Przedmiot opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedmiot opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zakupu waluty wirtualnej Bitcoin

Fragment:

Coinbase czy Bitstamp) czy też kantorów elektronicznych. Wnioskodawca nie planuje samodzielnie poszukiwać odbiorców oraz sprzedawać BTC innym podmiotom (np. klientom indywidualnym giełdy). Spółka której wspólnikiem będzie Wnioskodawca nie będzie prowadziła „ giełdy BTC ” ani innego rodzaju platformy zajmującej się pośredniczeniem w sprzedaży waluty wirtualnej. Czynności zakupu w większości będą dokonywane z komputera znajdującego się na terytorium Polski. Z tytułu opisanego we wniosku zakupu waluty wirtualnej Bitcoin spółka cywilna korzystać będzie ze zwolnienia VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zakupu kryptowaluty przez spółkę cywilną, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera definicji waluty, banknotów i monet jako środków płatniczych należy odnieść się do następujących przepisów: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2017 r., poz. 1373), w której wskazano, że znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze (art. 31 tej ustawy).

2014
21
mar

Istota:

1. Czy zawarcie umowy leasingu, o której mowa w stanie faktycznym stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą?2. Czy ewentualne bezwarunkowe przeniesienie własności pojazdu po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu, o którym mowa w stanie faktycznym stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą? 3. Czy w przypadku stwierdzenia, iż w odniesieniu do pojazdu, o którym mowa w stanie faktycznym nie została zapłacona należna akcyza (w całości lub w części), do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym w związku z posiadaniem samochodu w ramach leasingu bądź nabyciem jego własności?

Fragment:

W myśl art. 100 ust. 2 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Zgodnie z art. 100 ust. 6 ustawy, do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 14 ust. 1-4, 6-8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19, przepisy wydane na podstawie art. 20, art. 21 ust. 5 oraz art. 27-29. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Ww. przepis (art. 8 ust. 2 pkt 4) zamieszony został w Dziale II ustawy „ Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych ”, w rozdziale 1 „ Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego ”.

2012
8
lis

Istota:

Określenie przedmiotu opodatkowania.

Fragment:

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że umowa sprzedaży nie jest czynnością wymienioną w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1. Opisany we wniosku sposób nabycia środków pieniężnych na realizację projektów lub pomysłów nie będzie miał również charakteru nieodpłatnego, gdyż w związku z nim przewidziane jest świadczenie ekwiwalentne Wnioskodawcy (Projektodawcy), co nie pozwala na zakwalifikowanie go do sposobów nabycia wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie natomiast z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego. W rezultacie na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. Końcowo wyjaśnić należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy, jako jednej ze stron czynności opisanych we wniosku – Projektodawcy, natomiast nie ma zastosowania do innych podmiotów wskazanych we wniosku, tj.

2011
1
paź

Istota:

Czy prawidłowe jest następujące stanowisko Zainteresowanego: w przedstawionym stanie faktycznym struktura cash poolingu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania są m. in. umowy pożyczki. w myśl art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa cash poolingu to nowoczesna forma efektywnego zarządzania finansami grupy podmiotów powiązanych. Cash pooling polega na koncentrowaniu środków z jednostkowych rachunków (sald) poszczególnych jednostek (rachunki uczestników) i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą przy wykorzystaniu korzyści skali. Umowa cash poolingu ma na celu zwiększenie efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestniczące w niej podmioty dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu sumy dziennych sald (dodatnich i ujemnych) na rachunkach bankowych każdego z nich. Dzięki temu rozwiązaniu wynik odsetkowy grupy jest korzystniejszy niż w przypadku oddzielnego inwestowania nadwyżek i ponoszenia kosztów finansowania przez posiadaczy poszczególnych rachunków w tym systemie.

