IBPP4/4512-244/15/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 2 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 11 grudnia 2015 r. (data wpływy 18 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 grudnia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 2 grudnia 2015 r. znak: IBPP4/4512-244/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - osoba fizyczna nieprowadząca w Polsce działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG, niezarejestrowana jako podatnik podatku VAT w Polsce, przebywająca na stałe w Polsce i posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, zamierza - zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium USA (stan Wyoming) - utworzyć na terytorium USA spółkę typu LLC (limited liability company) <dalej: Spółka LLC>, w ramach której będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa w rejestracji podmiotów gospodarczych (spółek typu LLC lub podobnych) za granicą, głównie na terenie USA, oraz usług pośrednictwa w zarządzaniu takimi spółkami. Wspomniane usługi pośrednictwa spółka LLC będzie świadczyć na rzecz polskich kontrahentów, zarówno przedsiębiorców (krajowych podatników VAT), jak i osób niebędących przedsiębiorcami (niebędących podatnikami VAT).

Czynności pośrednictwa związane z głównym profilem działalności (pośrednictwo w zakładaniu spółek w USA oraz zarządzanie działającymi już spółkami typu LLC lub podobnymi) będą wykonywane w sposób zarówno częściowo zautomatyzowany poprzez formularze zamieszczone na serwerze i generowane automatycznie po wprowadzeniu danych przez potencjalnego lub istniejącego klienta Wnioskodawcy, jak i z wykorzystaniem i zaangażowaniem podmiotów amerykańskich świadczących usługi rejestrowe, doradcze, prawne, notarialne, księgowe, itp. Częściowo zautomatyzowany charakter usług wynika z faktu, że dane wprowadzone przez potencjalnego lub istniejącego klienta będą musiały zostać sprawdzone pod kątem merytorycznym, ewentualnie uzupełnione, wydrukowane i następnie fizycznie dostarczone lub przekazane drogą elektroniczną do właściwych urzędów lub amerykańskich podwykonawców.

Dokumenty rejestrowe i/lub urzędowe dotyczące zarejestrowanych spółek będą następnie dostarczane polskim kontrahentom w formie wydruków, za pośrednictwem firm kurierskich, do Polski.

Spółka LLC posiadać będzie na terenie USA siedzibę i zakład (tj. powierzchnię biurową najętą na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jak również infrastrukturę teleinformatyczną typu linie telefoniczne i faksowe oraz stronę internetową zmagazynowaną na serwerze hostingowym umiejscowionym w USA. W najmowanym zakładzie na stałe przebywać będzie agent rejestrowy współpracujący ze Spółką LLC w celu realizacji zleceń wymagających fizycznego zaangażowania czynnika ludzkiego (tj. takich, których nie można realizować wyłącznie w sposób zautomatyzowany). Przykładem takich zleceń jest założenie spółki LLC lub podobnej na terytorium USA, a także wszelkie zmiany w rejestrze spółek, otwarcie rachunku bankowego dla spółki w USA, czy komunikacja urzędowa, w tym składanie wniosków, wyjaśnień, odwołań, itp., w dowolnym urzędzie stanowym lub federalnym. W tym zakresie konieczne jest, aby na ostatnim etapie postępowania - po wypełnieniu formularzy dostępnych elektronicznie - dokumenty zostały dostarczone przez agenta rejestrowego do urzędu Sekretarza Stanu zajmującego się rejestracją podmiotów. Nie jest bowiem co do zasady możliwe, w myśl regulacji obowiązujących w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych, założenie Spółki wyłącznie na podstawie dokumentów przesyłanych elektronicznie i bez fizycznego udziału Agenta Rejestrowego.

Zarząd spółki LLC Wnioskodawcy wykonujący jednocześnie funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa, będzie regularnie na terenie USA organizował posiedzenia zarządu celem załatwienia niezbędnych formalności (np. zawarcia lub rozwiązania umów handlowych), sporządzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego, dokonania rozliczenia podatków, złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie skarbowym, podjęcia uchwał w sprawie dalszego funkcjonowania LLC, etc. Spółka LLC posiadać będzie rachunek bankowy w USA, konto do obsługi płatności w amerykańskim systemie PayPal, a księgowość spółki prowadzona będzie zgodnie ze standardami obowiązującymi w USA przez biuro prawno-podatkowe z siedzibą w USA.

