0114-KDIP4.4012.182.2018.1.IT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Przebudową oraz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania rezultatów prac budowlanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Przebudową oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania rezultatów prac budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Przebudową oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania rezultatów prac budowlanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług przesyłania energii elektrycznej. Jako przedsiębiorstwo energetyczne, Spółka jest odpowiedzialna za: ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym wraz z zapewnieniem bieżącego i długookresowego bezpieczeństwa jego funkcjonowania, a także eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W dniu 1 marca 2013 r. Spółka zawarła z E... S.A. (dalej: „Wykonawca”) umowę na „Rozbudowę I modernizację stacji ... wraz z wyprowadzeniem linii ...” (dalej: „Umowa” lub „Inwestycja”). Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy wymaga przebudowy linii energetycznych krzyżujących się z linią ... (dalej: „Przebudowa”). Przebudowa jest konieczna ze względów technicznych i wymaga zmian przebiegu linii napowietrznych lub zastosowania linii kablowych na obszarze krzyżowania się sieci.

W czasie realizacji Umowy, część Inwestycji została objęta działaniem Specustawy Przesyłowej na podstawie nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2017 r. W rozumieniu tych przepisów „inwestorem inwestycji strategicznej jest operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne”, czyli Wnioskodawca. W związku z powyższym, Spółka wystąpiła do Wojewody z „Wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej”, obejmującym nieruchomości niezbędne do usunięcia powyższych kolizji. Wojewoda decyzją z dnia 10 sierpnia 2017 r., ograniczył sposób korzystania z przedmiotowych nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na tych nieruchomościach przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Wnioskodawca nie jest właścicielem gruntów na których wykonywana będzie Przebudowa. Z kolei Sieci Kolidujące, z uwagi na to, że wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego T..., zgodnie z przepisami prawa cywilnego, nie stanowią części składowej gruntu.

W wyniku objęcia Inwestycji działaniem Specustawy Przesyłowej, to Spółka (a nie T... (dalej: „Właściciel sieci kolidujących”)), jako inwestor, przeprowadzi Przebudowę sieci kolidujących, z wykorzystaniem zasobów Wykonawcy. W konsekwencji przeprowadzenia Przebudowy, na mocy art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, dalej „KC”), stanie się właścicielem urządzeń przesyłowych z chwilą ich przyłączenia do sieci. Strony umowy ustaliły, że po zakończeniu Przebudowy, w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Właścicielowi sieci kolidujących faktu zakończenia prac i złożenia wszystkich wymaganych przez Niego dokumentów, Właściciel sieci kolidujących wraz z Spółką odbierze od Wykonawcy przebudowany w ramach likwidacji kolizji odcinek sieci kolidującej, a następnie, z chwilą zatwierdzenia protokołu odbioru od Wykonawcy potwierdzającego przejęcie robót, Wnioskodawca przekaże Właścicielowi sieci kolidujących bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) i bez opłat własność przebudowanych odcinków sieci kolidujących.

Przebudowywane sieci kolidujące stanowią obiekt budowlany (budowlę) zgrupowany w sekcji 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, dział 22 - „Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne”, grupa 221 - „Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe”, klasa 2214 - „Linie elektroenergetyczne przesyłowe” obejmująca m.in. linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne - zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiąca załącznik do Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316). Przebudowywane sieci kolidujące są trwale z gruntem związane.

Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że nigdy nie będzie korzystał z powstałych w wyniku Przebudowy odcinków linii dystrybucyjnych (linie te będą stanowiły część sieci dystrybucyjnej, a na świadczenie usług dystrybucji energii Wnioskodawca nie posiada koncesji) - konieczność przeniesienia przez Spółkę prawa własności tych przebudowanych odcinków linii dystrybucyjnych, stanowiących od momentu ich przyłączenia część sieci kolidujących, wynika wyłącznie, z jednej strony z brzmienia przepisów prawa cywilnego, z drugiej wynika z niemożliwości przeniesienia na Właściciela sieci kolidujących praw i obowiązków wynikających z decyzji lokalizacyjnej (z formalnego punktu widzenia konieczne bowiem jest, aby to Spółka, odnośnie Przebudowy, pełniła rolę inwestora w rozumieniu prawa budowlanego, co z kolei prowadzi do konieczności następczego przeniesienia własności wybudowanych urządzeń na rzecz Właściciela tych sieci). Wykonanie Przebudowy było natomiast niezbędne z uwagi na prowadzoną Inwestycję i było jej bezpośrednim skutkiem.

