2461-IBPP2.4512.837.2016.2.RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla ca3ooci prac zwi1zanych z bry31 budynku objetych zadaniem pn.: „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 i art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 25 paYdziernika 2016 r.), uzupe3nionym pismem z 16 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 20 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie stawki podatku VAT dla ca3ooci prac zwi1zanych z bry31 budynku objetych zadaniem pn.: „...”– jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 paYdziernika 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie stawki podatku VAT dla ca3ooci prac zwi1zanych z bry31 budynku objetych zadaniem pn.:”...”.

Wniosek ten zosta3 uzupe3niony pismem z 16 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 20 grudnia 2016 r.), bed1cym odpowiedzi1 na wezwanie tut. organu z 6 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPP2.4512.837.2016.1.RSz.

W przedmiotowym wniosku zosta3o przedstawione nastepuj1ce zdarzenie przysz3e (doprecyzowane ww. pismem uzupe3niaj1cym z 16 grudnia 2016r.):

Gmina W.(dalej Wnioskodawca lub Gmina) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina zamierza zrealizowaa zadanie pn.: „...”. Zgodnie z dokumentacj1 projektow1 84% powierzchni budynku przeznaczona bedzie na lokale mieszkalne (48 lokali mieszkalnych) - ?aden nie bedzie przekracza3 150 m2, natomiast 16% powierzchni budynku przeznaczone bedzie na lokale u?ytkowe.

Po zakupie wy?ej wymienionego budynku Gmina W. zamierza og3osia przetarg na wykonanie jego przebudowy. Gmina W. bedzie podmiotem zamawiaj1cym i po rozstrzygnieciu przetargu prace zwi1zane z zadaniem pn.: „...” bed1 zlecone wykonawcy zewnetrznemu wy3onionemu w przetargu.

Gmina zamierza zawrzea umowe z potencjalnym wykonawc1 na wykonanie ca3ooci przebudowy budynku bez rozró?nienia na lokale mieszkalne i u?ytkowe.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie gotowy budynek, tj. 31cznie wszelkie roboty wykonane w pe3nym zakresie objetym umow1. W ramach inwestycji bed1 tak?e wykonywane prace poza bry31 budynku takie jak: prace ziemne, odwodnienie, zagospodarowanie terenu i inne prace. Prace wykonywane poza bry31 budynku rozliczane bed1 odrebnie. Zakres pytania obejmuje wy31cznie prace w zakresie bry3y budynku (nie obejmuje prac ziemnych i innych prac poza bry31 budynku).

Wed3ug Gminy budynek taki nale?y zakwalifikowaa jako obiekt budowlany wskazany w PKOB jako budynki o trzech i wiecej mieszkaniach oznaczony w klasyfikacji PKOB 1122.

Ponadto, w uzupe3nieniu do wniosku Wnioskodawca wskaza3, ?e:

Gmina zamierza zawrzea jedn1 umowe kompleksow1 z potencjalnym wykonawc1, obejmuj1c1 prace budowlane dotycz1ce przebudowy istniej1cego budynku wielorodzinnego jako ca3ooa oraz zagospodarowanie terenu.

Prace wykonywane poza bry31 budynku rozliczane bed1 odrebnie.

Zastosowanie w3aociwej stawki podatku VAT, bedzie mia3o wp3yw na obliczenie ceny w zwi1zku z udzielanym zamówieniem publicznym na wykonanie przebudowy budynku. Przedmiotowe zadanie w bryle budynku - przebudowa, mieoci sie w ramach czynnooci wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Budynek, w którym bedzie wykonywane przedmiotowe zadanie zaliczony bedzie do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie (sformu3owane ostatecznie w ww. piomie uzupe3niaj1cym z 16 grudnia 2016 r.):

Jaka powinna bya stawka podatku VAT dla ca3ooci prac zwi1zanych z bry31 budynku objetych zadaniem pn.: „ ...”?

Stanowisko Wnioskodawcy (sformu3owane ostatecznie w ww. piomie uzupe3niaj1cym z 16 grudnia 2016 r.):

Gmina, realizuj1c zadanie pn.: „...” powinna zastosowaa stawke 8% dla ca3ooci prac zwi1zanych z bry31 budynku. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. W myol art. 5a towary lub us3ugi bed1ce przedmiotem czynnooci, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, s1 identyfikowane za pomoc1 tych klasyfikacji, je?eli dla tych towarów lub us3ug przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powo3uj1 symbole statystyczne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez owiadczenie us3ug, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12 c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
W owietle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i us3ug wymienionych w za31czniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrze?eniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednak, zgodnie z art. 146 a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrze?eniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule za31cznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawke podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje sie - w myol art. 41 ust. 12 ustawy o VAT do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich czeoci zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

