IBPBI/2/423-371/09/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy umiejscowienie Biura Pozastrefowego poza SSE, tj. umiejscowienie siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych Spółki poza SSE powoduje utratę lub zmianę zakresu zwolnienia od pdop, a w szczególności, czy:
· spowoduje cofnięcie Zezwolenia,
· spowoduje konieczność weryfikacji zakresu Zezwolenia,
· prowadzi do spełnienia kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1 rsse,a co za tym idzie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Spółkę pdop za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 ustawy o pdop)?
2. Czy Biuro Pozastrefowe należy zaklasyfikować jako prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą, o której mówi § 5 ust. 3 rsse? a co za tym idzie
3. Czy istnieje obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej w SSE od Biura Pozastrefowego oraz obowiązek prowadzenia, w związku z tym, osobnej ewidencji rachunkowej, dla potrzeb ustalania dochodu podatkowego z działalności prowadzonej w SSE?
4. Czy koszty funkcjonowania Biura Pozastrefowego będą stanowić koszty uzyskania przychodów osiąganych z działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 30 marca 2009r.) uzupełnionym w dniu 27 maja 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu przeniesienia siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych poza obszar specjalnej strefy ekonomicznej, na przysługujące Spółce zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu przeniesienia siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych poza obszar specjalnej strefy ekonomicznej, na przysługujące Spółce zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 11 maja 2009r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. Biura w dniu 27 maja 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych , który prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej . Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia z 30 października 2007r. wydanego Spółce jeszcze przed zmianą firmy i siedziby (od 11 grudnia 2008r. zmianie uległa nazwa Spółki oraz miejsce siedziby). Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.
 2. Zezwolenie przyznano Spółce pod warunkiem zatrudnienia określonej liczby osób i utrzymywania ustalonej wysokości zatrudnienia w okresie ważności zezwolenia oraz dokonania nakładów inwestycyjnych we wskazanej wysokości w określonym czasie.
 3. Dochody Spółki generowane w przyszłości na terenie SSE na podstawie Zezwolenia będą korzystać z zwolnienia od pdop, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.) .
 4. Spółka rozważa przeniesienie swojej zarejestrowanej siedziby i biur zarządu, a w konsekwencji również przeniesienie miejsca prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694 ze zm.) do budynku znajdującego się poza SSE. W związku z powyższym część pracowników administracyjnych Spółki (w szczególności takich działów jak dział księgowości) zostanie umiejscowiona poza SSE i będzie wykonywała swoje obowiązki poza SSE. Także zarząd Spółki będzie faktycznie wykonywał część swoich obowiązków na terenie SSE, a część poza SSE - tak w miejscu nowej siedziby Spółki, jak gdziekolwiek indziej, gdzie będzie to wymagane, zależnie od potrzeb i interesów Spółki. Umiejscowione poza SSE siedziba Spółki, biura zarządu, pracownicy wybranych działów administracyjnych Spółki, głównie księgowości, będą niżej określani łącznie jako Biuro Pozastrefowe.
 5. Na terenie SSE pozostanie zakład produkcyjny należący do Spółki, dział sprzedaży, dział marketingu itp.
 6. Biuro Pozastrefowe nie będzie stanowiło podmiotu samodzielnego gospodarczo - będzie funkcjonowało tylko i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę w SSE. Nie będą podejmowane przez Biuro Pozastrefowe działania inne, niż stricte powiązane z prowadzoną w SSE działalnością Spółki.
 7. Nieruchomość (wybrane pomieszczenia), do której przeniesione ma zostać Biuro Pozastrefowe nie będzie własnością Spółki, a zostanie przez Spółkę wynajęta. Spółka nie zamierza oddawać wynajętych lokali w podnajem. Zajmowany dla potrzeb Biura Pozastrefowego obiekt nie będzie zatem składnikiem majątku Spółki samodzielnie generującym przychody. W związku z powyższym, do Biura Pozastrefowego nie będzie można przypisać jakiegokolwiek konkretnego przychodu osiąganego przez Spółkę.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

2. Czy umiejscowienie Biura Pozastrefowego poza SSE, tj. umiejscowienie siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych Spółki poza SSE powoduje utratę lub zmianę zakresu zwolnienia od pdop, a w szczególności, czy:

· spowoduje cofnięcie Zezwolenia,

· spowoduje konieczność weryfikacji zakresu Zezwolenia,

· prowadzi do spełnienia kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1 rsse,

a co za tym idzie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Spółkę pdop za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 ustawy o pdop)...

