IPPB1/415-1008/12-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawczyni może dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodów dla nowo założonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym celu jest Pani zobowiązana, zgodnie z cyt. art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2012 r. (data wpływu 22.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Z dniem 30.06.2012 roku Wnioskodawca zakończył pozarolniczą działalność gospodarczą, gdzie głównym przedmiotem działalności było zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), a wcześniej działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z). Działalność została wcześniej (31.03.2012 r.) zawieszona z uwagi na niedokonywanie żadnych czynności. Działalność opodatkowana była na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Obecnie jednak pojawiła się możliwość uzyskania dochodów, dlatego Wnioskodawca planuje rozpoczęcie nowej działalności jeszcze w tym roku podatkowym, tj. 2012. Przedmiotem działalności będzie badanie rynku i opinii publicznej- badanie potencjału rynkowego i zwyczajów konsumentów (PKD 73.20.Z).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla nowo założonej pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2012, może skorzystać z wyboru formy opodatkowania zgodnie z art. 30c ustawy, mimo opodatkowania poprzedniej już zlikwidowanej działalności na zasadach ogólnych.

Zdaniem Wnioskodawcy dla planowanej działalności Wnioskodawca planuje wybór liniowej formy opodatkowania zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W opinii Wnioskodawcy zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy może on wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. ustawy. Opinia ta była już wcześniej podzielana m.in. przez:

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, znak: IBPB 1/415-584/08/MW

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak: ITPB1/415-183/08/MM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W myśl art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba, że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z powyższych przepisów wynika, iż podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego.

Przy tym w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy /lub sposobu/ opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Ponadto, jeżeli podatnik, który raz wyraził wolę skorzystania z tej możliwości opodatkowania, nie podejmie żadnych działań w kolejnym roku podatkowym, to wówczas jego dochody z działalności gospodarczej będą nadal opodatkowane wg jednolitej stawki 19%.

Natomiast w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatnik zlikwiduje pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, dokona wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej oraz sporządzi spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) itp., a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocznie (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot sposobu opodatkowania określonego w art. 30c ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co do zasady, bowiem, skoro podatnik zawiadomi wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność (nawet o zbieżnym profilu), nie ma podstaw aby odmówić mu statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Reasumując mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni może dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodów dla nowo założonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym celu jest Pani zobowiązana, zgodnie z cyt. art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.