Przedawnienie zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedawnienie zobowiązania podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy stosując się do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a, ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna wartość przedawnionych zobowiązań wykazać jako przychód do opodatkowania?”

Fragment:

Zdaniem Spółki, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna wartość przedawnionych zobowiązań wykazać jako przychód do opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazane w bilansie Spółki, które stosownie do przepisu art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny uległy przedawnieniu. W myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 16 poz. 93 ze zm.), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Z cytowanego wyżej art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że niewyegzekwowane od dłużnika zobowiązanie (w niniejszym przypadku Spółki) po określonym czasie stanowi jego przychód, niezależnie od faktu, czy wcześniej zaliczono je do kosztów uzyskania przychodów, czy też nie.

2011
1
wrz

Istota:

Wnioskodawca ma prawo do wystawienia do dnia 31 grudnia 2010 r. faktur korygujących do faktur sprzedaży wystawionych za 2005 rok z możliwością obniżenia podatku należnego za 2005 r.

Fragment:

Nr 212, poz. 1337 ze zm.) faktury korygujące wystawia się m. in. w razie udzielenia rabatu albo w razie stwierdzenia pomyłek w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie. Istotą faktur korygujących VAT jest korekta faktur pierwotnych. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku należnego. Zarówno przepisy ustawy o podatku od towaru i usług jak i rozporządzenia Ministra Finansów zwierające przepisy wykonawcze do ustawy nie regulują terminu do wystawiania faktur korygujących. Zgodnie zaś z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Stosownie do art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczeniem należy przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego tak, aby organ podatkowy miał możliwość skontrolowania czy korekty faktur są zasadne, a co za tym idzie czy kwoty wykazane w deklaracjach są prawidłowe. Zasadne zatem wydaje się, że korekty faktur powinny być dokonywane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość wystąpienia o rozliczenie nadwyżki podatku VAT z podatkiem należnym lub możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku wykazanego w deklaracji VAT -7 złożonej w dniu 23 lipca 2001r.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych w całości lub w części, stawką niższą niż określona w art. 18 ust. 1, przysługuje prawo do zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4. W ust. 3 ww. artykułu wskazano, iż podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych wyłącznie stawką, o której mowa w art. 18 ust. 1, u których podatek naliczony jest wyższy od podatku należnego, przysługuje zwrot różnicy podatku z urzędu skarbowego w kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Z art. 21 ust. 4 ww. ustawy wynika, iż przypadku gdy kwota nadwyżki podatku naliczonego u podatnika dokonującego sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka określona w art. 18 ust. 1 przekracza kwotę wynoszącą 22% całości obrotu opodatkowanego stawkami niższymi, zwrotowi na rachunek bankowy podlega nadwyżka do wysokości tej kwoty. Pozostała część nadwyżki podlega rozliczeniu w trybie określonym w ust. 1. Powołane wyżej przepisy określają zatem, w jakich przypadkach podatnik mógł skorzystać z prawa do zwrotu podatku.

2011
1
sie

Istota:

Obliczanie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem 1 września 2005 r., w przypadku których przed tym dniem nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia

Fragment:

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w pkt II. 2) pisma z dnia 13 grudnia 2005 r., „w tym przypadku na podstawie nowego art. 70 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, termin przedawnienia tego zobowiązania biegnie na nowo od dnia 1 września 2005 r. Bieg terminu przedawnienia może być przerywany w wyniku zastosowania po dniu 1 września 2005 r. środka egzekucyjnego”. Takie stanowisko znalazło potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 października 2007 r. sygn. akt I SA/Łd 691/07 oraz wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Op 273/07 i z dnia 5 listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Op 281/07. Jednakże w orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowała się odmienna wykładnia przepisu art. 70 § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa w związku z art. 21 ustawy nowelizującej (m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2007 r. sygn. akt II FSK 117/06, z dnia 12 kwietnia 2007 r. sygn. akt II FSK 518/06, z dnia 16 maja 2007 r. sygn. akt II FSK 668/06, z dnia 24 kwietnia 2008 r. sygn. akt II FSK 374/07, z dnia 17 lipca 2009 r. sygn. akt II FSK 413/08 i z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt II FSK 631/08). W ostatnim z powołanych wyroków Naczelny Sąd Administracyjny (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Powołanie przez stronę w skardze kasacyjnej przepisu prawa materialnego, który nie był zastosowany w sprawie, nie może odnieść zamierzonego skutku, czyniąc nieskutecznym zarzut jego naruszenia.
2. Ocena prawna wyrażona w orzeczeniu sądu wydanym wcześniej, a dotyczącym niniejszej sprawy, jest wiążąca w sprawie zarówno gdy dotyczy zastosowania przepisów prawa materialnego, jak i przepisów postępowania administracyjnego. Odmienna ocena materiału dowodowego stanowi prawnie niedopuszczalną polemikę z prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.
3. Przytoczenie podstawy kasacyjnej musi być precyzyjne, gdyż - z uwagi na związanie sądu kasacyjnego granicami skargi kasacyjnej - Naczelny Sąd Administracyjny może uwzględnić tylko te przepisy, które zostały wyraźnie wskazane w skardze kasacyjnej jako naruszone. Nie jest natomiast władny badać, czy Wojewódzki Sąd Administracyjny nie naruszył innych przepisów.

