Prowizje | Interpretacje podatkowe

Prowizje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowizje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, sposób dokumentowania czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, brak opodatkowania czynności, w związku z którymi uzyskuje Pan przychody z tytułu udziału w zyskach platform i w związku z tym braku obowiązku wystawienia faktury , obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z MAP, tj. zakupu paczek reklamowych, „automatycznego klikania w reklamy”, abonamentu i dodatkowych reklam lub czasu ich wydłużenia oraz sposób dokumentowania czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z MAP.
Fragment:
Czy otrzymane przychody z tytułu uzyskanych prowizji nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy można wystawić jedną zbiorczą fakturę z tytułu uzyskanych prowizji otrzymanych w euro od M. na koniec danego miesiąca w PLN na postawie historii operacji na Pana koncie w programie? Czy przychody z tytułu udziału w zyskach platformy nie są objęte ustawą o podatku od towarów i usług i nie należy wystawiać faktury? Czy kupując usługi od firmy M. należy rozpoznać import usług i jeżeli tak, czy można wystawić jeden zbiorczy dokument po przeliczeniu każdej operacji osobno na koniec każdego miesiąca w PLN ? Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane przychody z tytułu otrzymanych prowizji od M. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, ponieważ M. jest zarejestrowanym aktywnym podatnikiem dla transakcji transgranicznych w UE, a prowizje są wynagrodzeniem za wykonanie usług na rzecz M. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
2
gru

Istota:
Zasadność odrębnego fakturowania prowizji oraz odrębnego refakturowania na klientów opłat naliczanych przez I., na podstawie obecnie obowiązującej umowy
Fragment:
Dodatkowo, Spółka od każdej transakcji zakupu lub sprzedaży EE lub PE realizowanych na zlecenie klientów pobiera od nich stosowną prowizję. Prowizja ta jest rozliczana i fakturowana odrębnie od samej transakcji zakupu/sprzedaży EE lub PE. Spółka traktuje należną prowizję jako wynagrodzenie za usługę opodatkowaną według podstawowej stawki VAT. Ewentualnie – w przypadku klientów posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności (uczestniczące w transakcji) poza Polską - Spółka uznaje, że jej usługi podlegają opodatkowaniu VAT poza Polską i wystawia w takim przypadku faktury bez VAT, wskazując, że podatek zostanie rozliczony przez nabywcę. 4.Obecne rozliczenie kosztów transakcyjnych naliczanych przez I. oraz prowizji Wnioskodawcy. Zgodnie z zawieranymi dotychczas umowami z klientami, opłaty transakcyjne naliczane przez I., którymi obciążana była Spółka - jako uczestnik T., były następnie refakturowane przez Wnioskodawcę na klienta odrębnie od wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu odsprzedaży EE lub PE oraz odrębnie od samej prowizji należnej Wnioskodawcy za realizację zleceń na T.. Podejście takie wynika wprost z zawieranych z klientami umów, na podstawie których klient odrębnie nabywa EE lub PE, usługę Spółki (wynagradzaną prowizją) oraz ponosi koszty transakcyjne naliczane przez I. (refakturowane przez Spółkę).
2016
28
lis

Istota:
Miejsce owiadczenia us3ug poorednictwa handlowego wykonywanych na rzecz kontrahenta z Chin.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca pragnie przypomniea, i? rozlicza sie z kontrahentem chinskim za zasadach prowizji. Wnioskodawca pragnie podkreolia, i? zamierza owiadczya us3ugi w zakresie poorednictwa handlowego m. in. przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropsippingiem. Wnioskodawca wskaza3, ?e towar nie bedzie stanowi3 jego w3asnooci, nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzaj1cego zakup, nie bedzie równie? importerem, nie sprowadza towaru na w3asny rachunek, ani w niczyim imieniu, zao jego udzia3 w transakcji ograniczy sie do poorednictwa w p3atnoociach i zamówieniach. Z tego tytu3u Wnioskodawca pobiera3 bedzie prowizje - ró?nice pomiedzy kwot1 przelan1 przelewem bankowym od klienta, a kwot1 przekazan1 do dostawcy. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us3ug. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Czy us3uga poorednictwa handlowego owiadczonego na rzecz us3ugobiorców z Chin powinna bya wskazana jako niepodlegaj1ca opodatkowaniu „ polskim VAT ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (dalej równie? ustawa VAT) - zwanej dalej ustaw1 - opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegaj1: odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów.
2016
28
lis

Istota:
Dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.
Fragment:
Na podstawie otrzymanych płatności zarejestrowanych w historii aukcji podatnik dokonuje obliczenia prowizji i jej ewidencji w kasie fiskalnej, a następnie na tej podstawie ewidencjonuje przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponieważ kontrahent nie wystawia żadnego dokumentu potwierdzającego nabycie towarów, jedynym dowodem dokonania zakupu w tym przypadku może być tylko potwierdzenie z historii portalu internetowego, gdzie zarejestrowano tą transakcję. Na tej podstawie podatnik wylicza różnicę między przychodem i poniesionymi kosztami, a różnica stanowi podstawę naliczenia prowizji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2016
20
maj

Istota:
Dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.
Fragment:
(...) prowizji, a także rachunkami wystawionymi przez niego, na kwotę uzyskanej prowizji z tytułu pośrednictwa ze sprzedaży danego produktu, jego zyskiem będzie różnica pomiędzy kwotą otrzymaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy od poszczególnych transakcji, dostawcy towaru będą każdorazowo podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT oraz będą posiadali siedzibę w krajach azjatyckich nienależących do UE, a także nie będą posiadali na terenie Polski, ani UE stałego miejsca prowadzonej działalności. Będą realizować sprzedaż wysyłkową z terytorium państwa swojej siedziby. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Co będzie stanowić przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie stanowić prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na jego rachunek bankowy, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia.
2016
28
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług – prowizji uzyskanej od „A”.
Fragment:
Reasumując, prowizja uzyskana od „ A ”, za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i od takiej prowizji powinien zostać naliczony podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Prowizja od sprzedaży Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz „ A ” winna być obciążona podatkiem VAT i nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.
2016
3
lut

