Prowizje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowizje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
wrz

Istota:

Wskazanie, czy usługi agencyjne świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 23% zarówno w zakresie kwoty prowizji należnej za dokonanie rezerwacji, jak i kwoty prowizji należnej za dokonanie płatności.

Fragment:

Zgodnie z umową na wynagrodzenie Wnioskodawcy składa się bowiem prowizja od rezerwacji dokonanej za pośrednictwem systemu rezerwacji oraz prowizja za dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności online. Prowizyjna formuła wynagrodzenia (zamiast płatności licencyjnej za oprogramowanie) motywuje strony do wzajemnej współpracy w celu optymalizacji oferty oraz jej prezentacji, a przez to zwiększanie sprzedaży poprzez kanał internetowy. Wnioskodawca za wykonane usługi wystawia fakturę VAT stosując stawkę 23%, na której wyodrębnia kwotę prowizji za dokonanie rezerwacji i kwotę prowizji za dokonanie płatności. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy usługi agencyjne świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 23% zarówno w zakresie kwoty prowizji należnej za dokonanie rezerwacji, jak i kwoty prowizji należnej za dokonanie płatności. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionych okolicznościach prowizje – zarówno prowizja należna za dokonanie rezerwacji, jak i prowizja należna za dokonanie płatności (która jest elementem systemu rezerwacji) – są wynagrodzeniem za świadczenie usług (nazwanych przez Zainteresowanego usługami agencyjnymi) przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów.

2018
27
lip

Istota:

W zakresie ustalenia, czy od kwoty zapłaconych prowizji i opłat okołokredytowych należy pobrać i odprowadzić podatek u źródła

Fragment:

Zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 1 katalog przychodów, obok wskazanych w nim odsetek nie wymienia prowizji, czy innych opłat okołokredytowych. Należy uznać, iż na podstawie wskazanych powyżej różnic pojęciowych odsetki i prowizja nie są pojęciami tożsamymi, - odsetki są przychodami z wierzytelności, zaś prowizja to stałe wynagrodzenie za realizację określonej czynności bankowej - uruchomienie kredytu czy też rozpatrzenie wniosku kredytowego. Prowizja będąca przedmiotem zapytania nie może być traktowana jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w czasie, bowiem stanowiła ona stałe wynagrodzenie konsorcjum bankowego za udzielenie Wnioskodawcy kredytu - jest tym samym niezależne od okresu korzystania z kapitału pożyczonego przez banki. Powyższe wnioski będą miały zastosowanie również do innych opłat okołokredytowych takich jak prowizja dla agenta zabezpieczeń, prowizja dla agenta umowy kredytowej, prowizja dla organizatora finansowania. W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie z ww. tytułów nie może być traktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w czasie (immanentna cecha odsetek). Kwota wynagrodzenia z tytułu opłat okołokredytowych tj. opłaty i prowizje wskazane w stanie faktycznym jako prowizje i opłaty okołokredytowe, nie stanowią świadczenia okresowego o charakterze ubocznym, określonego w wysokości obliczonej wedle stopy procentowej i czasu korzystania z przedmiotu głównego, lecz ma charakter stały, odrębny od udzielonego finansowania.

2018
25
lip

Istota:

Opodatkowania ekstra prowizji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ekstra prowizję

Fragment:

Obok prowizji podstawowej, w umowie przewidziana jest również ekstra prowizja, tj. kwota brutto, stanowiąca formę dodatkowego wynagrodzenia Agenta, ustalana jako procent od uzyskanej wartości kwoty prowizji podstawowej brutto. Umowa oraz specyfikacja przewidują trzy progi możliwej do uzyskania ekstra prowizji, która uzależniona jest od wartości uzyskanej kwoty prowizji podstawowej. Ekstra prowizja jest naliczana w specyfikacji w odniesieniu do łącznej kwoty prowizji podstawowej uzyskanej z tytułu wykonywania wszystkich czynności na podstawie umowy agencyjnej, tj. zarówno pośrednictwa w sprzedaży usług pocztowych, finansowych, jak również sprzedaży towarów i towarów handlowych. Ekstra prowizja, co do zasady, prezentowana jest na fakturach otrzymywanych od Agentów na dwa sposoby. W pierwszym przypadku wartość ekstra prowizji, jest doliczana do wartości prowizji podstawowej uzyskanej z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług, innych niż finansowe i jako łączna kwota jest opodatkowana stawką 23%. W drugim zaś przypadku wartość uzyskanej kwoty ekstra prowizji wykazywana jest w oddzielnej pozycji na fakturze jako ekstra prowizja i również opodatkowana jest stawką VAT 23%. Spółka traktuje ten zakup (ekstra prowizja) jako czynność związaną ze sprzedażą mieszaną i odlicza VAT częściowo, zgodnie ze współczynnikiem odliczania VAT.

2018
16
cze

Istota:

Opodatkowanie czynności, z tytułu której uzyskiwana jest prowizja (pośrednictwo w sprzedaży losów).

