Prowizje bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowizje bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
19
lip

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania w przypadku obciążenia kontrahenta kosztami prowizji bankowej od wpłat utargów dokonywanych przez Wnioskodawcę

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2012 r. (data wpływu 8 marca 2012 r.) uzupełnionym pismami z dnia 28 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2012 r.) oraz 22 czerwca 2012 r. (data wpływu 27 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania w przypadku obciążenia kontrahenta kosztami prowizji bankowej od wpłat utargów dokonywanych przez Wnioskodawcę – jest nieprawidłowe. (...)

2011
1
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, iż w rozliczeniu emerytury zagranicznej Wnioskodawca nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodu obejmujących standardowe opłaty – prowizje bankowe za transfer gotówki, naliczane zagranicą przez bank wykonujący zlecenie funduszu emerytalnego, a następnie w kraju przez bank P.

Fragment:

(...) już art. 12 ust. 7 ww. ustawy, a więc w wysokości w jakiej przysługuje ona Wnioskodawcy. Prowizja bankowa jest związana z obsługą postawionej do dyspozycji emerytury przez bank i stanowi zapłatę za usługę bankową, którą jest obsługa emerytury zagranicznej na indywidualnym rachunku bankowym Wnioskodawcy. Reasumując, należy stwierdzić, iż w rozliczeniu emerytury zagranicznej Wnioskodawca nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodu obejmujących standardowe opłaty – prowizje bankowe za transfer gotówki, naliczane zagranicą przez bank wykonujący zlecenie funduszu emerytalnego, a następnie w kraju przez bank P. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu (...)

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie kwot zwróconych prowizji bankowych.

Fragment:

(...) bankowej. Wnioskodawca jest jednostką budżetową, natomiast dochody uzyskiwane z tytułu zawierania umów na obie usługi, albo też jedną z nich, będą stanowić dochód własny Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zwrócone prowizje bankowe przez zleceniodawcę z tytułu uprzednich przelewów bankowych są obrotem niepodlegającym opodatkowaniu, a przez to niewykazywanym w deklaracji dla podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrócone prowizje bankowe od zleceniodawcy są obrotem niepodlegającym opodatkowaniu i nie podlegają wykazaniu w deklaracji dla podatku od towarów i usług, ponieważ jest to czynność związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego (...)

2011
1
cze

Istota:

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji za zmianę warunków umowy kredytowej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP- 14 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji za zmianę warunków umowy kredytowej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
cze

Istota:

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć zapłacone odsetki i prowizje bankowe od udzielonej pożyczki na zakup akcji, o ile pożyczkę pobrano z banku z przeznaczeniem na zakup tych akcji

Fragment:

(...) w ten sposób, że za koszty uzyskania przychodu uznawane będą tylko te wydatki, które pozostają z przychodem w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym. Dlatego w tak rozumianych kosztach mieszczą się zapłacone prowizje bankowe od kredytów zaciągniętych na zakup akcji. Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w opisanym stanie faktycznym, do kosztów uzyskania przychodu może Pan zaliczyć zapłacone odsetki i prowizje bankowe od udzielonej pożyczki na zakup akcji, o ile pożyczkę pobrał Pan z banku z przeznaczeniem na zakup tych akcji. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży akcji w roku, w którym został uzyskany przychód ze sprzedaży tych akcji. Natomiast, jeżeli pożyczkę w banku pobrał Pan na cel inny niż zakup akcji, wydatki poniesione na rzecz banku w związku z pozyskaniem środków z pożyczki nie będą stanowiły kosztów uzyskania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka posiada rachunek dewizowy, na którym bank na koniec miesiąca dolicza odsetki od posiadanych środków, a w ciągu miesiąca pobiera prowizje bankowe za zrealizowane przelewy. Po jakim kursie przeliczyć odsetki i prowizje bankowe dla celów podatkowych i bilansowych? Czy te operacje są jednocześnie przychodem i zapłatą należności (odsetki) oraz kosztem i zapłatą zobowiązań (prowizje bankowe)?