Ponownie należy podkreślić, że Przebudowa jest niezbędna dla sfinalizowania przez Spółkę prowadzonej przez nią Inwestycji, a tym samym jej realizacja nie wynika z dobrowolnej decyzji Wnioskodawcy i nie miała na celu przysporzenia Właściciel sieci kolidujących kosztem majątku Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy Spółce przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Przebudową?
  2. Czy działania polegające na nieodpłatnym przekazaniu Właścicielowi sieci kolidującej rezultatów prac budowlanych wykonanych w ramach Przebudowy Sieci Kolidujących, posadowionych na gruntach, których własność nie należy do Wnioskodawcy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Przebudową.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wynika to z faktu, że ciężarem podatku VAT nie powinni być obciążeni podatnicy VAT w tym zakresie, w jakim wykorzystują zakupione towary i usługi do wykonywania działalności opodatkowanej tym podatkiem.

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, pod warunkiem istnienia związku pomiędzy wydatkami w związku z którymi występuje podatek VAT naliczony, a sprzedażą opodatkowaną VAT realizowaną przez podatnika. Przepisy nie wskazują jednak jaki charakter (pośredni czy bezpośredni) ma mieć związek pomiędzy zakupami (podatkiem naliczonym) a sprzedażą opodatkowaną. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, ponieważ bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Spółki w opisanym zdarzeniu przyszłym bezsprzecznie istnieje pośredni związek pomiędzy wydatkami na realizację Przebudowy a sprzedażą opodatkowaną realizowaną przez Spółkę. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Przebudowa jest niezbędna w celu prawidłowego wykonania Umowy - konieczna jest zmiana przebiegu linii napowietrznych lub zastosowania linii kablowych na obszarze krzyżowania się sieci. Bez dokonania tej Przebudowy, nie będzie możliwe dokończenie budowy linii przesyłowej, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej (tj. opodatkowanych podatkiem VAT usług przesyłu energii elektrycznej).

Uwzględniając powyższe, w ocenie Spółki nie powinno ulegać wątpliwości, iż, na gruncie przedstawionego stanu faktycznego, ponoszone przez Spółkę wydatki na Przebudowę sieci kolidujących będą wykazywały związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT oraz, że w związku z tym przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszelkich wydatków związanych z Przebudową.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane powyżej stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych w zbliżonych stanach faktycznych. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2018 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.678.2017.1.SM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika - w zakresie związanym z przysługiwaniem temu podatnikowi pełnego prawa do odliczenia podatku VAT - za prawidłowe. W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy, podatnik ponosił wydatki na budowę/przebudowę dodatkowej infrastruktury, która nie stanowiła finalnie przedmiotu własności podatnika, a która niezbędna była dla możliwości realizacji przez podatnika inwestycji, z wykorzystaniem efektów której podatnik ten będzie prowadził działalność opodatkowaną VAT. „W ocenie Spółki nie powinno ulegać wątpliwości, iż na gruncie przedstawionego stanu faktycznego ponoszone przez Spółkę wydatki na budowę / przebudowę Infrastruktury będą wykazywały związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT. Za powyższym stanowiskiem przemawia fakt, iż głównym celem planowanych działań jest stosowne skomunikowanie, a tym samym umożliwienie należytego funkcjonowania realizowanej przez Spółkę Inwestycji (zapewnienie transportu surowców / materiałów niezbędnych do produkcji płyty wiórowej, umożliwienie transportu wytwarzanych płyt wiórowych), która w założeniu zapewniać ma możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (sprzedaż wytwarzanej płyty wiórowej na rzecz X.). Poniesienie wydatków, których celem jest umożliwienie transportu surowców, materiałów i wyrobów na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w sposób niezaprzeczalny związane jest z działalnością opodatkowaną VAT prowadzoną przez Spółkę”.

