Prowizje bankowe | Interpretacje podatkowe

Prowizje bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowizje bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania w przypadku obciążenia kontrahenta kosztami prowizji bankowej od wpłat utargów dokonywanych przez Wnioskodawcę
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2012 r. (data wpływu 8 marca 2012 r.) uzupełnionym pismami z dnia 28 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2012 r.) oraz 22 czerwca 2012 r. (data wpływu 27 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania w przypadku obciążenia kontrahenta kosztami prowizji bankowej od wpłat utargów dokonywanych przez Wnioskodawcę – jest nieprawidłowe. (...)
2012
19
lip

Istota:
Należy stwierdzić, iż w rozliczeniu emerytury zagranicznej Wnioskodawca nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodu obejmujących standardowe opłaty – prowizje bankowe za transfer gotówki, naliczane zagranicą przez bank wykonujący zlecenie funduszu emerytalnego, a następnie w kraju przez bank P.
Fragment:
(...) już art. 12 ust. 7 ww. ustawy, a więc w wysokości w jakiej przysługuje ona Wnioskodawcy. Prowizja bankowa jest związana z obsługą postawionej do dyspozycji emerytury przez bank i stanowi zapłatę za usługę bankową, którą jest obsługa emerytury zagranicznej na indywidualnym rachunku bankowym Wnioskodawcy. Reasumując, należy stwierdzić, iż w rozliczeniu emerytury zagranicznej Wnioskodawca nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodu obejmujących standardowe opłaty – prowizje bankowe za transfer gotówki, naliczane zagranicą przez bank wykonujący zlecenie funduszu emerytalnego, a następnie w kraju przez bank P. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu (...)
2011
1
wrz

Istota:
Opodatkowanie kwot zwróconych prowizji bankowych.
Fragment:
(...) bankowej. Wnioskodawca jest jednostką budżetową, natomiast dochody uzyskiwane z tytułu zawierania umów na obie usługi, albo też jedną z nich, będą stanowić dochód własny Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zwrócone prowizje bankowe przez zleceniodawcę z tytułu uprzednich przelewów bankowych są obrotem niepodlegającym opodatkowaniu, a przez to niewykazywanym w deklaracji dla podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrócone prowizje bankowe od zleceniodawcy są obrotem niepodlegającym opodatkowaniu i nie podlegają wykazaniu w deklaracji dla podatku od towarów i usług, ponieważ jest to czynność związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego (...)
2011
1
wrz

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji za zmianę warunków umowy kredytowej.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP- 14 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji za zmianę warunków umowy kredytowej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)
2011
1
cze

Istota:
Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć zapłacone odsetki i prowizje bankowe od udzielonej pożyczki na zakup akcji, o ile pożyczkę pobrano z banku z przeznaczeniem na zakup tych akcji
Fragment:
(...) w ten sposób, że za koszty uzyskania przychodu uznawane będą tylko te wydatki, które pozostają z przychodem w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym. Dlatego w tak rozumianych kosztach mieszczą się zapłacone prowizje bankowe od kredytów zaciągniętych na zakup akcji. Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w opisanym stanie faktycznym, do kosztów uzyskania przychodu może Pan zaliczyć zapłacone odsetki i prowizje bankowe od udzielonej pożyczki na zakup akcji, o ile pożyczkę pobrał Pan z banku z przeznaczeniem na zakup tych akcji. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży akcji w roku, w którym został uzyskany przychód ze sprzedaży tych akcji. Natomiast, jeżeli pożyczkę w banku pobrał Pan na cel inny niż zakup akcji, wydatki poniesione na rzecz banku w związku z pozyskaniem środków z pożyczki nie będą stanowiły kosztów uzyskania (...)
2011
1
cze