Fragment:

Skargę kasacyjną od wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 27 września 2006 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyli podatnicy (reprezentowani przez pełnomocnika - doradcę podatkowego), opierając skargę kasacyjną na następujących podstawach: (1) naruszenia przez WSA prawa materialnego, tj. art. 59 § 1 pkt 9 O.p. wskutek naruszenia przez WSA przepisów art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ i c/ P.p.s.a. i w konsekwencji wydanie wyroku podtrzymującego decyzję wydaną w sytuacji wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, (2) naruszenia przez WSA przepisów postępowania, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. brak reakcji tego Sądu na naruszenie przez organ art. 122 O.p., dotyczącego zarówno braku niezbędnych działań zmierzających do ustalenia prawdy obiektywnej, jak i braku należytego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w związku z naruszeniem przez WSA art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ P.p.s.a., (3) naruszenia przez WSA prawa procesowego, poprzez błędne zastosowanie art. 153 P.p.s.a., które miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie, (4) naruszenia przez WSA prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię i skutkiem tego niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 55 ust. 7 w związku z art. 38 ustawy Państwo-Kościół. Powołując się na powyższe podstawy kasacyjne, wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku WSA w Bydgoszczy w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

2011
1
cze

Istota:

1. Czy istnieje po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w zakresie uiszczenia podatku od odziedziczonego spadku w zakresie odzyskanej nieruchomości?2.Z jaką datą w skład masy spadkowej weszła odzyskana przez spadkobierców nieruchomość, a więc z jaką datą powstał obowiązek podatkowy?

Fragment:

Z jaką datą w skład masy spadkowej weszła odzyskana nieruchomość, a więc z jaką datą powstał obowiązek w zakresie podatku od spadków i darowizn, należnego od tej nieruchomości w myśl przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 142 poz.1514 ze zm.). Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro doszło do unieważnienia aktów nacjonalizacyjnych ze skutkiem ex tunc, to należy przyjąć, iż M. X. nigdy nie została pozbawiona własności przedmiotowych nieruchomości, a tym samym jej spadkobierca W. X. W związku z tym, w chwili śmierci spadkodawcy w skład masy spadkowej po nim wchodziła również przedmiotowa nieruchomość, a obowiązek podatkowy wobec spadkobierców, który powstał w tej samej dacie uległ przedawnieniu. Wnioskodawczyni wskazała dodatkowo, iż w ugodzie sądowej z 1996 r. zostało wymienione mienie masy spadkowej i został od niego zapłacony podatek. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik jest uprawniony do skorygowania deklaracji podatkowych PIT poprzez odpowiednie zmiany pozycji przychodów, kosztów uzyskania przychodu, dochodu oraz zaliczek podatkowych z powodu błędnego uznawania osoby wykonującej usługi na rzecz podmiotu gospodarczego jako pracownika, mimo że faktycznie był on zleceniobiorcą, tak aby wypłacona kwota netto pozostała ta sama?

Fragment:

Takie rozumienie uprawnienia do złożenia korekt deklaracji implikowane jest dodatkowo poprzez konstrukcję instytucji wniosku o stwierdzenie nadpłaty. W szczególności, zgodnie z art. 79 § 2 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku gdy podatnik wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa: po upływie 5 lat od dnia złożenia zeznania (deklaracji). Tym samym w przypadku gdy przyjmiemy, że uprawnienie do złożenia korekty wygasa wraz z upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wówczas w związku z różnicą terminu przedawnienia, które jest liczone od końca roku, w którym upłynął termin płatności i terminu wygaśnięcia prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty liczonego od dnia złożenia zeznania (deklaracji), powstanie sytuacja, w której podatnik będzie miał uprawnienie do złożenia korekty deklaracji jednakże nie będzie miał prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. W konsekwencji, korekta deklaracji złożona w takim terminie również nie będzie wywierała skutków prawnych, gdyż podatnik nie otrzyma zwrotu nadpłaty powstałej w wyniku złożenia korekty deklaracji podatkowej, pomimo że zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu.

2011
1
maj

Istota:

Czy można dokonać likwidacji dokumentacji podatkowej w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązań podatkowych?

Fragment:

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, wygasają obowiązki ciążące: na podatniku – przechowywania prowadzonych ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem, a na płatniku – przechowywania dokumentów związanych z poborem podatków. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie uznał wyrażonewe wniosku stanowisko za prawidłowe. W związku z tym postanowiono jak w sentencji. Nadmienia się, iż interpretację wydano w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, tj. nie poddano badaniu czy – mając na uwadze przepisy zawarte w ww. ustawie Ordynacja podatkowa – nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego. Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

2011
1
kwi

Istota:

Czy synowie ponoszą konsekwencje z tytułu nie uregulowania podatku od spadków i darowizn przez ojca, który jako spadkobierca nabył prawa do spadku, co stwierdzono postanowieniem sądu z dnia 23 października 1977 r.?

Fragment:

W myśl art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnicy są obowiązani, z zastrzeżenie ustępu 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Z przytoczonych przepisów wynika, że zeznanie podatkowe o nabyciu przedmiotów majątkowych tytułem spadku należy składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie, w myśl przepisów art. 68 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, nie powstaje pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy wygasł z końcem 1982 roku. Wobec powyższego, organ podatkowy uznaje stanowisko strony wyrażone we wniosku za prawidłowe.

2011
1
lut

Istota:

Czy za lata 1992-1993 mam prawo jeszcze do ulgi na remont i modernizację?

Fragment:

(...) robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia. Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty (art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 70 § 1 cytowanej na wstępie ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast stosownie do art. 330 ww. ustawy, zwrot nadpłat powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy - Ordynacja podatkowa, dokonywany jest na podstawie przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 108 poz. 486 ze zm.). Z art. 29 ust. 4 ustawy o zobowiązaniach podatkowych wynika, że nadpłata nie podlega zwrotowi po upływie 3 lat licząc od końca roku, w którym powstała lub gdy nie można ustalić osoby uprawnionej do jej odbioru.