Przechowywanie | Interpretacje podatkowe

Przechowywanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przechowywanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie przesyłania, przechowywania faktur w formacie elektronicznym, otrzymywanych od kontrahentów dokumentów w formacie papierowym i przechowywania ich w elektronicznej formie (pytania nr 1-6 wniosku) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych przechowywanych w formie elektronicznej
Fragment:
(...) przechowywanie faktur w formacie pdf, które w tym formacie były wysyłane do odbiorcy, jak i były w tym formacie otrzymywane od dostawców? Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa przechowywanie w formacie elektronicznym faktur, które były wystawiane przez Spółkę w formacie papierowym? Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa przechowywanie w formacie elektronicznym faktur otrzymywanych od dostawców w formacie papierowym? Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa przechowywanie w formacie elektronicznym rachunków, not i paragonów otrzymywanych od dostawców w formacie papierowym? Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur przechowywanych w formacie elektronicznym otrzymanych w formacie pdf jako załącznik do wiadomości e-mail? Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur przechowywanych w formacie elektronicznym otrzymanych w formacie (...)
2017
16
maj

Istota:
- czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych przez Spółkę faktur wyłącznie w formie elektronicznej i niszczenie papierowych oryginałów,
- czy Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod ogólnymi warunkami) zawartego na fakturach i dokumentach zakupowych, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej
Fragment:
Jednakże sposób ten, jak wymaga ustawodawca, ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Nie ma przy tym normatywnych przeszkód do istnienia systemu „ mieszanego ”, a wymogiem przechowywania faktury jest zachowanie jej oryginalnej postaci gwarantującej autentyczność pochodzenia i integralność treści, a ten warunek spełnia przechowywanie faktury w formie papierowej. Ze względu na wskazane we wniosku okoliczności sprawy, w świetle ww. przepisów należy stwierdzić, że przechowywanie dokumentów wskazanych przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej – w sposób opisany przez Wnioskodawcę, przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych dokumentów, a także umożliwieniu dostępu do tych faktur na żądanie odpowiedniego organu skarbowego – jest zgodne z powyższymi przepisami, a zatem pozwala na stosowanie wyłącznie elektronicznej formy archiwizacji.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie przechowywania faktur otrzymanych papierowo i elektronicznie zgodnie z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zeskanowanych faktur oraz faktur otrzymywanych w formie elektronicznej przechowywanych jedynie w formie elektronicznej
Fragment:
(...) przechowywane poza terytorium kraju, podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na ich żądanie bezzwłoczny dostęp do faktur przechowywanych elektronicznie, ich pobór oraz przetwarzanie danych w nich zawartych. Zdaniem Spółki opisana w zdarzeniu przyszłym procedura elektronicznego obiegu dokumentów spełnia wskazane powyżej warunki, które są w przypadku Spółki wymagane. Ad. a) Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wszystkie Faktury będą archiwizowane na serwerach wykorzystywanych przez Pełnomocnika, przez okres wymagany przepisami prawa. Ponadto, system informatyczny stosowany przez Pełnomocnika przeprowadza zapis wszystkich folderów, w których przechowywane będą Faktury, poprzez tworzenie kopii zapasowych, co zagwarantuje, że wszystkie Faktury przechowywane na serwerze Pełnomocnika zostaną zachowane do upływu okresu przedawnienia. Należy zatem uznać, że warunek dotyczący okresu przechowywania dokumentów zostanie przez Spółkę spełniony. Ad. b) Faktury będą przechowywane u Pełnomocnika wyłącznie w formie elektronicznej, w nieedytowalnym formacie PDF, w podziale na okresy rozliczeniowe, których dana Faktura dotyczy, w sposób zapewniający łatwe odszukanie konkretnej Faktury gwarantowane przez wykorzystanie osobnych folderów i oznaczeń dokumentów.
2017
10
maj