Płatności za wykonane usługi pośrednictwa przyjmowane będą w sposób zautomatyzowany poprzez jeden z polskich integratorów płatności typu „PayU”, „Transferuj.pl”, „DotPay”, itp. Mechanizm dokonywania płatności będzie więc w pełni zautomatyzowany. Po złożeniu zamówienia klient przekierowywany będzie do modułu płatności poprzez np. transferuj.pl, gdzie wybierać będzie z listy swój bank, a w następnym kroku realizować płatność. W tej samej chwili płatność pojawiać się będzie na koncie spółki LLC wewnątrz systemu transferuj.pl. Raz w miesiącu kumulacja wszystkich takich płatności będzie przekazywana jednym przelewem na rachunek w bankowy spółki LLC i następnie księgowana jako jedna łączna pozycja po stronie przychodu. Spółka LLC będzie wystawiała dokument pełniący rolę amerykańskiej faktury wyłącznie na życzenie klienta, co jest zgodne z amerykańskimi zasadami rachunkowości.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • Spółka LLC utworzona w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie będzie wynajmowała na terenie Polski żadnego lokalu ani innego pomieszczenia.
 • Spółka LLC na terenie Polski nie będzie zatrudniała pracowników. Zlecenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na serwerze.
 • Spółka LLC nie będzie posiadała zaplecza technicznego na terytorium Polski, sprzęt komputerowy Spółki LLC będzie się znajdował w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 • Spółka LLC posiadać będzie na terenie USA siedzibę i zakład (tj. powierzchnię biurową najętą na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jak również infrastrukturę teleinformatyczną typu linie telefoniczne i faksowe oraz stronę internetową zmagazynowaną na serwerze hostingowym umiejscowionym w USA. W najmowanym zakładzie na stałe przebywać będzie agent rejestrowy współpracujący ze Spółką LLC w celu realizacji zleceń wymagających fizycznego zaangażowania czynnika ludzkiego (tj. takich, których nie można realizować wyłącznie w sposób zautomatyzowany).W ww. siedzibie Spółka LLC będzie posiadała m.in. sprzęt komputerowy, telefon, dostęp do Internetu, stosowne formularze.W czasie gdy członkowie Zarządu Spółki LLC będą przebywać na terenie Polski część ich rozmów telefonicznych z kontrahentami oraz wymienianych z nimi informacji będzie mieć miejsce na terytorium Polski. W przypadku gdy osoby te będą przebywać np. w Niemczech lub w innym kraju, a konieczne będzie porozmawianie z kontrahentem rozmowa będzie się odbywała w tym miejscu i czasie, w którym będzie się znajdowała akurat osoba będąca członkiem Zarządu Spółki LLC.Spółka LLC ewentualnie również zleci na terenie Polski podmiotowi zewnętrznemu usługę polegającą na tym, że podmiot ten będzie odbierał rozmowy telefoniczne, korespondencję mailową i tradycyjną (pocztową), a następnie przekazywał informacje o odbytych rozmowach i korespondencję do Spółki LLC.
 • Agent Rejestrowy nie będzie działał na terytorium Polski. Będzie natomiast działał na zlecenie Spółki LLC, wykonując czynności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy dla Spółki LLC Wnioskodawcy powstanie na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dla Spółki LLC nie powstanie na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy

Definicję stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby przepisów ustawy o VAT zawiera Rozporządzenie 282/2011.

Art. 11 ust. 2 Rozporządzenia 282/2011, dla potrzeb świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami (art. 45 Dyrektywy 112), definiuje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jako dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika - które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu świadczenie usług, które wykonuje.

Zgodnie z powyższą definicją dla uznania za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • musi być to miejsce inne niż miejsce siedziby podatnika,
 • miejsce to musi charakteryzować się wystarczającą stałością,
 • miejsce to musi charakteryzować się dostateczną strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego.