Analiza powo3anych wy?ej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, i? Gmina bed1c podmiotem zamawiaj1cym, w zwi1zku z udzielonym zamówieniem publicznym na wykonanie przebudowy budynku obliczaj1c cene zastosuje stawke 8 % gdy?, po pierwsze zakres wykonywanych czynnooci dotyczy przebudowy budynku, po drugie budynek bedzie zaliczony do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

Maj1c na uwadze powy?sze uregulowania wynika, ?e realizuj1c zadanie pod nazw1 „...” ca3ooa prac zwi1zanych z bry31 budynku to czynnooci o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywane w budynku mieszkalnym objetym spo3ecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z obowi1zuj1cymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami, nale?y opodatkowaa 8% stawk1 podatku VAT (w myol art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Na wstepie nale?y zaznaczya, ?e Wnioskodawca zosta3 uznany za podmiot zainteresowany uzyskaniem interpretacji w zakresie opodatkowania nabywanych us3ug z uwagi na przes3anki wynikaj1ce z art. 14s ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustaw1 lub ustaw1 o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez owiadczenie us3ug, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myol art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i us3ug wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z ust. 2 ww. artyku3u 41, dla towarów i us3ug, wymienionych w za31czniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrze?eniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrze?eniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule za31cznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawke podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje sie – w myol art. 41 ust. 12 ustawy - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich czeoci zaliczonych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objete spo3ecznym programem mieszkaniowym rozumie sie – w myol art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich czeoci, z wy31czeniem lokali u?ytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a tak?e obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wy31cznie budynki instytucji ochrony zdrowia owiadcz1cych us3ugi zakwaterowania z opiek1 lekarsk1 i pielegniarsk1, zw3aszcza dla ludzi starszych i niepe3nosprawnych, z zastrze?eniem ust. 12b.

Natomiast w myol ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym, okreolonego w ust. 12a, nie zalicza sie:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia u?ytkowa przekracza 300 m2 ,
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia u?ytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczaj1cej limity okreolone w ust. 12b stawke podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje sie tylko do czeoci podstawy opodatkowania odpowiadaj1cej udzia3owi powierzchni u?ytkowej kwalifikuj1cej do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym w ca3kowitej powierzchni u?ytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Nale?y zwrócia uwage na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie sie budynki mieszkalne sta3ego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z ww. przepisu, ustawa o podatku od towarów i us3ug poprzez podanie klasyfikacji odwo3uje sie do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i us3ug stosuje sie przepisy rozporz1dzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.).

Zgodnie z przepisami ww. rozporz1dzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urz1dzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb sta3ych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej po3owa ca3kowitej powierzchni u?ytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej ni? po3owa ca3kowitej powierzchni u?ytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wg podzia3u obiektów budowlanych na sekcje i dzia3y w PKOB w dziale 11 mieszcz1 sie budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dzia3 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

  • Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
  • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
  • Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

W tym klasa 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania - obejmuje m. in.: budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup spo3ecznych, np.: domy opieki spo3ecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, itp.

Natomiast z uregulowan zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wynika, ?e pod pojeciem obiektu budowlanego rozumie sie budynek, budowle b1dY obiekt ma3ej architektury wraz z instalacjami zapewniaj1cymi mo?liwooa u?ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z u?yciem wyrobów budowlanych. Budynkiem zao jest taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi1zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc1 przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 i pkt 2).

Z powo3anych przepisów wynika, ?e w celu zastosowania prawid3owej stawki niezbednym jest okreolenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spe3nia funkcje – mieszkalne czy u?ytkowe. Nale?y przy tym podkreolia, ?e z preferencyjnej stawki podatku w oparciu o powo3any wy?ej art. 41 ust. 12 ustawy – korzystaa mog1 tylko czynnooci wymienione w tym przepisie, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym.

W zwi1zku z tym, ?e przepisy dotycz1ce podatku od towarów i us3ug nie definiuj1 pojea wymienionych w cyt. wy?ej art. 41 ust. 12 ustawy, tj.: „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”, „termomodernizacja”, w celu wyjaonienia ich znaczenia nale?y odwo3aa sie do rozumienia tych terminów przyjetego w jezyku powszechnym.

I tak, wed3ug S3ownika jezyka polskiego (El?bieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowe nale?y rozumiea m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budowaa” to znaczy wznosia budowle, pomieszczenia, ich czeoci lub zespo3y.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. S3ownikiem jezyka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniej1cego stanu czegoo na inny; ulepszenie, poprawienie czegoo.

Analiza powo3anych wy?ej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, ?e warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i us3ug, jest spe3nienie dwóch przes3anek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynnooci musi dotyczya budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich czeoci. Po drugie, budynki lub ich czeoci, których dotycz1 ww. czynnooci, musz1 bya zaliczane do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym. Niespe3nienie chocia?by jednej z ww. przes3anek powoduje, ?e transakcja nie mo?e korzystaa z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

W owietle powy?szych uregulowan nale?y uznaa, ?e dla okreolenia w3aociwej stawki podatku od towarów i us3ug na us3ugi budowlane zwi1zane z przebudow1 obiektu budowlanego (lub jego czeoci) uzasadnione jest odniesienie sie do statusu obiektu budowlanego (jego czeoci), który ma bya efektem inwestycji.