Podobnie, w interpretacji indywidualnej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 r. (znak: 3063-ILPP1-2.4512.202.2016.2.NF), stwierdził: „Biorąc pod uwagę przedstawione przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy - zgodnie z którym, Wnioskodawca partycypuje w kosztach inwestycji przebudowy drogi dojazdowej do swojej siedziby, stanowiącej drogę gminną - należy stwierdzić, że wydatki poniesione na budowę drogi służą prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, tj. wykonywania czynności opodatkowanych. Oceniając natomiast kwestię związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych należy stwierdzić, że istnieje pośredni związek między opodatkowaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, a ponoszonymi kosztami inwestycji (partycypacji w kosztach przebudowy drogi). Podsumowując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, wystawionych w związku ze zrealizowaniem umowy o współfinansowaniu budowy drogi”.

Powyższe stanowisko wyrażone przez Spółkę zostało potwierdzone również w innych, wydawanych, w podobnych stanach faktycznych, interpretacjach indywidualnych, np. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 stycznia 2018 r., (znak: 0114-KDIP4.4012. 15.2018.1.MP), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 r. (znak. 3063-ILPP2-2.4512.206.2016.1.AD), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. (znak:1462-IPPP3.4512.839.2016.1.JŻ).

Ad. 2

W ocenie Spółki, działania polegające na nieodpłatnym przekazaniu Właścicielowi sieci kolidującej rezultatów prac budowlanych wykonanych w ramach Przebudowy sieci kolidujących, posadowionych na gruntach, których właścicielem nie jest Wnioskodawca, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W celu określenia, czy nieodpłatne przekazanie nowo wybudowanych urządzeń przesyłowych na rzecz Właściciela sieci będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT konieczne jest rozważenie, czy czynność ta będzie stanowiła dostawę towarów czy też świadczenie usług.

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z kolei stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT, wszelkie nieodpłatne świadczenie usług, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz wszelkie postaci energii.

Pojęcie rzeczy definiuje art. 45 KC, zgodnie z którym rzeczami w rozumieniu KC są tyko przedmioty materialne. W myśl zaś art. 47 § 2 KC częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Art. 48 KC stanowi natomiast, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Lex specialis wobec art. 48 KC stanowi art. 49 § 1 KC, zgodnie z którym urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Ponadto, poprzez dodanie § 2 w art. 49 KC ustawodawca przesądził, że podmiot, który poniósł koszty urządzeń przesyłowych i w konsekwencji jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, powstałe w wyniku Przebudowy urządzenia przesyłowe w momencie ich przyłączenia do sieci kolidującej, przestaną stanowić część składową nieruchomości, a wejdą w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Właściciela sieci kolidującej. Uwzględniając okoliczność, że w porozumieniu pomiędzy Właścicielem sieci kolidującej a Spółką zostało ustalone, że powstałe w związku z treścią art. 49 § 2 KC prawo własności tych urządzeń przesyłowych zostanie przeniesione w momencie odbioru przez te podmioty rezultatów prac od Wykonawcy, który to moment nastąpi wraz z przyłączeniem tych urządzeń do sieci, w istocie Spółka nigdy nie będzie sprawować faktycznego, ekonomicznego władztwa nad tymi urządzeniami. Zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że nieodpłatne przekazanie rezultatów realizowanych prac stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT. Należy bowiem zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w tym przepisie, rozumiana jest jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a nie jako przeniesienie prawa własności do rzeczy per se. Istotą dostawy towarów jest zatem aby w jej wyniku doszło do przeniesienia możliwości korzystania z rzeczy jak właściciel, a tym samym prawo to w pierwszej kolejności, w tym samym zakresie, powinno przysługiwać dostawcy. W tym kontekście, należy podkreślić, że w opisywanym stanie faktycznym, Spółce nie przysługuje prawo do rozporządzania jak właściciel gruntem, na którym realizowana jest Przebudowa, jak również z chwilą przyłączenia nowo powstałych urządzeń do Sieci Kolidującej, urządzenia te stanowić będą część przedsiębiorstwa Właściciela sieci kolidującej.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że aby nieodpłatna dostawa towarów stanowiła opodatkowaną VAT dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy, konieczne jest, aby nieodpłatnemu przekazaniu podlegały towary, które należą do przedsiębiorstwa podatnika. Jak to zostało już wyżej opisane, nie można uznać, aby przekazywane nieodpłatnie Właścicielowi sieci kolidującej rezultaty prac budowlanych wykonanych w ramach Przebudowy należały do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (stanowiły jego składnik):

