Przechowywanie dokumentów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przechowywanie dokumentów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca m.in. podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

Fragment:

System ten pozwalać będzie na przechowywanie dokumentów księgowych otrzymanych w formie elektronicznej a także na przeprowadzenie digitalizacji wzmiankowanych dokumentów otrzymanych w wersji papierowej, to jest ich zapisu w formacie elektronicznym (w formie skanu). Skan dokumentu księgowego jest wprowadzany do systemu księgowego Spółki wraz z określonymi danymi odnoszącymi się do dokumentu oraz związanego z nim zamówienia. W przypadku błędów na fakturze wystawionej przez Kontrahenta (np. błędna kalkulacja VAT lub zastosowanie błędnej stawki VAT), Spółka zwraca się do niego z prośbą o wystawienie faktury korygującej. Spółka wprowadzając dany dokument księgowy do systemu dokonuje, kontroli danych dotyczących danego Kontrahenta oraz zrealizowanej dostawy lub usługi z innymi dostępnymi Spółce informacjami. Weryfikacja taka pozwala na ustalenie wiarygodnej ścieżki audytu pomiędzy danym dokumentem księgowym, a zrealizowaną na rzecz Spółki przez konkretnego Kontrahenta dostawą towarów lub świadczeniem usług. W konsekwencji Spółka będzie miała każdorazowo pewność co do podmiotu, od którego otrzymała dany dokument księgowy, oraz będzie w stanie w każdym czasie zweryfikować ten fakt.

2017
12
paź

Istota:

Czy w przedstawionym przypadku, na potrzeby przepisów ustawy o VAT Spółka będzie uprawniona do archiwizacji Dokumentów jedynie w formie elektronicznej (w postaci skanów) Dokumentów otrzymanych w formie papierowej i zaprzestania archiwizowania Dokumentów w formie papierowej?

Fragment:

Celem Spółki jest przechowywanie Dokumentów jedynie w formie elektronicznej. Dokumenty będą przechowywane w formie elektronicznej (w postaci skanów) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Spółka zaznacza, iż również ta część Dokumentów, która jest przez Spółkę otrzymywana drogą elektroniczną (w formacie PDF, na specjalnie przygotowane do tego konto mailowe) również będzie archiwizowana w nowym systemie, jedynie w formie elektronicznej. Poza archiwizowaniem Dokumentów w systemie, dodatkowo, w celach bezpieczeństwa, Dokumenty będą okresowo zgrywane na nośniki zewnętrzne (np. dyski zewnętrzne, pendrive, DVD). W odpowiedzi na wezwanie wskazano, że wdrażany przez Spółkę system zapewni autentyczność pochodzenia, integralność oraz czytelność otrzymywanych faktur. Otrzymane w formie papierowej dokumenty będą skanowane do formatu elektronicznego PDF lub TIFF przez pracowników Wnioskodawcy, przy czym wersja elektroniczna zeskanowanej faktury będzie wiernym i czytelnym odzwierciedleniem wersji papierowej. Każdy dokument będzie poddany kontroli biznesowej poprzez proces weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym przez pracowników Wnioskodawcy odpowiedzialnych za rozliczenia z klientami i kontrahentami.

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz innych dokumentów księgowych, których papierowa forma zostanie zniszczona.

Fragment:

(...) przechowywanie dokumentów w podziale na okresy rozliczeniowe; dokumenty archiwizowane będą w formie nieedytowalnej, co oznacza, że po wprowadzeniu dokumentów do systemu nie będzie możliwości dokonania jakiejkolwiek modyfikacji ich zawartości (treści) ‒ dzięki czemu zapewniona zostanie integralność dokumentów; elektroniczny zapis dokumentów będzie miał odpowiednią jakość, aby zapewnić pełną możliwość odczytu danych zawartych na dokumentach przez cały okres ich przechowywania w systemie Wnioskodawcy ‒ dzięki czemu spełniony zostanie wymóg czytelności dokumentów; dokumenty będą przechowywane w sposób, który zapewni pewność co do tożsamości podmiotu, który wystawił dany dokument (w szczególności dostawcy towarów/usług) na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca wprowadził i stosuje procedury z zakresu kontroli biznesowej, ustalające wiarygodną ścieżkę audytu między dokumentem a dostawą towarów lub świadczeniem usług (w szczególności obejmujące weryfikację: danych wystawcy dokumentów, zgodności nabywanego towaru lub usługi z zamówieniem lub umową, zgodności kwoty wskazanej na dokumencie z zamówieniem lub umową, momentu realizacji usługi lub dostawy towaru).

2013
1
lis

Istota:

Przechowywanie faktur w formie elektronicznej.

