Prowizje | Interpretacje podatkowe

Prowizje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowizje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.
Fragment:
Na podstawie otrzymanych płatności zarejestrowanych w historii aukcji podatnik dokonuje obliczenia prowizji i jej ewidencji w kasie fiskalnej, a następnie na tej podstawie ewidencjonuje przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponieważ kontrahent nie wystawia żadnego dokumentu potwierdzającego nabycie towarów, jedynym dowodem dokonania zakupu w tym przypadku może być tylko potwierdzenie z historii portalu internetowego, gdzie zarejestrowano tą transakcję. Na tej podstawie podatnik wylicza różnicę między przychodem i poniesionymi kosztami, a różnica stanowi podstawę naliczenia prowizji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2016
20
maj

Istota:
Dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.
Fragment:
(...) prowizji, a także rachunkami wystawionymi przez niego, na kwotę uzyskanej prowizji z tytułu pośrednictwa ze sprzedaży danego produktu, jego zyskiem będzie różnica pomiędzy kwotą otrzymaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy od poszczególnych transakcji, dostawcy towaru będą każdorazowo podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT oraz będą posiadali siedzibę w krajach azjatyckich nienależących do UE, a także nie będą posiadali na terenie Polski, ani UE stałego miejsca prowadzonej działalności. Będą realizować sprzedaż wysyłkową z terytorium państwa swojej siedziby. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Co będzie stanowić przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie stanowić prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na jego rachunek bankowy, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia.
2016
28
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług – prowizji uzyskanej od „A”.
Fragment:
Reasumując, prowizja uzyskana od „ A ”, za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i od takiej prowizji powinien zostać naliczony podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Prowizja od sprzedaży Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz „ A ” winna być obciążona podatkiem VAT i nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.
2016
3
lut

Istota:
Czy prawidłowym postępowaniem Wnioskodawcy będzie jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu całej kwoty prowizji od wyżej opisanej pożyczki, w momencie poniesienia tejże prowizji, tzn. w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych?Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowy sposób ujęcia prowizji będzie taki sam jak powyżej, w przypadku gdy zobowiązanie z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki zostanie uregulowane poprzez potrącenie z limitu pożyczkowego, to znaczy, w momencie, kiedy prowizja jest należna, strony umawiają się na potrącenie należności w taki sposób, że zadłużenie pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy jest powiększane o wartość prowizji?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano między innymi następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych: Czy prawidłowym postępowaniem Wnioskodawcy będzie jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu całej kwoty prowizji od wyżej opisanej pożyczki, w momencie poniesienia tejże prowizji, tzn. w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych... Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowy sposób ujęcia prowizji będzie taki sam jak powyżej, w przypadku gdy zobowiązanie z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki zostanie uregulowane poprzez potrącenie z limitu pożyczkowego, to znaczy, w momencie, kiedy prowizja jest należna, strony umawiają się na potrącenie należności w taki sposób, że zadłużenie pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy jest powiększane o wartość prowizji... W ocenie Wnioskodawcy koszt prowizji od zaciągniętej pożyczki na opisanych w niniejszym wniosku warunkach pozostaje w pośrednim związku z uzyskanymi przez Spółkę przychodami. Spółka ma zatem prawo rozpoznać prowizję jako koszt uzyskania przychodów. Ze względu na nieokreślony termin zawarcia umowy pożyczki prowizja od jej zaciągnięcia powinna zostać zaliczona jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2015
17
gru

