Przebudowa | Interpretacje podatkowe

Przebudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przebudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z planowaną inwestycją pn.: „Rewitalizacja i przebudowa (...)”.
Fragment:
Gmina planuje inwestycję pn.: „ Rewitalizacja i przebudowa (...) ”. Na zrealizowanie planowanej inwestycji Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 – OŚ priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach lokalnej grupy działania Stowarzyszenie. Niniejszy projekt, którego inwestorem będzie Gmina, obejmuje roboty budowlane: przebudowa układu komunikacyjnego na rynku (zastąpienie skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo) dwupasmową jezdnią i uwolnienie w ten sposób wewnętrznej przestrzeni rynku, zmianę nawierzchni placu rynkowego, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, ukształtowanie przestrzeni placu rynkowego (rekompozycja zieleni, budowa małej architektury, pomnika, zbiornika pomp i filtrów), przebudowę sieci wodociągowej i budowę układu technologicznego (wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy, wykonanie układu technologicznego dla zapewnienia wody na potrzeby miejskiego wodopoju oraz fontann), budowę kanalizacji deszczowej na rynku, wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia rynku oraz zasilania urządzeń funkcjonalnych rynku, nadzór inwestorski – budowlany, konserwatorski, archeologiczny, promocja projektu – tablica informacyjna i pamiątkowa.
2017
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego na fakturach otrzymanych od kontrahentów w związku z ponoszonymi nakładami na przebudowę drogi gminnej w ramach zadania pn.: (...), a tym samym prawa do zwrotu (odzyskania) podatku VAT.
Fragment:
Gmina nie pobiera i nigdy nie pobierała od użytkowników ulicy opłat z jej korzystania, jak również, po przebudowie i zrealizowaniu powyższej inwestycji, Gmina nie zamierza pobierać żadnych opłat od jej użytkowników, ani nie będzie uzyskiwała jakiegokolwiek dochodu. A zatem, droga obecnie, jak i po jej przebudowie, nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych. W związku z realizacją inwestycji, polegającej na przebudowie ulicy, tytułem ponoszonych nakładów, Gmina będzie otrzymywała faktury VAT od kontrahentów dokonujących przebudowy drogi. Inwestycja przebudowy drogi gminnej będzie realizowana w związku z działalnością statutową Gminy i należy do zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Inwestycja będzie realizowana pod nazwą zadania (...). Ponadto, inwestycja będzie współfinansowana w ramach realizowanego projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii ustalenia, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego na fakturach otrzymanych od kontrahentów w związku z ponoszonymi nakładami na przebudowę drogi gminnej, a tym samym prawo do zwrotu (odzyskania) podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT w związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy odcinka (...).
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina jako JST będzie aplikowała o środki w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPOW 2014-2020 na realizację zadania „ Poprawa warunków transportowych na obszarze Powiatu poprzez przebudowę drogi na odcinku prowadzących do terenów inwestycyjnych (...) ”. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem w ramach partnerstwa, z tym że Powiat (tzw. lider partnerstwa) będzie realizował zadanie dotyczące odcinka A, natomiast Gmina (tzw. partner) odcinek – Przebudowa odcinka prowadzących do terenów inwestycyjnych (...). Przedmiotowa inwestycja przewiduje przebudowę odcinka, w zakresie: przebudowy jezdni dróg gminnych, przebudowy chodników, budowy ciągu pieszo rowerowego, budowy miejsc postojowych dla samochodów, przebudowy zjazdów, budowy i przebudowy linii oświetlenia drogowego, budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy i budowy przykanalików kanalizacji deszczowej, wycinki drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem drogi, wprowadzenia stałej organizacji ruchu – wg oddzielnego opracowania branżowego. Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo z wykonaniem wszystkich elementów objętych zakresem rzeczowym. Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina jest właścicielem drogi oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wszystkie faktury będą wystawiane na Gminę.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków, związanych z przebudową układu komunikacyjnego dróg publicznych.
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że do wykonania przebudowy układu komunikacyjnego dróg publicznych był zobowiązany w związku z budową pawilonu handlowego. Obowiązek ten wynikał dla niego z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych. Dokonanie przebudowy dróg publicznych miało również dla Wnioskodawcy sens gospodarczy tylko i wyłącznie w kontekście budowy pawilonu handlowego. Dokonane prace stanowią dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb inwestycji (budowy pawilonu handlowego) i zwiększają zarazem użyteczność tego pawilonu dla Wnioskodawcy - dojazd do niego jest bezpieczniejszy i prostszy, co zwiększa atrakcyjność pawilonu dla najemców. Wnioskodawca w żadnym razie nie poniósłby kosztów tej przebudowy - gdyby nie było to konieczne do wytworzenia środka trwałego - tj. budowy pawilonu handlowego. Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez niego wydatki związane z przebudową infrastruktury drogowej - w części w jakiej zostały poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania - powinny być rozpatrywane jako koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych w rozumieniu art. 16g ust. 4 UPDOP - ze względu na ich nierozerwalny gospodarczy związek z budową stanowiącego środek trwały pawilonu handlowego.
2017
20
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa ulic (...)”.
Fragment:
Złożył wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa na operację pn. „ Przebudowa ulic (...) ”, realizowanego w ramach działania „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach PROW 2014-2020. W ramach operacji realizowana jest przebudowa drogi na działkach w miejscowości A wraz z kanalizacją deszczową o długości 381 m. Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie wspólnota gminna. Realizacja operacji związana jest z wykonywaniem zadań własnych nałożonych na Wnioskodawcę przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przebudowa ulic odbywa się w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa ulicy”.
Fragment:
(...) Przebudowa ulicy ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „ Przebudowa ulicy ”. Wniosek uzupełniono w dniu 1 lutego 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz przedłożenie dokumentu, z którego wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do występowania w imieniu Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina zrealizowała operację pn. „ Przebudowa ulicy ”, która uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji to poprawa dostępności komunikacyjnej do boiska do plażowej piłki siatkowej poprzez przebudowę odcinka drogi o długości 0,188 km. Inwestycja została zrealizowana na gruncie stanowiącym własność Gminy. Powstała droga o długości 0,188 km o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm w kolorze grafit (antracyt) na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowana z chudego betonu Rm=9,0Pa, warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Pa, obustronnie krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej C12/15 z oporem oraz oświetlenie drogowe: 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami zasilane kablem YAKY typ 4x16mm2.
2017
22
lut