2011
1
wrz

Istota:

Czy rozwiązanie umowy sprzedaży lub odstąpienie od niej opodatkowane będzie podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 15 października 2009r. wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości ustalając w umowie z nabywcą, że cena zostanie zapłacona w ratach do końca 2013r. Obecnie nabywca oświadczył, że ma trudności z dokonaniem spłat rat ceny sprzedaży, w związku z tym wnioskodawczyni przewiduje konieczność rozwiązania umowy czy to w formie odstąpienia od umowy czy w formie porozumienia stron. Zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zawarcie między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą umowy pożyczki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Jeżeli zatem (...) pożyczka jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub korzysta ze zwolnienia od tego podatku, (...) znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji przedmiotowa umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zatem na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku z tego tytułu. ”, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lutego 2010 r., znak IBPBII/1/436 -295/09/AŻ, gdzie organ ten rozstrzygnął, że „ w przedmiotowej sprawie, podlegająca generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o ile w świetle przepisów o podatku od towarów i usług którakolwiek ze stron umowy pożyczki podlega opodatkowaniu tym podatkiem lub jest zwolniona od tego podatku. Jeżeli zatem prawidłowe są ustalenia wnioskodawcy co do tego, że usługa udzielanej pożyczki w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - będzie podlegać regulacjom tej ustawy - tj. będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, (...)

2011
1
lip

Istota:

Środki otrzymywane przez producenta od dystrybutorów jak i przez dystrybutorów od producenta nie stanowią wynagrodzenia za dostawę towarów ani też nie są zapłatą za jakąkolwiek usługę. W konsekwencji nie zachodzą przesłanki aby uznać, iż przedmiotowe rozliczenia pomiędzy producentem a dystrybutorami uznać za przedmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, „ pomiędzy odpłatną czynnością podlegającą opodatkowaniu, a otrzymywanym z tytułu tej czynności wynagrodzeniem musi istnieć bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek ” (wyrok z 29 września 2008r. sygn. III SA/GI 336/08). Konsekwentnie, w opisywanej we wniosku sytuacji nie można mówić o świadczeniu usług, gdyż brak świadczenia wzajemnego stanowiącego niezbędny element świadczenia usług. Zdaniem Spółki środki pieniężne otrzymywane przez Spółkę nie stanowią także wynagrodzenia za dostawę towarów, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W opisywanej sytuacji, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło wcześniej i nie wykazuje związku z wysokością kwoty otrzymanej przez Spółkę, a nawet z zaistnieniem samego prawa do otrzymania środków pieniężnych. Otrzymanie środków pieniężnych nie jest związane z dokonaniem konkretnych dostaw, nie ma zatem podstaw do skorygowania sprzedaży Spółki. Spółka pragnie zwrócić uwagę, że w zbliżonym stanie faktycznym, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2005r. (sygn. 1472/RPP1/443-184/2005/JJ), że dofinansowanie polskiej spółki przez zagraniczny podmiot powiązany w celu zagwarantowania osiągnięcia przez nią odpowiedniego poziomu zysków nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
lip

Istota:

Czy czynności podejmowane w wykonaniu umowy o zarządzanie płynnością finansową, zawieranej przez Spółkę i inne spółki Grupy Kapitałowej (uczestnicy systemu zarządzania płynnością) z bankiem, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki, w których - w myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) - dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Przedstawiona we wniosku spółki konstrukcja „ cash poolingu ”, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. „ Cash pooling ” polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków netto. W przypadku „ cash poolingu ” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie umowy Cash pooling

Fragment:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki, w których - w myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) - dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Przedstawiona we wniosku spółki konstrukcja „ cash poolingu ”, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. „ Cash pooling ” polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków netto. W przypadku „ cash poolingu ” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

2011
1
lip

Istota:

Czynności wykonywane w związku z umową kompleksowego zarządzania płynnością finansową w ramach umowy db-Cash-Sweep nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu

Fragment:

W świetle wskazanych wyżej argumentów Spółka stoi na stanowisku, że przedmiot opodatkowania PCC nie obejmuje czynności wykonywanych w związku z umową kompleksowego zarządzania płynnością finansową w ramach przedmiotowej Umowy db-cashSweep. W związku z powyższym zdaniem Spółki, Cash pooling świadczony przez B AG na podstawie Umowy db-CashSweep zawartej pomiędzy B AG oraz podmiotami z grupy G..A (w tym, Spółką) nie podlega opodatkowaniu PCC. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.