Istota:
Czy prawidłowym postępowaniem Wnioskodawcy będzie jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu całej kwoty prowizji od wyżej opisanej pożyczki, w momencie poniesienia tejże prowizji, tzn. w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych?Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowy sposób ujęcia prowizji będzie taki sam jak powyżej, w przypadku gdy zobowiązanie z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki zostanie uregulowane poprzez potrącenie z limitu pożyczkowego, to znaczy, w momencie, kiedy prowizja jest należna, strony umawiają się na potrącenie należności w taki sposób, że zadłużenie pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy jest powiększane o wartość prowizji?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano między innymi następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych: Czy prawidłowym postępowaniem Wnioskodawcy będzie jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu całej kwoty prowizji od wyżej opisanej pożyczki, w momencie poniesienia tejże prowizji, tzn. w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych... Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowy sposób ujęcia prowizji będzie taki sam jak powyżej, w przypadku gdy zobowiązanie z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki zostanie uregulowane poprzez potrącenie z limitu pożyczkowego, to znaczy, w momencie, kiedy prowizja jest należna, strony umawiają się na potrącenie należności w taki sposób, że zadłużenie pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy jest powiększane o wartość prowizji... W ocenie Wnioskodawcy koszt prowizji od zaciągniętej pożyczki na opisanych w niniejszym wniosku warunkach pozostaje w pośrednim związku z uzyskanymi przez Spółkę przychodami. Spółka ma zatem prawo rozpoznać prowizję jako koszt uzyskania przychodów. Ze względu na nieokreślony termin zawarcia umowy pożyczki prowizja od jej zaciągnięcia powinna zostać zaliczona jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2015
17
gru

Istota:
Podstawę opodatkowania ww. czynności dokonanych przez Spółkę po zarejestrowaniu TUW, stanowi zarówno kwota zwrotu wydatków na organizację administracji i sieci przedstawicielstw dokonanego przez TUW na rzecz Spółki jak również kwota prowizji wypłaconej Spółce - pomniejszone o kwotę podatku.
Fragment:
Ad. 3 Mając na uwadze argumentację przedstawioną w stanowisku własnym Wnioskodawcy przy odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie wniosku, zdaniem Wnioskodawcy wyłącznie otrzymana przez niego prowizja, stanowi wynagrodzenie za realizację umowy opisanej w stanie faktycznym. Kwota prowizji stanowić więc będzie po stronie Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: opodatkowania przeniesienia na T rzeczy i praw nabytych w imieniu własnym lecz na rzecz T – jest nieprawidłowe, niezaliczenia zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę, dokonanego przez T na rzecz Spółki do podstawy opodatkowania z tytułu wykonanych czynności – jest nieprawidłowe, zaliczenia do podstawy opodatkowania otrzymanej prowizji za dokonane czynności – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.
2015
1
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
Fragment:
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, ponieważ będzie pobierał tylko prowizję z tytułu wymiany środków pieniężnych na wirtualną walutę X oraz pełni jedynie rolę agenta łączącego kupujących i sprzedających, to przychód Zainteresowanego stanowi kwota prowizji należna z tytułu spieniężenia elektronicznych znaków legitymacyjnych X, innymi słowy prowizja z tytułu wymiany środków pieniężnych na wirtualną walutę X. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, że w zakresie problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozstrzygnięty w odrębnym terminie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
5
cze

Istota:
Czy momentem powstania przychodu tytułu prowizji za niską szkodowość jest data w której dochodzi do spełnienia warunków do otrzymania tej prowizji, tj. w momencie gdy po stronie Spółki powstaje prawo do uzyskania tej prowizji?
Fragment:
Wynika to z faktu, iż dopiero po upływie okresu, dla którego badany jest poziom szkodowości (spłacalności) możliwe jest ustalenie czy Spółce przysługuje prawo do prowizji za niska szkodowość. Przykładowo, jeżeli warunkiem uzyskania prowizji dodatkowej jest wystąpienie określonego poziomu spłacalności po upływie trzech miesięcy dla kredytów udzielonych w okresie od kwietnia do czerwca roku X, to prawo do prowizji powstaje w z końcem września roku X. Rozliczenie i płatność prowizji za niską szkodowość ma miejsce w miesiącu kolejnym, tj. październiku roku X. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy momentem powstania przychodu tytułu prowizji za niską szkodowość jest data w której dochodzi do spełnienia warunków do otrzymania tej prowizji, tj. w momencie gdy po stronie Spółki powstaje prawo do uzyskania tej prowizji... Zdaniem Wnioskodawcy momentem powstania przychodu z tytułu prowizji za niską szkodowość jest data w której doszło do spełnienia warunków i po stronie Spółki powstało prawo do uzyskania prowizji. Bez znaczenia dla tak wskazanego momentu powstania przychodu jest data uzyskania zapłaty od Banku oraz fakt, iż prowizja za niską szkodowość odnosi się do kredytów, w stosunku do których czynności agencyjne zostały wykonane przez Spółkę w innym okresie. Zasady rozpoznania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały uregulowane przez ustawodawcę w art. 12 ustawy pdop.
2014
13
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prowizje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.