Fragment:

Brak jest odrębnych zasad regulujących przechowywanie dokumentów dla potrzeb prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w sposób odmienny niż przewidziano to dla dokumentowania dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług. Odmienne zasady dokumentowania czynności i przechowywania dokumentów w zakresie różnych podatków, prowadziłyby do chaosu i licznych nieporozumień. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawĄ - podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 6. Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2012
2
lut

Istota:

Przechowywanie dokumentów sprzedaży.

Fragment:

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, wymogiem przechowywania kopii faktury, jest zachowanie jej oryginalnej postaci, a ten warunek spełnia także przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. niemodyfikowanego pliku tekstowego, pozwalającego na każdorazowe odtworzenie formy papierowej na żądanie organu podatkowego, w jej oryginalnej postaci. Minister Finansów kwestionując stanowisko Sądu pierwszej instancji, złożył w dniu 15 grudnia 2010 r. skargę kasacyjną, która wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. akt I FSK 118/11 została oddalona. W ww. wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, podzielając stanowisko i argumentację Sądu pierwszej instancji stwierdził, iż polski ustawodawca nie skorzystał z opcji wyrażonej w art. 247 ust. 2 Dyrektywy 112 i nie określił w sposób wyraźny w prawie krajowym wymogów w zakresie przechowywania faktur w takiej samej postaci, w jakiej zostały one przesłane czy udostępnione. Zdaniem Sądu, z użytego w przepisie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług sformułowania „ w oryginalnej postaci ” nie wynika, by należało przechowywać faktury w takiej samej formie w jakiej zostały wystawione.

2011
25
lis

Istota:

Jeżeli w istocie stosowane przez Wnioskodawcę systemy przechowywania kopii faktur oraz kopii faktur korygujących gwarantują autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jak również łatwość ich odszukania oraz bezzwłoczny dostęp do faktur uprawnionego organu, to Wnioskodawca może przechowywać kopie wystawionych faktur VAT oraz faktur korygujących jedynie w formie elektronicznej, mimo że ich oryginały mają postać papierową (drukowaną).

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl art. 106 ust. 8 ww. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania; może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności; może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach. Na podstawie delegacji zawartej w ww. przepisie, minister finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Czy opisany sposób archiwizacji e-faktur spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

Fragment:

Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2010r., autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Wymienione metody zapewnienia przedmiotowych cech faktur są tylko przykładowym wyliczeniem, co oznacza, że podatnik będzie mógł zastosować inne, dowolne środki zapewnienia autentyczności i integralności faktury, w tym m.in. przesyłania faktur w formie pliku PDF. Stosownie do § 6-8 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r., faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; łatwe ich odszukanie; organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek przechowywania zużytej kasy fiskalnej

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), zwanym dalej rozporządzeniem. Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i sprzedaży oraz serwisowania sprzętu komputerowego. Ewidencja obrotu i kwot podatku należnego prowadzona jest z wykorzystaniem kas rejestrujących. W związku z tym, iż w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy pamięć fiskalna w kasie rejestrującej zostanie w całości wyczerpana, zajdzie konieczność albo wymiany modułu fiskalnego albo całkowitego zaprzestania używania dotychczasowej kasy fiskalnej.

2011
1
paź

Istota:

Przesyłanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej

Fragment:

Ponadto, w myśl § 6 cyt. rozporządzenia, faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego; łatwe ich odszukanie; organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur. Dodatkowo § 8 cyt. rozporządzenia, wskazuje, że faktury przesyłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie udostępniane są organowi podatkowemu i organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawarte. Należy tutaj zauważyć, że w wyżej wymienionym rozporządzeniu ustawodawca nie odniósł się do faktur korygujących. W związku z tym należy zwrócić uwagę na § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Procedury gwarantujące zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elektronicznych.

Fragment:

Jeżeli zatem Wnioskodawca zdecyduje się na dodatkowe przechowywanie dokumentów w formie papierowej należy zauważyć, iż cytowane przepisy nie przeciwstawiają się archiwizowaniu faktur w takiej formie. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, o ile opisane procedury przesyłania faktur w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zawarte będą w umowie i zapewnią autentyczność i integralność faktur. Dodatkowo informuje się, iż szczegółowe zasady wystawiania faktur od dnia 1 grudnia 2008r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto informuje się, iż w zakresie pytania czy kontrahenci korzystający z wymiany danych EDI mogą także, poza obligatoryjnym przechowywaniem faktur w formie elektronicznej gwarantującej autentyczność pochodzenia i integralność treści, przechowywać i archiwizować faktury w formie papierowej, na potrzeby budżetowania, controllingu i księgowania dokumentów, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.