Przedpłaty | Interpretacje podatkowe

Przedpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania olejów opałowych oraz możliwości stosowania przedpłat
Fragment:
Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 (art. 22 ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy, wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1. Ww. przepisy przewidują możliwość produkcji wyrobów akcyzowych - których produkcja co do zasady winna być prowadzona w składzie podatkowym - poza tym składem w przypadku zastosowania instytucji przedpłaty. Produkowane przez Wnioskodawcę wyroby co do zasady winne być produkowane w składzie podatkowym - są wymienione w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy jak i też są opodatkowane stawką inną niż 0 zł - przy czym istnieje możliwość ich produkcji poza składem podatkowym poprzez wpłacanie przedpłat na co wskazuje przywołany przepis art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy. W takim przypadku rozliczenia należnego podatku akcyzowego należy dokonać za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane, poprzez obliczenie wysokości przedpłaty, złożenie deklaracji podatkowej i wpłacenie przedpłaty.
2016
6
gru

Istota:
Sposób obliczenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłat akcyzy
Fragment:
Zatem przedpłatę akcyzy należy obliczać i wpłacać w wysokości przewidywanej kwoty akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów gotowych w danym miesiącu. W przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest większa od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, nadwyżkę przedpłaty akcyzy wykazaną w deklaracji podatkowej, rozlicza się przy przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że przedstawiony sposób obliczania przedpłaty akcyzy od piwa produkowanego poza składem podatkowym w wysokości przewidywanej kwoty akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów gotowych w danym miesiącu oraz rozliczania nadwyżki przedpłaty akcyzy przy przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie ww. przepisami prawa podatkowego. Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2016
10
cze

Istota:
Opodatkowanie olejów opałowych oraz możliwości stosowania przedpłat
Fragment:
Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 (art. 22 ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy, wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1. Ww. przepisy przewidują możliwość produkcji wyrobów akcyzowych - których produkcja co do zasady winna być prowadzona w składzie podatkowym - poza tym składem w przypadku zastosowania instytucji przedpłaty. Produkowane przez Wnioskodawcę wyroby co do zasady winne być produkowane w składzie podatkowym - są wymienione w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy jak i też są opodatkowane stawką inną niż 0 zł - przy czym istnieje możliwość ich produkcji poza składem podatkowym poprzez wpłacanie przedpłat na co wskazuje przywołany przepis art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy. W takim przypadku rozliczenia należnego podatku akcyzowego należy dokonać za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane, poprzez obliczenie wysokości przedpłaty, złożenie deklaracji podatkowej i wpłacenie przedpłaty.
2016
5
sty

Istota:
Rozpoznanie obowiązku podatkowego w momencie otrzymania na rachunek bankowy kwoty przedpłaty oraz dokumentowanie niniejszej przedpłaty fakturą VAT
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy również w przypadku Wariantu nr 3 należy uznać, że w momencie otrzymania przedpłaty na rachunek bankowy S. Polska po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy w VAT na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. Konsekwentnie, zarówno w przypadku Wariantu nr 1 (przedpłata wyłącznie na poczet usług w zakresie szkoleń standardowych), Wariantu nr 2 (przedpłata na poczet szkoleń standardowych lub warsztatów dedykowanych), jak też Wariantu 3 (przedpłata na poczet usług w zakresie szkoleń standardowych, warsztatów dedykowanych lub egzaminów certyfikacyjnych), Wnioskodawca będzie zobowiązany udokumentować otrzymaną przedpłatę fakturą VAT, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia fakturowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2015
16
mar

