Prowizje | Interpretacje podatkowe

Prowizje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowizje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Moment rozpoznania przychodu z tytułu prowizji.
Fragment:
Zgodnie z umową pożyczki prowizja jest bowiem pobierana za każdy miesiąc, przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki wraz z płatnością każdej miesięcznej raty pożyczki. Prowizja jest więc należna w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Pobieranie prowizji w okresach rozliczeniowych jest uzasadnione tym, że pożyczkobiorca ma możliwość spłaty pożyczki przed ustalonym w umowie pożyczki terminem płatności i ma możliwość zapłacenia prowizji jedynie za okres rzeczywistego korzystania z udzielonej mu pożyczki. Prowizja jest bowiem należna tylko za te miesięczne okresy rozliczeniowe, w których pożyczkobiorca faktycznie korzystał z udzielonej pożyczki. Obowiązek zapłaty prowizji powstaje z upływem każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym pożyczkobiorca korzystał udzielonej pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, to nie będzie zobowiązany do zapłaty prowizji za te okresy rozliczeniowe, w których nie korzystał z pożyczki. Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty prowizji tylko za te okresy rozliczeniowe, w których faktycznie korzystał z pożyczki. Rzeczywista kwota prowizji jaką będzie zobowiązany zapłacić pożyczkobiorca jest więc uzależniona od rzeczywistego okresu, w którym pożyczkobiorca będzie korzystał z udzielonej mu przez Spółkę pożyczki i będzie zobowiązany do zapłaty prowizji jedynie za te okresy rozliczeniowe, w których korzystał z udzielonej pożyczki.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie uznania otrzymanej prowizji za podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanej w danym miesiącu prowizji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 758 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Stosownie do przepisu art. 758 1 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja. W myśl art. 758 1 § 2 Kodeksu cywilnego, prowizją jest wynagrodzenie, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów. W myśl natomiast art. 758 1 § 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta, a w razie niemożności ustalenia prowizji w ten sposób, agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych mu czynności.
2017
30
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności odpłatnego przekazania bonu podarunkowego /karty podarunkowej /zestawu podarunkowego, opodatkowania prowizji należnej za usługę pośrednictwa oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu należnej prowizji.
Fragment:
Rozliczenia z partnerem opierają się na prowizji. S. Sp. z o.o. w każdym miesiącu wystawia partnerowi (usługobiorcy) fakturę VAT w kwocie netto równą uzgodnionej prowizji (procentowej), liczonej od wartości przyjętych bonów, kart lub zestawów (tzn. za rzeczywiście świadczone usługi pośrednictwa). S. Sp. z o.o. dokonuje również kompensaty wzajemnych rozrachunków, o kwotę równą wartości prowizji. Kompensata powoduje, że zobowiązanie S. Sp. z o.o. wobec partnerów wykazuje kwotę całkowitej sprzedaży kart upominkowych, bonów lub zestawów, pomniejszoną o wartość prowizji należnej S. Sp. z o.o. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu bonu podarunkowego /karty podarunkowej /zestawu podarunkowego jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u Wnioskującego podlega wyłącznie prowizja należna Wnioskującemu za usługę pośrednictwa?Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie nr 3: W jakim momencie powstanie obowiązek z tytułu należnej prowizji u Wnioskującego? Zdaniem Wnioskodawcy: Sp. z o.o, jest zdania, że czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu bonu podarunkowego /karty podarunkowej /zestawu podarunkowego nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT, gdyż czynność ta nie ma odzwierciedlenia w ustawowej definicji dostawy towarów czy świadczenia usług, które są przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, sposób dokumentowania czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, brak opodatkowania czynności, w związku z którymi uzyskuje Pan przychody z tytułu udziału w zyskach platform i w związku z tym braku obowiązku wystawienia faktury , obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z MAP, tj. zakupu paczek reklamowych, „automatycznego klikania w reklamy”, abonamentu i dodatkowych reklam lub czasu ich wydłużenia oraz sposób dokumentowania czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z MAP.
Fragment:
Czy otrzymane przychody z tytułu uzyskanych prowizji nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy można wystawić jedną zbiorczą fakturę z tytułu uzyskanych prowizji otrzymanych w euro od M. na koniec danego miesiąca w PLN na postawie historii operacji na Pana koncie w programie? Czy przychody z tytułu udziału w zyskach platformy nie są objęte ustawą o podatku od towarów i usług i nie należy wystawiać faktury? Czy kupując usługi od firmy M. należy rozpoznać import usług i jeżeli tak, czy można wystawić jeden zbiorczy dokument po przeliczeniu każdej operacji osobno na koniec każdego miesiąca w PLN ? Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane przychody z tytułu otrzymanych prowizji od M. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, ponieważ M. jest zarejestrowanym aktywnym podatnikiem dla transakcji transgranicznych w UE, a prowizje są wynagrodzeniem za wykonanie usług na rzecz M. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
2
gru