  1. Urządzenia te nie wykazują żadnego funkcjonalnego związku z przedsiębiorstwem Wnioskodawcy.
  2. Wnioskodawca z tych urządzeń nigdy nie będzie czynił użytku, w szczególności nie będzie ich wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co wynika z funkcji jaką pełni Wnioskodawca - Wnioskodawca jest operatorem sieci przesyłowej, natomiast Przebudowa dotyczy urządzeń wykorzystywanych przez Właściciela sieci kolidującej do dystrybucji energii elektrycznej do jej odbiorców.
  3. Okoliczności powstania tych urządzeń mają charakter zewnętrzny i niezależny od Wnioskodawcy, gdyż konieczność pełnienia przez Spółkę funkcji inwestora robót budowlanych, które doprowadziły do ich powstania, wynikała z treści decyzji lokalizacyjnej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Finalnie Wnioskodawca wskazuje, że ratio legis opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT jest doprowadzenie do możliwości faktycznego opodatkowania konsumpcji poprzez przyjęcie, że do konsumpcji dochodzi na poziomie podatnika, który nabytego towaru nie wykorzystał na cele związane z prowadzoną działalnością, ale towarem tym rozporządził w inny sposób. Zdaniem Wnioskodawcy taka sytuacja de facto w niniejszym przypadku nie wystąpi - przebudowaną sieć z wykorzystaniem rezultatów prac wykonanych przez Spółkę wykorzystywać dla celów prowadzonej działalności opodatkowanej VAT będzie Właściciel sieci kolidującej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Właściciela sieci kolidującej rezultatów wykonanych przez niego prac budowlanych nie będzie stanowiło dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W dalszej kolejności koniecznym jest rozważenie podlegania opisanej w stanie faktycznym czynności nieodpłatnego przekazania rezultatów prac budowlanych na rzecz Właściciela sieci kolidującej jako świadczenia usług.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że Ustawa o VAT zalicza do usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Jeśli zatem mamy do czynienia ze świadczeniem, to na gruncie Ustawy o VAT stanowi ono albo usługę, albo dostawę towarów. Przez świadczenie natomiast należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, obejmujące zarówno działanie, jak i zaniechanie. Spod pojęcia usługi będzie natomiast wyłączone takie świadczenie, w ramach którego dochodzi do przeniesienia na inny podmiot prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stanowi ono bowiem dostawę towarów.