Istota:
 • przechowywanie otrzymywanych dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej i niszczenia papierowych oryginałów,
 • prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych w formie papierowej a przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej
 • Fragment:
  W odniesieniu do formy elektronicznej zachowana będzie również taka sama autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, jak w przypadku faktur przechowywanych w formie papierowej. Spółka będzie mogła zidentyfikować tożsamość sprzedawcy (autentyczność). Stosowane procedury i sposób przechowywania plików mają za zadanie nie pozwalać na modyfikację danych (integralność), a skan będzie miał odpowiednią jakość, aby zapewnić wyraźny odczyt danych na fakturze (czytelność). Całość archiwizowanych dokumentów będzie przechowywana w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie. Ponadto na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej zostanie zapewniony bezzwłoczny dostęp do zarchiwizowanych dokumentów, a także ich bezzwłoczny pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W konsekwencji, Wnioskodawca zapewniając przechowywanie faktur zakupowych w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego będzie wypełniał warunki wskazane w art. 112 i art. 112a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem faktury te będą mogły być archiwizowane wyłącznie w sposób elektroniczny, bez konieczności przechowywania ich w wersji papierowej.
  2017
  22
  lut

  Istota:
  W zakresie wyłącznie w formie zapisów obrazów elektronicznych oryginałów faktur VAT zakupu otrzymanych wyłącznie w formie papierowej
  Fragment:
  Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwości czy przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej faktur otrzymywanych w wersji papierowej będzie zgodne z przepisami ustawy o VAT. Uwzględniając ww. okoliczności sprawy należy stwierdzić, że obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (otrzymywanych w formie papierowej) w formie elektronicznej w dowolny sposób, np. w formie zapisu elektronicznego na elektronicznych nośnikach danych. Jednakże sposób ten, jak wymaga ustawodawca, ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W przypadku przechowywania faktur poza terytorium kraju, podatnik jest obowiązany za pomocą środków elektronicznych, zapewnić dostęp on-line do tych faktur.
  2017
  22
  lut

  Istota:
  Uznanie przedmiotowej transakcji za odp3atne owiadczenie us3ug.
  Fragment:
  Sk3adaj1cy do depozytu nieprawid3owego mo?e ?1daa w ka?dym czasie zwrotu rzeczy oddanej w przechowanie w miejscu gdzie rzecz mia3a bya przechowywana. Natomiast przez umowe po?yczki, zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, daj1cy po?yczke zobowi1zuje sie przenieoa na w3asnooa bior1cego okreolon1 ilooa pieniedzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a bior1cy zobowi1zuje sie zwrócia te sam1 ilooa pieniedzy albo te sam1 ilooa rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakooci. Z powy?szego wynika, ?e umowa po?yczki i depozytu wykazuj1 pewne podobienstwa, ale i ró?ni1 sie od siebie. Po?yczka dotyczy przeniesienia na w3asnooa umówionej wczeoniej ilooci rzeczy lub pieniedzy a po?yczkobiorca ma obowi1zek zwrócia tak1 sam1 ilooa pieniedzy lub rzeczy tego samego gatunku i ilooci. Je?eli natomiast strony zawieraj1 umowe, na podstawie której sk3adaj1cy oddaje przechowawcy na przechowanie pieni1dze b1dY inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okolicznooci wynika, ?e przechowawca mo?e rozporz1dzaa przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawid3owy. O tym wiec, czy zawarta umowa kreuje stosunek prawny depozytu nieprawid3owego czy po?yczki, decyduj1 przepisy szczególne albo umowa stron lub okolicznooci. Zauwa?ya nale?y, ?e stosunek prawny powsta3y na podstawie umowy depozytu nieprawid3owego 31czy w sobie elementy zarówno przechowania, jak i po?yczki.
  2017
  19
  sty

  Istota:
  Czy faktury otrzymywane oraz przechowywane w opisany powyżej sposób uprawniają Spółkę do odliczenia podatku VAT naliczonego na nich zawartego (przy spełnieniu ogólnych warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
  Fragment:
  W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy faktury otrzymywane oraz przechowywane w opisany powyżej sposób uprawniają Spółkę do odliczenia podatku VAT naliczonego na nich zawartego (przy spełnieniu ogólnych warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT)? Czy dopuszczalne jest skanowanie i przechowywanie otrzymywanych przez Spółkę za pomocą Systemu papierowych faktur oraz ich udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, faktury otrzymywane oraz przechowywane w opisany powyżej sposób uprawniają Spółkę do odliczenia podatku VAT naliczonego na nich zawartego (przy spełnieniu ogólnych warunków, o których mowa w art. 86 ust. l ustawy o VAT). Zdaniem Wnioskodawcy, dopuszczalne jest skanowanie i przechowywanie otrzymywanych przez Spółkę za pomocą Systemu papierowych faktur oraz ich udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej. UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY Ad. 1 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
  2016
  3
  gru