Istota:
Spółka posiada rachunek dewizowy, na którym bank na koniec miesiąca dolicza odsetki od posiadanych środków, a w ciągu miesiąca pobiera prowizje bankowe za zrealizowane przelewy. Po jakim kursie przeliczyć odsetki i prowizje bankowe dla celów podatkowych i bilansowych? Czy te operacje są jednocześnie przychodem i zapłatą należności (odsetki) oraz kosztem i zapłatą zobowiązań (prowizje bankowe)?
Fragment:
(...) bowiem kwotę otrzymanych odsetek i kwotę pobranych prowizji w momencie otrzymania wyciągu bankowego. W przypadku gdy Spółka posiada na rachunku bankowym środki w walutach obcych i wykorzystuje je do regulowania zobowiązań (prowizje bankowe) lub uzyskuje od nich przychód (odsetki) zastosowanie będą miały przepisy art. 12 ust. 2a oraz 15 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zatem powinna przeliczyć przychód (odsetki od posiadanych środków) i koszt (prowizje bankowe) według kursu kupna/sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług korzysta, na dzień wystąpienia w/w zdarzeń gospodarczych. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy opłaty przygotowawcze tj. prowizje bankowe od obu kredytów są kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji ?
Fragment:
(...) zbycia przedmiotowych akcji w wysokości 19.159,90 zł, koszty uzyskania – 16.309,54 zł oraz dochód w wysokości 2.850,36 zł. Wg Pana oświadczenia w kosztach uzyskania przychodu uwzględnił Pan m.in. odsetki od obu kredytów, bez prowizji bankowej. Wynikający należny podatek w kwocie 542,00 zł wpłacił Pan w dniu 11.04.2006 roku. W związku z powyższym wniosek o interpretację prawa podatkowego złożony przez Pana zawiera następujące pytanie: Czy opłaty przygotowawcze tj. prowizje bankowe od obu kredytów są kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji ... W Pana ocenie opłaty przygotowawcze były niezbędne do uzyskania kredytu, a tym samym do nabycia akcji i osiągnięcia dochodu z ich sprzedaży i dlatego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji. W związku z powyższym dochód ze sprzedaży akcji powinien wynosić 1.048,36 zł i od takiej kwoty powinien być naliczony podatek. Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kiedy powstaje przychód z tytułu uzyskanej prowizji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 30.03.2006 r. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w następującym stanie faktycznym: Spółka zawarła z Bankiem umowę o świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Tytułem pozyskania klienta Bank płaci Spółce prowizję. Prowizja ta wypłacana jest na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury, po otrzymaniu od Banku informacji o udzielonych kredytach. Spółka zwróciła się z zapytaniem, kiedy powstaje przychód z tytułu uzyskanej prowizji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku będącym przedmiotem zapytania: - umowa o kredyt zawarta została we wrześniu 2005 r. - wypłata kredytu nastąpiła w październiku 2005 r., - Bank przesłał pismo z informacją o udzielonym kredycie w styczniu 2006 r., - Spółka wystawiła fakturę w styczniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?
Fragment:
(...) 1 cytowanej ustawy przez usługę rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z treścią cytowanego wyżej artykułu Strona realizując wspólną umowę świadczy usługi na rzecz Spółki X, w związku z czym wydatki takie jak: wynagrodzenia, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych, opłaty administracyjne, opłaty i prowizje bankowe oraz różnice kursowe jako świadczenie usług powinny być potwierdzone fakturą VAT. W opisanej sytuacji Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko Strony za nieprawidłowe. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. P o u c z e n i e Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca (...)
2011
1
mar

Istota:
Po jakim kursie należy przeliczyć prowizje bankowe płacone w walucie obcej z rachunku w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
(...) interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka posiada walutowy rachunek bankowy i dokonuje różnych transakcji walutowych. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy prowizje bankowe płacone w walucie obcej z rachunku w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy przeliczyć po kursie średnim NBP, czy po kursie sprzedaży banku obsługującego? Zdaniem Spółki prowizje bankowe płacone w walucie obcej z rachunku walutowego należy przeliczyć po kursie średnim NBP zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. Powstałe na rachunku walutowym różnice kursowe, liczone pomiędzy kursem średnim a kursem kupna z dnia wpływu waluty na rachunek bankowy, odpowiednio zwiększają przychody lub koszty uzyskania przychodów. Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w zaskarżonym postanowieniu uznał, że stanowisko Spółki jest niezgodne z przepisami prawa (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.