PT8/033/12/125/SBA/12/PT-1024 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Stawka podatku obowiązująca przy przebudowie budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2009 r., nr ITPP2/443-849/09/KT, wydanej w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na wniosek z dnia 2 października 2009 r. (data wpływu 8 października 2009 r.), uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu 14 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy przebudowie budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową, zmienia ww. interpretację z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy przebudowie budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu 14 grudnia 2009 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej na wykonanie przebudowy budynku byłej szkoły. Budynek ten pochodzi z XIX wieku, co wynika z ewidencji zabytków województwa. W wyniku przebudowy tego budynku na cele budownictwa mieszkaniowego powstanie 12 lokali mieszkalnych o powierzchni od 27,84 m2 do 55,25 m2. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 679,88 m2. Budynek, o którym mowa we wniosku, przed jego przebudową i zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne, zaliczony jest do budynków niemieszkalnych i w PKOB znajduje się w:

 • sekcji 1
 • dziale 12
 • grupie 126
 • klasie 1263.

Zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę ww. nieużytkowany budynek, ma być przebudowany na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową (świetlica wiejska).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przebudowa budynku byłej szkoły na 12 lokali mieszkalnych będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, ze stawki 7% korzysta m.in. świadczenie usług, tzn. budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa, których przedmiotem są lokale mieszkalne, będące częściami budynków niemieszkalnych, określonych w PKOB 12, do których zalicza się:

 • hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki biurowe,
 • budynki handlowo-usługowe,
 • budynki transportu i łączności,
 • budynki przemysłowe i magazynowe,
 • ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, pozostałe budynki niemieszkalne.

Stawka 7%, na podstawie przepisów ww. ustawy, ma zastosowanie do określonych czynności dotyczących obiektów budowlanych, które zaliczane są do społecznego programu budownictwa mieszkaniowego. Stawką 7% objęta jest budowa obiektów budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem budownictwa mieszkaniowego. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują tego pojęcia. Zasadnym jest odniesienie się w tym przypadku do definicji zawartych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Zauważyć należy, że budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. Dlatego stawką 7% mogą być objęte prace, które stanowią wykonywanie obiektu budowlanego.

Również remont i modernizacja obiektów budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem budownictwa mieszkaniowego są objęte stawką 7% VAT. W przypadku przebudowy stawka ta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany kwalifikuje się do objęcia społecznym programem mieszkaniowym, np. przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.

W ocenie Wnioskodawcy, przy wykonaniu przebudowy byłej szkoły na lokale mieszkalne, winna być zastosowana stawka 7%, gdyż przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, korzysta z opodatkowania tą stawką.

Przepisy budowlane definiują przebudowę jako prace budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.

W świetle wspomnianych przepisów, stawka 7% będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany (jego część) jej poddany, będzie się kwalifikował do objęcia społecznym programem mieszkaniowym. Zatem przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny będzie mogła być objęta stawką 7%, zaś przebudowa w kierunku odwrotnym (z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy) - ze stawki 7% korzystać nie powinna.

W dniu 14 grudnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną nr ITPP2/443-849/09/KT, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał następujące przepisy: art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1, ust. 12, 12a, 12b i 12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) oraz odniósł ich treść do stanowiska Wnioskodawcy.

Organ wskazał również na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że o ile przedmiotem planowanej przebudowy będzie obiekt budowlany zaklasyfikowany wg PKOB do klasy 1263, a więc budynek niemieszkalny, to usługa ta będzie opodatkowana wg podstawowej stawki VAT w wysokości 22%, gdyż ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy, nie zostały przewidziane dla usług budowlanych, dotyczących tak sklasyfikowanych obiektów, stawki preferencyjne lub zwolnienie od podatku.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy należało stwierdzić, że interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2009 r. nr ITPP2/443-849/09/KT, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy przewidują dla niektórych czynności stawki obniżone.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a wskazanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Artykuł 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7%, w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budownictwa w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 - 12c ustawy.

Artykuł 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 3 pkt 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) przez:

 • przebudowę - należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Jak wynika z wymienionych wyżej przepisów preferencyjna stawka opodatkowania w wysokości 7% znajduje zastosowanie do usług budowlanych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. Ponadto opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlegają również usługi budowlane wykonywane w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264 jako budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

W świetle powyższych uregulowań należy uznać, że dla określenia właściwej stawki podatku VAT na usługi budowlane związane z przebudową obiektu budowlanego (lub jego części) uzasadnione jest odniesienie się do statusu obiektu budowlanego (jego części), który ma być efektem inwestycji.

Nadmienić należy, że odmienna interpretacja prowadziłaby do nieuzasadnionego różnicowania stawki VAT np. w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego od inwestycji polegającej na przebudowie budynku niemieszkalnego, w wyniku której powstanie budynek mieszkalny.

Jeżeli zatem w wyniku przebudowy obiekt budowlany jej poddany będzie się kwalifikował do budynków mieszkalnych (dział 11 PKOB) zastosowanie znajdzie stawka preferencyjna - 7%, przy czym klasyfikacja i zmiana przeznaczenia musi mieć odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji (np. w zawartych umowach o roboty budowlane, w decyzji o pozwoleniu na budowę).

Zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będzie zlecał przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie przebudowy budynku byłej szkoły. W wyniku przebudowy tego budynku na cele budownictwa mieszkaniowego, powstanie 12 lokali mieszkalnych o powierzchni od 27,84 m2 do 55,25 m2. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 679,88 m2. Budynek, o którym mowa we wniosku, przed jego przebudową i zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne, zaliczony jest do budynków niemieszkalnych i w PKOB znajduje się w symbolu PKOB 1263. Zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę ww. nieużytkowany budynek, ma być przebudowany na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową (świetlica wiejska).

Zdaniem Ministra Finansów, mając na względzie powyższe uregulowania, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową (świetlicą wiejską), będzie podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług, o ile przebudowany budynek będzie zaliczony do obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Nadmienić należy, że zmiana przeznaczenia i klasyfikacji obiektu budowlanego winna znajdować potwierdzenie w stosownej dokumentacji (np. zawartych umowach, w decyzji o pozwoleniu na budowę).

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przebudowy budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% należało uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 14 grudnia 2009 r. nr ITPP2/443-849/09/KT, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § l ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.