Istota:
Stawka podatku VAT dla ca3ooci prac zwi1zanych z bry31 budynku objetych zadaniem pn.: „...”
Fragment:
Po zakupie wy?ej wymienionego budynku Wnioskodawca zamierza og3osia przetarg na wykonanie jego przebudowy. Wnioskodawca bedzie podmiotem zamawiaj1cym i po rozstrzygnieciu przetargu prace zwi1zane z ww. zadaniem bed1 zlecone wykonawcy zewnetrznemu wy3onionemu w przetargu. Gmina zamierza zawrzea umowe z potencjalnym wykonawc1 na wykonanie ca3ooci przebudowy budynku bez rozró?nienia na lokale mieszkalne i u?ytkowe. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie gotowy budynek, tj. 31cznie wszelkie roboty wykonane w pe3nym zakresie objetym umow1. Gmina zamierza zawrzea jedn1 umowe kompleksow1 z potencjalnym wykonawc1, obejmuj1c1 prace budowlane dotycz1ce przebudowy istniej1cego budynku wielorodzinnego jako ca3ooa oraz zagospodarowanie terenu. W ramach inwestycji bed1 tak?e wykonywane prace poza bry31 budynku takie jak: prace ziemne, odwodnienie, zagospodarowanie terenu i inne prace. Prace wykonywane poza bry31 budynku rozliczane bed1 odrebnie. Zakres pytania obejmuje wy31cznie prace w zakresie bry3y budynku (nie obejmuje prac ziemnych i innych prac poza bry31 budynku). Zastosowanie w3aociwej stawki podatku VAT, bedzie mia3o wp3yw na obliczenie ceny w zwi1zku z udzielanym zamówieniem publicznym na wykonanie przebudowy budynku. Przedmiotowe zadanie w bryle budynku - przebudowa, mieoci sie w ramach czynnooci wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.
2017
19
sty

Istota:
Opodatkowania nieodpłatnego udostępniania dróg publicznych
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie. (we wniosku pytanie nr 5) Czy obciążanie inwestorów inwestycji niedrogowych, na mocy porozumienia lub umowy cywilnoprawnej, kosztami budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego, spowodowanymi takimi inwestycjami, stanowi czynności opodatkowane... (we wniosku pytanie nr 6) Czy czynności obciążania inwestorów inwestycji niedrogowych, kosztami budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego, powodują prawo do obniżania podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przez ZTM kosztów takiej budowy lub przebudowy ... Zdaniem Wnioskodawcy, obciążanie inwestorów inwestycji niedrogowych, na mocy porozumienia lub umowy cywilnoprawnej, kosztami budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego, spowodowanymi takimi inwestycjami, stanowią czynności opodatkowane podatkiem VAT. Równocześnie, zdaniem ZTM czynności obciążania inwestorów inwestycji niedrogowych, kosztami budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego, powodują prawo do obniżania podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przez ZTM kosztów takiej budowy lub przebudowy. Stanowisko ZTM oparte zostało o przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju, oraz o przepis art. 8 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że przez świadczenie usług, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru.
2013
16
lip

Istota:
Stawka podatku obowiązująca przy przebudowie budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową
Fragment:
W przypadku przebudowy stawka ta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany kwalifikuje się do objęcia społecznym programem mieszkaniowym, np. przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. W ocenie Wnioskodawcy, przy wykonaniu przebudowy byłej szkoły na lokale mieszkalne, winna być zastosowana stawka 7%, gdyż przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, korzysta z opodatkowania tą stawką. Przepisy budowlane definiują przebudowę jako prace budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. W świetle wspomnianych przepisów, stawka 7% będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany (jego część) jej poddany, będzie się kwalifikował do objęcia społecznym programem mieszkaniowym. Zatem przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny będzie mogła być objęta stawką 7%, zaś przebudowa w kierunku odwrotnym (z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy) - ze stawki 7% korzystać nie powinna. W dniu 14 grudnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.
2013
7
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku - trwała zabudowań wnęk bez możliwości przenoszenia ich w inne miejsce.
Fragment:
Przepisy ustawy nie definiują pojęcia budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy pomocniczo odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Z uwagi jednak na autonomię prawa podatkowego, a także ze względu na treść art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) z którego wynika, iż definicje w nim zawarte zostały wprowadzone dla potrzeb tegoż aktu prawnego, nie należy ich traktować jako definicji legalnych na użytek innych aktów normatywnych. W związku z powyższym, posługiwanie się tymi pojęciami nie powinno odbywać się poprzez ich dokładne recypowanie na grunt ustawy, lecz winno mieć charakter pomocniczy przy dokonywaniu wykładni prawa podatkowego. Koniecznym jest zatem odwołanie się zarówno do przepisów prawa budowlanego jak i językowego znaczenia użytych w art. 41 ust. 12 ustawy pojęć. I tak, zgodnie z art. 3 pkt 6 ww. ustawy, przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei w myśl pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
2013
18
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przebudowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.