3. Czy Biuro Pozastrefowe należy zaklasyfikować jako prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą, o której mówi § 5 ust. 3 rsse... a co za tym idzie4. Czy istnieje obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej w SSE od Biura Pozastrefowego oraz obowiązek prowadzenia, w związku z tym, osobnej ewidencji rachunkowej, dla potrzeb ustalania dochodu podatkowego z działalności prowadzonej w SSE...5. Czy koszty funkcjonowania Biura Pozastrefowego będą stanowić koszty uzyskania przychodów osiąganych z działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przepisy mające zastosowanie w sprawie

 1. Aktualnie funkcjonowanie SSE reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 2008r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. nr 232, poz. 1550). Jednakże, zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. nr 232, poz. 1548), do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tegoż rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej. Oznacza to, że analiza sytuacji Spółki powinna odbywać się w oparciu o:
  - rsse, formalnie uchylone z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. nr 232, poz. 1550), zgodnie z art. 5 ustawy z 30 maja 2008r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 118, poz. 746) .
 2. W pozostałym zakresie kwestię prowadzenia działalności przez Spółkę na terenie SSE reguluje ustawa z 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007r., nr 42, poz. 274 ze zm.) . Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 2008r., zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 2008r. zachowują moc (jakkolwiek do tych zezwoleń stosuje się przepisy art. 19 ust. 4 usse w brzmieniu dotychczasowym).

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1

 1. W ocenie Spółki, powstanie Biura Pozastrefowego nie będzie naruszeniem warunków prowadzenia działalności na terenie SSE określonych w Zezwoleniu, nie wpłynie na zakres czy ważność Zezwolenia, nie spowoduje spełnienia kryteriów wymienionych w § 5 rsse - reasumując - nie spowoduje utraty przysługującego Spółce zwolnienia od pdop z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE ani zmiany zakresu tego zwolnienia, a w konsekwencji nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Spółkę pdop za cały okres korzystania ze zwolnienia.
 2. Zgodnie z art. 19 ust. 3 usse, zezwolenie może być cofnięte (co powoduje utratę zwolnienia z pdop z mocą „wsteczną”, tj. konieczność zapłaty pdop za cały okres korzystania z tego zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o pdop) albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:
 3. i. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub

ii. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub

iii. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

c. W ocenie Spółki powstanie Biura Pozastrefowego w okolicznościach przedstawionych przez Spółkę nie może być utożsamiane z zaprzestaniem prowadzenia działalności przez Spółkę na terenie SSE; jednocześnie zdarzenie to nie stanowi rażącego uchybienia warunkom określonym w Zezwoleniu (w tym także naruszenia Regulaminu funkcjonowania SSE, który to obowiązek nakłada na Spółkę Zezwolenie). W konsekwencji funkcjonowanie Biura Pozastrefowego nie będzie skutkowało cofnięciem albo ograniczeniem przedmiotu działalności określonym w Zezwoleniu na przytoczonej podstawie.d. Przesłanki utraty zwolnienia od pdop określa również rsse, które w § 5 ust. 1 wskazuje, że zwolnienie od pdop z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:i nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat;

ii. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

e. I w tym przypadku, utworzenie Biura Pozastrefowego nie mieści się, w ocenie Spółki, w zakresie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności. W konsekwencji zdarzenie to nie będzie skutkować utratą przez Spółkę zwolnienia od pdop.