Fragment:

Zgodnie z zawartą umową Wnioskodawca przyjmuje opłatę za gry wyższą od otrzymywanej prowizji. Ponosi ryzyko np. kradzieży środków finansowych od kwoty, od której nie otrzymuje prowizji. Przyjmowane dopłaty w grach objętych monopolem państwa świadczą, że usługa dla Totalizatora na podstawie zawartej umowy agencyjnej nie jest całkowicie nastawiona na zysk i powinna być zwolniona z podatku VAT 23%. Przeciętny przychód ze sprzedaży detalicznej to 2000 zł, prowizja miesięczna od ....wynosi 6000. Sprzedaż jest prowadzona codziennie 11 godzin. Ze względu na ilość godzin i dodatkowe obowiązki z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca musi zatrudniać pracownika – koszt 2600 zł, po dodaniu pozostałych kosztów dochód jest minimalny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od prowizji jaką Wnioskodawca otrzymuje od ....na podstawie zawartej umowy agencyjnej, jest zobowiązany płacić podatek VAT w wysokości 23%?   Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając w umowie agencyjnej art. 1 pkt 2, z którego wynika, że do każdej gry jest doliczana dopłata, od której nie jest naliczana prowizja, a zatem usługa nie jest całkowicie nastawiona na zysk, prowizja powinna być zwolniona z podatku VAT 23%, Wnioskodawca nie powinien płacić podatku VAT.

2018
26
maj

Istota:

1.Czy prawidłowe jest podejście Spółki, zgodnie z którym wydatki z tytułu wypłacanych Partnerom Prowizji stanowić będą koszty uzyskania przychodów (dalej: „KUP”) inne niż bezpośrednio związane z osiąganymi przez Spółkę przychodami?2.Czy prawidłowe jest podejście Spółki, zgodnie z którym przedstawione zapisy Umowy dotyczące obliczania Prowizji Partnerów pozwolą zaliczyć (przypisać) koszty do danego roku (pierwszego lub ostatniego roku obowiązywania Umowy sprzedaży) bez konieczności odnoszenia się do lat wcześniejszych lub późniejszych i analizowania, kiedy została podpisana Umowa sprzedaży?

Fragment:

W przypadku zawarcia przez Spółkę Umowy sprzedaży z Klientem, Partner otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji (dalej: „ Prowizja ”), której wysokość uzależniona będzie od zużycia energii elektrycznej na podstawie Umowy sprzedaży i w trakcie jej obowiązywania. Zgodnie z zapisami Umowy, Prowizja Partnera kalkulowana będzie wg następującego wzoru: P = (CS-CM)*W gdzie: CM - cena minimalna (zł/MWh), CS - cena sprzedaży(zł/MWh), P - prowizja całkowita (zł), W - zużycie energii elektrycznej w całym okresie trwania Umowy sprzedaży: zużycie prognozowane - wyliczane jako średnia zużycia z faktur Klienta z 3 ostatnich miesięcy lub według deklaracji Klienta zawartej w Umowie sprzedaży, zużycie rzeczywiste - według wskazań urządzeń pomiarowych podawane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Co więcej, Prowizja będzie wypłacana Partnerowi w oparciu o następujący schemat: 20% należnej Prowizji po podpisaniu Umowy sprzedaży na podstawie faktury wystawionej po upływie 14 dni od momentu podpisania w/w Umowy sprzedaży, przy czym przyjmuje się, że ta część Prowizji należna będzie Partnerowi za jego działania skutkujące obowiązywaniem Umowy sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym od dnia jej zawarcia, 60% należnej Prowizji na podstawie zużycia prognozowanego (...)

2017
22
cze

Istota:

Moment rozpoznania przychodu z tytułu prowizji.

Fragment:

Zgodnie z umową pożyczki prowizja jest bowiem pobierana za każdy miesiąc, przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki wraz z płatnością każdej miesięcznej raty pożyczki. Prowizja jest więc należna w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Pobieranie prowizji w okresach rozliczeniowych jest uzasadnione tym, że pożyczkobiorca ma możliwość spłaty pożyczki przed ustalonym w umowie pożyczki terminem płatności i ma możliwość zapłacenia prowizji jedynie za okres rzeczywistego korzystania z udzielonej mu pożyczki. Prowizja jest bowiem należna tylko za te miesięczne okresy rozliczeniowe, w których pożyczkobiorca faktycznie korzystał z udzielonej pożyczki. Obowiązek zapłaty prowizji powstaje z upływem każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym pożyczkobiorca korzystał udzielonej pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, to nie będzie zobowiązany do zapłaty prowizji za te okresy rozliczeniowe, w których nie korzystał z pożyczki. Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty prowizji tylko za te okresy rozliczeniowe, w których faktycznie korzystał z pożyczki. Rzeczywista kwota prowizji jaką będzie zobowiązany zapłacić pożyczkobiorca jest więc uzależniona od rzeczywistego okresu, w którym pożyczkobiorca będzie korzystał z udzielonej mu przez Spółkę pożyczki i będzie zobowiązany do zapłaty prowizji jedynie za te okresy rozliczeniowe, w których korzystał z udzielonej pożyczki.

