IBPBI/2/423-20/09/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Od jakiego momentu Spółka będzie mogła rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego - czy od miesiąca następującego po rozpoczęciu inwestycji, czy dopiero po zakończeniu inwestycji, tj. zgodnie z planem od stycznia 2012 r.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
2. Czy dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w formie pomocy regionalnej z tytułu tworzenia nowych miejsc prac konieczne jest utworzenie nowych miejsc pracy i utrzymywanie zwiększonego stanu zatrudnienia w całej Spółce, czy wystarczy utworzenie i utrzymywanie tych miejsc w samej strefie? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07 października 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia:

 • od jakiego momentu Spółka będzie mogła rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3),
 • czy dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w formie pomocy regionalnej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy konieczne jest utworzenie nowych miejsc pracy i utrzymywanie zwiększonego stanu zatrudnienia w całej Spółce, czy wystarczy utworzenie i utrzymywanie tych miejsc w samej strefie (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. w zakresie:

 • ustalenia od jakiego momentu Spółka będzie mogła rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3),
 • ustalenia czy dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w formie pomocy regionalnej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy konieczne jest utworzenie nowych miejsc pracy i utrzymywanie zwiększonego stanu zatrudnienia w całej Spółce, czy wystarczy utworzenie i utrzymywanie tych miejsc w samej strefie (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6).
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką zależną (spółką córką) od francuskiej spółki, która posiada w niej 100% udziałów i wchodzi w skład grupy działającej na terenie całej Europy. Spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie produkcji cementu (działalność podstawowa) oraz sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Spółka jest właścicielem dwóch cementowni. Przy jednej Cementowni znajduje się również Kopalnia, zajmująca się wydobyciem kamienia (surowca niezbędnego w procesie produkcyjnym cementu). Działalność Cementowni i Kopalni prowadzona jest w formie wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo Zakładu, dla którego prowadzone są odrębne księgi rachunkowe (zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: strefa albo SSE) rozszerzono granice tej strefy, na skutek czego został nią objęty również teren, na którym zlokalizowana jest ww. Cementownia (bez Kopalni). Tereny powyższe stanowią zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółki.

W związku z rozszerzeniem granic strefy, Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z o.o. - podmiot zarządzający strefą - ogłosiła rozpoczęcie rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Oferta ta zawiera wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE na następujących warunkach:

 1. przedmiot działalności gospodarczej: działalność podstawowa kod PKWiU 26.51.1 - Cement;
 2. przewidywany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Strefy – I kwartał 2012 r.;
 3. dokonanie inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej kwotę 400 mln PLN w terminie do 31 grudnia 2011 r.;
 4. zatrudnienie na terenie Strefy (w przeliczeniu na pełne etaty) 24 osób, osiągnięte do dnia 31 grudnia 2011 r. i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 577 osób oraz utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 601 etatów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

W razie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy, Spółka zamierza przeprowadzić tam inwestycję polegającą na zwiększeniu mocy produkcyjnych cementu o 1 Mt, poprzez budowę dodatkowej (ponad istniejące) instalacji do produkcji cementu - tj. nowoczesnego ciągu technologicznego składającego się z nowych urządzeń produkcyjnych oraz obiektów pozwalających na przygotowanie, składowanie surowców, produkcję i składowanie oraz wysyłkę cementu.

Obecnie na terenie Cementowni (położonej w rozszerzonych granicach strefy) Spółka prowadzi produkcję różnych gatunków cementu. Podstawowym surowcem do produkcji cementu jest klikier, który z kolei jest produkowany z kamienia dostarczanego z Kopalni (około 40% produkcji kopalni jest przeznaczonych na potrzeby tej Cementowni). Na terenie Cementowni odbywa się zarówno proces przygotowania klinkieru, jak również składowanie i obróbka dodatków do cementu (pozostałych surowców niezbędnych do jego produkcji), takich jak popioły lotne, żużel czy gips. Surowiec podstawowy - czyli klinkier - tylko częściowo pochodzi z własnej instalacji (jest wytwarzany na terenie Cementowni), w pozostałym zakresie będzie dostarczany z innych instalacji, położonych poza strefą.