Stanowisko Spółki w zakresie pytań nr 2 i 3

 1. Zdaniem Spółki, fakt umiejscowienia siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych Spółki poza SSE nie oznacza, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą zarówno w SSE, jak i poza nią. Tym samym fakt utrzymywania Biura Pozastrefowego nie powinien rodzić obowiązku organizacyjnego wydzielenia działalności prowadzonej w SSE oraz prowadzenia osobnej ewidencji rachunkowej "dla SSE" i Biura Pozastrefowego.
 2. Rsse i art. 17 ust. 4 ustawy o pdop wskazują, że zwolnienia od pdop przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem SSE, działalność prowadzona na terenie SSE musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie SSE (§ 5 ust. 3 rsse). W ocenie Spółki, w przedmiotowej sprawie kluczowym jest określenie charakteru, jaki posiadało będzie zlokalizowane poza SSE Biuro Pozastrefowe i wykonywana przez nie działalność. Zdaniem Spółki należy ocenić, czy Biuro Pozastrefowe mogłoby stanowić wyodrębniony organizacyjnie zespół składników majątkowych nadający się obiektywnie do prowadzenia działalności gospodarczej - to jest do niezależnego realizowania celów gospodarczych przedsiębiorstwa (tak, aby możliwe było uznanie, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą także poza SSE)
 3. Przepisy regulujące funkcjonowanie SSE nie zawierają legalnej definicji pojęcia "działalności gospodarczej", choć posługują się tym pojęciem. W myśl uregulowań zawartych w ustawie z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.) poprzez działalność gospodarczą rozumie się m.in. każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej). Z kolei postanowienia ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r., nr 155, poz. 1095 ze zm.) wskazują, iż działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 usdg).
 4. Zdaniem Spółki brak jest dostatecznego uzasadnienia dla tezy, że funkcjonowanie Biura Pozastrefowego poza SSE stanowi prowadzenie działalności gospodarczej (w rozumieniu przytoczonych wyżej regulacji) poza obszarem SSE. Biuro Pozastrefowe nie będzie przynosiło Spółce żadnego konkretnie oznaczonego przychodu. Przychód będzie uzyskiwany ze sprzedaży wyrobów wytworzonych i sprzedanych na terenie SSE. W związku z powyższym, traktowanie Biura Pozastrefowego jako wyodrębnionej działalności gospodarczej jest, zdaniem Spółki, nieuzasadnione.
 5. Co więcej, Biuro Pozastrefowe nie może być traktowane jako "niezależne przedsiębiorstwo mogące samodzielnie realizować określone zadania gospodarcze". Biuro Pozastrefowe to jedynie składniki materialne i niematerialne Spółki oraz jej pracownicy, łącznie służący prowadzeniu działalności gospodarczej, przy czym działalność owa w całości odbywa się na terenie SSE.
 6. Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji organów podatkowych, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 sierpnia 2008r. (sygn. ITPB3/423-312/08/MT)

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 4

 1. Spółka stoi na stanowisku, że koszty związane z Biurem Pozastrefowym będą kosztami ściśle związanymi z działalnością prowadzoną przez Spółkę na terenie SSE. Nie jest bowiem istotne miejsce powstawania kosztu, a jego związek z przychodem osiąganym w SSE. Pogląd ten znajduje potwierdzenie m.in. w:

· interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2008r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-279/08-4/ŁM),

· interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2009r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-656/08-2/ŁM)

Reasumując, Spółka wnosi o potwierdzenie, że umiejscowienie Biura Pozastrefowego poza SSE, tj. umiejscowienie siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych Spółki poza SSE:

· nie wpływa na przysługujące Spółce zwolnienie od pdop i nie skutkuje obowiązkiem zapłaty pdop za cały okres korzystania przez Spółkę ze zwolnienia od pdop,

· nie będzie zakwalifikowane jako działalność gospodarcza, o której mówi § 5 ust. 3 rsse, a co za tym idzie

· Spółka nie będzie miała obowiązku wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej w SSE od Biura Pozastrefowego oraz prowadzenia, w związku z powyższym, osobnej ewidencji rachunkowej, dla potrzeb ustalania dochodu podatkowego z działalności prowadzonej w SSE.

Koszty funkcjonowania Biura Pozastrefowego będą stanowić koszty uzyskania przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Jeżeli Minister Finansów, reprezentowany w niniejszej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stanie na stanowisku, że funkcjonowanie Biura Pozastrefowego powinno zostać uznane za wyodrębnione organizacyjnie prowadzenie działalności gospodarczej poza SSE, Spółka wnosi o wskazanie metody podziału przychodów generowanych przez Biuro Pozastrefowe na przychody pozostające w związku z działalnością SSE oraz przychody powstające poza SSE, jak również sposobu alokacji odpowiadających tym przychodom kosztów uzyskania przychodów.

W opinii Spółki, nawet w sytuacji uznania, że Biuro Pozastrefowe stanowi prowadzenie działalności gospodarczej poza SSE, do Biura Pozastrefowego nie można przypisać żadnych przychodów związanych z jego funkcjonowaniem jako takim (w oderwaniu od działalności w SSE) i w związku z tym do Biura Pozastrefowego nie można alokować żadnych kosztów uzyskania przychodów, skoro kryterium akceptowanym przez organy podatkowe nie jest faktyczne miejsce powstawania kosztów, ale ich związek z przychodem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. określanej w dalszej części skrótem „ustawa o pdop”) dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ustawodawca określił zatem, iż dochód uzyskany z działalności w strefie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. Na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu mają wpływ koszty uzyskania przychodów, jednakże ustawodawca nie określił ściśle jak należy kwalifikować ponoszone przez jednostkę wydatki do działalności strefowej lub pozastrefowej, w sytuacji gdy wydatki te związane są z przychodami osiągniętymi wyłącznie z działalności na terenie strefy, lecz faktycznie ponoszone są poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej. Takimi kosztami mogą być właśnie wydatki, o których mowa we wniosku, czyli związane z funkcjonowaniem biur zarządu, czy działem księgowości.

