Prywatyzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prywatyzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy wnioskodawczyni powinna była zapłacić podatek od dochodu z odpłatnego zbycia akcji zakupionych w 1995r. i 1997r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2009r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2009r.), uzupełnionym w dniu 16 lipca 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu uzyskanego ze zbycia akcji nabytych w 1995r. i 1997r. - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży akcji nabytych przed 2004 r. jest zwolniony od podatku ?

Fragment:

(...) w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2005 r. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.), która w art. 62 stanowiła, iż papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski są z mocy prawa dopuszczone do obrotu publicznego, a o ich emisji emitent informuje Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w przypadku przedsiębiorstwa X prywatyzacja nastąpiła w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, a akcje nabył Pan w 1992 roku, bez preferencji, nie będąc nigdy pracownikiem przedsiębiorstwa państwowego ani nowopowstałej spółki. W tym stanie faktycznym, mając na uwadze przytoczone wyżej regulacje prawne, zostały spełnione przesłanki do wyłączenia dochodu uzyskanego ze sprzedania akcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie tutejszy organ (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód i dochód ze sprzedaży akcji nabytych przed 2004 r. na podstawie oferty prywatyzacyjnej przedsiębiorstwa „X” winny być wykazane zeznaniu rocznym PIT-38 ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 22 grudnia 2006 r. (data wpływu 28 grudnia 2006 r.), uzupełnionym w dniu 17 stycznia 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa „stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, nabyte przed 1 stycznia 2004r. podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; d) sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Podatniczka nie przedstawiła jednoznacznie okoliczności, w jakich sprywatyzowano przedsiębiorstwo i wyczerpującej podstawy prawnej. Wg treści jej pisma z dn. 30-01-2007r.: „Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego nastąpiła w drodze likwidacji na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 13 lipca 1990r., o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych” i jednocześnie w tym piśmie mówi o dokonanej likwidacji i przekształceniu w spółkę akcyjną. Również nie wyjaśnia tego zagadnienia załączona do tego pisma oferta z Rzeczpospolitej. W związku w powyższym stanem faktycznym i prawnym konieczne jest zdefiniowanie pojęć: „publiczny obrót papierami (...)

2011
1
lut

Istota:

Uzyskałem w 2004r dochód ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych , czy muszę zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.03.2005r. W związku z wnioskiem dotyczącym sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30.04.1993r., o narodowych funduszach i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, ze zm.) informuję, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są uzyskane dochody w skali roku do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób należy ustalić stawki odpisów amortyzacyjnych w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ponoszenia nakładów na ulepszenie przyjętych do odpłatnego korzystania środków trwałych ?

Fragment:

(...) W wykonaniu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 17 września 2004 r. znak: PDP/423/21/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia, co następuje. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny sprawy. Dnia 21.08.2001 r. Spółka zawarła umowę o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.), na okres 10 lat, do dnia 20.08.2011 r. Stosownie do postanowień art. 16ł ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dla (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki ponoszone na wyliczenie "pomocy publicznej" związanej z prywatyzacją bezpośrednią przedsiębiorstwa państwowego podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2004r. ( 01.07.2004r. data wpływu ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik informuje: Jednostka będąca przedsiębiorstwem państwowym w zapytaniu podnosi czy wydatki poniesione na wykonanie przez firmę zewnętrzną zleconych obliczeń "pomocy publicznej" związanej z prywatyzacją bezpośrednią tejże Jednostki stanowić będą dla niej koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1 w/w ustawy. Powyższe oznacza, że poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania (...)