W razie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy, Spółka zamierza zrealizować powyższą inwestycję w okresie od III kwartału 2008 roku do końca roku 2011 r. Całość inwestycji ma być finansowana w ramach finansowania wewnątrzgrupowego (w ramach Grupy) lub finansowania zewnętrznego (pożyczki i kredyty bankowe). W czasie realizacji inwestycji cały czas prowadzona będzie działalność produkcyjna w oparciu o już istniejące i cały czas działające instalacje. Z uwagi na fakt, że część przychodów Spółki pochodzi z eksportu produkowanych wyrobów, przy rozliczaniu osiąganych przychodów powstają również m.in. przychody lub koszty tytułu różnic kursowych, która to sytuacja najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie w razie uzyskania zezwolenia i rozpoczęcia prowadzenia działalności w strefie w oparciu o to zezwolenie.

Spółka przewiduje również możliwość, że w ramach prowadzonej na podstawie zezwolenia działalności na terenie strefy, będzie również korzystać z finansowania zewnętrznego tej działalności - w postaci zaciąganych pożyczek lub kredytów związanych z transakcjami zakupu surowców i innych materiałów na potrzeby działalności produkcyjnej określonej w zezwoleniu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 • Od jakiego momentu Spółka będzie mogła rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego - czy od miesiąca następującego po rozpoczęciu inwestycji, czy dopiero po zakończeniu inwestycji, tj. zgodnie z planem od stycznia 2012 r.... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 • Czy dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w formie pomocy regionalnej z tytułu tworzenia nowych miejsc prac konieczne jest utworzenie nowych miejsc pracy i utrzymywanie zwiększonego stanu zatrudnienia w całej Spółce, czy wystarczy utworzenie i utrzymywanie tych miejsc w samej strefie... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)

Ad 3) Zdaniem Spółki, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1667 ze zm.), zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu nowych inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem, że:

 1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez oznaczony okres;
 2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez oznaczony okres.

Z kolei zgodnie z § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia, zwolnienie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.Wprawdzie w złożonej w ramach rokowań ofercie Spółka wskazała jako datę rozpoczęcia prowadzenia działalności I kwartał 2012 roku, a osiągnięcie deklarowanego poziomu zatrudnienia ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2011 r., jednakże z powyższego nie wynikają żadne konsekwencje w zakresie warunków i możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego.Z przytoczonych wyżej przepisów rozporządzenia wynika, że momentem decydującym o możliwości skorzystania ze zwolnienia jest - odpowiednio - poniesienie wydatków inwestycyjnych lub rozpoczęcie ponoszenia kosztów pracy. W sytuacji, w której - jak w niniejszej sprawie - realizacja inwestycji jest znacznie rozłożona w czasie, możliwe jest zatem korzystanie ze zwolnienia podatkowego jeszcze przed zakończeniem inwestycji.

Ad. 6) Zdaniem Spółki, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6, lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Przepis § 3 ust. 3 cyt. rozporządzenia stanowi, że utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia. Natomiast § 3 ust. 6 stanowi, że przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, w oznaczonym okresie. Żaden z tych przepisów nie odnosi się natomiast do kwestii miejsca świadczenia pracy przez nowo zatrudnionych pracowników.

Mając powyższe na względzie, w ocenie Wnioskodawcy wymóg utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy dotyczy wyłącznie obszaru specjalnej strefy ekonomicznej - co ma również uzasadnienie w funkcji i celu tworzenia stref oraz przyznawania w nich określonych zwolnień podatkowych: mają one służyć rozwojowi gospodarczemu oraz aktywizacji zawodowej i zwiększaniu zatrudnienia przede wszystkim na terenie samej strefy, jako obszaru uznanego za wymagający szczególnego wsparcia. W związku z powyższym, ewentualne zmiany stanu zatrudnienia (zwiększenie lub zmniejszenie) w Spółce jako całości pozostaje bez wpływu na ocenę spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia podatkowego - istotne jest tylko utrzymywanie odpowiedniego stanu zatrudnienia w samej strefie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.