IPPP3-443-987/10-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca ma prawo do wystawienia do dnia 31 grudnia 2010 r. faktur korygujących do faktur sprzedaży wystawionych za 2005 rok z możliwością obniżenia podatku należnego za 2005 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2010 r. (data wpływu 04.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia korekty faktury VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.10.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia korekty faktury VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem działania jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1) w roku 2005 wystawił za w/w usługi faktury dla firmy duńskiej naliczając błędną stawkę podatku VAT 22 %.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w/w podlegały opodatkowaniu w miejscu gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, dla którego dana usługa była świadczona.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy można wystawić faktury korygujące do faktur sprzedaży z 2005 roku z prawem do obniżenia podatku należnego za 2005 r....
  2. Czy istnieją przepisy ograniczające czasowo terminy wystawiania faktur korygujących...

Zdaniem Wnioskodawcy ma On prawo do wystawienia do dnia 31 grudnia 2010 r. faktur korygujących do faktur sprzedaży wystawionych za 2005 rok z możliwością obniżenia podatku należnego za 2005 r.

Prawo do wystawiania faktury korygującej oraz zasady rozliczania faktur korygujących przez nabywcę i dostawcę zostały szczegółowo unormowane w następujących przepisach:

Zgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia w sprawie faktur (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) faktury korygujące wystawia się m. in. w razie udzielenia rabatu albo w razie stwierdzenia pomyłek w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie.

Istotą faktur korygujących VAT jest korekta faktur pierwotnych. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku należnego.

Zarówno przepisy ustawy o podatku od towaru i usług jak i rozporządzenia Ministra Finansów zwierające przepisy wykonawcze do ustawy nie regulują terminu do wystawiania faktur korygujących. Zgodnie zaś z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Stosownie do art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczeniem należy przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego tak, aby organ podatkowy miał możliwość skontrolowania czy korekty faktur są zasadne, a co za tym idzie czy kwoty wykazane w deklaracjach są prawidłowe. Zasadne zatem wydaje się, że korekty faktur powinny być dokonywane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.