Fragment:

(...) bowiem kwotę otrzymanych odsetek i kwotę pobranych prowizji w momencie otrzymania wyciągu bankowego. W przypadku gdy Spółka posiada na rachunku bankowym środki w walutach obcych i wykorzystuje je do regulowania zobowiązań (prowizje bankowe) lub uzyskuje od nich przychód (odsetki) zastosowanie będą miały przepisy art. 12 ust. 2a oraz 15 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zatem powinna przeliczyć przychód (odsetki od posiadanych środków) i koszt (prowizje bankowe) według kursu kupna/sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług korzysta, na dzień wystąpienia w/w zdarzeń gospodarczych. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłaty przygotowawcze tj. prowizje bankowe od obu kredytów są kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji ?

Fragment:

(...) zbycia przedmiotowych akcji w wysokości 19.159,90 zł, koszty uzyskania – 16.309,54 zł oraz dochód w wysokości 2.850,36 zł. Wg Pana oświadczenia w kosztach uzyskania przychodu uwzględnił Pan m.in. odsetki od obu kredytów, bez prowizji bankowej. Wynikający należny podatek w kwocie 542,00 zł wpłacił Pan w dniu 11.04.2006 roku. W związku z powyższym wniosek o interpretację prawa podatkowego złożony przez Pana zawiera następujące pytanie: Czy opłaty przygotowawcze tj. prowizje bankowe od obu kredytów są kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji ... W Pana ocenie opłaty przygotowawcze były niezbędne do uzyskania kredytu, a tym samym do nabycia akcji i osiągnięcia dochodu z ich sprzedaży i dlatego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji. W związku z powyższym dochód ze sprzedaży akcji powinien wynosić 1.048,36 zł i od takiej kwoty powinien być naliczony podatek. Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje przychód z tytułu uzyskanej prowizji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 30.03.2006 r. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w następującym stanie faktycznym: Spółka zawarła z Bankiem umowę o świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Tytułem pozyskania klienta Bank płaci Spółce prowizję. Prowizja ta wypłacana jest na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury, po otrzymaniu od Banku informacji o udzielonych kredytach. Spółka zwróciła się z zapytaniem, kiedy powstaje przychód z tytułu uzyskanej prowizji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku będącym przedmiotem zapytania: - umowa o kredyt zawarta została we wrześniu 2005 r. - wypłata kredytu nastąpiła w październiku 2005 r., - Bank przesłał pismo z informacją o udzielonym kredycie w styczniu 2006 r., - Spółka wystawiła fakturę w styczniu (...)

2011
1
mar

Istota:

Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?

Fragment:

(...) 1 cytowanej ustawy przez usługę rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z treścią cytowanego wyżej artykułu Strona realizując wspólną umowę świadczy usługi na rzecz Spółki X, w związku z czym wydatki takie jak: wynagrodzenia, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych, opłaty administracyjne, opłaty i prowizje bankowe oraz różnice kursowe jako świadczenie usług powinny być potwierdzone fakturą VAT. W opisanej sytuacji Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko Strony za nieprawidłowe. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. P o u c z e n i e Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca (...)

2011
1
mar

Istota:

Po jakim kursie należy przeliczyć prowizje bankowe płacone w walucie obcej z rachunku w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka posiada walutowy rachunek bankowy i dokonuje różnych transakcji walutowych. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy prowizje bankowe płacone w walucie obcej z rachunku w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy przeliczyć po kursie średnim NBP, czy po kursie sprzedaży banku obsługującego? Zdaniem Spółki prowizje bankowe płacone w walucie obcej z rachunku walutowego należy przeliczyć po kursie średnim NBP zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. Powstałe na rachunku walutowym różnice kursowe, liczone pomiędzy kursem średnim a kursem kupna z dnia wpływu waluty na rachunek bankowy, odpowiednio zwiększają przychody lub koszty uzyskania przychodów. Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w zaskarżonym postanowieniu uznał, że stanowisko Spółki jest niezgodne z przepisami prawa (...)