  Istota:
  Prawo do przechowywania faktur wystawionych, jak i otrzymanych od kontrahentów, wyłącznie w elektronicznej bazie danych po zniszczeniu wersji papierowych oraz w zakresie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, których papierowa forma zostanie zniszczona
  Fragment:
  (...) przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych (ust. 4 art. 112a). Z przywołanych regulacji ustawy o VAT wynika, zdaniem Spółki bezsprzecznie, iż ustawodawca dopuszcza możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej. Odmienna wykładnia prowadziłaby do tego, iż bezprzedmiotowe stałyby się postanowienie wskazanego powyżej art. 112a ust. 4 określającego warunki dostępu organów podatkowych do faktur przechowywanych w formie elektronicznej. Jednocześnie z treści tych przepisów nie wynika, aby przechowywanie faktur w formie elektronicznej miało następować równolegle z przechowywaniem ich w formie papierowego dokumentu. Tym samym, w ocenie Spółki również z treści przepisów ustawy o VAT nie wynika, aby wykluczone było przechowywanie dokumentacji księgowej (w szczególności faktur) wyłącznie w formie elektronicznej. Przyjąć należy, że o ile zachowane zostaną ogólne warunki przechowywania faktur zawarte w art. 112 ust. 1 oraz zapewniony zostanie do nich dostęp na żądanie organów podatkowych w sposób, o którym mowa w art. 112 ust. 4 podatnik jest uprawniony do przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur, faktur korygujących, not obciążeniowych wystawionych i otrzymanych przez Spółkę w formie papierowej.
  2016
  28
  cze

  Istota:
  Przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej
  Fragment:
  (...) przechowywane na serwerze Spółki w podziale na miesiące, w którym zostały ujęte w księgach; Każdy dokument będzie skanowany osobno i będzie mu nadawana odrębna nazwa; Zeskanowane dokumenty będą przechowywane w formacie PDF; Zeskanowane dokumenty będą wczytywane do programu SAP Spółki; Dokumenty w formie elektronicznej będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa czas; Dostęp do zeskanowanych dokumentów będzie zapewniony na każde żądanie organów skarbowych poprzez program SAP; W stosunku do zdigitalizowanych dokumentów zachowana zostanie autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność tak jak w przypadku dokumentów papierowych; Zdigitalizowane dokumenty pozwolą na zidentyfikowanie tożsamości sprzedawcy (autentyczność); Procedury, jakie będą przez Spółkę zastosowane oraz sposób przechowywania plików uniemożliwią jakąkolwiek zmianę danych na zeskanowanych dokumentach, zapewniona zostanie tym samym ich integralność; Zeskanowane dokumenty będą miały odpowiednią jakość, aby zapewnić wyraźny odczyt danych na dokumentach (czytelność); Dokumenty papierowe po ich zeskanowaniu będą niszczone. W związku z powyższym (...)
  2016
  17
  cze

  Istota:
  Prawa do przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego otrzymanych pierwotnie w formie papierowej a następnie zdigitalizowanych, a których papierowa forma zostanie zniszczona.
  Fragment:
  Dodatkowo, w razie wystąpienia takiej potrzeby, Dokumenty przechowywane elektronicznie będą mogły zostać zapisane na nośniku danych lub wydrukowane w wersji papierowej. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, planowany przez Spółkę sposób przechowywania Dokumentów, uwzględniający digitalizację dokumentów księgowych otrzymanych w formie papierowej i przechowywanie ich jedynie w formie elektronicznej (przy równoczesnym zniszczeniu ich postaci papierowej), będzie w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. W konsekwencji, biorąc pod uwagę zapewnienie przez Spółkę autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności otrzymywanych faktur papierowych następnie zdigitalizowanych i w takiej formie przechowywanych – co zostało wykazane powyżej – Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z Dokumentów przechowywanych jedynie w formie elektronicznej, w zakresie, w jakim Dokumenty będą odnosić się do zakupów towarów/usług wykorzystywanych przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Bowiem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124).
  2016
  12
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.