Przechowywanie akt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przechowywanie akt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy przychody z tytułu świadczonych usług przechowywania dokumentów na zlecenie podmiotów gospodarczych powinny być rozliczane w czasie, czy w momencie wystawienia faktury.

Fragment:

(...) W dniu 06.06.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął pisemny wniosek wspólników spółki prawa cywilnego z dnia 03.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wspólnicy spółki cywilnej zamierzają podjąć działalność w zakresie przechowywania dokumentów na zlecenie podmiotów gospodarczych. Okresy przechowywania mogą wynosić 5, 10, 25, 50 lat. Na podstawie zawieranych umów dokumenty mają być przejmowane od zleceniodawcy w dniu podpisania umowy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dodatkowo będzie sporządzany protokół przyjęcia dokumentacji. Następnie wspólnicy spółki cywilnej będą porządkować dokumentację, polegać to będzie m. in. na brakowaniu akt, pakowaniu archiwizowanych akt do teczek tekturowych, nadawanie teczkom tytułów, dat skrajnych oraz kategorii archiwalnych.Proces porządkowania dokumentacji (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na przechowywaniu akt płacowych i osobowych, klasyfikowanych według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 92.51.12.

Fragment:

(...) Zgodnie z przedstawionym przez podatnika stanem faktycznym Spółka świadczy usługi polegające na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. Spółka posiada wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych uzyskany stosownie do wymogów ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.02.171.1396 z późn. zm.). W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy ww. usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z treścią poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT postanowiono, iż zwalnia się od opodatkowania klasyfikowane (...)

2011
1
lut

Istota:

W którym momencie powstaje przychód, w rozumieniu ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), z tytułu wykonywania usług archiwowania dokumentów, które to usługi bedą świadczone w nastepnych latach podatkowych, natomiast zapłata za ich wykonanie zostanie uiszczona jednorazowo z góry, oraz w jaki sposób tak otrzymane przychody nalezy ewidencjonować w księgach rachunkowych?

Fragment:

(...) W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego w Wadowicach Nr OP/423 – 3/03 z dnia 10.04.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej powyżej ustawy stwierdza, co następuje. Zapytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do przychodów uiszczonej jednorazowo w formie rzeczowej płatności za usługi archiwowania dokumentów, które będą wykonywane w następnych latach podatkowych. Z pisma Spółki wynika, że usługi archiwowania dokumentów będą wykonywane przez okres kilku lat od momentu zawarcia umowy. Stosownie do art. 12 ust.3 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami z działalności gospodarczej są przychody należne, choćby nie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Zdaniem strony usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, co wynika z dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ww. ustawy. Należą do nich m.in. określone w poz. 11 załącznika, oznaczone symbolem PKWiU - ex 92 usługi związane z kulturą , w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi (...)