Przedawnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedawnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania kredytowego

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny, powołane przepisy prawa podatkowego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawczyni, powołując się na przedawnienie zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu, odmówiła jego spłacenia, wówczas osiągnęła w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych realne przysporzenie majątkowe (przychód). Przychód ten nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia, lecz stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód ten powstał w momencie przedawnienia zobowiązania, w wysokości zadłużenia z tytułu należności głównej oraz odsetek za zwłokę, które były wymagalne na moment przedawnienia. Zatem, skoro przedawnienie przedmiotowego zobowiązania kredytowego nastąpiło w 2016 r., to po stronie Wnioskodawczyni powstał w tym roku podatkowym przychód z innych źródeł. Uwzględniając powyższe, na obecnym wierzycielu spoczywał obowiązek sporządzenia dla Wnioskodawczyni informacji, o której mowa w art. 42a ww. ustawy o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). W konsekwencji Wnioskodawczyni zobowiązana była do złożenia korekty zeznania podatkowego za 2016 r. i wykazania w nim przychodu z tytułu przedawnienia zobowiązania kredytowego.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przedawnienia zobowiązania kredytowego.

Fragment:

(...) przedawnienie wierzytelności nastąpiło w 2014 r., a nie w 2016 r. Ponadto, przedawnienie wierzytelności nie jest tożsame z umorzeniem wierzytelności. Istota przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego w ustawie terminu, ten przeciwko któremu kieruje się roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia, ale roszczenie przedawnione nie gaśnie, a jedynie nie będzie mogło być przymusowo zrealizowane. Nadto roszczenie takie jest nadal uznawane za prawnie istniejące i obecny wierzyciel może dalej je np. sprzedać. Znajduje to przede wszystkim wyraz w tym, że dłużnik może spełnić to świadczenie, a następnie nie może dochodzić jego zwrotu pomimo terminu przedawnienia, gdyż w świetle prawa spełnił należne zobowiązanie. W związku z przedawnieniem zobowiązania kredytowego, zdaniem Wnioskodawczyni nie nastąpiło po jej stronie trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia wierzytelności przez bank, bowiem samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
13
sty

Istota:

W zakresie możliwości przenoszenia nadwyżki podatku naliczonego na należnym w sytuacji gdy w okresach rozliczeniowych powstaje podatek należny oraz kompensacji kwot podatku naliczonego z podatkiem należnym.

Fragment:

Jak wskazywano powyżej, pogląd zademonstrowany w uchwale NSA został utrwalony w późniejszej praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych, jak również praktyce interpretacyjnej organów podatkowych, które wprost wskazywały, iż do kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, o której mowa we wniosku, mają zastosowanie wszystkie przepisy Ordynacji podatkowej odnoszące się do „ zobowiązania podatkowego ”. W rezultacie - mając na względzie konsekwencję i spójność w stosowaniu prawa, a także zasady wykładni systemowej wewnętrznej - uznać należy, iż nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym przeniesione z poprzednich okresów rozliczeniowych - podlegają kompensacji z kwotami podatku VAT należnego wykazywanymi w poszczególnych okresach rozliczeniowych (w których nie powstanie kolejna nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym) na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej, tj. począwszy od najwcześniej powstałej nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Za powyższym poglądem przemawiają również względy pewności i bezpieczeństwa prawnego, które legły u podstaw uchwały NSA wskazującej, iż art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie również do nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym - przenoszonych na następne okresy rozliczeniowe. Przyjęcie bowiem innej metody kompensacji nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym z kwotami podatku VAT należnego, mogłoby w praktyce doprowadzić do sytuacji, w której możliwość dokonania takiej kompensacji byłaby dla podatnika istotnie utrudniona, a w niektórych przypadkach - niemożliwa.

2017
12
wrz

Istota:

Skutków podatkowych przedawnienia zobowiązania kredytowego

Fragment:

(...) przedawnieniem roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, a to ... Bank Polska S.A., bowiem w ocenie Wnioskodawczyni, zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Zgodnie bowiem z treścią art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa – zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W ocenie Wnioskodawczyni, ewentualnie uzyskany przez Nią przychód należy traktować bowiem jako przychód za rok, w którym wystąpiła okoliczność przedawnienia, tj. przychód za rok 2010, w którym to roku nastąpiło przedawnienie zobowiązania na podstawie przepisów prawa, a nie za rok 2016, w którym nowy wierzyciel wytoczył powództwo o zapłatę przedawnionych należności, a Wnioskodawczyni w toku postępowania sadowego podniosła zarzut przedawnienia. Zdaniem Wnioskodawczyni, wskazać należy, że przedawnienie roszczenia wierzyciela nastąpiło z upływem trzech lat od daty uprawomocnienia się postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ... z dnia 13 grudnia 2007 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt KM ..., a to z dniem 28 grudnia 2007 r., bowiem (...)

2017
12
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z przedawnionej wierzytelności.

