PD-3-415/96/03 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy za lata 1992-1993 mam prawo jeszcze do ulgi na remont i modernizację?

PD-3-415/96/03

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. modernizacja
  2. odliczenia od podatku
  3. przedawnienie zobowiązania podatkowego
  4. remonty
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r. (data wpływu 16.09.2003 r.) uzupełnione dnia 13.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje:

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 88). Stosownie do postanowień § 1 tego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizację uważa się wydatki poniesione na:
1) zakup materiałów i urządzeń,
2) zakup usług obejmujących:
a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,
b) transport materiałów i urządzeń,
c) wykonawstwo robót,
3) najem sprzętu budowlanego
4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów
- w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty (art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 70 § 1 cytowanej na wstępie ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast stosownie do art. 330 ww. ustawy, zwrot nadpłat powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy - Ordynacja podatkowa, dokonywany jest na podstawie przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 108 poz. 486 ze zm.).
Z art. 29 ust. 4 ustawy o zobowiązaniach podatkowych wynika, że nadpłata nie podlega zwrotowi po upływie 3 lat licząc od końca roku, w którym powstała lub gdy nie można ustalić osoby uprawnionej do jej odbioru.

Z wyjaśnień wynika, iż w latach 1992-1993 poniósł Pan wydatki na remont lokalu mieszkalnego i obecnie chciałby Pan skorzystać z ulgi podatkowej z tego tytułu. W myśl wyżej cytowanych przepisów nie może Pan odliczyć przedmiotowej ulgi, gdyż zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.
Jednocześnie informuje się, iż w sprawie zmniejszenia opłaty za czynsz należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych, Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 13.
Odpowiedzi udzielono na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.