KS.005/4/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy synowie ponoszą konsekwencje z tytułu nie uregulowania podatku od spadków i darowizn przez ojca, który jako spadkobierca nabył prawa do spadku, co stwierdzono postanowieniem sądu z dnia 23 października 1977 r.?

KS.005/4/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przedawnienie zobowiązania podatkowego
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD)

Dnia 14 listopada 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wpłynął wniosek podatnika zawierający żądanie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Pytanie: Czy synowie ponoszą konsekwencje z tytułu nie uregulowania podatku od spadków i darowizn przez ojca, który jako spadkobierca nabył prawa do spadku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 23 października 1977 r.

Stanowisko wnioskodawcy: Zdaniem podatnika zobowiązanie podatkowe ciążące na ojcu już wygasło. Przepisy prawne mające zastosowanie w niniejszej sprawie: art. 1 ust. 1 pkt. 1, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 17 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), art. 21 § 1 pkt 2, art. 68 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Stanowisko organu podatkowego: Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku.

Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z chwilą przyjęcia spadku. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia (art. 6 ust. 4).

W myśl art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnicy są obowiązani, z zastrzeżenie ustępu 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Z przytoczonych przepisów wynika, że zeznanie podatkowe o nabyciu przedmiotów majątkowych tytułem spadku należy składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jednocześnie, w myśl przepisów art. 68 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, nie powstaje pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy wygasł z końcem 1982 roku.

Wobec powyższego, organ podatkowy uznaje stanowisko strony wyrażone we wniosku za prawidłowe.

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na postanowienie zawierające interpretację służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa). Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przedawnienie zobowiązania podatkowego
PD-3-415/96/03 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.