Przedmioty kolekcjonerskie | Interpretacje podatkowe

Przedmioty kolekcjonerskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedmioty kolekcjonerskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy dokonując dostaw banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP Spółka może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT?
2.
-Czy dokonując czynności eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka może stosować stawkę podatku 0%, zarówno dla towarów, które można uznać za złoto inwestycyjne na gruncie ustawy o VAT jak i towarów, które nie są złotem inwestycyjnym?
-Czy czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów traktowanych jako złoto inwestycyjne Spółka może traktować jako zwolnione od podatku?
-Czy dla czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów, których nie można uznać za złoto inwestycyjne Spółka może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT?
3. Czy Spółka ma możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków?
4.
-Czy nabycie złota inwestycyjnego od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych z krajów UE niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE, w celu jego dalszego odsprzedania (dostawy) na terenie Polski, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (nabycie)?
-Czy sprzedaż (dostawa) złota inwestycyjnego, zakupionego wcześniej na terenie Polski, osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w krajach UE niebędącymi czynnymi podatnikami VAT-UE, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dostawa)?
5 . Czy sprzedaż przedmiotów zakupionych wcześniej na giełdzie może być rozliczona w oparciu o VAT-marżę?
Fragment:
Przepis art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy zwalnia od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną. Skutkiem powyższego uregulowania jest zwolnienie od podatku transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, monet oraz banknotów używanych jako prawny środek płatniczy. Jednakże zwolnieniu od podatku nie podlega każda dostawa monet lub banknotów. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy wyłącza ze zwolnienia banknoty i monety będące przedmiotami kolekcjonerskimi. Zgodnie z definicją legalną tego pojęcia zawartą w tym przepisie, za przedmioty kolekcjonerskie należy uznać monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które: nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, lub mają wartość numizmatyczną (zabytkową). Zatem dla uznania danego banknotu lub monety za przedmiot kolekcjonerski zasadnicze znaczenie ma, czy jest zwykle używany jako prawny środek płatniczy lub posiada wartość numizmatyczną. Według art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich (...)
2013
17
wrz

Istota:
1.Czy dla marży od sprzedawanych banknotów kolekcjonerskich jest zastosowana właściwa stawka podatku VAT tj. 7%?
Fragment:
Banknoty są kupowane od osób prywatnych na podstawie umowy kupna-sprzedaży .Opodatkowana podatkiem VAT jest tylko marża W związku powyższym stanem faktycznym sformułowała Pani pytanie: 1.Czy dla marży od sprzedawanych banknotów kolekcjonerskich jest zastosowana właściwa stawka podatku VAT tj. 7%? Stoi Pani na stanowisku, iż wobec marży na sprzedawane banknoty (przedmioty kolekcjonerskie) powinna być stosowana stawka 7% na podstawie art. 41 oraz art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: Jeśli podatnik wykonuje czynności polegające na dostawie przedmiotów kolekcjonerskich, do których zgodnie z treścią art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zalicza się m.in. kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie o wartości numizmatycznej (PCN 9705 00 00 0, CN 9705 00 00), może stosować szczególne procedury opodatkowania, określone w art. 120 ust. 4 ustawy, polegające na opodatkowaniu marży stanowiącej różnicę miedzy całkowitą kwotą którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Zasadę opodatkowania marży zgodnie z art. 120 ust. 10 stosuje się do dostawy przedmiotów kolekcjonerskich, które podatnik nabył od :1)osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej (...)
2011
1
maj

