Przebudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przebudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z zadaniem „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Fragment:

Przebudowa świetlicy byłaby przeprowadzona również gdyby nie była wynajmowana odpłatnie, ponieważ głównym celem inwestycji jest udostępnienie obiektu mieszkańcom nieodpłatnie. Świetlica jest wykorzystywana przy okazji zebrań wiejskich, spotkań Koła Gospodyń Wiejskich oraz innych przedsięwzięć społecznych. Przebudowa świetlicy (w tym: ogrzewanie i przebudowa dachu) umożliwi podjęcie i wznowienie działań społeczno-kulturalnych, tj. spotkania teatralne dla najmłodszych, wspólne zajęcia kulinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz robótki ręczne również w okresie jesienno-zimowym, kiedy mieszkańcy wsi mają więcej wolnego czasu i chęci udziału w organizowanych przedsięwzięciach. Celem przebudowy świetlicy nie jest zwiększenie obrotów z działalności opodatkowanej podatkiem VAT, lecz ma ona na celu udostępnienie mieszkańcom wsi bezpiecznej i ogólnodostępnej infrastruktury oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Wątpliwości Gminy dotyczą określenia, czy będzie jej przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z zadaniem „ Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu ”.

2018
18
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Przebudową oraz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania rezultatów prac budowlanych.

Fragment:

Zdaniem Spółki w opisanym zdarzeniu przyszłym bezsprzecznie istnieje pośredni związek pomiędzy wydatkami na realizację Przebudowy a sprzedażą opodatkowaną realizowaną przez Spółkę. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Przebudowa jest niezbędna w celu prawidłowego wykonania Umowy - konieczna jest zmiana przebiegu linii napowietrznych lub zastosowania linii kablowych na obszarze krzyżowania się sieci. Bez dokonania tej Przebudowy, nie będzie możliwe dokończenie budowy linii przesyłowej, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej (tj. opodatkowanych podatkiem VAT usług przesyłu energii elektrycznej). Uwzględniając powyższe, w ocenie Spółki nie powinno ulegać wątpliwości, iż, na gruncie przedstawionego stanu faktycznego, ponoszone przez Spółkę wydatki na Przebudowę sieci kolidujących będą wykazywały związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT oraz, że w związku z tym przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszelkich wydatków związanych z Przebudową. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane powyżej stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych w zbliżonych stanach faktycznych. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2018 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.678.2017.1.SM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika - w zakresie związanym z przysługiwaniem temu podatnikowi pełnego prawa do odliczenia podatku VAT - za prawidłowe.

2018
16
kwi

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie nawierzchni dróg gminnych.

Fragment:

Powyższa inwestycja w zakresie przebudowy dróg gminnych jest dokonywana w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania dróg gminnych. Majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie służył zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Gmina nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowych dróg. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Gmina będzie ponosić wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odzyskać podatek naliczony od wydatków związanych z przebudową dróg gminnych? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową dróg gminnych. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2017
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z planowaną inwestycją pn.: „Rewitalizacja i przebudowa (...)”.

Fragment:

Gmina planuje inwestycję pn.: „ Rewitalizacja i przebudowa (...) ”. Na zrealizowanie planowanej inwestycji Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 – OŚ priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach lokalnej grupy działania Stowarzyszenie. Niniejszy projekt, którego inwestorem będzie Gmina, obejmuje roboty budowlane: przebudowa układu komunikacyjnego na rynku (zastąpienie skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo) dwupasmową jezdnią i uwolnienie w ten sposób wewnętrznej przestrzeni rynku, zmianę nawierzchni placu rynkowego, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, ukształtowanie przestrzeni placu rynkowego (rekompozycja zieleni, budowa małej architektury, pomnika, zbiornika pomp i filtrów), przebudowę sieci wodociągowej i budowę układu technologicznego (wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy, wykonanie układu technologicznego dla zapewnienia wody na potrzeby miejskiego wodopoju oraz fontann), budowę kanalizacji deszczowej na rynku, wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia rynku oraz zasilania urządzeń funkcjonalnych rynku, nadzór inwestorski – budowlany, konserwatorski, archeologiczny, promocja projektu – tablica informacyjna i pamiątkowa.

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego na fakturach otrzymanych od kontrahentów w związku z ponoszonymi nakładami na przebudowę drogi gminnej w ramach zadania pn.: (...), a tym samym prawa do zwrotu (odzyskania) podatku VAT.

Fragment:

Gmina nie pobiera i nigdy nie pobierała od użytkowników ulicy opłat z jej korzystania, jak również, po przebudowie i zrealizowaniu powyższej inwestycji, Gmina nie zamierza pobierać żadnych opłat od jej użytkowników, ani nie będzie uzyskiwała jakiegokolwiek dochodu. A zatem, droga obecnie, jak i po jej przebudowie, nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych. W związku z realizacją inwestycji, polegającej na przebudowie ulicy, tytułem ponoszonych nakładów, Gmina będzie otrzymywała faktury VAT od kontrahentów dokonujących przebudowy drogi. Inwestycja przebudowy drogi gminnej będzie realizowana w związku z działalnością statutową Gminy i należy do zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Inwestycja będzie realizowana pod nazwą zadania (...). Ponadto, inwestycja będzie współfinansowana w ramach realizowanego projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii ustalenia, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego na fakturach otrzymanych od kontrahentów w związku z ponoszonymi nakładami na przebudowę drogi gminnej, a tym samym prawo do zwrotu (odzyskania) podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją.

2017
30
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT w związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy odcinka (...).

