IBPP4/4513-161/15/PK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie olejów opałowych oraz możliwości stosowania przedpłat
IBPP4/4513-161/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. olej opałowy
 2. przedpłaty
 3. stawka
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 26 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie opodatkowania olejów opałowych oraz możliwości stosowania przedpłat jest:

 • nieprawidłowe w zakresie określenia stawki podatku na produkowany wyrób energetyczny,
 • prawidłowe w zakresie możliwości stosowania przedpłat.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie opodatkowania olejów opałowych oraz możliwości stosowania przedpłat. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 listopada 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 listopada 2015 r. znak: IBPP4/4513-161/15/PK.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo produkujące w ramach procesu krakingu katalitycznego opon i odpadów gumowych olej sklasyfikowany zgodnie z nomenklaturą scaloną wg kodu 2707 99 99, karbonizat, oraz gaz o kodzie CN 2711 29 00. Produkcja w całości odbywa się poza składem celnym.

Uzyskiwany w procesie olej nie nadaje się do bezpośredniego użycia jako paliwo do silników spalinowych ani do celów grzewczych. Olej ten stanowi jednak surowiec do produkcji olejów mogących stanowić paliwo opałowe. Olej ten nie stanowi dodatku czy komponentu oleju opałowego, lub innych paliw, nie wykazuje cech oleju opałowego lub innych paliw. Zgodnie z stanowiskiem tut. Izby Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej numer IBPP4/4513-42/15/PK stawka akcyzy na przedmiotowy produkt wynosi 0 zł.

Wnioskodawca zamierza z oleju stanowiącego surowiec rozpocząć produkcję oleju opałowego, w związku z powyższym zamierza podjąć szereg czynności polegających na jego obróbce fizyko chemicznej. Czynności jakim zostanie poddany surowiec alternatywnie lub łącznie proces oczyszczania metodą filtracji, destylacji, deemurgacji, oraz modyfikacji składu chemicznego. Podczas oczyszczania metodą filtracji usunięte zastaną zanieczyszczenia stałe wpływające negatywnie na procesy magazynowania i spalania w dalszych zastosowania opałowych. Przewiduje się zastosowanie filtrów szczelinowych lub siatkowych: stacjonarnych lub obrotowych. Filtracja będzie przebiegać w układzie technologicznym: zbiornik - pompa - filtr - zbiornik, lub na linii: zbiornik -pompa - filtr - cysterna/autocysterna. Osady zebrane na filtrach zostaną wyprowadzone do utylizacji odpadów.

Podczas destylacji zostaną usunięte substancje najbardziej lotne.

Podczas deemulgacji przy zastosowaniu dodatku związków powierzchniowo czynnych z oleju (surowca) zostaną wyekstrahowane woda i związki nieorganiczne. Deemulgacja będzie przebiegać w układzie: zbiornik - pompa - dozownik związków powierzchniowo czynnych - zbiornik. Końcowym etapem jest proces sedymentacji w którym dolna warstwa szlamów zostaje odprowadzona do kanalizacji przemysłowej lub wyprowadzona do utylizacji odpadów.

W Procesie modyfikacji składu chemicznego przy zastosowaniu dodatku indywidualnych związków organicznych lub ich gotowych pakietów następuje poprawa wydajności energetycznej, zmniejszenie kwasowości oleju wpływającej szkodliwie na urządzenia technologiczne, wprowadzone zostają katalizatory spalania oraz związki przeciwutleniające. Proces przebiega w układzie: zbiornik - pompa - dozownik modyfikatora - mieszalnik statyczny - zbiornik.

Z procesu powstanie wyrób energetyczny olej opałowy o kodzie CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 z którego mniej niż 30% objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, nie zabarwionych na czerwono i nie oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 • produkcja przedmiotowych olejów będzie odbywać się poza składem podatkowym,
 • oleje będą przechowywane w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw i będą sprzedawane z takiego zbiornika,
 • oleje nie będą oferowane/sprzedawane jako paliwo do silników spalinowych,
 • Wnioskodawca będzie uzyskiwał od swoich wszystkich kontrahentów oświadczenia o przeznaczeniu olejów do celów opałowych, lub przeznaczenia do sprzedaży do celów opałowych i takie oświadczenie będzie stanowiło załącznik do faktury i oświadczenie to będzie zawierało dane z art. 89 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym,
 • produkty nie będą oferowane podmiotą nie prowadzącym działalności gospodarczej - nie będzie prowadzona sprzedaż paragonowa.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Ile będzie wynosić stawka podatku akcyzowego na produkowany we wskazany sposób olej...
 2. Czy istnieje możliwość uiszczania akcyzy w formie przedpłaty na produkt produkowany w opisanym stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie z pierwszego zadanych pytań zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów. Na tej podstawie należy przyjąć, iż w przypadku dokonania obróbki fizyko chemicznej oleju stanowiącego surowiec do produkcji innych olejów sklasyfikowany kodem CN 2707 99 99, w celu wykorzystania tak powstałego oleju do celów grzewczych, przy jednoczesnym nie spełnieniu przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. a, stawka na ten produkt wyniesie 64 zł/1000 kilogramów.