Istota:
Strona stoi na stanowisku, że nie jest możliwe opodatkowanie dostawy monet ze złota, srebra lub innego metalu (o wartości kolekcjonerskiej) na zasadach określonych w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Przez przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 120 ust. 4 rozumie się między innymi określone w art. 120 ust. 1 pkt 2 lit b - kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (PCN 9705 00 00 0), (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 7 za przedmioty kolekcjonerskie uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną. Jednakże, aby można było zastosować procedurę opodatkowania określoną w art.120 konieczne jest m.in. spełnienie warunku, o którym mowa w art. 120 ust. 10, który określa, że przepis ust. 4 i 5 dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaka jest podstawa opodatkowania kosztów wysyłki przy ryczałcie ewidencjonowanym i jaka stawka podatkowa ryczałtu winna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie handlu przedmiotami kolekcjonerskimi takimi jak: pocztówki, monety, banknoty. Sprzedawane przez Pana towary często wysyłane są do klientów przesyłkami pocztowymi za pośrednictwem Urzędu Poczty Polskiej. Zgodnie ze stosowanymi przez Pana zasadami koszty wysyłki ponosi nabywca, w związku z czym oprócz należności za dostarczony towar (przedmioty kolekcjonerskie) nabywca obciążony jest kosztami wysyłki (koszty te powiększone są także o ewentualne opłaty za pobranie pocztowe). Zaznacza Pan, że koszty wysyłki nie są włączone w cenę towaru, lecz naliczone odrębnie i klient jest obciążony kwotą niewiele wyższą od kosztów faktycznie przez Pana poniesionych. W związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania ww kosztów zwrócił się Pan z następującymi pytaniami: Jaka jest podstawa opodatkowania kosztów wysyłki przy ryczałcie ewidencjonowanym? Jaka stawka podatkowa ryczałtu winna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki? Pana stanowisko w tej sprawie: Ad.1 Podstawą opodatkowania będzie ewentualna nadwyżka należności od klienta (netto - bez VAT) ponad wydatek faktycznie przez Pana poniesiony na konkretną wysyłkę. Ad.2 Wspomniane koszty wysyłki są należnością za usługi pomocnicze do działalności handlowej, a więc do opodatkowania kosztów wysyłki ma zastosowanie stawka 3 %.
2011
1
kwi

Istota:
W sprawie stawki VAT dla dostawy krajowej przedmiotów kolekcjonerskich nabytych od kontrahenta unijnego.
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 7 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną. Dostawa przedmiotów kolekcjonerskich w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może korzystać z dwóch form opodatkowania podatkiem VAT: na zasadach marży i na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ww. ustawy w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. W myśl ustępu 10 tego artykułu przepisy te dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: 1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem, o (...)
2011
1
kwi

Istota:
Strona wyjaśnia, że jest właścicielem obszernego zbioru książek, pocztówek, starodruków, zdjęć, wyrobów sztuki użytkowej i innych, gromadzonych od wielu lat. W związku z planowanym wyjazdem poza granice kraju, Podatnik planuje sprzedaż zbiorów. Strona wyjaśnia, iż nigdy nie prowadziła działalności związanej z w/w przedmiotami
Fragment:
Z powyższego wynika, iż towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT jest tylko taki towar (najczęściej środek trwały lub składnik wyposażenia), który w okresie bezpośrednio poprzedzającym dokonanie dostawy faktycznie znajdował się w używaniu podmiotu dokonującego tej dostawy, tj. był wykorzystywany do wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnika. Nie jest wystarczającym zatem posiadanie towaru handlowego przez okres 6 miesięcy od daty nabycia, aby mógł on być uznany za towar używany w rozumieniu w/w artykułu. Towar nie może być uznany za używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego sprzedawca nie może korzystać przy jego sprzedaży ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług, jeżeli jego posiadaniu przez dany okres czasu nie towarzyszyło faktyczne jego wykorzystanie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem dostawy będą książki, pocztówki, starodruki, zdjęcia, wyroby sztuki użytkowej, grafiki i inne przedmioty gromadzone przez Stronę od długiego okresu czasu. Przedmioty te jednak nie są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, a tym samym ich sprzedaż nie podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
kwi