Istota:
Zasadność odrębnego fakturowania prowizji oraz odrębnego refakturowania na klientów opłat naliczanych przez I., na podstawie obecnie obowiązującej umowy
Fragment:
Dodatkowo, Spółka od każdej transakcji zakupu lub sprzedaży EE lub PE realizowanych na zlecenie klientów pobiera od nich stosowną prowizję. Prowizja ta jest rozliczana i fakturowana odrębnie od samej transakcji zakupu/sprzedaży EE lub PE. Spółka traktuje należną prowizję jako wynagrodzenie za usługę opodatkowaną według podstawowej stawki VAT. Ewentualnie – w przypadku klientów posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności (uczestniczące w transakcji) poza Polską - Spółka uznaje, że jej usługi podlegają opodatkowaniu VAT poza Polską i wystawia w takim przypadku faktury bez VAT, wskazując, że podatek zostanie rozliczony przez nabywcę. 4.Obecne rozliczenie kosztów transakcyjnych naliczanych przez I. oraz prowizji Wnioskodawcy. Zgodnie z zawieranymi dotychczas umowami z klientami, opłaty transakcyjne naliczane przez I., którymi obciążana była Spółka - jako uczestnik T., były następnie refakturowane przez Wnioskodawcę na klienta odrębnie od wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu odsprzedaży EE lub PE oraz odrębnie od samej prowizji należnej Wnioskodawcy za realizację zleceń na T.. Podejście takie wynika wprost z zawieranych z klientami umów, na podstawie których klient odrębnie nabywa EE lub PE, usługę Spółki (wynagradzaną prowizją) oraz ponosi koszty transakcyjne naliczane przez I. (refakturowane przez Spółkę).
2016
28
lis

Istota:
Miejsce owiadczenia us3ug poorednictwa handlowego wykonywanych na rzecz kontrahenta z Chin.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca pragnie przypomniea, i? rozlicza sie z kontrahentem chinskim za zasadach prowizji. Wnioskodawca pragnie podkreolia, i? zamierza owiadczya us3ugi w zakresie poorednictwa handlowego m. in. przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropsippingiem. Wnioskodawca wskaza3, ?e towar nie bedzie stanowi3 jego w3asnooci, nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzaj1cego zakup, nie bedzie równie? importerem, nie sprowadza towaru na w3asny rachunek, ani w niczyim imieniu, zao jego udzia3 w transakcji ograniczy sie do poorednictwa w p3atnoociach i zamówieniach. Z tego tytu3u Wnioskodawca pobiera3 bedzie prowizje - ró?nice pomiedzy kwot1 przelan1 przelewem bankowym od klienta, a kwot1 przekazan1 do dostawcy. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us3ug. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Czy us3uga poorednictwa handlowego owiadczonego na rzecz us3ugobiorców z Chin powinna bya wskazana jako niepodlegaj1ca opodatkowaniu „ polskim VAT ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (dalej równie? ustawa VAT) - zwanej dalej ustaw1 - opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegaj1: odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów.
2016
28
lis

Istota:
Dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.
Fragment:
Na podstawie otrzymanych płatności zarejestrowanych w historii aukcji podatnik dokonuje obliczenia prowizji i jej ewidencji w kasie fiskalnej, a następnie na tej podstawie ewidencjonuje przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponieważ kontrahent nie wystawia żadnego dokumentu potwierdzającego nabycie towarów, jedynym dowodem dokonania zakupu w tym przypadku może być tylko potwierdzenie z historii portalu internetowego, gdzie zarejestrowano tą transakcję. Na tej podstawie podatnik wylicza różnicę między przychodem i poniesionymi kosztami, a różnica stanowi podstawę naliczenia prowizji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2016
20
maj

Istota:
Dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.
Fragment:
(...) prowizji, a także rachunkami wystawionymi przez niego, na kwotę uzyskanej prowizji z tytułu pośrednictwa ze sprzedaży danego produktu, jego zyskiem będzie różnica pomiędzy kwotą otrzymaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy od poszczególnych transakcji, dostawcy towaru będą każdorazowo podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT oraz będą posiadali siedzibę w krajach azjatyckich nienależących do UE, a także nie będą posiadali na terenie Polski, ani UE stałego miejsca prowadzonej działalności. Będą realizować sprzedaż wysyłkową z terytorium państwa swojej siedziby. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Co będzie stanowić przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie stanowić prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na jego rachunek bankowy, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia.
2016
28
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług – prowizji uzyskanej od „A”.
Fragment:
Reasumując, prowizja uzyskana od „ A ”, za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i od takiej prowizji powinien zostać naliczony podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Prowizja od sprzedaży Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi na rzecz „ A ” winna być obciążona podatkiem VAT i nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.
2016
3
lut

Istota:
Czy prawidłowym postępowaniem Wnioskodawcy będzie jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu całej kwoty prowizji od wyżej opisanej pożyczki, w momencie poniesienia tejże prowizji, tzn. w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych?Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowy sposób ujęcia prowizji będzie taki sam jak powyżej, w przypadku gdy zobowiązanie z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki zostanie uregulowane poprzez potrącenie z limitu pożyczkowego, to znaczy, w momencie, kiedy prowizja jest należna, strony umawiają się na potrącenie należności w taki sposób, że zadłużenie pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy jest powiększane o wartość prowizji?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano między innymi następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych: Czy prawidłowym postępowaniem Wnioskodawcy będzie jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu całej kwoty prowizji od wyżej opisanej pożyczki, w momencie poniesienia tejże prowizji, tzn. w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych... Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowy sposób ujęcia prowizji będzie taki sam jak powyżej, w przypadku gdy zobowiązanie z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki zostanie uregulowane poprzez potrącenie z limitu pożyczkowego, to znaczy, w momencie, kiedy prowizja jest należna, strony umawiają się na potrącenie należności w taki sposób, że zadłużenie pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy jest powiększane o wartość prowizji... W ocenie Wnioskodawcy koszt prowizji od zaciągniętej pożyczki na opisanych w niniejszym wniosku warunkach pozostaje w pośrednim związku z uzyskanymi przez Spółkę przychodami. Spółka ma zatem prawo rozpoznać prowizję jako koszt uzyskania przychodów. Ze względu na nieokreślony termin zawarcia umowy pożyczki prowizja od jej zaciągnięcia powinna zostać zaliczona jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2015
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prowizje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.