Przedmiot umowy leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedmiot umowy leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy wiedząc o przyszłym odszkodowaniu, które będzie przychodem Wnioskodawcy, może on zaliczyć raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych zapłaconych po likwidacji przedmiotu leasingu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia w ciężar (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik pyta, czy powołany przepis i wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną z podatku VAT jest prawidłowa?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE ======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2006r. nr 217, poz. 1590), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 maja 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie stawki podatku od towarów i usług dotyczącej dostawy używanego samochodu osobowego, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku VAT - stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e ======================= W świetle art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik może zaliczyć w ciężar kosztów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki związane z nabyciem prawa do umowy leasingowej na podstawie wystawionej przez zbywcę praw faktury VAT ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działajac na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława N. z dnia 24.10.2006 roku (data wpływu do urzędu 14.11.2006 roku) uzupełnionego pismami z dnia 04.12.2006 r., 18.12.2006 r., 21.12.2006 r. oraz 05.01.2007 r. o interpretację z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z zawartej umowy nabycia prawa do umowy leasingowej – stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. W dniu 19.09.2006 r. podatnik prowadzący firmę "P" – projektowanie i wyposażenie wnętrz zawarł umowę Nr 14/L/2006 z Firmą "J." Sp. z o. o., której przedmiotem jest nabycie prawa do umowy leasingowej "J." z dnia 19.01.2005 roku. W związku z powyższym Firma "J" Sp. z o. o. wystawiła w dniu 18.09.2006 (...)

2011
1
mar

Istota:

Możliwość skorzystania z prawa do skorzystania z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną na fakturze za nieprawidłowe.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 08.06.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 08.06.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku od towarów i usług postanawia - uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 08.06.2005r. dotyczące prawa do skorzystania z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną na fakturze za nieprawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że z uwagi na założenia „Programu Restrukturyzacji i Prywatyzacji .......” przyjętego przez Radę Ministrów Spółka ..... ma pełnić funkcję operatora systemu przesyłowego (...)

2011
1
mar

Istota:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan użytkownikiem samochodu osobowego, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego.
W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zawartej umowy leasingu zwrócił się Pan z zapytaniem, czy prawo do odliczenia 50% kwoty podatku przysługuje do dnia 22 sierpnia 2005r. czy też za cały sierpień 2005r.?
Prezentując własne stanowisko wskazuje Pan, iż począwszy od sierpnia 2005r. zaprzestał odliczania podatku VAT za cały miesięczny okres.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 19 września 2005r., uzupełnionym w dniu 11 października 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza: Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21 kwietnia 2005r. zmieniła przepisy dotyczące zasad rozliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych. Zmiany te opublikowane zostały dnia 23 maja 2005r. w (...)