Przechowywanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przechowywanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupu przechowywanych jedynie w formie elektronicznej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupu przechowywanych jedynie w formie elektronicznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupu przechowywanych jedynie w formie elektronicznej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji ciśnieniowych naczyń wzbiorczych i układów stabilizacji ciśnienia. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje transakcji dokumentowanych fakturami (Spółka zarówno sprzedaje, jak i nabywa towary i usługi). W ciągu miesiąca Spółka zarówno wystawia, jak i otrzymuje dużą ilość faktur w wersji papierowej, które obecnie przechowywane i archiwizowane są również w formie papierowej, co wiąże się z wysokimi kosztami. Celem minimalizacji kosztów oraz usprawnienia procesu dostępu do faktur w ramach obowiązującego prawa, Spółka rozważa zmianę praktyki w zakresie przechowywania faktur otrzymywanych w formie papierowej. Planowane jest przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, w postaci plików elektronicznych powstałych w wyniku zeskanowania ww. dokumentów (dalej: Skany).

2018
30
cze

Istota:

Sposób archiwizowania faktur i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikający z archiwizowanych faktur.

Fragment:

Wnioskodawca zapewni wskazanym organom, na ich żądanie, bezzwłoczny dostęp do przechowywanych faktur, jak również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych zawartych w tych fakturach w siedzibie Wnioskodawcy. Faktury przechowywane będą w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie (wskutek możliwości odszukania faktury np. po jej numerze lub numerze księgowym) oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro przechowywanie faktur przez Spółkę w opisanej formie elektronicznej, jak wskazał Wnioskodawca, będzie zapewniało autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych dokumentów, a także umożliwiało dostęp do tych faktur na żądanie odpowiednim organom wskazanym w art. 112a ust. 3 ustawy (przy spełnieniu przesłanki dotyczącej dostępu on-line do tych faktur za pomocą środków elektronicznych tym organom), to opisany sposób archiwizowania faktur będzie zgodny z powołanymi przepisami. Tym samym, spełnione zostaną warunki określone w art. 106m, art. 112 oraz art. 112a ustawy. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
30
cze

Istota:

Sposób archiwizowania faktur i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikający z archiwizowanych faktur.

Fragment:

Wnioskodawca zapewni wskazanym organom, na ich żądanie, bezzwłoczny dostęp do przechowywanych faktur, jak również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych zawartych w tych fakturach w siedzibie Wnioskodawcy. Faktury przechowywane będą w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie (wskutek możliwości odszukania faktury np. po jej numerze lub numerze księgowym) oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro przechowywanie faktur przez Spółkę w opisanej formie elektronicznej, jak wskazał Wnioskodawca, będzie zapewniało autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych dokumentów, a także umożliwiało dostęp do tych faktur na żądanie odpowiednim organom wskazanym w art. 112a ust. 3 ustawy (przy spełnieniu przesłanki dotyczącej dostępu on-line do tych faktur za pomocą środków elektronicznych tym organom), to opisany sposób archiwizowania faktur będzie zgodny z powołanymi przepisami. Tym samym, spełnione zostaną warunki określone w art. 106m, art. 112 oraz art. 112a ustawy. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie prawa do przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (pod ogólnymi warunkami) zawartego na fakturach i dokumentach zakupowych jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej

Fragment:

Z powołanych przepisów wynika, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (wystawianych kontrahentom i otrzymywanych od nich) w dowolny sposób, np. w formie zapisu elektronicznego na elektronicznych nośnikach danych, jednakże sposób ten ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z uwagi na to, że faktury są przez Spółkę przechowywane w sposób określony wskazanymi powyżej przepisami, a Spółka zapewnia autentyczność i integralność treści w okresie od momentu ich otrzymania do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wskazane w opisie stanu faktycznego dokumenty mogą być archiwizowane wyłącznie w sposób elektroniczny, bez konieczności przechowywania ich w wersji papierowej. Zaprezentowane wyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w całości w aktualnej praktyce organów podatkowych wypowiadających się w podobnych stanach faktycznych, które konsekwentnie wskazują, że przechowywanie w formie elektronicznej faktur elektronicznych oraz otrzymanych w formie papierowej (i niszczenie pierwotnych egzemplarzy papierowych) jest dopuszczalne, jak również że tak przechowywane faktury dają podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018
15
kwi

Istota:

Uznanie czy dokumenty przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej uprawniają do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, prawa do odliczenia podatku z faktur sprzedażowych dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług przechowywanych wyłącznie w wersji elektronicznej oraz przechowywania wyłącznie w wersji elektronicznej faktur i innych dokumentów księgowych otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, które następnie zostały zdigitalizowane.

Fragment:

Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych (m in. faktur, faktur korygujących, rachunków, paragonów itd.) otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, które zostały następnie zdigitalizowane jest zgodne z przepisami prawa i może być stosowane przez Spółkę, jeżeli dokumenty te będą przechowywane wyłącznie w wersji elektronicznej? Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, przechowywanych wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej – przy założeniu, że spełnione zostaną zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy? Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym przechowywanie faktur sprzedażowych dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług wyłącznie w wersji elektronicznej, jest zgodne z przepisami ustawy o VAT? Czy dokumenty potwierdzające Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów gromadzone i przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej (np. w postaci skanu oryginalnego listu przewozowego CMR, tj. takiego, który zawiera m.in. (...)