2017
30
maj

Istota:

W zakresie uznania otrzymanej prowizji za podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanej w danym miesiącu prowizji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 758 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Stosownie do przepisu art. 758 1 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja. W myśl art. 758 1 § 2 Kodeksu cywilnego, prowizją jest wynagrodzenie, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów. W myśl natomiast art. 758 1 § 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta, a w razie niemożności ustalenia prowizji w ten sposób, agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych mu czynności.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności odpłatnego przekazania bonu podarunkowego /karty podarunkowej /zestawu podarunkowego, opodatkowania prowizji należnej za usługę pośrednictwa oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu należnej prowizji.

Fragment:

Rozliczenia z partnerem opierają się na prowizji. S. Sp. z o.o. w każdym miesiącu wystawia partnerowi (usługobiorcy) fakturę VAT w kwocie netto równą uzgodnionej prowizji (procentowej), liczonej od wartości przyjętych bonów, kart lub zestawów (tzn. za rzeczywiście świadczone usługi pośrednictwa). S. Sp. z o.o. dokonuje również kompensaty wzajemnych rozrachunków, o kwotę równą wartości prowizji. Kompensata powoduje, że zobowiązanie S. Sp. z o.o. wobec partnerów wykazuje kwotę całkowitej sprzedaży kart upominkowych, bonów lub zestawów, pomniejszoną o wartość prowizji należnej S. Sp. z o.o. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu bonu podarunkowego /karty podarunkowej /zestawu podarunkowego jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u Wnioskującego podlega wyłącznie prowizja należna Wnioskującemu za usługę pośrednictwa?Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie nr 3: W jakim momencie powstanie obowiązek z tytułu należnej prowizji u Wnioskującego? Zdaniem Wnioskodawcy: Sp. z o.o, jest zdania, że czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu bonu podarunkowego /karty podarunkowej /zestawu podarunkowego nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT, gdyż czynność ta nie ma odzwierciedlenia w ustawowej definicji dostawy towarów czy świadczenia usług, które są przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2016
2
gru

Istota:

Opodatkowanie czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, sposób dokumentowania czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, brak opodatkowania czynności, w związku z którymi uzyskuje Pan przychody z tytułu udziału w zyskach platform i w związku z tym braku obowiązku wystawienia faktury , obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z MAP, tj. zakupu paczek reklamowych, „automatycznego klikania w reklamy”, abonamentu i dodatkowych reklam lub czasu ich wydłużenia oraz sposób dokumentowania czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z MAP.

Fragment:

Czy otrzymane przychody z tytułu uzyskanych prowizji nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy można wystawić jedną zbiorczą fakturę z tytułu uzyskanych prowizji otrzymanych w euro od M. na koniec danego miesiąca w PLN na postawie historii operacji na Pana koncie w programie? Czy przychody z tytułu udziału w zyskach platformy nie są objęte ustawą o podatku od towarów i usług i nie należy wystawiać faktury? Czy kupując usługi od firmy M. należy rozpoznać import usług i jeżeli tak, czy można wystawić jeden zbiorczy dokument po przeliczeniu każdej operacji osobno na koniec każdego miesiąca w PLN ? Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane przychody z tytułu otrzymanych prowizji od M. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, ponieważ M. jest zarejestrowanym aktywnym podatnikiem dla transakcji transgranicznych w UE, a prowizje są wynagrodzeniem za wykonanie usług na rzecz M. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2016
28
lis

Istota:

Zasadność odrębnego fakturowania prowizji oraz odrębnego refakturowania na klientów opłat naliczanych przez I., na podstawie obecnie obowiązującej umowy

Fragment:

Dodatkowo, Spółka od każdej transakcji zakupu lub sprzedaży EE lub PE realizowanych na zlecenie klientów pobiera od nich stosowną prowizję. Prowizja ta jest rozliczana i fakturowana odrębnie od samej transakcji zakupu/sprzedaży EE lub PE. Spółka traktuje należną prowizję jako wynagrodzenie za usługę opodatkowaną według podstawowej stawki VAT. Ewentualnie – w przypadku klientów posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności (uczestniczące w transakcji) poza Polską - Spółka uznaje, że jej usługi podlegają opodatkowaniu VAT poza Polską i wystawia w takim przypadku faktury bez VAT, wskazując, że podatek zostanie rozliczony przez nabywcę. 4.Obecne rozliczenie kosztów transakcyjnych naliczanych przez I. oraz prowizji Wnioskodawcy. Zgodnie z zawieranymi dotychczas umowami z klientami, opłaty transakcyjne naliczane przez I., którymi obciążana była Spółka - jako uczestnik T., były następnie refakturowane przez Wnioskodawcę na klienta odrębnie od wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu odsprzedaży EE lub PE oraz odrębnie od samej prowizji należnej Wnioskodawcy za realizację zleceń na T.. Podejście takie wynika wprost z zawieranych z klientami umów, na podstawie których klient odrębnie nabywa EE lub PE, usługę Spółki (wynagradzaną prowizją) oraz ponosi koszty transakcyjne naliczane przez I. (refakturowane przez Spółkę).