Przebudowa | Interpretacje podatkowe

Przebudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przebudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania nieodpłatnego udostępniania dróg publicznych
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. (we wniosku pytanie nr 5) Czy obciążanie inwestorów inwestycji niedrogowych, na mocy porozumienia lub umowy cywilnoprawnej, kosztami budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego, spowodowanymi takimi inwestycjami, stanowi czynności opodatkowane... (we wniosku pytanie nr 6) Czy czynności obciążania inwestorów inwestycji niedrogowych, kosztami budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego, powodują prawo do obniżania podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przez ZTM kosztów takiej budowy lub przebudowy ... Zdaniem Wnioskodawcy, obciążanie inwestorów inwestycji niedrogowych, na mocy porozumienia lub umowy cywilnoprawnej, kosztami budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego, spowodowanymi takimi inwestycjami, stanowią czynności opodatkowane podatkiem VAT. Równocześnie, zdaniem ZTM czynności obciążania inwestorów inwestycji niedrogowych, kosztami budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego, powodują prawo do obniżania podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przez ZTM kosztów takiej budowy lub przebudowy. Stanowisko ZTM oparte zostało o przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju, oraz o przepis art. 8 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że przez świadczenie usług, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru.
2013
16
lip

Istota:
Stawka podatku obowiązująca przy przebudowie budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową
Fragment:
W przypadku przebudowy stawka ta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany kwalifikuje się do objęcia społecznym programem mieszkaniowym, np. przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. W ocenie Wnioskodawcy, przy wykonaniu przebudowy byłej szkoły na lokale mieszkalne, winna być zastosowana stawka 7%, gdyż przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, korzysta z opodatkowania tą stawką. Przepisy budowlane definiują przebudowę jako prace budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. W świetle wspomnianych przepisów, stawka 7% będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany (jego część) jej poddany, będzie się kwalifikował do objęcia społecznym programem mieszkaniowym. Zatem przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny będzie mogła być objęta stawką 7%, zaś przebudowa w kierunku odwrotnym (z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy) - ze stawki 7% korzystać nie powinna. W dniu 14 grudnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.
2013
7
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku - trwała zabudowań wnęk bez możliwości przenoszenia ich w inne miejsce.
Fragment:
Przepisy ustawy nie definiują pojęcia budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy pomocniczo odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Z uwagi jednak na autonomię prawa podatkowego, a także ze względu na treść art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) z którego wynika, iż definicje w nim zawarte zostały wprowadzone dla potrzeb tegoż aktu prawnego, nie należy ich traktować jako definicji legalnych na użytek innych aktów normatywnych. W związku z powyższym, posługiwanie się tymi pojęciami nie powinno odbywać się poprzez ich dokładne recypowanie na grunt ustawy, lecz winno mieć charakter pomocniczy przy dokonywaniu wykładni prawa podatkowego. Koniecznym jest zatem odwołanie się zarówno do przepisów prawa budowlanego jak i językowego znaczenia użytych w art. 41 ust. 12 ustawy pojęć. I tak, zgodnie z art. 3 pkt 6 ww. ustawy, przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei w myśl pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
2013
18
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi i skrzyżowań
Fragment:
Planowana inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego skrzyżowania w centrum R., które jest traktem komunikacyjnym z P. do drogi krajowej, jednocześnie jest miejscem włączenia ruchu z parkingu Urzędu Miasta oraz z osiedla mieszkaniowego z budynkami wielorodzinnymi. Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa skrzyżowania ulic R. i D. wraz z przebudową chodników, przebudowa wjazdu do Urzędu Miasta oraz przekładki kabli teletechnicznych i energetycznych a także rozbudowa kanalizacji deszczowej. To projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem realizacji projektu jest przebudowa skrzyżowania (zmiana geometrii) zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. W skład zamówienia wchodzi następujący zakres robót: przebudowa drogi, przebudowanie chodnika, odwodnienie drogi, wymiana słupów i przyłączy energetycznych, przekładka kabli teletechnicznych, zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji i wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wykonawca został wybrany w procedurze ustawy prawo zamówień publicznych.
2012
21
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym można stosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na podstawie artykułu 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W tym celu Decyzją Prezydenta Miasta z 16 września 2009 r., uzyskała Pani pozwolenie na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ze zmianą przeznaczenia na usługi o charakterze ogólnomiejskim z mieszkaniem towarzyszącym funkcji usługowej. Nadbudowa budynku polegała na dobudowaniu drugiego piętra w miejsce poddasza, gdzie mieści się część mieszkalna. Rozbudowa polegała na dobudowaniu: w części usługowej klatki schodowej oraz w części mieszkalnej klatki schodowej i garażu. Przebudowa dotyczyła piwnicy, parteru i pierwszego piętra. Z treści wniosku wynika, że wykonane przez Panią prace dotyczyły przebudowy mieszkalnego na niemieszkalny, czyli polegały na przystosowaniu budynku (jego części) do nowej funkcji, której dotychczas nie pełnił. Zatem zamierzoną przez Panią nową funkcję niemieszkalną, zakupiony przez Panią budynek, osiągnął dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Dlatego też poniesione nakłady inwestycyjne nie mogą być kwalifikowane, jako ulepszenie środka trwałego, lecz jako wytworzenie środka trwałego (środków trwałych), posiadającego cechy wskazane w definicji ustawowej tj. kompletnego i zdatnego do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania. Tym samym nie jest możliwe uznanie, iż w opisanym stanie faktycznym podanym we wniosku budynek niemieszkalny stanowi używany środek trwały.
2012
9
sie