Nadmienia nale?y, ?e odmienna interpretacja prowadzi3aby do nieuzasadnionego zró?nicowania stawki VAT np. w odniesieniu do inwestycji polegaj1cej na budowie obiektu mieszkalnego od inwestycji polegaj1cej na przebudowie obiektu niemieszkalnego, w wyniku której powstaje obiekt mieszkalny.

Stawka preferencyjna – 8% bedzie zatem mia3a zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany jej poddany bedzie sie kwalifikowa3 do budynków mieszkalnych (dzia3 11 PKOB). Jednoczeonie klasyfikacja i zmiana przeznaczenia musi miea odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji (np. w zawartych umowach, czy te? w decyzji o pozwoleniu na budowe).

Nadmienia nale?y, ?e w ww. definicji budynku nie mieszcz1 sie elementy infrastruktury towarzysz1cej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, ?e ze stawki preferencyjnej korzystaj1 wy31cznie us3ugi w zakresie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urz1dzeniami technicznymi.

Z opisu sprawy wynika, ?e Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina zamierza zrealizowaa zadanie pn.: „...”. Zgodnie z dokumentacj1 projektow1 84% powierzchni budynku przeznaczona bedzie na lokale mieszkalne (48 lokali mieszkalnych) - ?aden nie bedzie przekracza3 150 m2, natomiast 16% powierzchni budynku przeznaczone bedzie na lokale u?ytkowe. Po zakupie wy?ej wymienionego budynku Wnioskodawca zamierza og3osia przetarg na wykonanie jego przebudowy. Wnioskodawca bedzie podmiotem zamawiaj1cym i po rozstrzygnieciu przetargu prace zwi1zane z ww. zadaniem bed1 zlecone wykonawcy zewnetrznemu wy3onionemu w przetargu. Gmina zamierza zawrzea umowe z potencjalnym wykonawc1 na wykonanie ca3ooci przebudowy budynku bez rozró?nienia na lokale mieszkalne i u?ytkowe. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie gotowy budynek, tj. 31cznie wszelkie roboty wykonane w pe3nym zakresie objetym umow1. Gmina zamierza zawrzea jedn1 umowe kompleksow1 z potencjalnym wykonawc1, obejmuj1c1 prace budowlane dotycz1ce przebudowy istniej1cego budynku wielorodzinnego jako ca3ooa oraz zagospodarowanie terenu.

W ramach inwestycji bed1 tak?e wykonywane prace poza bry31 budynku takie jak: prace ziemne, odwodnienie, zagospodarowanie terenu i inne prace. Prace wykonywane poza bry31 budynku rozliczane bed1 odrebnie. Zakres pytania obejmuje wy31cznie prace w zakresie bry3y budynku (nie obejmuje prac ziemnych i innych prac poza bry31 budynku).

Zastosowanie w3aociwej stawki podatku VAT, bedzie mia3o wp3yw na obliczenie ceny w zwi1zku z udzielanym zamówieniem publicznym na wykonanie przebudowy budynku. Przedmiotowe zadanie w bryle budynku - przebudowa, mieoci sie w ramach czynnooci wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Budynek, w którym bedzie wykonywane przedmiotowe zadanie zaliczony bedzie do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug.

Wed3ug Gminy budynek nale?y zakwalifikowaa jako obiekt budowlany wskazany w PKOB jako budynki o trzech i wiecej mieszkaniach oznaczony w klasyfikacji PKOB 1122.

Wskazaa przy tym nale?y, ?e z uwagi na to, ?e obni?one stawki podatku maj1 charakter wyj1tkowy, winny miea zastosowanie do towarów i us3ug wskazanych wprost przez ustawodawce w ustawie o podatku od towarów i us3ug lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku mia3a i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynnooci zwi1zanych z budownictwem mieszkaniowym.

Maj1c na uwadze przedstawione okolicznooci sprawy a tak?e powo3ane wczeoniej przepisy nale?y wskazaa, ?e w sytuacji gdy ww. czynnooci wykonane zostan1 w bryle budynku mieszkalnego z lokalami u?ytkowymi, sklasyfikowanego w PKOB 1122 i umowa zawarta zostanie na ca3y budynek, który zaliczony bedzie do budownictwa objetego spo3ecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, to obni?ona stawka podatku w wysokooci 8% znajdzie zastosowanie do ca3ooci robót wykonywanych w bryle tego budynku, na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Nale?y zauwa?ya, ?e przy realizacji ca3ego zadania inwestycyjnego bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajduj1cych sie w nim lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku wed3ug Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w okolicznoociach przedstawionych we wniosku i traci wa?nooa w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przysz3ego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bia3ej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bia3a.