ILPP2/4512-1-744/15-3/EN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług – prowizji uzyskanej od „A”.
ILPP2/4512-1-744/15-3/ENinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. gra losowa
  3. prowizje
  4. zwolnienia podatkowe
  5. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 5 października 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług – prowizji uzyskanej od „A” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług – prowizji uzyskanej od „A”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 01.01.2016 r. Wnioskodawca chciałby założyć jednoosobową działalność gospodarczą polegającą w przeważającej części na działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Wnioskodawca będzie chciał podpisać umowę agencyjną z „A” który nie jest płatnikiem podatku VAT. Na mocy umowy agencyjnej z „A” Wnioskodawca będzie zawierał w imieniu i na rzecz „A” umowy z uczestnikami gier, których przedmiotem będą gry losowe. Za należyte wykonanie umowy Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne, liczone indywidualnie dla jego kolektury, w wysokości określonej zgodnie z tabelami ujętymi w odpowiednim załączniku do umowy agencyjnej, liczone od obrotu ze sprzedaży w imieniu i na rzecz „A” gier losowych, z dołu za miesiąc poprzedni. Obrotem będzie osiągnięta przez Wnioskodawcę w danym miesiącu kalendarzowym suma łącznej wartości sprzedaży zakładów na gry liczbowe oraz łączna wartość sprzedaży losów loterii pieniężnych, pomniejszona o ustawowe dopłaty do stawek w grach oraz ustawowe dopłaty do ceny losów pobrane zgodnie z ustawą o grach hazardowych.

Według Wnioskodawcy prowizja od sprzedaży w ramach prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz „A” powinna być zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT, ze względu na uregulowanie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, według którego zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy prowizja uzyskana od „A” za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów pieniężnych będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
  2. Czy prowizja od sprzedaży w ramach przyszłej prowadzonej działalności gospodarczej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz „A” winna być obciążona podatkiem VAT czy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług związanych z opodatkowaniem podatkiem od gier na zasadach określonych w ustawie o grach... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, prowizja od sprzedaży w ramach prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz „A” powinna być zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT ze względu na uregulowanie zawarte w art. 43 ust.1 pkt 15 ustawy o VAT, według którego zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41. ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże z art. 146a pkt 1 ustawy wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca w ustawie oraz w przepisach wykonawczych do niej, przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż zwalnia się od podatku VAT jedynie działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, która podlega opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Podkreślić w tym miejscu należy, że prowadzenie działalności w zakresie gier losowych to przede wszystkim ich organizowanie, urządzanie i prowadzenie.

Zauważyć jednak należy, że sprzedaż kuponów z zakładami oraz sprzedaż losów loterii pieniężnych przez osoby prowadzące kolektury, czy inne punkty sprzedaży, które funkcjonują w oparciu o umowę typu pośrednictwa i otrzymują wynagrodzenie prowizyjne, nie jest działalnością w zakresie gier losowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od 01.01.2016 r. chciałaby założyć jednoosobową działalność gospodarczą polegającą w przeważającej części na działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Wnioskodawca planuje podpisać umowę agencyjną z „A”, który nie jest płatnikiem podatku VAT. Na mocy umowy agencyjnej z „A” Wnioskodawca będzie zawierał w imieniu i na rzecz „A” umowy z uczestnikami gier, których przedmiotem będą gry losowe. Za należyte wykonanie umowy Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne, liczone indywidualnie dla jego kolektury, w wysokości określonej zgodnie z tabelami ujętymi w odpowiednim załączniku do umowy agencyjnej, liczone od obrotu ze sprzedaży w imieniu i na rzecz „A” gier losowych, z dołu za miesiąc poprzedni. Obrotem będzie osiągnięta przez Wnioskodawcę w danym miesiącu kalendarzowym suma łącznej wartości sprzedaży zakładów na gry liczbowe oraz łączna wartość sprzedaży losów loterii pieniężnych, pomniejszona o ustawowe dopłaty do stawek w grach oraz ustawowe dopłaty do ceny losów pobrane zgodnie z ustawą o grach hazardowych.

Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do stanu faktycznego opisanego we wniosku stwierdzić należy, że sprzedaż zakładów na gry liczbowe oraz sprzedaż losów loterii pieniężnych w imieniu i na rzecz „A”, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, uznaje się za nieprawidłowe.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej z „A” mogą natomiast korzystać ze zwolnienia od podatku zgodnie z procedurami dotyczącymi drobnych przedsiębiorców określonymi w art. 113 ustawy.

Reasumując, prowizja uzyskana od „A”, za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i od takiej prowizji powinien zostać naliczony podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Prowizja od sprzedaży Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz „A” winna być obciążona podatkiem VAT i nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej wskazania:

  1. Czy prowizja uzyskana od „A” za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów pieniężnych będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
  2. Czy prowizja od sprzedaży w ramach przyszłej prowadzonej działalności gospodarczej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz „A” winna być obciążona podatkiem VAT czy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług związanych z opodatkowaniem podatkiem od gier na zasadach określonych w ustawie o grach... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Natomiast, w zakresie pytania dotyczącego wskazania czy kwota należności pobieranej przez Wnioskodawcę od uczestnika będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (we wniosku sformułowane jako pytanie nr 1) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/4512-1-744/15-2/EN z dnia 5 stycznia 2016 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.