ILPB1/415-1430/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
ILPB1/415-1430/14-4/AGinterpretacja indywidualna
  1. pośrednictwo
  2. prowizje
  3. przychód nienależny
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-puap 16 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 16 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 24 lutego 2015 r. znak ILPB1/415-1430/14-2/AG ILPP5/443-293/14-2/KG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 marca 2015 r., a w dniu 16 marca 2015 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT. Wnioskodawca zamierza prowadzić platformę internetową pośredniczącą w transakcjach kupna i sprzedaży oraz wymianie towarów i usług pomiędzy innymi podmiotami. Rozliczenie między użytkownikami portalu odbywać się będzie za pomocą elektronicznych znaków legitymacyjnych na okaziciela zwanych dla uproszczenia wirtualną walutą X. Wirtualna waluta ważna będzie bezterminowo. Elektroniczne jednostki rozliczeniowe w postaci wirtualnej waluty gromadzone będą na koncie Użytkownika portalu. Emitentem wirtualnej waluty X będzie Wnioskodawca. Użytkownicy rozliczać będą transakcje kupna i sprzedaży poprzez przekazywanie elektronicznych znaków legitymacyjnych X między kontami Użytkowników. Użytkownik po dokonaniu wpłaty na rzecz Wnioskodawcy otrzymuje określoną ilość X na swoje konto. Wnioskodawca zakłada, że będzie wydawał X po kursie 1X = 1 złoty, zastrzegając jednocześnie możliwość zmiany kursu. Użytkownik ma nabyć za elektroniczne znaki legitymacyjne X towary i usługi oferowane przez innych Użytkowników portalu. Użytkownik ma prawo spieniężyć elektroniczne znaki legitymacyjne X posiadane na swoim koncie u Wnioskodawcy. W sytuacji tej Wnioskodawca wypłaci Użytkownikowi określoną kwotę pieniędzy stosując różne kursy wymiany w zależności od ilości X do spieniężenia.

Wnioskodawca jest zatem stroną:

  1. umowy, w której w zamian za pieniądze przekazuje Użytkownikom platformy elektroniczne znaki legitymacyjne zwane wirtualną walutą X, które to znaki uprawniają ich do nabycia towarów i usług od innych podmiotów - Użytkowników portalu,
  2. umowy, w której w zamian za przekazanie elektronicznych znaków legitymacyjnych X Wnioskodawca wypłaca Użytkownikom pieniądze stosując różne kursy wymiany w zależności od ilości wymienianych X.

Wnioskodawca będzie dokumentować wydanie elektronicznych znaków legitymacyjnych X notą księgową na wartość dokonanej wpłaty i ilości przekazanego X. Podobnie, spieniężenie X dokumentowane będzie poprzez wydanie noty księgowej na wartość przedstawionych do wypłaty X, przy jednoczesnym wystawieniu faktury na wartość prowizji należnej Wnioskodawcy. Na konto bankowe Użytkownika Wnioskodawca przekaże różnicę pomiędzy nimi. Transakcje sprzedaży i kupna między Użytkownikami rozliczane poprzez elektroniczne znaki legitymacyjne stanowią ekonomiczny sens istnienia platformy. Tylko wtedy, kiedy Użytkownicy wystawiać będą towary i usługi na sprzedaż, platforma będzie przynosić dochód Wnioskodawcy.

Wprowadzenie elektronicznych znaków legitymacyjnych ma za zadanie zachęcić Użytkowników do korzystania z platformy, oferując im mniejsze koszty promocji i obsługi transakcji kupna i sprzedaży oraz wymian. W tym sensie zarówno emisja, jak i przyjmowanie i rozliczanie transakcji w X, odbywają się w imieniu i na rzecz Użytkowników. Wnioskodawca pełni rolę agenta łączącego Kupujących i Sprzedających.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że będzie pobierał prowizję z tytułu wymiany wirtualnej waluty X na środki pieniężne. Nie będzie pobierał prowizji z tytułu wymiany środków pieniężnych na wirtualną walutę X. Ponadto Wnioskodawca poprzez portal będzie świadczył usługi płatne polegające na wyróżnieniu ofert sprzedaży oraz emisji reklam na portalu.

Obecnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w obszarze: roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych (PKWiU 43.21.10) oraz roboty związane z wykonywaniem wykończeniowych robót budowlanych (PKWiU 43.3.), jak również usługi portali internetowych (PKWiU 63.12), w którym to przypadku dochód pochodzi z emisji reklam na portalach prowadzonych przez Wnioskodawcę. Wraz z uruchomieniem platformy zamierza rozszerzyć przedmiot działalności o obrót elektronicznymi jednostkami rozliczeniowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka kwota stanowi przychód Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód Wnioskodawcy stanowić będzie wartość prowizji należnej Wnioskodawcy z tytułu pośrednictwa w obrocie elektronicznymi jednostkami rozliczeniowymi X. Przychodem nie będzie kwota wpłacana na konto Wnioskodawcy w związku z przekazaniem na konto Użytkownika portalu elektronicznych znaków legitymacyjnych X. Stanowi ona zaliczkę na poczet nabycia towarów lub usług w przyszłości. Czynności sprzedaży elektronicznych znaków legitymacyjnych X nie można utożsamiać z dostawą towarów ani świadczeniem usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Elektroniczna jednostka rozliczeniowa X stanowi bowiem jedynie rodzaj środka pieniężnego, upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do zakupu towarów i usług w przyszłości od określonych podmiotów i dlatego nie mieści się w definicji towaru ujętej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. X nie jest więc towarem, ani usługą lecz jedynie dokumentem w formie elektronicznej uprawniającym do zakupu towarów i usług. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary i usługi, natomiast wydanie X następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy. Dokonania wpłaty środków pieniężnych przez kontrahenta na rzecz Zainteresowanego, a w konsekwencji również wydania X nie można również określić jako świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1. Wpłata środków pieniężnych jest bowiem dokonywana z tytułu wydania X, który nie jest towarem.

Prowizja z tytułu pośrednictwa w obrocie elektronicznymi jednostkami rozliczeniowymi X stanowić będzie przychód Wnioskodawcy. Od czynności tej Wnioskodawca zobowiązany jest naliczyć podatek VAT w wysokości 23%, gdyż czynność ta nie mieści się w katalogu usług objętych zwolnieniem przedmiotowym. Nie można m.in. zaliczyć jej do usług pośrednictwa finansowego, o których mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 7 i pkt 40 ustawy o VAT, gdyż elektroniczny znak legitymacyjny X nie stanowi prawnego środka płatniczego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić platformę internetową pośredniczącą w transakcjach kupna i sprzedaży oraz wymianie towarów i usług pomiędzy innymi podmiotami. Wraz z uruchomieniem platformy zamierza rozszerzyć przedmiot działalności o obrót elektronicznymi jednostkami rozliczeniowymi. Rozliczenie między użytkownikami portalu odbywać się będzie za pomocą elektronicznych znaków legitymacyjnych na okaziciela zwanych dla uproszczenia wirtualną walutą X, gdzie emitentem tej waluty będzie Zainteresowany. Wnioskodawca jest stroną umowy, w której w zamian za pieniądze przekazuje Użytkownikom platformy elektroniczne znaki legitymacyjne zwane wirtualną walutą X, które uprawniają Użytkowników portalu do nabycia towarów i usług od innych podmiotów. W zamian za przekazanie elektronicznych znaków legitymacyjnych X Wnioskodawca wypłaca Użytkownikom pieniądze stosując różne kursy wymiany w zależności od ilości wymienianych X. Zarówno emisja, jak i przyjmowanie i rozliczanie transakcji w X , odbywają się w imieniu i na rzecz Użytkowników. Wnioskodawca pełni rolę agenta łączącego Kupujących i Sprzedających.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, ponieważ będzie pobierał tylko prowizję z tytułu wymiany środków pieniężnych na wirtualną walutę X oraz pełni jedynie rolę agenta łączącego kupujących i sprzedających, to przychód Zainteresowanego stanowi kwota prowizji należna z tytułu spieniężenia elektronicznych znaków legitymacyjnych X, innymi słowy prowizja z tytułu wymiany środków pieniężnych na wirtualną walutę X.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w zakresie problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozstrzygnięty w odrębnym terminie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.