Istota:
Czy w świetle § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej Spółka ma prawo uwzględnić w wartości wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego, kwotę dokonanych przed uzyskaniem zezwolenia strefowego przedpłat (przykładowo zaliczek lub zadatków) na poczet dostaw lub usług, które zostaną wykonane po dniu uzyskaniu zezwolenia strefowego?
Fragment:
Z tego względu Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem potwierdzenia, że obecnie dokonane przedpłaty na poczet inwestycji strefowej będą mogły zostać uwzględnione w wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia podatkowego, tak jak pozostała część należności dopłaconych już po dniu uzyskania zezwolenia strefowego. Ponadto, dla Spółki istotne jest ustalenie, w którym momencie dokonane przedpłaty mogą być uznane za koszt kwalifikowany. Spółka przewiduje bowiem różne możliwości zapłaty pozostałej kwoty wynagrodzenia należnego dostawcy lub wykonawcy. Dopłata może zostać uiszczona jednorazowo po dokonania dostawy lub wykonaniu usługi albo może być rozłożona na etapy, związane przykładowo z testowaniem oraz odbiorem dostarczonych lub wykonanych instalacji. Ponadto, dopuszcza się specyficzną sytuację, w której przedpłata obejmie 100% ceny towarów lub usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej Spółka ma prawo uwzględnić w wartości wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego, kwotę dokonanych przed uzyskaniem zezwolenia strefowego przedpłat (przykładowo zaliczek lub zadatków) na poczet dostaw lub usług, które zostaną wykonane po dniu uzyskaniu zezwolenia strefowego...
2014
15
maj

Istota:
W którym momencie Spółka ma prawo uwzględnić w wartości wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego, kwotę dokonanych przed uzyskaniem zezwolenia strefowego przedpłat (przykładowo zaliczek lub zadatków) na poczet dostaw lub usług, które zostaną wykonane po dniu uzyskania zezwolenia strefowego?
Fragment:
Gdyby ta dopłata była rozłożona na etapy (przykładowo w związku z testowaniem instalacji), wówczas przedpłatę powinno się uznać za wydatek kwalifikowany w dacie wykonania pierwszej transzy płatności, przypadającej już po dokonaniu dostawy lub wykonaniu usługi. Natomiast w specyficznej sytuacji, w której przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi Spółka dokonałaby przedpłaty w wysokości 100% ceny, taką przedpłatę należałoby uznać za koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia podatkowego w dacie realizacji dostawy lub usługi. Wynika to stąd, że skoro przedpłata objęłaby całość ceny, to po wykonaniu świadczenia nie następowałaby już żadna dopłata, a cała cena towaru lub usługi zostałaby udokumentowana w fakturach zaliczkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
15
maj

Istota:
1. Czy obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie dokonania przedpłaty na poczet zamówienia, mimo iż nie jest znana jego wartość w chwili dokonywania przedpłaty?
2. Czy nadwyżki powstałe po rozliczeniu przedpłat dokonywanych przez franczyzobiorców podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w dniu dokonania przedpłaty?
Fragment:
Wartość tego zamówienia, a co za tym idzie przedpłata wyliczona jest na moment składania zamówienia. Od momenty wpłaty przedpłaty do momentu zrealizowania zamówienia zmianie może ulec wykaz zamówionych towarów z różnych powodów, m.in.: franczyzobiorcy zdecydują się na zamianę jednego towaru na drugi z uwagi na pomyłkę w zamówieniu; brak towaru na magazynie Spółki, co powoduje, iż nie można zrealizować zamówienia w odniesieniu do wybranego towaru. Z punktu widzenia Spółki najistotniejsze jest aby przedpłata w pełni pokrywała wartość zamawianego towaru jednak nie jest istotne dla Spółki jakiego dokładnie towaru to ma dotyczyć, w sensie dokładnie określonych artykułów, dlatego też Spółka dopuszcza zamianę towarów również po zrobieniu przedpłaty do momenty faktycznego wydania towaru. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie dokonania przedpłaty na poczet zamówienia, mimo iż nie jest znana jego wartość w chwili dokonywania przedpłaty... Czy nadwyżki powstałe po rozliczeniu przedpłat dokonywanych przez franczyzobiorców podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w dniu dokonania przedpłaty... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Ponieważ przez wzgląd na treść art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2014
26
mar