Istota:
Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług, który zostanie naliczony z tytułu wykonania usługi remontu i przebudowy budynku
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 października 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, który zostanie naliczony z tytułu wykonania usługi remontu i przebudowy budynku. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi studia wyższe na Wydziale T. w B. Budynek, w którym prowadzone są zajęcia - własność Wnioskodawcy - wymaga generalnego remontu i przebudowy. Środki na realizację tego zadania Wnioskodawca chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyremontowanym budynku Wnioskodawca prowadzić będzie działalność dydaktyczną polegającą na kształceniu studentów na poziomie wyższym - PKWiU 80.30., która zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zwolniona z tego podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług, który zostanie naliczony z tytułu wykonania usługi remontu i przebudowy tego budynku... Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odliczyć podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu przeprowadzenia remontu i przebudowy tego budynku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
wrz

Istota:
Uczelnia nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową pomieszczeń piwnicy.
Fragment:
Realizacja projektu u Wnioskodawcy polega na przebudowie istniejących pomieszczeń piwnicy i poddasza użytkowego w celu powiększenia zaplecza szkoleniowego oraz termomodernizacji przegród zewnętrznych istniejącego budynku. Jednak w związku z brakiem środków finansowych na realizację całego zadania, przedmiotem zapytania jest realizacja projektu wg stanu na rok 2010, który zakończy się tylko przebudową i adaptacją istniejących pomieszczeń piwnicy, w wyniku której powiększy swoje zaplecze szkoleniowe o sale dydaktyczne i wykładowe i będzie wykorzystywał je wyłącznie do celów zadań statutowych, tj. działalności edukacyjnej PKWiU – 80.42. Wnioskodawca informuje, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 25 marca 1996r. sporządza deklaracje VAT i odprowadza podatek należny z tyt. wynajmu pomieszczeń oraz prowadzenia Ośrodka Szkoleniowego (wyżywienie, noclegi). Przebudowane pomieszczenia piwnicy nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
2011
1
wrz

Istota:
Politechnika nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z remontem (przebudową) budynku.
Fragment:
Przedmiotem ww. projektu jest remont (przebudowa) budynku. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu: zakup i montaż sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Beneficjenci (studenci, nauczyciele akademiccy itp.) będą korzystać z efektów projektu nieodpłatnie. Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu będą służyły wyłącznie działalności dydaktycznej (zwolnionej z podatku VAT) i ani dokonane zakupy, ani efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w oparciu o tak przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z przedmiotowym projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „…”.
2011
1
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego za rewitalizacji centrum Gminy
Fragment:
(...) przebudowie istniejących skrzyżowań, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie dwóch zatok autobusowych i przebudowie istniejącej zatoki postojowej, przebudowie istniejących chodników i budowie nowych chodników, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w ul. C., P., R. i wokół Placu o łącznej dł. 753 m, przebudowę i budowę oświetlenia Placu i ulic przyległych o łącznej dł. 1.915m, przebudowę sieci NN i urządzeń elektroenergetycznych o łącznej dł. 2.171m przebudowę telekomunikacyjnej sieci o łącznej dł. 873m, przebudowę sieci wodociągowej o łącznej dł. 459m, przebudowę sieci gazowej o łącznej dł. 1.326m, przebudowie istniejących ulic i chodników zlokalizowanych w sąsiedztwie Placu o łącznej dł. 1.609,60m, rozbiórka istniejącego przepustu pod ul. C. w km 0+034,62 i budowę nowego przepustu 1,2 x 3m, przebudowę istniejącego rowu przy budowanym przepuście. Z efektów projektu będą korzystali nieodpłatnie mieszkańcy K. oraz osoby przemieszczające się przez gminę K. Z odtworzonego mienia, które zostanie zmodernizowane w trakcie realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał jakichkolwiek obrotów i nie będzie prowadził żadnej działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
2011
1
wrz

Istota:
CIT - w zakresie możliwości zaliczenia wydatków ponoszonych na przebudowę sieci elektroenergetycznej do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Zatem nakłady na przebudowę będą, w ocenie Wnioskodawcy niewątpliwie związane z przychodami jakie Spółka uzyska od dystrybutora energii elektrycznej tytułem realizacji przebudowy. W piśmie Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Dochodowych - Biuletyn Skarbowy nr 1 z 2009 r., s. 22) wyraźnie wskazano, że do kosztów wytworzenia środka trwałego należy zaliczyć wydatki bezpośrednio związane z budową tego środka trwałego. Wśród takich wydatków umieszcza się np. koszty rozbiórki starego budynku na działce, na której będzie budowany nowy obiekt (pismo Dyrektora IS w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r.). Takim wydatkiem nie jest jednak z pewnością wydatek na przebudowę sieci energetycznej, która służyć będzie nie tylko nowym budynkom, ale i istniejącym budynkom centrum handlowego. Stąd też koszty ponoszone przez Spółkę na przebudowę sieci nie będą stanowiły kosztów wytworzenia budynków rozbudowanego Miasteczka. Wnioskodawca wskazuje, że wydatki na przebudowę sieci w analizowanym rejonie nie są bezpośrednio powiązane z planowaną rozbudową Miasteczka Handlowego. Rozbudowa ta jest już obecnie realizowana od dłuższego czasu (a przebudowa sieci dopiero się rozpoczyna) i mogłaby ona odbyć się bez ponoszenia nakładów na przebudowę sieci (choć w znacznie mniejszym zakresie). Przebudowa sieci pozwoli rozszerzyć możliwości rozbudowy Miasteczka, ale nie ma jednoznacznej pewności czy rozbudowa nastąpi w tym powiększonym wymiarze (jest to obecnie w planach Spółki, ale zmiana warunków rynkowych może je zrewidować).
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przebudowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.