Przedmiot umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedmiot umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. Czy zwrot wartości nienależnego świadczenia (rekompensata nakładu pracy, wbudowanych materiałów i kosztów poniesionych na spełnienie świadczenia nienależnego wskutek nieważnej, z woli stron, czynności prawnej, w ramach której zostało to świadczenie spełnione) należy traktować jako sprzedaż usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też winien być traktowany w kategoriach odszkodowania nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Skoro kwota rekompensaty (jako wyrównanie uszczerbku w majątku zubożonego pokrywającego jego realną stratę) nie uwzględnia podatku VAT to czy ewentualnie zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu wartość nienależnego świadczenia rodzi po stronie powoda (zubożonej Spółki) obowiązek wystawienia faktury VAT pozwanemu (wzbogaconej Spółce) i rozliczenia podatku VAT z fiskusem?

Fragment:

(...) aneksem do umowy zawartym przez strony w formie pisemnej (pod rygorem nieważności). Zgodnie z art. 78 Kc, jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Z tych więc powodów powierzenie Wnioskodawcy wykonania robót dodatkowych/zamiennych wykraczających poza zakres przedmiotowy umowy, bez uprzedniego zawarcia aneksu zmieniającego przedmiot umowy i jej wartość, nie było prawnie skuteczne, a spełnienie przez Wnioskodawcę świadczenia było świadczeniem nienależnym, bowiem czynność zobowiązująca do świadczenia była nieważna i wskutek odmowy S.A. zawarcia tego aneksu po wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia (art. 410 § 2 Kc oraz § 48 umowy). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21.03.2007r. — nr ,,(...) przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (a ściślej o (...)