiorstwa mających być przedmiotem zbycia spowodowane jest specyfiką sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo upadłego po ogłoszeniu upadłości. Wyłączenie ze sprzedaży ww. składników – z uwagi na specyfikę postępowania upadłościowego – nie ma jednak żadnego negatywnego wpływu na potencjalną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej przez nabywcę.
2017
12
sie

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa.
Fragment:
Syn planuje samodzielnie kontynuować działalność gospodarczą o tym samym profilu i chce nabyć przedsiębiorstwo Spółki. Spółka cywilna chce zbyć swoje przedsiębiorstwo na rzecz wspólnika, po czym zaniecha działalności w tym zakresie. Na dzień zbycia przedmiotem zbycia będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego, a w szczególności: Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo. Własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarowi wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości. Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych. Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne. Koncesje, licencje i zezwolenia. Patenty i inne prawa własności przemysłowej. Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne. Tajemnice przedsiębiorstwa. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po nabyciu przedsiębiorstwa wspólnik będzie kontynuował działalność w oparciu o składniki majątkowe nabytego przedsiębiorstwa spółki cywilnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zbycie (...)
2017
11
sie

Istota:
Wyłączenie transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych z opodatkowania podatkiem VAT jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z zawarciem transakcji przedsiębiorstwa.
Fragment:
Obowiązek skorygowania podatku naliczonego od wcześniej nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, reguluje art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Konsekwencją takiej konstrukcji jest realizacja możliwości stworzonej przez art. 19 Dyrektywy 2006/112, stanowiącej, że nabywca przedsiębiorstwa jest następcą prawnym (w odniesieniu do rozliczeń podatku VAT) zbywcy. Konstrukcja ta wprowadza zasadę sukcesji nabywcy przedsiębiorstwa w zakresie podatku VAT po podmiocie, który wcześniej zbył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Skutkiem tego następstwa jest przeniesienie na nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zasad dotyczących opodatkowania VAT, na warunkach identycznych, jakie obowiązywały zbywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponieważ w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą przedsiębiorstwa, zatem w stosunku do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie przepis art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.
2017
10
sie

Istota:
Czy transakcja zbycia przedsiębiorstwa, opisana w stanie faktycznym w niniejszym wniosku, może być uznana za transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w związku z tym, będzie ona podlegała wyłączeniu stosowania przepisów ustawy o VAT, zawartym w ww. przepisie?
Fragment:
Ponadto, składniki te zawierają się również w art. 55(1) Kodeksu cywilnego jako składniki przedsiębiorstwa. Ważnym jest również, że pomimo iż katalog składników przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego jest otwarty, zbywane przedsiębiorstwo nie ma obowiązku składać się ze wszystkich wymienionych w art. 55(1) Kodeksu cywilnego elementów przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo może bowiem nie posiadać np. koncesji, gdy nie jest wymagana w prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego w niniejszym wniosku, składniki przedsiębiorstwa, które zostaną wyłączone z transakcji zbycia przedsiębiorstwa, nie wpłyną na dalszą funkcjonalność tego przedsiębiorstwa. W orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że jeżeli wyłączenie części składników przedsiębiorstwa z transakcji zbycia tego przedsiębiorstwa nie wyłącza możliwości jego dalszego funkcjonowania, zbycie w takiej postaci nie podlega podatkowi od towarów i usług. Jak podkreślił bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 roku, sygn. akt I FSK 1586/11, „ Jeśli wyłączenie określonego składnika nie pozbawi wydzielonego kompleksu majątkowego cech przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, to zbycie w takiej postaci nie podlega podatkowi od towarów i usług. ” Skoro tak, to należy stwierdzić, że transakcja zbycia przedsiębiorstwa, którą zamierza zawrzeć Spółka, będzie transakcją zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i będzie ona podlegała wyłączeniu z tego przepisu.
2017
4
sie

Istota:
W zakresie:
- uznania zbywanych/nabywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- ustalenia łącznej wartości początkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa
Fragment:
Katalog składników niematerialnych i materialnych, tworzących przedsiębiorstwo, ma charakter otwarty (na co wskazuje użyty zwrot „ w szczególności ”). Jednakże, aby można było przypisać pewnym składnikom niematerialnym i materialnym cechy przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że nie można dokonać wyłączeń zbyt daleko idących. Przedmiotem czynności prawnej mającej za przedmiot przedsiębiorstwo będzie zatem przedsiębiorstwo, tylko gdy nabywca przejmie wszystkie składniki majątkowe, które będą umożliwiały prowadzenie działalności gospodarczej w takim samym charakterze oraz zakresie. Wobec powyższego, przedsiębiorstwem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym. O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik zobowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności. Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.
2017
29
lip