Zgodnie natomiast ze wskazówkami przedstawionymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) w punkcie 18 orzeczenia z dnia 4 lipca 1985 r. w sprawie Gunter Berkholz przeciwko Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt (168/84), aby miejsce, w którym podatnik wykonuje działalność gospodarczą można było uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności, muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

(i) miejsce to musi się charakteryzować pewną minimalną skalą działalności oraz
(ii) muszą być w nim stale obecne zasoby ludzkie oraz techniczne konieczne do wykonywania działalności.

Z kolei w wyroku z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie ARO Lease BV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst Grotę Ondernemingen te Amsterdam (C-190/95), TSUE stwierdził (pkt 16 orzeczenia), że stałe miejsce prowadzenia działalności musi mieć możliwość prowadzenia działalności w sposób niezależny. Oznacza to zdaniem TSUE, że takie stałe miejsce prowadzenia działalności musi mieć możliwość

(i) sporządzania umów bądź
(ii) podejmowania decyzji o charakterze zarządczym.

Analogiczne stanowisko TSUE zajął także w wyroku z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie Lease Plan Luxembourg SA przeciwko Belgische Staat (C-390/96).

Takie rozumienie stałego miejsca prowadzenia działalności, wyrażone przez TSUE w powyższych wyrokach, znalazło także potwierdzenie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych (m.in. w wyroku NSA z 16 lutego 2015 r. sygn. I FSK 2004/13; wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. IIISA/Wa 3741/14; wyroku WSA z dnia 10 października 2014 r. sygn. III SA/Wa 790/14; wyroku WSA z 5 czerwca 2013 r. sygn. III SA/Wa 3334/12).

Przekładając powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy, stwierdzić należy, iż Spółka LLC Wnioskodawcy nie będzie spełniała łącznie przesłanek niezbędnych do potwierdzenia:

 1. Kryterium niezależnościStałe miejsce prowadzenia działalności musi mieć możliwość prowadzenia działalności w sposób niezależny. Niezależność ta objawia się w możliwości:
  1. sporządzania umów bądź
  2. podejmowania decyzji o charakterze zarządczym przez takie stałe miejsce prowadzenia działalności.
 2. Kryterium odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych.
  Aby obecność danego podatnika w innym kraju niż kraj jego siedziby można było uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności, to jego zaangażowanie powinno przybrać konkretny wymiar osobowo-rzeczowy. Taka osobowo-rzeczowa struktura w stałym miejscu prowadzenia działalności powinna występować w sposób stały, tzn. powtarzalny i nieprzemijający.
 3. Kryterium stałości prowadzonej działalności
  Jak wynika z samej nazwy „stały” to trwale związany z danym miejscem, nieprzenośny, niezmienny - stałe miejsce prowadzenia działalności charakteryzować się musi pewnym określonym stopniem zaangażowania, które pozwala na uznanie, iż działalność prowadzona jest w tym miejscu nie w sposób przemijający, czy też okresowy.

Odnosząc się do powyższych kryteriów należy stwierdzić, że Spółka LLC nie będzie posiadać w Polsce siedziby ani oddziału, nie będzie miała również w Polsce na stałe zatrudnionych żadnych pracowników, nie będzie także posiadać na własność ani wynajmować w Polsce żadnej powierzchni biurowej, czy magazynowej, ani żadnego zaplecza technicznego czy adresu (nawet korespondencyjnego), które mogłyby służyć do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub domniemywać prowadzenie takiej działalności w Polsce. Spółka LLC nie będzie posiadać w Polsce również żadnych maszyn ani sprzętu, które mogłyby zostać uznane za infrastrukturę techniczną. Spółka LLC nie będzie zatrudniać na stałe pracowników w Polsce bowiem zasadnicze prace związane z rejestracją spółek na terenie USA prowadzone będą przez agenta rejestrowego przebywającego na terenie biura Spółki LLC w USA.

Biorąc pod uwagę definicję zawartą w Rozporządzeniu 282/2011, a także kryteria sformułowane w orzecznictwie TSUE Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka LLC nie będzie posiadać w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.