Istota:
Podstawę opodatkowania ww. czynności dokonanych przez Spółkę po zarejestrowaniu TUW, stanowi zarówno kwota zwrotu wydatków na organizację administracji i sieci przedstawicielstw dokonanego przez TUW na rzecz Spółki jak również kwota prowizji wypłaconej Spółce - pomniejszone o kwotę podatku.
Fragment:
Ad. 3 Mając na uwadze argumentację przedstawioną w stanowisku własnym Wnioskodawcy przy odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie wniosku, zdaniem Wnioskodawcy wyłącznie otrzymana przez niego prowizja, stanowi wynagrodzenie za realizację umowy opisanej w stanie faktycznym. Kwota prowizji stanowić więc będzie po stronie Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: opodatkowania przeniesienia na T rzeczy i praw nabytych w imieniu własnym lecz na rzecz T – jest nieprawidłowe, niezaliczenia zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę, dokonanego przez T na rzecz Spółki do podstawy opodatkowania z tytułu wykonanych czynności – jest nieprawidłowe, zaliczenia do podstawy opodatkowania otrzymanej prowizji za dokonane czynności – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.
2015
1
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
Fragment:
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, ponieważ będzie pobierał tylko prowizję z tytułu wymiany środków pieniężnych na wirtualną walutę X oraz pełni jedynie rolę agenta łączącego kupujących i sprzedających, to przychód Zainteresowanego stanowi kwota prowizji należna z tytułu spieniężenia elektronicznych znaków legitymacyjnych X, innymi słowy prowizja z tytułu wymiany środków pieniężnych na wirtualną walutę X. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, że w zakresie problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozstrzygnięty w odrębnym terminie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
5
cze

Istota:
Czy momentem powstania przychodu tytułu prowizji za niską szkodowość jest data w której dochodzi do spełnienia warunków do otrzymania tej prowizji, tj. w momencie gdy po stronie Spółki powstaje prawo do uzyskania tej prowizji?
Fragment:
Wynika to z faktu, iż dopiero po upływie okresu, dla którego badany jest poziom szkodowości (spłacalności) możliwe jest ustalenie czy Spółce przysługuje prawo do prowizji za niska szkodowość. Przykładowo, jeżeli warunkiem uzyskania prowizji dodatkowej jest wystąpienie określonego poziomu spłacalności po upływie trzech miesięcy dla kredytów udzielonych w okresie od kwietnia do czerwca roku X, to prawo do prowizji powstaje w z końcem września roku X. Rozliczenie i płatność prowizji za niską szkodowość ma miejsce w miesiącu kolejnym, tj. październiku roku X. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy momentem powstania przychodu tytułu prowizji za niską szkodowość jest data w której dochodzi do spełnienia warunków do otrzymania tej prowizji, tj. w momencie gdy po stronie Spółki powstaje prawo do uzyskania tej prowizji... Zdaniem Wnioskodawcy momentem powstania przychodu z tytułu prowizji za niską szkodowość jest data w której doszło do spełnienia warunków i po stronie Spółki powstało prawo do uzyskania prowizji. Bez znaczenia dla tak wskazanego momentu powstania przychodu jest data uzyskania zapłaty od Banku oraz fakt, iż prowizja za niską szkodowość odnosi się do kredytów, w stosunku do których czynności agencyjne zostały wykonane przez Spółkę w innym okresie. Zasady rozpoznania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały uregulowane przez ustawodawcę w art. 12 ustawy pdop.
2014
13
lip

Istota:
Czy momentem powstania przychodu z tytułu prowizji za niską szkodowość uzyskaną przez Spółkę od Banku w kwietniu 2013 r., jest dzień 31 marca 2013 r., tj. data w której po stronie Spółki powstało prawo do uzyskania tej prowizji?
Fragment:
Spółka uzyskała od Banku ostateczne potwierdzenie, iż na dzień 31 marca 2013 r. warunki otrzymania dodatkowej prowizji zostały spełnione. Mianowicie, w całym okresie, którym był brany pod uwagę dla potrzeb ustalenia prawa do prowizji, szkodowość kredytów nie przekroczyła w poszczególnych okresach progów procentowych określonych w Aneksie. Dnia 9 kwietnia 2013 r. Spółka otrzymała zapłatę prowizji za niską szkodowość od Banku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy momentem powstania przychodu z tytułu prowizji za niską szkodowość uzyskaną przez Spółkę od Banku w kwietniu 2013 r., jest dzień 31 marca 2013 r., tj. data w której po stronie Spółki powstało prawo do uzyskania tej prowizji... Zdaniem Wnioskodawcy, momentem powstania przychodu z tytułu prowizji za niską szkodowość jest dzień 31 marca 2013r., a zatem data w której doszło do spełnienia warunków i po stronie Spółki powstało prawo do uzyskania prowizji. Bez znaczenia dla tak wskazanego momentu powstania przychodu jest data uzyskania zapłaty od Banku oraz fakt, iż prowizja za niską szkodowość odnosi się do kredytów, w stosunku do których czynności agencyjne zostały wykonane przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Zasady rozpoznania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały uregulowane przez ustawodawcę w art. 12 ustawy pdop.
2014
23
kwi