Istota:
Za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie ostatecznego zadysponowania kwoty przedpłaty czyli realizacji skonkretyzowanego zamówienia (tj. na koniec każdego miesiąca Spółka wystawiałaby fakturę VAT opiewającą na kwotę przyznanych w miesiącu nagród), gdyż obowiązek podatkowy powstaje w momencie przyjęcia skonkretyzowanego zamówienia, na poczet którego zaliczona może zostać wcześniejsza wpłata (tj. w momencie gdy Spółka posiada wiedzą, jaką konkretnie nagrodę należy zakupić, by wydać ją laureatowi).
Fragment:
Obecnie otrzymano od klienta propozycję, zgodnie z którą klient dokona jednorazowej przedpłaty na konto Spółki, z której to przedpłaty Wnioskodawca pokrywałby koszty zakupu nagród. Jednocześnie na koniec każdego miesiąca Spółka wystawiałaby fakturę VAT opiewającą na kwotę przyznanych w miesiącu nagród (wartość uzgodniona na podstawie podpisanych przez klienta kosztorysów). Przedpłata nie będzie więc związana z konkretną sprzedażą. Kwota przedpłaty zostałaby zaliczona na poczet należności Spółki z tytułu wydania nagród w ostatnim miesiącu trwania akcji. W uzupełnieniu dodano, że w momencie dokonywania przez klienta wpłaty, klient nie będzie posiadał informacji co do rodzaju, ani ilości wydanych w przyszłości nagród. Wpłata ma być dokonana przed rozpoczęciem lub na samym początku promocji, w okresie kiedy potencjalni uczestnicy będą zdobywali punkty, które w następnych okresach będą mogli wymienić na wybrane przez siebie nagrody z katalogu nagród dostarczonego przez Spółkę. Dopiero w kolejnych okresach klient będzie dostawał kosztorysy z informacjami o rodzaju i ilości wybranych przez uczestników nagród. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymana przedpłata niezwiązana z konkretną sprzedażą rodzi obowiązek podatkowy na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy o VAT...
2013
6
cze

Istota:
W zakresie ustalenia czy w sytuacji gdy umowa zawiera zapis o potrącalności depozytu na poczet zaległości z tytułu najmu oraz zapis o wyrównaniu depozytu do ustalonej kwoty, depozyt należy uznać za zaliczkę, przedpłatę i opodatkować w dacie wpłaty
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty czy kaucji. Według Słownika Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005r.: zaliczka oznacza część należności wpłacaną lub wypłacaną z góry na poczet tej należności (str. 1221); zadatek oznacza sumę pieniędzy wręczaną przy zawieraniu umowy w celu zapewnienia jej wykonania (str. 1210); przedpłata oznacza część ceny towaru wypłacaną w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie (str. 774); rata oznacza część należności pieniężnej, płatną w oznaczonym terminie (str. 831); kaucja oznacza sumę pieniężną złożoną jako gwarancję dotrzymania zobowiązania; zastaw; zabezpieczenie (str. 320). Z przytoczonych definicji: zaliczki, zadatku, przedpłaty i raty wynika, że wiążą się one z przekazaniem kontrahentowi środków pieniężnych do jego dyspozycji, natomiast cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niewykonania zobowiązania. Ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z umowy.
2012
10
sie

Istota:
Sama wymiana pieniędzy na punkty nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzyma w związku z odpłatnym przekazaniem tych punktów swoim klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.
Fragment:
Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie więc ze „ Słownikiem języka Polskiego PWN ” zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usług, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie. Stosownie do powyższego, zaliczka, jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją. Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego dokonana przez klientów Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych w związku z wymianą na punkty nie będzie związana z nabyciem określonego towaru lub usługi. Punkty te mają uprawniać klientów do nabycia dowolnych usług / towarów oferowanych przez Wnioskodawcę. W konsekwencji, należy stwierdzić, iż wymiana na punkty nie będzie formą przedpłaty lub zaliczki, gdyż przyszli kontrahenci nabywając przedmiotowe punkty wpłacają odpowiednią kwotę nie za z góry ustalony towar lub z góry ustaloną ilość tego towaru.
2012
10
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedpłaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.