Jak to zostało już powyżej wykazane czynność nieodpłatnego przekazania rezultatu prac budowlanych na rzecz Właściciela sieci kolidującej nie będzie stanowić dostawy towarów, a tym samym, zgodnie z regułą dopełniającą, o której mowa w art. 8 ust. 1 stanowić może świadczenie usług, które podlegać będzie opodatkowaniu w sytuacji spełnienia się jednej z przesłanek wskazanych w art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT Z punktu widzenia podatku VAT analizowana czynność powinna zostać potraktowana jako nieodpłatne przekazanie nakładów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym nie zostanie spełniona przesłanka, która podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia usług uzależnia od tego, aby to świadczenie nastąpiło w celach innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z kolei, za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać takie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, realizacja Przebudowy służy działalności opodatkowanej VAT Wnioskodawcy jaką jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej. Poniesienie nakładów na Przebudowę będzie zatem konieczne w celu realizacji Umowy, a następcze przekazanie rezultatów przeprowadzonych prac budowlanych przez Wnioskodawcę nieodpłatnie na rzecz Właściciela sieci kolidującej będzie miało bezpośrednie przełożenie na uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej podlegających opodatkowaniu VAT. W szczególności zaakcentowania wymaga, że Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie godziłaby się na ponoszenie wydatków, gdyby inwestycja nie dawała możliwości zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności opodatkowanej VAT. Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, Spółka nie decydowałaby się na poniesienie nakładów na Przebudowę, a następnie nieodpłatne przekazanie ich rezultatów na rzecz Właściciela sieci kolidującej, jeżeli w dłuższej perspektywie czasu nie odniosłaby z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż przekazując nieodpłatnie rezultaty wykonanych prac budowlanych na rzecz innego podmiotu, wykonane w związku z Przebudową, Wnioskodawca będzie świadczył usługę w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ jej wykonanie będzie związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe przekazanie nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ww. art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 listopada 2015 r., znak: IBPP1/4512-655/15/AL, która została wydana w stanie faktycznym zbliżonym do przedstawionego w niniejszym wniosku:

„Przebudowa magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą była niezbędna w celu budowy linii tramwajowej, gdyż bez przebudowy magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą nie była możliwa realizacja inwestycji. Konieczność/niezbędność przebudowy sieci ciepłowniczych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą wynikała ze zbiegu projektowanego przebiegu linii tramwajowej z istniejącą infrastrukturą techniczną. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, prace związane z przebudową magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą wykonywane są na gruntach należących do Gminy Miejskiej, będącej odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem VAT. Stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z kolei, zgodnie z art. 48 ww. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. W myśl art. 49 § 1 ustawy Kodeks cywilny urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że właścicielem gruntu, na którym dokonano przebudowy magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej, które Wnioskodawca nieodpłatnie przekaże „M” jest Gmina, zatem nie można uznać, że nieodpłatne przekazanie rezultatów realizowanych prac budowlanych stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Nieodpłatne przekazanie „M” wybudowanej magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą należy traktować jako świadczenie usług, bowiem Wnioskodawca wykona roboty budowlane, w wyniku których powstanie element sieci, która następnie wejdzie w skład przedsiębiorstwa przesyłowego. (...)

Zatem przekazywane nieodpłatnie przez Wnioskodawcę na rzecz „M” nakłady na przebudowę kolidującej z linią tramwajową sieci ciepłowniczej mają bezpośrednie przełożenie na uzyskiwanie przez Wnioskodawcę przychodów z tytułu świadczenia usług tramwajowego transportu miejskiego podlegających opodatkowaniu VAT. Natomiast samo przekazanie przebudowanej sieci na rzecz „M” jest konieczne ze względu na umowę zawartą z „M”, jak również wynika z art. 49 Kodeksu cywilnego, w świetle którego, po podłączeniu do sieci, przebudowywane odcinki weszły w skład przedsiębiorstwa zarządzającego siecią, czyli „M”, w rezultacie czego Wnioskodawca jest obowiązany do ich fizycznego przekazania na rzecz „M”. W konsekwencji, nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz „M” nakładów poniesionych na przebudowę infrastruktury ciepłowniczej posadowionej na gruntach należących do Gminy Miejskiej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, nie spełnia ono bowiem ani definicji dostawy towarów, ani definicji odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT”.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: IBPP2/443-852/14/JJ, w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2014 r. znak IPTPP2/443-950/13-2/PR oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2013 r., znak: IPTPP4/443-13/13-7/BM.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska odnoszącego się do opisanego zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że obowiązuje nowa treść art. 8 ust. 2 ustawy o VAT (który został powołany przez Wnioskodawcę), tj. „Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”. Zmiana ta pozostaje jednak bez wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.