Odnośnie pytania drugiego na podstawie art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w związku z faktem, iż produkcja w/w opisanego oleju odbywa się poza składem podatkowym Wnioskodawca będzie zobowiązany do składania deklaracji, obliczania i wpłacania przedpłaty podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w zakresie określenia stawki podatku na produkowany wyrób energetyczny,
 • prawidłowe w zakresie możliwości stosowania przedpłat.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w Rozdziale 1 Działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono pod pozycją 27, z kodem CN 2710 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, wskazanym w art. 8 ust. 1, ustawy jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

 1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
 2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Stosownie natomiast do art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:

 1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,
 2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;

Zatem w art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki akcyzy na wyroby energetyczne, które odnoszą się m.in. bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) lub oparte są na definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych, o których mowa w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza wytwarzać wyrób energetyczny tj. olej opałowy o kodzie CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 z którego mniej niż 30% objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, nie zabarwionych na czerwono i nie oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi

Dla wyrobów produkowanych przez Wnioskodawcę stawka podatku akcyzowego została określona w wysokości 64,00 zł/1.000 kilogramów. Przy czy zastosowanie tej stawki jest obwarowane pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a;

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

 1. dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;
 2. określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 3. wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
 4. datę i miejsce złożenia oświadczenia;
 5. czytelny podpis składającego oświadczenie.

Jednocześnie w myśl art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy w przypadku użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do napędu silników spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje się odpowiednio stawkę 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15oC jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 zł/1000 kilogramów;

Podstawą opodatkowania w przypadku użycia do celów napędowych, z wyłączeniem celów żeglugi:

 1. paliw opałowych,
 2. olejów napędowych przeznaczonych do celów żeglugi

-jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka przewozowego (art. 88 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy za użycie paliw opałowych lub olejów napędowych, o których mowa w ust. 3, niezgodnie z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw.

Za odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaje się instalację pomiarową przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca spełnia warunki określone w ust. 5 i 6 art. 89 ustawy, które warunkują zastosowanie stawki w wysokości 64,00 zł/1.000 kilogramów dla oferowanych przez niego olejów opałowych. Niemniej Wnioskodawca wskazał, że produkowane przez niego oleje będą przechowywane w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw i będą sprzedawane z takiego zbiornika. Jak wynika z art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy przechowywanie olejów m.in. tych produkowanych przez Wnioskodawcę w ww. zbiorniku i oraz ich sprzedawane z tego zbiornika, przekreśla możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego - 64,00 zł/1.000 kilogramów - na produkowane przez Wnioskodawcę oleje. Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie przechowywał przedmiotowe oleje opałowe w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, nie będzie mógł zastosować dla tych olejów stawki podatku akcyzowego w wysokości 64,00 zł/1.000 kilogramów.

Równocześnie przechowywanie olejów opałowych produkowanych przez Wnioskodawcę w ww. zbiorniku i oraz ich sprzedawane z tego zbiornika, skutkuje opodatkowaniem przedmiotowych olejów stawką w wysokości 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu

–za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 (art. 22 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy, wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1.

Ww. przepisy przewidują możliwość produkcji wyrobów akcyzowych - których produkcja co do zasady winna być prowadzona w składzie podatkowym - poza tym składem w przypadku zastosowania instytucji przedpłaty.

Produkowane przez Wnioskodawcę wyroby co do zasady winne być produkowane w składzie podatkowym - są wymienione w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy jak i też są opodatkowane stawką inną niż 0 zł - przy czym istnieje możliwość ich produkcji poza składem podatkowym poprzez wpłacanie przedpłat na co wskazuje przywołany przepis art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy. W takim przypadku rozliczenia należnego podatku akcyzowego należy dokonać za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane, poprzez obliczenie wysokości przedpłaty, złożenie deklaracji podatkowej i wpłacenie przedpłaty.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • nieprawidłowe w zakresie określenia stawki podatku na produkowany wyrób energetyczny,
 • prawidłowe w zakresie możliwości stosowania przedpłat.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.