Prowadzenie ewidencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowadzenie ewidencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
14
cze

Istota:

Momentu rozpoczęcia prowadzenie ewidencji, ustalenie limitu obrotów oraz zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług polegających na wydawaniu gier komputerowych udostępnianych do pobrania w Internecie.

Fragment:

(...) 37 załącznika nie podlegają obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w zakresie: zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług, polegających na wydawaniu gier komputerowych udostępnianych do pobrania w internecie, ustalenia limitu obrotów wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ustalenia momentu rozpoczęcia prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Końcowo zaznacza się, że w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej płatności dokonywanej za pośrednictwem karty płatniczej obsługiwanej przez podmiot zewnętrzny – S.A., zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie (...)

2012
30
maj

Istota:

Przechowywania rejestrów podatku VAT.

Fragment:

(...) serwerze, z którego dane podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami bezpieczeństwa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa tak sporządzone rejestry będą nagrywane na płytę CD pojedynczego zapisu. Jak wskazano wyżej przepisy ustawy o VAT nie stanowią o sposobie utrwalania informacji podlegających zamieszczeniu w ewidencji. Zatem odnosząc przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż. dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej, jeżeli ewidencja ta zawierać będzie elementy wskazane w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku VAT. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie w jakim odnosi się do przepisów VAT, należało uznać za prawidłowe. Należy jednak zauważyć, iż faktyczna ocena wypełnienia przez Wnioskodawcę wymogów określonych obowiązującymi przepisami może być zweryfikowana tylko w toku prowadzonego postępowania kontrolnego lub podatkowego na podstawie (...)

2011
17
gru

Istota:

Sposób sporządzania oraz przechowywania rejestrów podatku VAT

Fragment:

(...) na płytę CD pojedynczego zapisu. Na żądanie organów podatkowych Spółka będzie udostępniać bezpośrednio plik z przedmiotowymi rejestrami lub Spółka będzie dostarczać przedmiotowe rejestry do organów podatkowych zapisane na płycie CD. Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o VAT nie stanowią o sposobie utrwalania informacji podlegających zamieszczeniu w ewidencji. Dopuszczalne zatem jest prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej, jeżeli ewidencja ta zawierać będzie elementy wskazane w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku VAT. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie w jakim odnosi się do przepisów VAT, należało uznać za prawidłowe. Należy jednak zauważyć, iż faktyczna ocena wypełnienia przez Wnioskodawcę wymogów określonych obowiązującymi przepisami może być zweryfikowana tylko w toku prowadzonego postępowania kontrolnego lub podatkowego na (...)

2011
1
paź

Istota:

Spółka prosi o potwierdzenie stanowiska, iż nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej w związku z wykonywaniem usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli wszystkim nabywcom usług wystawi fakturę VAT a zapłata za usługi wykonane zgodnie z umową nastąpi w sposób opisany we wniosku (tj. na indywidualne konto bankowe klienta)?

Fragment:

(...) osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stosując te przepisy konieczne jest prowadzenie ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, ale nie zawsze taka sytuacja będzie miała miejsce. Spółka zwraca uwagę na możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prowadzenie ewidencji przychodów zwolnionych od podatku w postaci rejestru kasowego, sporządzonej na podstawie dowodów wpłat będzie prawidłowym udokumentowaniem przychodów zwolnionych od podatku , które zostaną wykazane w deklaracji VAT-7.

Fragment:

(...) prze niego usługi mieszczą się w w/w grupowaniu ( w załączeniu do wniosku kserokopia pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi znak OK.-5672/KU-1518/2007 z dnia 04.04.2007r.). Pytanie Podatnika: Czy prowadzenie ewidencji przychodów zwolnionych od podatku w postaci rejestru kasowego, sporządzonej na podstawie dowodów wpłat będzie prawidłowym udokumentowaniem przychodów zwolnionych od podatku , które zostaną wykazane w deklaracji VAT-7. Stanowisko Podatnika: Wnioskodawca uważa, że prowadzenie ewidencji przychodów zwolnionych z VAT w postaci rejestru kasowego sporządzone na podstawie dowodów wpłat (KP) będzie prawidłowym udokumentowaniem przychodów zwolnionych od podatku, które wykażą w miesięcznej deklaracji VAT-7. Stanowisko Organu Podatkowego: Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90 cyt. ustawy, dane (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy dopuszczalne jest, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji danych w formie elektronicznej?

