IBPBI/2/423-1340/10/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Od jakiego momentu Podatnik będzie uprawniony do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia - czy od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji (poniesienia pierwszych wydatków), czy też od momentu zakończenia realizacji inwestycji (przyjęcia do ewidencji ostatniego środka trwałego, wytwarzanego lub nabywanego w ramach inwestycji)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07 lipca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 lipca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 01 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu od którego Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu od którego Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 16 września 2010 r. Znak IBPBI/2/423-925/10/AK wezwano do ich uzupełnienia. Braki formalne uzupełniono w dniu 01 października 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, posiadającej w swej strukturze cztery zorganizowane części przedsiębiorstwa, to jest: Biuro Zarządu, Oddział Huta Szkła, Oddział Narzędziownia oraz Oddział Serwis Opakowań.

Oddział Huta Szkła prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań szklanych oraz odzysku, w tym recyklingu, szklanych odpadów opakowaniowych. W ramach tegoż Oddziału, na terenie nieruchomości, eksploatuje dwie instalacje do produkcji opakowań szklanych: instalacja W-1 o wydajności maksymalnej 135 t/dobę i W-2 o wydajności maksymalnej 360 t/dobę, które produkują wyroby o takim samym PKWiU oraz jedną instalację przeznaczoną do odzysku stłuczki szklanej z odpadów opakowaniowych. Obecnie rozważa modernizację i zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu poprzez zastąpienie instalacji W-1 instalacją o maksymalnej wydajności 360 t/dobę. W ramach inwestycji o nakładach początkowych sięgających kwoty 40 milionów złotych zainstalowane zostaną w zakładzie m.in. nowy szklarski piec wannowy oraz linie do produkcji opakowań szklanych. Utworzonych zostanie również 30 nowych miejsc pracy. Na skutek realizacji inwestycji na terenie zakładu działać będą dwie instalacje do produkcji opakowań szklanych: obecnie funkcjonująca instalacja W-2 o wydajności 360 ton/dobę, w części sfinansowana z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4, oraz nowa instalacja o wydajności 360 t/dobę, roboczo oznaczona jako NW-1.

W celu poprawy efektywności finansowej rozważanej inwestycji do poziomu uzasadniającego jej realizację Wnioskodawca wystąpił do Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., podmiotu zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną z listem intencyjnym. Na skutek złożenia listu intencyjnego rozpoczęta została procedura, zmierzająca do objęcia gruntów prywatnych - nieruchomości, będącej własnością Spółki (na terenie, której zlokalizowane są dwie, dotychczas funkcjonujące, instalacje do produkcji opakowań szklanych oraz jedna instalacja do recyklingu szklanych odpadów opakowaniowych) - zasięgiem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a w konsekwencji - zwolnieniem z podatku od osób prawnych na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy PDOP.

W przypadku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie produkcji opakowań szklanych oraz na korzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawca zamierza zrealizować przedmiotową inwestycję do końca 2012 r. Inwestycja sfinansowana będzie ze środków własnych Podatnika oraz kredytu bankowego.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 września 2010 r. Znak IBPBI/2/423-925/10/AK do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka poinformowała, że będzie korzystać z pomocy publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu kosztów nowej inwestycji.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Od jakiego momentu Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia - czy od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji (poniesienia pierwszych wydatków), czy też od momentu zakończenia realizacji inwestycji (przyjęcia do ewidencji ostatniego środka trwałego, wytwarzanego lub nabywanego w ramach inwestycji)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zgodnie z § 5 ust. 4 cytowanego rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu nowych inwestycji, przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym poniósł wydatki, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy publicznej.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że momentem decydującym o możliwości skorzystania ze zwolnienia jest moment zakończenia ponoszenia wydatków inwestycyjnych lub rozpoczęcie ponoszenia kosztów pracy. Zatem, w przedstawionej sytuacji, gdy realizacja inwestycji jest rozłożona w czasie, możliwe jest rozpoczęcie korzystania ze zwolnienia podatkowego jeszcze przed zakończeniem inwestycji.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 września 2010 r. Znak IBPBI/2/423-925/10/AK do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka sformułowała ostatecznie swoje stanowisko, iż momentem uprawniającym do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego będzie moment zakończenia ponoszenia wydatków inwestycyjnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

W myśl art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków, przy czym rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

Z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1552) oraz
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548).

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 6.

Stosownie do § 5 ust. 4 tego rozporządzenia, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym;
 2. utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy (§ 5 ust. 5 ww. rozporządzenia).

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka rozważa modernizację i zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu poprzez zastąpienie instalacji W-1 instalacją o maksymalnej wydajności 360 t/dobę. W ramach inwestycji o nakładach początkowych sięgających kwoty 40 milionów złotych zainstalowane zostaną w zakładzie m.in. nowy szklarski piec wannowy oraz linie do produkcji opakowań szklanych. Utworzonych zostanie również 30 nowych miejsc pracy. Na skutek realizacji inwestycji na terenie zakładu działać będą dwie instalacje do produkcji opakowań szklanych: obecnie funkcjonująca instalacja W-2, oraz nowa instalacja, roboczo oznaczona jako NW-1. W związku z powyższym, Spółka zamierza uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Z pisma z dnia 24 września 2010 r. będącym uzupełnieniem wniosku z dnia 07 lipca 2010 r., wynika, że Spółka będzie korzystać z pomocy publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu kosztów nowej inwestycji.

Jednocześnie należy mieć na uwadze treść art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, z którego wynika, że zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników.

Zatem, do ustalenia momentu od którego Spółka będzie uprawniona do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia będzie mieć zastosowanie § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Z gramatycznej wykładni ww. przepisu wynika zatem jednoznacznie, iż moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych odroczony został do czasu spełnienia warunków przewidzianych w zezwoleniu.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli Spółka uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z tytułu kosztów nowej inwestycji, momentem uprawniającym do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie miesiąc, następujący po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zezwolenia (tj. miesiąc następujący po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia określony w zezwoleniu).

Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na opisie zdarzenia przyszłego doprecyzowanego w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 września 2010 r. Znak IBPBI/2/423-925/10/AK. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci ważność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.