Istota:
Zasady opodatkowania uzyskanej prowizji z tytułu sprzedaży karnetów biletowych.
Fragment:
Z wniosku wynika, że Pana firma przy sprzedaży karnetów biletowych działa w imieniu i na rzecz firmy P. i wynagrodzeniem jest uzyskana prowizja skalkulowana na poziomie 8% od obrotu ze sprzedaży karnetów biletowych sprzedawanych w imieniu i na rzecz firmy P. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki, jaką winien stosować do prowizji uzyskanej z tytułu sprzedaży karnetów biletowych dokonanej w imieniu i na rzecz firmy P. Analizując opisany stan faktyczny na gruncie powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że uzyskiwana prowizja z tytułu sprzedaży karnetów biletowych dokonanej w imieniu i na rzecz firmy P. stanowi wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w sprzedaży tych karnetów. Jednakże żaden przepis odnoszący się stawki obniżonej bądź zastosowania zwolnienia od podatku VAT nie zawiera preferencji podatkowej dla usług polegających na pośrednictwie w sprzedaży karnetów biletowych. Tym samym właściwą stawką VAT dla czynności pośrednictwa w sprzedaży karnetów biletowych, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne (skalkulowane na poziomie 8% od obrotu ze sprzedaży karnetów biletowych) jest podstawowa stawka VAT w wysokości 23%. W tym miejscu podkreślić należy, że na wysokość opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług pośrednictwa nie może wpłynąć wysokość stawki właściwej dla towaru lub usługi, który jest przedmiotem tego pośrednictwa.
2014
13
kwi

Istota:
Rozliczenie prowizji
Fragment:
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, uznając zasadność roszczenia Spółki, zasądził na rzecz Spółki kwotę z tytułu Prowizji (wraz z odsetkami) za powyżej wskazany okres. Wysokość zasądzonej na rzecz Spółki Prowizji nie została oparta na rzeczywistych danych, gdyż Bank nie przedstawił ani Spółce ani Sądowi danych, które pozwoliłyby na precyzyjne określenie kwoty Prowizji przysługującej Spółce. Kwota Prowizji zasądzona przez Sąd wyrokiem z dnia 28 stycznia 2013 r. za powyższy okres jest niższa od kwoty oszacowanej przez Spółkę na potrzeby wystąpienia z powództwem. Bank dokonał zapłaty na rzecz Spółki kwoty Prowizji ustalonej wyrokiem Sądu jednakże wniósł do Sądu Okręgowego skargę o uchylenie ww. wyroku. Zdaniem Spółki, posiada ona wobec Banku roszczenia z tytułu Prowizji w odniesieniu do kolejnych okresów rozliczeniowych po rozwiązaniu Umowy. Spółka nie wyklucza wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania Prowizji od Banku za kolejne okresy, jako że Sąd zasadniczo potwierdził zasadność roszczenia Spółki z tytułu Prowizji należnej po rozwiązaniu Umowy. W kwietniu 2013 r. Spółka wystąpiła do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie zapłaty przez Bank Prowizji za okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
2014
30
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prowizje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.