Mając powyższe na uwadze, w analizowanym przypadku należy zastosować w tym względzie przepis art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Stosownie do jego brzmienia, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ich uzyskania lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przepis ten ustanawia nie tylko generalną zasadę, jakiego rodzaju wydatki mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, ale także należy z niego wyciągnąć wniosek, iż wydatki które dotyczą przychodów osiąganych z działalności w strefie, winny zostać potraktowane jak koszty z nimi związane, czyli jako koszty działalności strefowej.

Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest pewnym wyjątkiem od zasady. Zwolnieniem objęty jest dochód, czyli przychody uzyskane z działalności na terenie strefy pomniejszone o koszty ich uzyskania. Przy braku precyzyjnej regulacji, które koszty należy uznać za koszty poniesione w strefie a które poza strefą, zasadnicze znaczenie ma nie miejsce ich fizycznego powstania, lecz związek z przychodem osiągniętym na działalności strefowej.

W treści wniosku wskazano, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 30 października 2007r. W dacie wydania zezwolenia, szczegółowe zasady funkcjonowania tej strefy określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 202 poz. 1485 ze zm.).

Aktualnie funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. nr 232, poz. 1550). Jednakże, zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. nr 232, poz. 1548), do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tegoż rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Na mocy § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia z dnia 2 listopada 2006r., zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

 1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat;
 2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

W myśl § 5 ust. 3 tego rozporządzenia z dnia 2 listopada 2006r. zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika zatem, że jednym z podstawowych warunków zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów Spółki uzyskanych z działalności „strefowej” jest prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Akty normatywne dotyczące specjalnych stref ekonomicznych nie wyjaśniają przy tym pojęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z regułami wykładni językowej, przez działalność gospodarczą rozumie się zespół działań związanych z wytwarzaniem dóbr i usług, a także dysponowaniem i zarządzaniem nimi, podejmowanych na własny rachunek przez określone podmioty w celach zarobkowych. Podobne znaczenie nadał temu pojęciu ustawodawca, definiując działalność gospodarczą na gruncie w/w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa - jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców (art. 3 pkt 9 tej ustawy).

Ogólną definicję działalności gospodarczej zawiera natomiast przepis art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), zgodnie z którym jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Mając powyższe na względzie, przez prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej należy rozumieć faktyczne wytwarzanie towarów lub wykonywanie usług na obszarze wyznaczonym granicami tej strefy, realizowane dzięki istniejącej w tym miejscu infrastrukturze i zatrudnionym w tym celu pracownikom. Szczegółowo przedmiot działalności, jaka ma być wykonywana przez podatnika w strefie, określa otrzymane przez niego zezwolenie. W ramach otrzymanego zezwolenia, Spółka nie zajmuje się bowiem świadczeniem usług księgowych czy administracyjnych, ale działalnością produkcyjną. Biura zarządu czy dział księgowości nie uczestniczą natomiast bezpośrednio w procesie wytwarzania wyrobów wymienionych w zezwoleniu. Przeniesienie miejsca pracy osób zatrudnionych w tych działach poza strefę nie jest zatem równoznaczne z przeniesieniem prowadzenia działalności gospodarczej poza teren strefy.

Reasumując, w sytuacji prowadzenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności produkcyjnej - przeniesienia siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowości i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych poza obszar specjalnej strefy ekonomicznej, nie spowoduje cofnięcia zezwolenia oraz konieczności jego weryfikacji. Nie stanowi także złamania warunku zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej.

Jeżeli działalność biur umiejscowionych poza strefą nie będzie miała charakteru zarobkowego i będzie związana wyłącznie z działalnością strefową Spółki oraz biura te nie będą wykonywały jakichkolwiek działań o podobnym charakterze na rzecz innych podmiotów ani produkowanych przez inne podmioty wyrobów, wówczas można uznać, iż biura te są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy i co do zasady generować będą koszty uznawane dla celów podatkowych za koszt uzyskania przychodu.

Zatem jeżeli Spółka będzie w stanie wykazać, iż koszty ponoszone przez biura umiejscowione poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej związane będą z przychodem osiąganym z działalności prowadzonej na terenie strefy, to brak jest podstaw do wydzielenia organizacyjnego działalności strefowej.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest zatem prawidłowe.

Zauważyć przy tym należy, iż przepisy prawa podatkowego nie regulują problematyki związanej z wydawaniem, zmianami i cofaniem zezwoleń na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zagadnienia te regulowane są przez odrębne przepisy, nie będące przepisami prawa podatkowego, do których interpretacji tut. Organ nie jest uprawniony.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.