2017
9
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości przechowywania przez Wnioskodawcę wystawianych faktur dokumentujących świadczenie usług wyłącznie w formie elektronicznej.

Fragment:

Sposób przechowywania faktur musi być zgodny z wymogami ustawodawcy, musi zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Wymogiem przechowywania faktury, jest zachowanie jej oryginalnej postaci gwarantującej autentyczność pochodzenia i integralność treści, a ten warunek spełnia także przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. w formie obrazu elektronicznego, pozwalającego na każdorazowe odtworzenie formy papierowej na żądanie organu podatkowego, w jej oryginalnej postaci. Powyższe potwierdzają organy podatkowe w treści wydawanych interpretacji indywidualnych, gdzie tytułem przykładu wskazać można stanowisko zaprezentowane w treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2015 r. (sygn.

2017
2
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z opisaną procedurą

Fragment:

Na mocy art. 112a ust. 4 ustawy – podatnicy zapewniają organowi podatkowemu na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Ponadto, na podstawie art. 86 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Należy stwierdzić, że regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (wystawianych bądź otrzymywanych w formie papierowej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób, jednakże sposób ten – jak wymaga ustawodawca – ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

2017
7
sie

Istota:

Przechowywanie dokumentacji podatkowej – utylizacja papierowych dokumentów (faktur VAT); uprzednio zeskanowanych w ramach elektronicznego przechowywania dokumentacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wskazanego pierwotnie w fakturach otrzymanych w formie papierowej, w przypadku zniszczenia wersji papierowej faktury, ale przechowywanych w dalszym ciągu w wersji elektronicznej.

Fragment:

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (wystawianych i otrzymywanych w formie papierowej) w formie elektronicznej w dowolny sposób, jednakże sposób ten – jak wymaga ustawodawca – ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Nie ma przy tym normatywnych przeszkód do istnienia systemu „ mieszanego ”, a wymogiem przechowywania faktury, jest zachowanie jej oryginalnej postaci gwarantującej autentyczność pochodzenia i integralność treści, a ten warunek spełnia także przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. w formie obrazu elektronicznego, pozwalającego na każdorazowe odtworzenie formy papierowej na żądanie organu podatkowego, w jej oryginalnej postaci. Z opisu sprawy wynika, że w chwili obecnej część faktur jest otrzymywanych i wystawianych przez Spółkę w formie papierowej, są one przechowywane w Spółce w tej samej formie.

2017
14
lip

Istota:

- czy planowane postępowanie Spółki w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej – w szczególności utylizacja papierowych dokumentów (faktur VAT); uprzednio zeskanowanych w ramach elektronicznego przechowywania dokumentacji – będzie zgodne z przepisami podatkowymi (Ordynacji podatkowej, ustawy VAT);
- czy Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wskazanego pierwotnie w fakturach otrzymanych w formie papierowej, w przypadku zniszczenia wersji papierowej faktury, ale przechowywanych w dalszym ciągu w wersji elektronicznej

Fragment:

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (wystawianych i otrzymywanych w formie papierowej) w formie elektronicznej w dowolny sposób, jednakże sposób ten – jak wymaga ustawodawca – ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Nie ma przy tym normatywnych przeszkód do istnienia systemu „ mieszanego ”, a wymogiem przechowywania faktury, jest zachowanie jej oryginalnej postaci gwarantującej autentyczność pochodzenia i integralność treści, a ten warunek spełnia także przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. w formie obrazu elektronicznego, pozwalającego na każdorazowe odtworzenie formy papierowej na żądanie organu podatkowego, w jej oryginalnej postaci. Z opisu sprawy wynika, że w chwili obecnej część faktur jest otrzymywanych i wystawianych przez Spółkę w formie papierowej, są one przechowywane w Spółce w tej samej formie.

2017
5
lip

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur i innych dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej

Fragment:

System informatyczny (elektroniczny) archiwizowania faktur będzie zapewniał ich przechowywanie w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób umożliwiający ich łatwe odszukanie. Jednocześnie, system zbierania i przetwarzania faktur będzie zapewniał weryfikację autentyczności ich pochodzenia. Ponadto, wszelkie uprawnione organy podatkowe, w tym naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej, będą mogli uzyskać dostęp do tych faktur oraz do pobrania i przetwarzania danych w nich gromadzonych. Serwery komputerowe, na których będą przechowywane faktury, mogą być zlokalizowane zarówno poza terytorium Polski jak i na terytorium Polski. Będzie to uzależnione m.in. od uwarunkowań technicznych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa i integralności przechowywanych danych. Jednakże, sposób przechowywania faktur w formie elektronicznej będzie umożliwiał wszelkim uprawnionym organom podatkowym, w tym naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, pełen dostęp, również elektroniczny, do przechowywanych faktur. Dostęp elektroniczny będzie musiał uwzględniać wszelkie zasady bezpieczeństwa zastosowane w systemie informatycznym Spółki.