Istota:
- wyłączenia transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych z opodatkowania podatkiem VAT jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa,
- braku obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego w związku z zawarciem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa,
- obowiązku dokonania przez Nabywcę korekty podatku naliczonego w związku z zawarciem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa.
Fragment:
Obowiązek skorygowania podatku naliczonego od wcześniej nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, reguluje art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Konsekwencją takiej konstrukcji jest realizacja możliwości stworzonej przez art. 19 Dyrektywy 2006/112, stanowiącej, że nabywca przedsiębiorstwa jest następcą prawnym (w odniesieniu do rozliczeń podatku VAT) zbywcy. Konstrukcja ta wprowadza zasadę sukcesji nabywcy przedsiębiorstwa w zakresie podatku VAT po podmiocie, który wcześniej zbył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Skutkiem tego następstwa jest przeniesienie na nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zasad dotyczących opodatkowania VAT, na warunkach identycznych, jakie obowiązywały zbywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponieważ w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą przedsiębiorstwa, zatem w stosunku do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie przepis art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.
2017
28
lip

Istota:
Uznanie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu w myśl art. 6 ustawy o VAT
Fragment:
(...) przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów ”. Z orzeczenia tego wynika ponadto, że – w świetle tej normy dyrektywy – nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów. Wskazać należy, że zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce wówczas, gdy cały majątek przedsiębiorstwa przechodzi na własność jednego nabywcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zbywcy. O tym czy doszło do wyodrębnienia przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres przekazanego majątku, praw i zobowiązań, wyodrębnienie to musi dotyczyć przedsiębiorstwa jako całości. Nie może ono obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, żeby można było uznać, że doszło do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo. Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem aportu do spółki będzie – jak wynika z okoliczności sprawy – przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego.
2017
28
lip

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania przez Wnioskodawczynię na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego na rzecz małżonka do dalszego prowadzenia przez niego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
Fragment:
W czynniku organizacji, który wiąże poszczególne elementy składające się na przedsiębiorstwo, postrzega się istotę zjawiska gospodarczo-prawnego, jakim jest przedsiębiorstwo. Czynnik ten indywidualizuje przedsiębiorstwo, łącząc w niepowtarzalny sposób różnorodne elementy wchodzące w jego skład. Dzięki elementowi organizacji przedsiębiorstwo alienuje się (wyodrębnia) od osoby przedsiębiorcy oraz od majątku przedsiębiorstwa. Majątek ten bowiem stanowi tylko materialną podstawę organizacji. Z tego też powodu okoliczność, że majątek przedsiębiorstwa jest majątkiem wspólnym prowadzącego działalność gospodarczą i jego małżonka nie oznacza, iż w skład majątku wspólnego wchodzi to szczególne dobro prawne, jakim jest przedsiębiorstwo.(...)”. Tym samym należy stwierdzić, że na gruncie przepisów prawa podatkowego Wnioskodawczyni może dokonać czynności przekazania swojego przedsiębiorstwa mężowi. Mając na uwadze opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, czynność przekazania przez Wnioskodawczynię na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego na rzecz małżonka do dalszego prowadzenia przez niego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego – będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym czynność ta wyłączona będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
25
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W skład przedsiębiorstwa wchodzą zatem wszelkie zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Na gruncie podatkowym – zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe (materialne i niematerialne) wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. W odniesieniu do przedstawionej powyżej (...)
2017
22
lip

Istota:
Uznanie transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych za zbycie przedsiębiorstwa oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT ww. transakcji
Fragment:
Pojęcie zespół (a nie zbiór) zakłada istnienie pewnego poziomu powiązań organizacyjnych pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, że powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym, jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu. Użyte w art. 55 1 k.c. określenie „ w szczególności ” wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej, brak któregoś z tych elementów nie pozbawia zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretnie składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie. Nie wszystkie elementy tworzące przedsiębiorstwo są na tyle istotne, aby bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach, aby zachowane zostały funkcjonalne związki między poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania sprzedaży Nieruchomości za przedsiębiorstwo/zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej faktury VAT dokumentującej transakcję sprzedaży Nieruchomości.
Fragment:
W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej. Wyłączenie więc ze zbycia istotnych elementów przedsiębiorstwa, powoduje, że mamy do czynienia ze sprzedażą sumy składników majątkowych, a nie ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Jeśli natomiast wyłączone ze zbycia składniki przedsiębiorstwa nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jako takiego, wówczas czynność taka na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznana będzie za zbycie przedsiębiorstwa, chociaż nie obejmuje ona wszystkich jego składników”. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży, nie będą stanowić przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż nie będą one stanowić zespołu składników majątkowych, który wykazywałby cechę zorganizowania.
2017
14
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.