Przedsiębiorcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedsiębiorcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
sie

Istota:

Czy wskazany sposób postępowania Spółki jest prawidłowy, w szczególności czy po ewentualnej zmianie statusu ze średniego przedsiębiorcy na dużego przedsiębiorcę, Spółka będzie mogła zaliczać płacony Y w okresie do 31 grudnia 2021 r. czynsz najmu nieruchomości do wydatków klasyfikujących się do objęcia pomocą publiczną? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o SSE oraz Rozporządzenie, nie wprowadzają ograniczeń uzależniających możliwość zaliczenia kosztów czynszu najmu do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną od statusu podmiotu strefowego (średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca). Spółka uważa więc, że bez względu na to, czy posiada status dużego przedsiębiorcy czy też status średniego przedsiębiorcy może zaliczać do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną kwoty zapłaconych czynszów najmu, o ile spełnione zostaną ww. wymagania dotyczące okresów trwania najmu. W przypadku gdyby jednak nastąpiło rozwiązanie umowy najmu przed upływem okresów wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, kwoty czynszu najmu nie mogłyby być kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną. Nie zostałby bowiem spełniony warunek, o którym nowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, w myśl którego wydatki związane z najmem uznaje się za koszty inwestycji pod warunkiem, że okres najmu trwa co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców bądź co najmniej 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji. Ewentualne wykluczenie z wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną może jednak nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że ww. warunek trwania umowy najmu przez określony czas nie został spełniony.

2016
17
gru

Istota:

Czy w stosunku do wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem zmiany statusu przedsiębiorcy (tj. do końca 2015 r.) dla obliczenia dostępnego limitu pomocy publicznej (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT) należy stosować 50% wskaźnik maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Ponadto, w myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia, maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką działającą na terenie SSE. Wnioskodawca w latach 2009-2015 posiadał status średniego przedsiębiorcy. Z początkiem 2016 r. Wnioskodawca uzyskał status dużego przedsiębiorcy. W niniejszej sprawie należy również wziąć pod uwagę przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. UE.L 2008 Nr 214, str. 3) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

2016
17
gru

Istota:

Czy w stosunku do wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem zmiany statusu przedsiębiorcy (tj. do końca 2015 r.) dla obliczenia dostępnego limitu pomocy publicznej (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT) należy stosować 50% wskaźnik maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Ponadto, w myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia, maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką działającą na terenie SSE. Wnioskodawca w latach 2009-2015 posiadał status średniego przedsiębiorcy. Z początkiem 2016 r. Wnioskodawca uzyskał status dużego przedsiębiorcy. W niniejszej sprawie należy również wziąć pod uwagę przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. UE.L 2008 Nr 214, str. 3) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

2016
17
gru

Istota:

Czy zmniejszona wysokość wskaźnika maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej (40%) obowiązuje wyłącznie w stosunku do wydatków inwestycyjnych poniesionych po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu dużego przedsiębiorcy i nie wpływa na wysokość uzyskanego w przeszłości zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Ponadto, w myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia, maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką działającą na terenie SSE. Wnioskodawca w latach 2009-2015 posiadał status średniego przedsiębiorcy. Z początkiem 2016 r. Wnioskodawca uzyskał status dużego przedsiębiorcy. W niniejszej sprawie należy również wziąć pod uwagę przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. UE.L 2008 Nr 214, str. 3) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

2016
17
gru

Istota:

Czy zmniejszona wysokość wskaźnika maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej (40%) obowiązuje wyłącznie w stosunku do wydatków inwestycyjnych poniesionych po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu dużego przedsiębiorcy i nie wpływa na wysokość uzyskanego w przeszłości zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Ponadto, w myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia, maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką działającą na terenie SSE. Wnioskodawca w latach 2009-2015 posiadał status średniego przedsiębiorcy. Z początkiem 2016 r. Wnioskodawca uzyskał status dużego przedsiębiorcy. W niniejszej sprawie należy również wziąć pod uwagę przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. UE.L 2008 Nr 214, str. 3) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

2015
6
gru

Istota:

Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Przedsiębiorstwo, spełniające definicję tzw. kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, które jednak nie zostaną potrącone przez Przedsiębiorstwo przed dniem Przekształcenia I z uwagi na regulację art. 22 ust. 5 updof, będą mogły powiększyć koszty uzyskania przychodów SPZOO w momencie spełnienia warunków potrącenia, (tj. osiągnięcia przychodu, do którego odnoszą się koszty)?

Fragment:

Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 584(2) KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego jakie przed dniem przekształcenia ciążyły na przedsiębiorcy przekształcanym. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Ww. sukcesja prawna wiąże się z tym, że z momentem przekształcenia stroną umów o świadczenie usługi, dostawę towarów itp., zawartych przez przekształcanego przedsiębiorcę staje się automatycznie spółka przekształcona. Stąd też ww. sukcesja prawna powoduje, że z mocy prawa odbiorcą towarów i usług dostarczonych przez kontrahentów po dniu przekształcenia staje się automatycznie spółka przekształcona. W świetle powołanych powyżej przepisów spółkę należy uznać za następcę prawnego przekształcanego przedsiębiorcy. Powstała w wyniku przekształcenia spółka jest sukcesorem generalnym podmiotu gospodarczego, który działał przed dniem przekształcenia.

2013
12
gru

Istota:

Dokonanie przez spółkę kapitałową (powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą) na rzecz Wnioskodawcy – udziałowca tej spółki, wypłaty środków odpowiadających części zysku wypracowanego do dnia przekształcenia poprzez obniżenie kapitału zapasowego tej spółki nie będzie wiązało się z obowiązkiem opodatkowania uzyskanych środków podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przedmiotowa wypłata środków przez spółkę, będzie dla Wnioskodawcy czynnością prawną neutralną podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zgodnie z art. 551 § 5 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r. wprowadzonym ustawą 7 dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą), (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Zgodnie z art. 584(1) § 1 przedsiębiorca przekształcony staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna o której mowa w art. 551 § 5 staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 584(2) § 1 § 2 i § 3).

2013
1
sty

Istota:

Czy koszty prowadzonej działalności gospodarczej dotyczące zarówno okresu przed, jak również po przekształceniu powinny zostać rozliczone u przedsiębiorcy przekształcanego, oraz w spółce przekształconej – proporcjonalnie do okresu którego dotyczą?

Fragment:

W myśl art. 551 § 5 KSH, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85 poz. 459) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Zgodnie z art. 584 1 § 1 KSH przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak stanowi art. 584 2 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

2013
1
sty

Istota:

Czy koszty prowadzonej działalności gospodarczej zafakturowane na firmę X w lutym 2012 r., a dotyczące marca 2012 r. np. abonament telefoniczny za marzec/2012, raty leasingu za marzec 2012 można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów Spółki przekształconej

Fragment:

W myśl art. 551 § 5 KSH, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85 poz. 459) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Zgodnie z art. 584 1 § 1 KSH przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak stanowi art. 584 2 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

2013
1
sty

Istota:

Czy koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia oraz drobne narzędzia do produkcji zafakturowane na firmę X wraz z materiałami do produkcji w m-c lutym 2012, gdy faktycznie materiały odebrano w m-c marcu 2012 roku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w Spółce?

Fragment:

W myśl art. 551 § 5 KSH, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85 poz. 459) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Zgodnie z art. 584 1 § 1 KSH przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak stanowi art. 584 2 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.