Istota:
Czy przy dostawie starych książek, map, grafiki i rękopisów zakupionych w kraju od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej można stosować opodatkowanie marży - w stanie prawnym obowiązującym po wejściu w życie wprowadzonych ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756)?
Fragment:
Definicje: dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych na potrzeby stosowania rozdziału 4 (dział XII Szczególne procedury) zawarte są w art. 120 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy. W przedmiotowym wniosku Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w stanie prawnym obowiązującym od 01.06.2005 r. przy dostawie towarów używanych (stare książki, mapy, grafiki i rękopisy) zakupionych w Polsce od osób fizycznych może stosować opodatkowanie marży. W myśl definicji określonej w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy - przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1 - 3 (dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112). (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30. ex 27.41.20-50. ex 27.41.20-70.00.27.41.30-30.27.41.30-50,27.41.61-00,27.41.62-00,36.22.11-30.00. 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00 ). Podkreślić należy, że definicja "towarów używanych" określona w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy odnosi się do tzw pośredników opodatkowanych i jest odrębną od definicji " towarów używanych" zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, która ma zastosowanie do sytuacji, gdy sprzedaży dokonuje podatnik, który te towary użytkował przez okres co najmniej pół roku.
2011
1
mar

Istota:
Czy czynność przekazania (...) winna być potraktowana jak odpłatna dostawa towarów w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym, czy spółka winna wystawić fakturę VAT wewnętrzną i naliczyć podatek należny od wykazanej wartość brutto w fakturze ?
Fragment:
Wobec faktu, że Spółka nabyła towar w postaci przedmiotu kolekcjonerskiego – szabli z XIX wieku, a transakcję potwierdzono fakturą wystawioną przez sprzedającego bez uwidocznienia podatku VAT – tj. fakturą VAT marża, zatem bez możliwości odliczenia podatku naliczonego, nabywca przedmiotu nie ma obowiązku potraktowania przekazania szabli w prezencie jako czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
2011
1
lut

Istota:
Podatnik nabył przedmioty kolekcjonerskie od kontrahenta z UE. Obaj kontahenci są zarejestrowani do handlu wewnątrzunijnego i na fakturze zamieścili stosowne numery NIP. Pomimo tego kontrachent z Niemiec naliczył i pobrał od kupujacego podatek od wartosci dodanej (mehrwertsteuer). Podatnik pyta czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem?
Fragment:
Z kolei art. 120 ust. 17 ustawy VAT mówi, iż w zakresie w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez tego podatnika: -dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków przez niego importowanych; -dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców; -dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem, o którym mowa w ust. 4. Natomiast zapis art. 120 ust. 19 ustawy jednoznacznie stwierdza, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4. Zatem jeżeli przedmioty kolekcjonerskie nie zostały przez podatnika importowane, a także nie podlegały (w momencie zakupu) opodatkowaniu zgodnie z powołanym wyżej ust. 4, podatnikowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem tych przedmiotów kolekcjonerskich. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. Powyższa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Interpretacja jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).
2011
1
lut

Istota:
Czy sprzedaż monet kolekcjonerskich podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Nr 54, poz. 535) wskazano, iż przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się: · znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako środki płatnicze /PCN 9704 00 00/, /CN 9704 00 00/; · kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej /PCN 9705 00 00 0/, /CN 9705 00 00/. Zgodnie z art. 43 ust. 4 pkt 7 cyt. ustawy zwolniona od podatku jest dostawa łącznie z pośrednictwem dotycząca walut, banknotów i monet używanych jako środek płatniczy z wyjątkiem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota i srebra lub innego metalu oraz banknoty, które mają wartość numizmatyczną. Zatem zwolnieniu od podatku podlega dostawa monet używanych jako środek płatniczy, natomiast dostawa monet uważanych za przedmioty kolekcjonerskie podlega opodatkowaniu według szczególnej procedury polegającej na opodatkowaniu marży. Jednocześnie w art. 121 ust. 1 pkt 2 wymieniono złote monety, które po spełnieniu łącznie następujących warunków: - posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, - zostały wybite po roku 1800, - są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, - są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie, uznano za złoto inwestycyjne.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.