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jako JST będzie aplikowała o środki w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPOW 2014-2020 na realizację zadania „ Poprawa warunków transportowych na obszarze Powiatu poprzez przebudowę drogi na odcinku prowadzących do terenów inwestycyjnych (...) ”. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem w ramach partnerstwa, z tym że Powiat (tzw. lider partnerstwa) będzie realizował zadanie dotyczące odcinka A, natomiast Gmina (tzw. partner) odcinek – Przebudowa odcinka prowadzących do terenów inwestycyjnych (...). Przedmiotowa inwestycja przewiduje przebudowę odcinka, w zakresie: przebudowy jezdni dróg gminnych, przebudowy chodników, budowy ciągu pieszo rowerowego, budowy miejsc postojowych dla samochodów, przebudowy zjazdów, budowy i przebudowy linii oświetlenia drogowego, budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy i budowy przykanalików kanalizacji deszczowej, wycinki drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem drogi, wprowadzenia stałej organizacji ruchu – wg oddzielnego opracowania branżowego. Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo z wykonaniem wszystkich elementów objętych zakresem rzeczowym. Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina jest właścicielem drogi oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wszystkie faktury będą wystawiane na Gminę.

2017
20
wrz

Istota:

W zakresie sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków, związanych z przebudową układu komunikacyjnego dróg publicznych.

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, że do wykonania przebudowy układu komunikacyjnego dróg publicznych był zobowiązany w związku z budową pawilonu handlowego. Obowiązek ten wynikał dla niego z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych. Dokonanie przebudowy dróg publicznych miało również dla Wnioskodawcy sens gospodarczy tylko i wyłącznie w kontekście budowy pawilonu handlowego. Dokonane prace stanowią dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb inwestycji (budowy pawilonu handlowego) i zwiększają zarazem użyteczność tego pawilonu dla Wnioskodawcy - dojazd do niego jest bezpieczniejszy i prostszy, co zwiększa atrakcyjność pawilonu dla najemców. Wnioskodawca w żadnym razie nie poniósłby kosztów tej przebudowy - gdyby nie było to konieczne do wytworzenia środka trwałego - tj. budowy pawilonu handlowego. Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez niego wydatki związane z przebudową infrastruktury drogowej - w części w jakiej zostały poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania - powinny być rozpatrywane jako koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych w rozumieniu art. 16g ust. 4 UPDOP - ze względu na ich nierozerwalny gospodarczy związek z budową stanowiącego środek trwały pawilonu handlowego.

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa ulic (...)”.

Fragment:

Złożył wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa na operację pn. „ Przebudowa ulic (...) ”, realizowanego w ramach działania „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach PROW 2014-2020. W ramach operacji realizowana jest przebudowa drogi na działkach w miejscowości A wraz z kanalizacją deszczową o długości 381 m. Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie wspólnota gminna. Realizacja operacji związana jest z wykonywaniem zadań własnych nałożonych na Wnioskodawcę przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przebudowa ulic odbywa się w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

2017
22
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa ulicy”.

Fragment:

(...) Przebudowa ulicy ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „ Przebudowa ulicy ”. Wniosek uzupełniono w dniu 1 lutego 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz przedłożenie dokumentu, z którego wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do występowania w imieniu Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina zrealizowała operację pn. „ Przebudowa ulicy ”, która uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji to poprawa dostępności komunikacyjnej do boiska do plażowej piłki siatkowej poprzez przebudowę odcinka drogi o długości 0,188 km. Inwestycja została zrealizowana na gruncie stanowiącym własność Gminy. Powstała droga o długości 0,188 km o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm w kolorze grafit (antracyt) na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowana z chudego betonu Rm=9,0Pa, warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Pa, obustronnie krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej C12/15 z oporem oraz oświetlenie drogowe: 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami zasilane kablem YAKY typ 4x16mm2.

2017
19
sty

Istota:

Stawka podatku VAT dla ca3ooci prac zwi1zanych z bry31 budynku objetych zadaniem pn.: „...”

Fragment:

Po zakupie wy?ej wymienionego budynku Wnioskodawca zamierza og3osia przetarg na wykonanie jego przebudowy. Wnioskodawca bedzie podmiotem zamawiaj1cym i po rozstrzygnieciu przetargu prace zwi1zane z ww. zadaniem bed1 zlecone wykonawcy zewnetrznemu wy3onionemu w przetargu. Gmina zamierza zawrzea umowe z potencjalnym wykonawc1 na wykonanie ca3ooci przebudowy budynku bez rozró?nienia na lokale mieszkalne i u?ytkowe. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie gotowy budynek, tj. 31cznie wszelkie roboty wykonane w pe3nym zakresie objetym umow1. Gmina zamierza zawrzea jedn1 umowe kompleksow1 z potencjalnym wykonawc1, obejmuj1c1 prace budowlane dotycz1ce przebudowy istniej1cego budynku wielorodzinnego jako ca3ooa oraz zagospodarowanie terenu. W ramach inwestycji bed1 tak?e wykonywane prace poza bry31 budynku takie jak: prace ziemne, odwodnienie, zagospodarowanie terenu i inne prace. Prace wykonywane poza bry31 budynku rozliczane bed1 odrebnie. Zakres pytania obejmuje wy31cznie prace w zakresie bry3y budynku (nie obejmuje prac ziemnych i innych prac poza bry31 budynku). Zastosowanie w3aociwej stawki podatku VAT, bedzie mia3o wp3yw na obliczenie ceny w zwi1zku z udzielanym zamówieniem publicznym na wykonanie przebudowy budynku. Przedmiotowe zadanie w bryle budynku - przebudowa, mieoci sie w ramach czynnooci wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.