Fragment:

W tym miejscu wskazać należy, że skoro w 2009 r. nastąpiło przedawnienie roszczenia, i Zainteresowana uzyskała przychód podatkowy to termin płatności podatku z ww. tytułu upłynął z dniem 30 kwietnia 2010 r., a co za tym idzie przedawnienie zobowiązania podatkowego nastąpiło z dniem 1 stycznia 2016 r. W świetle powyższego nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawczyni, w myśl którego podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jak wykazano bowiem wyżej, w sytuacji gdy występuje niemożność przymusowego wyegzekwowania zobowiązania mimo braku jego faktycznego wykonania, dłużnik uzyskuje pewną korzyść majątkową, przejawiającą się w tym, że nie musi realnie wykonać zobowiązania. Co prawda, obecny wierzyciel nie miał podstaw do wystawienia informacji PIT-8C, jednakże nie z powodu braku uzyskania przychodu. Przychód powstał bowiem w momencie przedawnienia zobowiązania, kiedy wierzycielem był inny podmiot. Nie zmienia to jednak faktu, że Wnioskodawczyni uzyskała – w momencie przedawnienia zobowiązania, tj. w 2009 r. – przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednakże w sytuacji przedstawionej we wniosku Zainteresowana nie jest zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego od ww. przychodu z uwagi na fakt, że z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

2016
26
lis

Istota:

W związku z przedawnieniem zobowiązania z tytułu pożyczki gotówkowej, nie nastąpiło po stronie Wnioskodawcy trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia wierzytelności, ponieważ samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w niniejszej sprawie nie wystąpił obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika, a Wnioskodawca nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Fragment:

W sytuacji, gdy wierzyciel nie umorzył należności, samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, w związku z przedawnieniem zobowiązania z tytułu pożyczki gotówkowej, nie nastąpiło po stronie Wnioskodawcy trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia wierzytelności, ponieważ samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w niniejszej sprawie nie wystąpił obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika, a Wnioskodawca nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
31
maj

Istota:

Przedawnienie zobowiązania.

Fragment:

W sytuacji, gdy wierzyciel nie umorzył należności, samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, w związku z przedawnieniem zobowiązania kredytowego, nie nastąpiło po stronie Wnioskodawczyni trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia wierzytelności przez bank, bowiem samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w przedmiotowej sprawie nie wystąpił obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika, a Wnioskodawczyni nie uzyskała przychodu podlegającego opodatkowaniu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
31
paź

Istota:

Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawiono faktury korygujące do faktur wewnętrznych wystawionych w okresach, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu lub nie uległo przedawnieniu.

Fragment:

Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do wystawienia faktur korygujących do faktur wewnętrznych objętych okresem przedawnienia, a zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczenia ww. faktur korygujących w deklaracji podatkowej, gdyż faktury te zostały wystawione do faktur pierwotnych za okresy, w stosunku do których w podatku VAT nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca wystawiając korekty do faktur wewnętrznych (wystawionych w trybie art. 106 ust. 7 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy) jest równocześnie ich odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekt faktur, jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru, w związku z czym Wnioskodawca nabył prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych jedynie w odniesieniu do okresu w stosunku, do którego nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających VAT, wystawionych w okresach, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, Wnioskodawca był uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego, należało uznać za nieprawidłowe, natomiast za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca był uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających VAT, wystawionych w okresach, za które zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu.

2012
4
paź

Istota:

Do czasu wejścia w życie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, organy podatkowe właściwe w zakresie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, na podstawie art. 121 w związku z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zawiadamiają podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz o rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, w związku z art. 70 § 7 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Fragment:

W związku z tym skutkiem niniejszego wyroku jest konieczność nowelizacji tego przepisu w sposób gwarantujący, że podatnik z chwilą upływu 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostanie poinformowany, że przedawnienie nie nastąpi z uwagi na zawieszenie jego biegu.”. Trybunał Konstytucyjny nie wskazał żadnych innych skutków wyroku, w szczególności nie stwierdził, aby wydane orzeczenie miało uchylać czy pozbawiać prawnej skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia, w wyniku przesłanki określonej w przepisie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, dokonanego wcześniej bez zawiadomienia podatnika. W szczególności takiego skutku nie można upatrywać wobec zastosowania przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2005 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność zmiany aktualnie obowiązującego przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Takie działania legislacyjne zostały już podjęte. III. Stosowanie przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mając na względzie konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził: „ Jednakże z chwilą upływu 5-letniego terminu przedawnienia podatnik musi zostać poinformowany, że przedawnienie nie następuje, bo jego bieg został zawieszony w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego.

2012
24
cze

Istota:

Czy powstała w lipcu 2003 r. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ulega przedawnieniu oraz czy jest możliwość zwrotu tej nadwyżki?

Fragment:

Przedawnienie zobowiązań podatkowych dotyczy wszystkich zobowiązań, bez względu na sposób ich powstania. Przedawnieniu podlegają zarówno zobowiązania powstałe po doręczeniu decyzji ustalającej, jak i zobowiązania powstające z mocy prawa. W komentowanym przepisie określony jest jeden termin przedawnienia - wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten nie może być ani odroczony (art. 48 Ordynacji podatkowej) przez organ podatkowy, ani też przedłużony przez Ministra Finansów (art. 50 Ordynacji podatkowej). Jest to termin materialnoprawny, przez co nie znajduje do niego zastosowanie instytucja przywrócenia terminu. W związku z powyższym należy przyjąć tezę, że jeżeli przedawnia się zobowiązanie podatkowe, to wraz z nim przedawnieniu ulegają także inne elementy danego stosunku prawno-podatkowego. W wyroku z dnia 30 września 2009 r. sygn. akt I SA/Bk 295/09 WSA w Białymstoku stwierdził, iż przedawnienie, o którym mowa w art. 70 Ordynacji podatkowej, dotyczy wszystkich elementów konstrukcyjnych podatku, które wynikają z tego samego obowiązku podatkowego, co potencjalne zobowiązanie podatkowe.