Fragment:

(...) r., Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 28.10.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik, w związku z niżej przedstawionym stanem faktycznym zwrócił się z zapytaniem, czy dopuszczalne jest, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji danych w formie elektronicznej. Spółka jako czynny podatnik podatku od towarów i usług ma stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) obowiązek prowadzenia ewidencji, która zawierać powinna następujące dane: - kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, - dane niezbędne do określenia (...)

2011
1
maj

Istota:

W sytuacji gdy samochody osobowe są wynajmowane przez Wnioskodawcę, a jednocześnie nie są przez niego używane tylko przekazywane kontrahentom w drodze umowy najmu do używania - nie jest możliwe prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w sposób przewidziany w art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takim przypadku należy zaliczyć wydatki związane z wynajmem samochodów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy.

Fragment:

(...) wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy samochody osobowe są wynajmowane przez Wnioskodawcę, a jednocześnie nie są przez niego używane tylko przekazywane kontrahentom w drodze umowy najmu do używania - nie jest możliwe prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w sposób przewidziany w art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takim przypadku należy zaliczyć wydatki związane z wynajmem samochodów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wystarczy prowadzenie rejestru sprzedaży niefakturowanej dla tego typu operacji bez konieczności wystawiania każdorazowo faktury VAT przy każdej odnotowanej opłacie?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 08.11.2006r. (złożonego osobiście w dniu 08.11.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 28 listopada 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sposobu rejestrowania przez firmę sprzedaży, dla których nie są wystawiane faktury VAT, gdy jednocześnie spółka jest zwolniona ze stosowania kasy fiskalnej stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik rozpoczyna świadczenie usługi telefonii internetowej VoIP. Aby móc korzystać z w/w usługi, klienci zobowiązani są do uiszczania opłat tytułem „doładowania konta”. Wysokość opłaty klienci ustalają samodzielnie i może ona wynosić nawet 9 groszy jednorazowo. Podatnik, z (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik prowadzi sprzedaż wysyłkową, która odbywa się całkowicie poprzez internet i Pocztę Polską. Nie rozpoczął ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących przed dniem 01.07.2007r. Każda transakcja jest szczegółowo ewidencjonowana i dokumentowana w formie faktur VAT. Na podstawie ewidencji można ustalić dokładne dane kupującego, czyli imię, nazwisko i adres, a dla instytucji również NIP. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy od 1 lipca 2007r. byłby nadal zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity : Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2006r. nr 217 poz.1590) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży wysyłkowej stwierdza, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W świetle art.4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2006r. nr 217 poz.1590) wnioski o wydanie pisemnych (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż m.in. ubranek niemowlęcych. W kasie fiskalnej zaprogramowała nazwę ogólna tych towarów " ubrania niemowlęce ". W sytuacji, kiedy klient prosi o sam kaftanik lub same śpiochy, podatniczka rozdziela komplet i spzredaje pojedynczo albo kaftanik albo śpiochy. Zdaniem podatniczki nazwy będące do tej pory na kasie fiskalnej dla towarów nazywanych " ubrania niemowlęce " są odpowiednie, poniewaz są to ubranka mieszczące się w grupie towarów objętych stawką VAT-7%.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działajac na podastawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z zwiazku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375), uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatniczki przedstawione w złożonym wniosku w dniu 21.03.2007r.w sprawie interpretacji , co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie nazw towarów. Ocena stanowiska. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stasowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać nastepujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a sprzedaży prowadzonej w miejscach (...)